Jak na věc


slovesný vid příklady

VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.15 Anotace: Prezentace je zaměřena na slovesné kategorie rod a vid. Ke každé kategorii je uvedena stručná definice s příklady.

    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.18 Anotace: Prezentace je zaměřena na druhy přísudku. Obsahuje základní pravidla pro tvoření přísudku slovesného a jmenného se.


Přihlásit se přes sociální síť:

    6 Kontrastním užitím imperfektiva a perfektiva se zdůrazňuje rozdíl mezi dějem častým, běžným, opakovaným a výjimečným, ojedinělým: Každý den se vrací v šest, ale dnes se vrátí až v devět. 4) Nedokonavé sloveso nezřídka vytváří kulisu jinému ději, který do onoho děje vstupuje, přerušuje ho apod.: Když jsem se díval na televizi, zazvonil telefon. Užitím perfektivních sloves by se naopak vyjádřila posloupnost (relativně) rychle po sobě jdoucích dějů: Dopil kávu, zaplatil, oblékl se a odešel. 5) Imperfektivy se rovněž zachycují paralelní děje, a to v minulosti, v přítomnosti i v budoucnosti: Když jsem snídal, poslouchal jsem rádio; Když snídám, poslouchám rádio; Když budu snídat, budu poslouchat rádio. 6) Vlastností nedokonavých sloves je také vyjádřit dovednost, schopnost, vlastnost, např. Mluvíme výborně francouzsky; Skvěle vaří aj. Řekneme-li kupř. Přeloží/Překládá i obtížné odborné texty, máme v prvním případě na mysli především určitou schopnost dotyčné osoby, zatímco druhá možnost p
    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.06 Anotace: Prezentace je zaměřena na podmiňovací způsob u sloves. Obsahuje základní pravidla tvoření. Vzdělávací oblast: český.
    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.14 Anotace: Prezentace je zaměřena na dělení podstatných jmen. Obsahuje dělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní a pomnožná,


Slovesný vid a výuka češtiny pro cizince Milan Hrdlička

    3 action. Tato zásada samozřejmě v řadě případů platí, dlužno ale zdůraznit, že v řadě případů nikoliv. A to je zlé, takové poučení se v podstatě míjí účinkem. Je to obdoba toho, když se např. o užití členu určitého v angličtině řekne, že se užívá pro označení známých osob, objektů apod., ale hned v první elementární větě (např. Jdu do kina I am gong to the cinema) dané pravidlo neplatí. Náležitý výklad slovesného vidu v učebních materiálech komplikují rovněž poměrně časté nesprávné příklady a uvádění neadekvátních ekvivalentů (překladů). Kupř. ve francouzské mutaci výše zmíněné učebnice (E. Roubalová, 1997, s. 85) se kromě jiného pojednává o významu budoucího a minulého času v češtině a o jejich francouzských paralelách. V případě času budoucího se jako adekvátní protějšek českého Udělám uvádí nesprávně Je ferai, které odpovídá spíše vyjádření Budu dělat, a také Je vais faire, jež ovšem vyjadřuje tzv. blízkou budoucnost, future proche (odpovídá zhruba českému Jdu/Půjdu dělat), a to s


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.15 Anotace: Prezentace je zaměřena na slovesné kategorie rod a vid. Ke každé kategorii je uvedena stručná definice s příklady."— Transkript prezentace:

    7 10) Typické je uplatnění imperfektiv při vyjádření zákazu (záporný imperativ), neboť mluvčí zpravidla chce, aby zákaz platil pořád (dlouho). Naopak v rozkazech (kladný imperativ) dominují slovesa perfektivní mluvčí požaduje dosažení výsledku: řekni to x Neříkej to; Kup to x Nekupuj to aj. Jde ovšem pouze o tendenci, byť velmi výraznou, nikoliv o pravidlo s absolutní platností. V následující výpovědi signalizuje perfektivum požadavek docílení cílového stavu, imperfektivum pak obrací pozornost ke způsobu realizace děje: Přelož ten text, ale překládej ho pečlivě. 11) Jiná je situace, v níž jde o výzvu (sloveso nedokonavé) a varování (sloveso dokonavé): srov. rozdíl mezi výpověďmi pozor, nevyhazuj ty knihy! (zde se jedná o zastavení, popř. přerušení již probíhající akce) x Pozor, nevyhoď ty knihy! (v tomto případě nežádoucí aktivita ještě nenastala). Viz také varování typu Pozor, nespadni do té jámy; Neřízni se o ten nůž; Nespal se o ta kamna atd. 12) Nedokonavá slovesa mohou signalizova
    VY_32_INOVACE_Čj-Sl 6.,7.05 Anotace: Prezentace obsahuje zásady pro psaní dopisu. Vysvětluje rozdíly mezi dopisem osobním a úředním.V závěru je slohové.
    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.01 Anotace: Prezentace obsahuje stručnou definici podstatných jmen obecných a vlastních. Žáci si hravou formou procvičí pravidla.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00