Jak na věc


skládka rejchartice

Hlavní nabídka: Potřebuji si vyřídit

    11 c) Ukazatele sledované ročně - Procento zaplnění skládky odpadem. - Dodržování figury skládky (zejména sklon svahů) schválené dle projektové dokumentace. - Celková deformace skládky s ohledem na následnou rekultivaci Vyhodnocení monitoringu a) Výsledky monitoringu podzemní a průsakové vody a skládkového plynu budou hodnoceny v dílčí zprávě, kde budou hodnoty získané měřením kvality podzemních vod porovnány se stavem před zahájením skládkování (Hydrogeologický průzkum z května 1993) a hodnoty měření množství a složení skládkového plynu porovnány s výsledky z předchozích tří let. b) Ostatní výsledky provozovatel zaznamená do provozního deníku. Provozovatel při zápisu vždy zaznamená skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit. c) Celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen závěrečnou zprávou, která bude krajskému úřadu předložena k 1.5. následujícího kalendářního roku. d) Provozování monitorovacího systému skládky bude zabezpečeno provozovatelem zařízení nebo smluvně op


Ohlašovací list pro přepravu NO

    14 - povolení k vydání souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (provozní řád) podle 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - vyjádření podle 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - souhlas k provozování zařízení k využívání a odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - schválení havarijního plánu podle 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, - vydání souhlasu podle 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. - povolení provozu stacionárního zdroje


Společnost AVELI ECO s.r.o. hledá na provozovnu skládky odpadů TKO Dvorce – Rejchartice zaměstnance na pozici VÁŽNÝ/VÁŽNÁ

    8 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nejsou stanoveny. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 6.1. Pro zvlhčování tělesa skládky bude přednostně využito průsakových vod čerpaných z jímek průsakových vod, teprve při jejich nedostatku a technologické potřebě bude možné použít užitkovou vodu Ve všech prostorách je nutné využívat energii hospodárně a provádět opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie. Tato opatření budou zaznamenávána do provozního deníku a nahlášena krajskému úřadu v souhrnné zprávě předkládané k 1.5. následujícího kalendářního roku Přírodní zdroje pro účely technického zabezpečení skládky budou používány minimálně, přednostně budou využity odpady povolené k přijetí do zařízení pro technické zabezpečení skládky. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 7.1. Místa


Moravský Beroun - Oficiální stránky města

    6 3.15. Veškerá technologická zařízení podrobovat pravidelným kontrolám v souladu s doporučením výrobců. O prováděných kontrolách provádět zápis do provozního deníku příslušného zařízení Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu Rekultivace řízené skládky TKO 3. stavba : - provozovatel zařízení předloží do 2 měsíců od ukončení rekultivace v rámci předmětné stavby: o o doklady prokazující splnění podmínek stanovených v normě ČSN Skládkování odpadů Těsnění skládek v bodě 8.3 (dále ČSN ) pro fóliové těsnění, doklady prokazující stabilitu těsnícího sytému na svazích v souladu s bodem 11. uvedeným v normě ČSN , o certifikáty pro fóliové těsnění v souladu s bodem 12.4 ČSN , o doklady prokazující splnění podmínky pro součinitel filtrace drenážní vrstvy v souladu s bodem 8.4 ČSN Skládkování odpadů Uzavírání a rekultivace skládek 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírod


Sdělení IČ zařízení / provozovny

    10 Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace: - Rozbor vzorků bude zajištěn oprávněnou laboratoří dle příslušných norem Průsaková voda Monitoring průsakové vody bude realizován pomocí následujících objektů: - Centrální jímka průsakových vod. Podmínky a způsob odběru vzorků: - Vzorky budou odebírány jako prosté osobou vlastnící certifikát pro vzorkování. Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy: - Vzorky budou odebírány 1x ročně (podzim). - Rozsah analýzy teplota, ph, vodivost, BSK5, amonné ionty, dusitany, dusičnany, fenoly, NEL, CrCelk. Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace: - Měření bude zajištěno oprávněnou laboratoří dle příslušných norem Skládkový plyn Monitoring skládkového plynu bude realizován pomocí následujících objektů: - Kontrola kvality skládkového plynu bude prováděna měřením pomocí vrtů nebo v jímacích studnách plynu a pomocí zárazných sond. Podmínky a způsob odběru vzorků: - Odběr vzorků bude prováděn odběrnou sondou měřícího přístroje, schváleného pro daná mě


SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3, BIOKOMPOSTÁRNA

    12 12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí Nejsou stanoveny. 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Nejsou stanoveny. III. A. Tímto rozhodnutím se podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 1) uděluje souhlas s provozním řádem: a) Provozní řád Provozní řád skládky TKO Dvorce-Rejchartice, ve smyslu zákona o odpadech, přiděleno č /2012/I. b) Provozní řád Provozní řád zařízení k využívání odpadů Biokompostárna skládky TKO Dvorce Rejchartice, ve smyslu zákona o odpadech, přiděleno č /2012/II. c) Havarijní plán Havarijní plán pro nebezpečné látky, ve smyslu zákona o vodách, přiděleno č /2012/III. d) Dodatek č. 1/2014 Provozního řádu zařízení k využívání odpadů Biokompostárna skládky TKO Dvorce-Rejchartice č /2012/II. podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, přiděleno č /2014/I. e) Provozní řád skládky TKO Dvorce Rejchartice Dodatek 1/2015, přiděleno č /2015/I. f) Dodatek


Souhlas s elektronickým zasíláním faktur

    2 Obec: Katastrální území: Dvorce Rejchartice I. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Skládka TKO Dvorce Rejchartice identifikační číslo CZT Jedná se o skládku skupiny S-OO3 zařazenou v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů pod kód D1 Zařízení na odstraňování odpadů ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu. Projektovaná celková kapacita skládky je m 3 odpadů. Skládka je rozdělena do 4 etap: 1. etapa m 3, 2. etapa m 3, 3. etapa m 3, 4A. etapa m 3. Zařízení je vyjmenovaný stacionární zdroj označený kódem 2.2. dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Jímky průsakových vod 2 železobetonové jímky, každá o objemu 340 m 3, izolované fólií PE-HD o tloušťce 1,6 mm. Filtračn


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00