Jak na věc


slohová práce nejlepší zážitek z prázdnin

Dodržení časového limitu při psaní slohové práce

    Pakliže je slohová práce zadána ve škole, čas na její zpracování bývá zpravidla omezený. Student si musí být tohoto omezení jasně vědom a psaní své slohové práce rozložit tak, aby mu zbyl dostatečný čas na její zpracování i kontrolu. Pokud není student schopen si zpracování slohové práce náležitě rozložit, hrozí nebezpečí, že ji bude muset nečekaně ukončit, rychle dodělávat nebo že jeho práce nevyhoví kritériím gramatické správnosti z důvodu její nedostatečné kontroly.
    Základním kritériem pro hodnocení slohové práce je studentova či žákova schopnost dodržet zadání práce, tedy dodržet zadané téma a zadaný slohový útvar. Dodržení tématu slohové práce je nejproblematičtější u úvahy, u tohoto slohového útvaru totiž dochází nejčastěji k rozvolnění myšlenkových asociací a tak i k odklonění od zadaného tématu. Zadaný název slohového útvaru bývá často doplněn slovem subjektivní např. subjektivní popis. V tomto případě je nutné, aby byla slohová práce psána z autorova pohledu a byl v něm vyjádřen i autorův postoj a emotivní vazba k danému tématu.
    Rozsah slohové práce bývá zpravidla určován stejně jako rozsah referátu či seminární práce zadavatelem práce. Zadávaný rozsah slohové práce závisí na slohovém útvaru, v němž má být slohová práce zpracována. Zadávající zpravidla nezadává přesný rozsah slohové práce, ale rozsah minimální a maximální. Student pak musí svou práci komponovat tak, aby se její rozsah pohyboval v rozmezí zadaného intervalu.


Teorie k vyžadovanému slohovému útvaru

    Úvaha zachycuje zamyšlení autora nad daným tématem. Vytvoření hodnotné úvahy, tedy hlubokého zamyšlení, závisí na autorově znalosti dané problematiky. Kompozice úvahy ve slohové práci by měla být taková, aby odrážela autorův myšlenkový postup a činila jej tak srozumitelným pro čtenáře. Úvaha se v literatuře používá především k zachycení myšlenek vypravěče či literárních postav. Určitý stupeň úvahy se může objevovat i ve vysokoškolských kvalifikačních pracích (tedy opět v v práci bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační) a to v podobě vyjádření autorova názoru na zpracovanou problematiku.
    Byla Vám zadána slohová práce a nevíte si rady? Bylo Vám přiděleno téma, které Vám nevyhovuje? Nejste si jisti, jak slohovou práci správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou, formální či obsahovou úpravou slohové práce? Nevíte si rady se zadaným slohovým útvarem? Nebo potřebujete jen pomoci s dodržením kritéria gramatické a stylistické správnosti slohové práce? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování práce, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nechcete riskovat plagiát?


Příprava před psaním slohové práce

    Při výběru tématu slohové práce hrají zpravidla roli dvě základní kritéria a to její téma a slohový útvar, v němž má být zpracována. Tato dvě kritéria spolu vzájemně úzce souvisí. Studentům se zpravidla prvotně nedoporučuje zvolit si téma práce slohové, seminární, ročníkové, ale i např. bakalářské, které jim nevyhovuje nebo o kterém nemají dostatečné informace. Na druhou stranu je ovšem nutné dodat, že slohová práce bývá často zadávána pouze pomocí zadání slohového útvaru, v němž má být zpracována. Druhotným doporučením tedy je zvolit takový slohový útvar, s jehož formálními náležitostmi je student detailně obeznámen a s jehož kompozicí má zkušenosti. Pokud má student při psaní slohové práce na výběr z témat i z útvarů, je vhodné zvolit takové téma a slohový útvar, které jsou mu nejbližší jak z hlediska kompozičního, tak z hlediska obsahového.
    Seminární práce Bakalářská práce Diplomová práce Referát Ročníková práce Semestrální práce Zápočtová práce Slohová práce Úvaha Čtenářský deník Esej Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce MBA práce Absolventská práce Vzor seminární práce Vzor bakalářské práceVzor diplomové práce Jak napsat motivační dopis? Jak napsat úvahu? Jak napsat odvolání? Jak napsat recenzi? Jak napsat seminární práci?Jak napsat výpověď?Jak napsat životopis?Assignment Seminárky
    Hlavním cílem slohového útvaru vypravování ve slohové práci je zachytit událost v jejím průběhu. Vypravování se obvykle skládá z uvedení do děje, zápletky, fáze stupňování napětí a fáze vyvrcholení či rozuzlení. V literatuře tvoří vypravování základ pro román, povídku či epickou poezii.


Podklady pro slohové práce si můžete objednat zde

    Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!
    Před samotným psaním slohové práce je vhodné nalézt si informace o daném slohovém útvaru, v němž bude muset být práce koncipována. Každý slohový útvar má předepsány určité formální náležitosti, jejichž přítomnost a správné pořadí jsou pro daný útvar charakteristické, a které budou tedy součástí hodnocení slohové práce. Získané informace o daném slohovém útvaru jsou zcela nezbytné pro dodržení zadání slohového útvaru slohové práce a tedy i pro vyhnutí se možnosti odbočení od zadání práce.


Slohová práce a její grafická úprava

    Slohová práce je zadávána, stejně jako práce seminární či ročníková, vyučujícím předmětu, v němž je vypracování této práce vyžadováno. Vyučující zpravidla zadává téma slohové práce nebo slohový útvar, v němž může student zpracovat libovolné téma. Tyto dva typy zadání vyučující ovšem často kombinují, zadávají tedy určité téma v určitém slohovém útvaru. Pro větší jednoduchost zpracování slohové práce zadávají vyučující zpravidla několik témat i slohových útvarů slohových prací, z nichž si může student zvolit to, které mu nejvíce vyhovuje.
    Popis slouží ve slohové práci k popisu vlastností a částí určitého předmětu. Z hlediska odbornosti můžeme rozlišit popis prostý, který slouží především k popsání vlastností předmětů a popis odborný, který kromě vlastností předmětu popisuje i jeho funkci. Základním cílem tohoto slohového útvaru je podat přesný a ucelený obraz popisovaného předmětu. Popis předmětů je součástí řady literárních děl. Odborný popis se většinou objevuje v odborné, zejména naučné literatuře. Odborný popis je ovšem často používán i ve vysokoškolských kvalifikačních pracích jako např. v práci bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační.
    Psaní slohové práce bývá zpravidla ohlášeno s časovým předstihem. Tato skutečnost dává studentům možnost se na psaní slohové práce náležitě připravit. Kvalitně napsaná slohová práce je totiž často jednou z podmínek absolvování určitého vyučovaného předmětu.


Gramatická a stylistická správnost

    Vytvoření osnovy je nezbytné téměř u všech typů zadávaných prací, tedy např. i u práce seminární, ročníkové, bakalářské či diplomové. Osnova slohové práce se skládá z jednotlivých hesel, která slouží autorovi zejména k utřídění myšlenek, vytvoření plánu zpracování slohové práce, hierarchickému rozdělení práce, predikci časové náročnosti zpracování slohové práce a formální úpravě práce. Osnova se zpravidla skládá z názvů jednotlivých odstavců slohové práce (popřípadě kapitol) a z názvů jejich pododstavců. Pro jednotlivé slohové útvary existují přesná pravidla tvoření osnovy, právě z tohoto důvodu je při psaní slohové práce nezbytné znát náležitosti zpracování jednotlivých slohových útvarů.
    Slohová práce nebývá zpravidla hodnocena pouze po stránce obsahové, ale také po stránce stylistické a gramatické. Stylistická správnost slohové práce zahrnuje nejen dodržení všech kompozičních náležitostí daného slohového útvaru, ale také správnou syntaktickou kompozici vět. Mezi základními kritéria hodnocení stylistické správnosti slohové práce patří dosažení vyžadované jazykové úrovně, čtivost textu a jeho srozumitelnost a přehlednost. Gramatická správnost slohové práce je určena dodržením všech gramatických pravidel jazyka, v němž práci píšeme. Mezi nejrizikovější gramatické jevy českého jazyka patří především používání interpunkce ve složitějších větných celcích. Dodržení gramatické správnosti již zpravidla nebývá součástí hodnotících kritérií vysokoškolských prací jako např. práce bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační, u těchto prací se dodržení gramatické správnosti textu považuje za samozřejmost.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00