Jak na věc


souhlas s umístěním sídla

You have Successfully Subscribed!

    Od května 2007 již české právo neobsahuje institut tzv. „milosrdné lži“, který stanovil, že lékař má povin­nost „vhodným způsobem“ poučit „pacienta, popřípadě členy jeho rodiny“. Toto ustanovení bylo ze zákona vyňato. Nelze a priori a svévolně předpokládat vzdání se práva na informace ani ve vysokém věku, či při infaustní diagnóze. Pokud se pacient výslovně, resp. písemně, nevzdal práva na informace, není možno mu informace neposkyt­nout. Stejně tak informování rodiny v případě, kdy si to pacient nepřeje, je porušením povinnosti mlčenlivosti lékaře.
    b) Pokud podle platného práva dospělá osoba není schopna dát souhlas se zákrokem z důvodu duševní­ho postižení, nemoci nebo z podobných důvodů, lze zákrok provést pouze se souhlasem jejího zákonné­ho zástupce nebo příslušného orgánu nebo osoby či instituce zmocněných zákonem. Dle možnosti se tato osoba zúčastní udělení zástupného souhlasu.
    Je také možné dát předem souhlas k nespecifickému roz­šíření odsouhlaseného zákroku, pokud během provádění prvního zákroku bude zjištěn nález odůvodňující další zá­krok.
    Zákon nestanoví, jaký zákrok nesleduje bezprostřední zájem osoby. Lze alespoň doporučit, aby písemná forma byla dodržena v případě zákroků neindikovaných a diagnostických.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00