Jak na věc


slovanský bůh hromu

Baristická soutěž žáků oboru Kuchař - číšník

    Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije,pokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky. Hrom a peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky.
    Je vlasteneckým občanským sdružením. Při své činnosti spolupracuje s dalšími vlasteneckými sdruženími v ČR. Nejvyšším orgánem SV ČR je celostátní shromáždění a v období mezi shromážděními volená Celostátní rada SV ČR. Sdružení průběžně řídí předsednictvo SV ČR. Je vydavatelem měsíčníku SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST.
    Ve středisku odborného výcviku na sále Slovanského domu proběhla ve dnech 29. a 31. března 2016 soutěž v odborných dovednostech oboru Kuchař - číšník.... celý článek
    Svoji tradici odvozuje od Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze, od dalších slovanských sjezdů a od obnoveného setkávání zástupců slovanských národů počínaje Všeslovanským sjezdem v roce 1998 v Praze. Tento sjezd po 150 letech rozvinul slovanskou myšlenku v současné době.
    I nechať se též nad námi, hrozná bouře vznese. Skála puká, dub se láme. Země ať se třese ! My stojíme stále pevně, jako stěny hradné. Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně ...


Náplň práce Slovanského výboru ČR:

    Jazyka dar svěřil nám Bůh, Bůh náš hromovládný.Nesmí nám ho tedy vyrvat na tom světě žádný. I nechať je tolik lidí, kolik čertů v světě. Bůh je s námi, kdo proti nám, toho Perun smete.
    To platí především pro nás Čechy a Slováky, ze všech Slovanů nejohroženější a nejexponovanější. Každý útok na Slovany začne vždycky útokem proti Praze - to je náš osud a naše největší čest zároveň. A tento fakt sám nutí k tomu, abychom se především nikdy neodpoutávali od Východu, tj. od Sovětského svazu a od Polska, ale abychom na druhé straně nezapomínali - a musí to chápat také všichni druzí - že se nemůžeme pro svou geografickou pozici a pro půldruhého tisíce let svého kulturního vývoje odpoutat ani od Západu. Slovanství je pro nás nepostradatelnou základnou a každá československá politika musí od něho jako od základny, zejména po výsledcích druhé světové války vycházet."
    Dne 11. května 2016 se žáci oboru Kuchař – číšník zúčastnili 16. ročníku odborné soutěže BIRELL CUP 2016, kterou pořádala střední škola Charbulova Brno. ... celý článek


Složení vrcholných orgánů SV ČR

    SV ČR nesouhlasí s členstvím ČR v NATO, které rozděluje slovanské národy. Nesouhlasí s vstupem ČR do Evropské unie, která je nadnárodním superstátem potlačujícím zájmy malých a středních národů. Nesouhlasí s odbouráváním české státnosti. Jako jiné řešení pro budoucnost považuje SV ČR za nejlepší rovnoprávnou spolupráci mezi národy a v tomto rámci především se slovanskými státy. Usiluje o mír na celém světě, o prospěšnou spolupráci všech národů.
    Posláním SV ČR je rozvíjet spolupráci slovanských národů a slovanskou vzájemnost v různých oblastech činnosti: nevládní politické spolupráce, kulturní, vědecké, osvětově vzdělávací, hospodářské a dalších.
    SV ČR je důsledným obhájcem české národní státnosti, českých národních zájmů a státní suverenity. Nesouhlasí s rozbitím Československa a přeje si budoucí obnovení státního svazku podle vůle obou našich národů. Požaduje zákonnou ochranu českého jazyka jako jazyka státního.
    Ve čtvrtek 23. března 2017 proběhla odborná soutěž Makro HoReCa Pětiboj, která se konala v multifunkčním vzdělávacím centru MAKRO Akademie v Praze... celý článek
    SV ČR spolupracuje s obdobnými organizacemi dalších slovanských národů, je členem Mezinárodního slovanského výboru, spolupracuje s krajanskými organizacemi v zahraničí a dalšími mezinárodními organizacemi a humanitárními institucemi.


Odborná soutěž - Birrel cup 2016

    "... Je třeba velmi zdůraznit, že je nutno, aby všichni slovanští národové, pokud budou v dalším svém vývoji slovanskou politiku a slovanské souručenství pěstovat, (...) zůstali i pro budoucnost ve svém slovanství a ve svém slovanském rozpětí opravdovými realisty, aby ve svých plánech politických nepřeháněli jako kdysi slavjanofilové nebo panslavisté, aby dobře viděli a náležitě brali ve své politice a ve veškeré své činnosti v úvahu celé své okolí a celou Evropu a svět, který by se jinak snadno mohl na jejich škodu proti nim obrátit.
    Slovanský výbor ČR (dále SV ČR) je spolkem (občanským sdružením zřízeným podle zákona č. 93/90 Sb. o sdružování občanů), je registrován Ministerstvem vnitra ČR. Má sídlo v Praze a rozvíjí činnost v krajských městech a v řadě dalších měst a obcí v ČR. Řídí se stanovami SV ČR.
    Slovanský dům je restaurační zařízení patřící naší škole, které zároveň slouží jako učňovské středisko, kde žáci oboru kuchař-číšník absolvují velkou část své učňovské praxe.
    Zprostředkování informací z ostatních slovanských zemíVlastenecky orientované společenské akceKomentáře k aktuálnímu politickému dění doma i v zahraničí

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12751
cache: 0024:00:00