Jak na věc


směrnice eu o zveřejňování účetních závěrek

Směrnice obce – způsob zpracování účetnictví.

    → Převedení hlavní půdní jednotky 34 v klimatickém regionu 8 a 9 z první do druhé výnosové hladiny (tab. č. 1 a 2 v příloze č. 3 k nařízení).
    - akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech
    - čtvrtý akční program: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.; technická novela nařízením vlády č. 27/2018 Sb. zavádí dílčí úpravy od 01.03.2018)
    → Upřesnění: maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé způsoby hnojení a hnojiva podle písmene A a B nelze mezi sebou sčítat (upřesnění textu za účelem jednoznačného výkladu).
    - třetí revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.; technická novela nařízením vlády č. 351/2016 Sb.)
    - první revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.09.2007 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 219/2007 Sb.)
    → Upřesnění terminologie: zákaz hnojení v ochranném pásmu 25 m od břehové čáry (na zemědělském pozemku se sklonitostí převyšující 7 stupňů) se vztahuje jak na tekutá statková hnojiva (např. kejda), tak i na kapalná organická hnojiva (např. digestát).


pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu

    Kácení dřevin lze chápat jako odstranění dřeviny odříznutím její nadzemní části, které znemožní její další růst. Za kácení se nepovažuje ořez korun stromu nebo keřových porostu. Ovšem nadměrný ořez dřevin může znamenat poškozování a ničení dřevin, což je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Za nedovolený zásah hrozí postih (pokuta) dle zákona.
    - prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně NV č. 262/2012 Sb.)
    Zastupitelstvo obce Vinaře se usneslo na svém zasedání dne 14.6.2017, ve smyslu ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zřídit finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce.
    - vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech
    Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách se řídí Hlavou III, § 173 a následně zákoníku práce č. 262/2006 v platném znění. Přezkoušení, upravení a proplacení cestovního příkazu provádí účetní obce.


Pravidla OU pro povolování kácení dřevin.

    Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
    - zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS na Portálu farmáře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech
    - třetí akční program: 01.08.2012 - 31.07.2016 (nové NV č. 262/2012 Sb. a jeho novela nařízením vlády č. 117/2014 Sb.)
    Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce pro daný rok dle ustanovení § 85 písm. c) nebo ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Činnost kontrolního a finančního výboru ZO Vinaře

    Opatření 4. akčního programu na období 2016–2020, vyhlášeného novelou pod č. 235/2016 Sb. jsou účinná od 1. srpna 2016. Technická novela č. 27/2018 Sb. s účinností od 1. 3. 2018 provádí drobné změny v akčním programu, včetně upřesnění některých formulací textu, za účelem jednoznačného výkladu. Změny byly zapracovány do aktualizované metodiky: Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)
    - jeden ze zákonných požadavků na hospodaření, které jsou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)
    → úprava požadavku: hnojení hnojivy s pomalu uvolnitelným dusíkem nebo upravenými kaly je zakázáno v období od 1. června do 31. července, pokud nedojde k následnému pěstování plodin v kalendářním roce, kdy bylo hnojeno (nově je tedy umožněno hnojení v uvedeném termínu i v případě následného pěstování jiných než ozimých plodin, např. meziplodin).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00