Jak na věc


skládka rejchartice

Sdělení IČ zařízení / provozovny

    8 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nejsou stanoveny. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 6.1. Pro zvlhčování tělesa skládky bude přednostně využito průsakových vod čerpaných z jímek průsakových vod, teprve při jejich nedostatku a technologické potřebě bude možné použít užitkovou vodu Ve všech prostorách je nutné využívat energii hospodárně a provádět opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie. Tato opatření budou zaznamenávána do provozního deníku a nahlášena krajskému úřadu v souhrnné zprávě předkládané k 1.5. následujícího kalendářního roku Přírodní zdroje pro účely technického zabezpečení skládky budou používány minimálně, přednostně budou využity odpady povolené k přijetí do zařízení pro technické zabezpečení skládky. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 7.1. Místa


Ohlašovací list pro přepravu NO

    2 Obec: Katastrální území: Dvorce Rejchartice I. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Skládka TKO Dvorce Rejchartice identifikační číslo CZT Jedná se o skládku skupiny S-OO3 zařazenou v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů pod kód D1 Zařízení na odstraňování odpadů ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu. Projektovaná celková kapacita skládky je m 3 odpadů. Skládka je rozdělena do 4 etap: 1. etapa m 3, 2. etapa m 3, 3. etapa m 3, 4A. etapa m 3. Zařízení je vyjmenovaný stacionární zdroj označený kódem 2.2. dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Jímky průsakových vod 2 železobetonové jímky, každá o objemu 340 m 3, izolované fólií PE-HD o tloušťce 1,6 mm. Filtračn


Souhlas s elektronickým zasíláním faktur

    11 c) Ukazatele sledované ročně - Procento zaplnění skládky odpadem. - Dodržování figury skládky (zejména sklon svahů) schválené dle projektové dokumentace. - Celková deformace skládky s ohledem na následnou rekultivaci Vyhodnocení monitoringu a) Výsledky monitoringu podzemní a průsakové vody a skládkového plynu budou hodnoceny v dílčí zprávě, kde budou hodnoty získané měřením kvality podzemních vod porovnány se stavem před zahájením skládkování (Hydrogeologický průzkum z května 1993) a hodnoty měření množství a složení skládkového plynu porovnány s výsledky z předchozích tří let. b) Ostatní výsledky provozovatel zaznamená do provozního deníku. Provozovatel při zápisu vždy zaznamená skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit. c) Celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen závěrečnou zprávou, která bude krajskému úřadu předložena k 1.5. následujícího kalendářního roku. d) Provozování monitorovacího systému skládky bude zabezpečeno provozovatelem zařízení nebo smluvně op


Moravský Beroun - Oficiální stránky města

    5 úřadu Bruntál, odboru výstavby a územního plánování, pod zn. Výst. 742/2009/nem ze dne , - vyhodnocení realizace postupu prací a čerpání prostředků z finanční rezervy, jehož přílohou bude výpis z vázaného účtu bude součástí vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení dle kapitoly 11. výrokové části integrovaného povolení Souhlas k čerpání z prostředků finanční rezervy na rekultivační práce v rámci stavby Rekultivace řízené skládky TKO 2. stavba, se uděluje za následujících podmínek: souhlas se uděluje do , provozovatel zařízení může vyčerpat z účtu, zřízeného pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu (dále jen vázaný účet ), vedeného u Československé obchodní banky, a.s., pod č /0300 částku: Kč (slovy: tři sta třicet osm tisíc korun českých), uvedené finanční prostředky budou čerpány na práce v souladu s projektem stavby Rekultivace řízená skládky TKO 2. stavba a rozhodnutí


SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3, BIOKOMPOSTÁRNA

    4 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 3.1. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným Provozním řádem skládky TKO Dvorce Rejchartice, červenec 2004, č. 3588/04/I (dále jen PŘ skládky ) V rámci provozování zařízení bude nakládáno pouze s odpady uvedenými ve schváleném PŘ skládky Zařízení bude provozováno v souladu se schválenými provozními řády v části III. písm. A. integrovaného povolení Odpady s koncovým dvojčíslím 99 budou pro účely evidence uváděny s doplňkovým názvem, který nejvýstižněji charakterizuje tento druh odpadu, včetně kategorie odpadu Při přejímce odpadů katalogových čísel vyskytujících se v příloze č. 1 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383 /2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s b


Hlavní nabídka: Potřebuji si vyřídit

    7 Podmínky z hlediska ochrany ovzduší ke změně stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v rámci stavby Řízená skládka TKO 4.A. etapa. a) Provozovatel zařízení zpracuje návrh provozního řádu pro biokompostárnu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 205/2009 Sb., a předloží jej s žádostí o jeho schválení. b) Po provedení změny stavby zdrojů znečišťování ovzduší bude stanoven zkušební provoz z hlediska ochrany ovzduší. Provozovatel zařízení požádá o vydání povolení k uvedení zdrojů do zkušebního provozu dle 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. K této žádosti bude předložen návrh provozního řádu dle výše uvedeného bodu Podmínky z hlediska ochrany ovzduší ke změně stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v rámci stavby Rekultivace řízené skládky TKO 3. stavba : - Provozovatel zařízení do 2 měsíců od ukončení rekultivace v rámci stavby Rekultivace řízené skládky TKO 3. stavba předloží aktualizovaný provozní řád Skládka TKO Dvorce Rejchartice; Provozní řád stacionárního zd


Společnost AVELI ECO s.r.o. hledá na provozovnu skládky odpadů TKO Dvorce – Rejchartice zaměstnance na pozici VÁŽNÝ/VÁŽNÁ

    13 B. Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocné rozhodnutí - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení k odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem podle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., vydané pod č.j. ŽPZ/4991/02 dne , ve znění změny pod č.j. ŽPZ/10015/03/KZ ze dne , - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení vydání provozního řádu zvláště velkého zdroje Skládka TKO Dvorce Rejchartice podle 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, vydané pod č.j. ŽPZ/78/04/Br ze dne C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů - souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů a jeho provozním řádem podle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
15627
cache: 0024:00:00