Jak na věc


shoda partnerů podle jmen

Typ Pět mužů šlo, desítky lidí stály

    Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody . Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV).
    U podmětu rozvitého přístavkem zpřesňujícím převažuje shoda podle přístavkového jména: Naše partnerská organizace, karlovarské Centrum oddechu a kultury, poskytlo (i poskytla) volné vstupenky pro školy. Vrchol mistrovství světa v ledním hokeji, utkání našich a finských hráčů, se uskutečnilo (i uskutečnil) včera v pět hodin.
    U podmětu typu pět mužů, šest žen, deset lidí atd. řídí koncovku v přísudku číselný výraz a vyžaduje zakončení přísudku na -o: Pět mužů dostihlo zloděje po dvou stech metrech. Deset aut bylo odtaženo na záchytné parkoviště.
    Jedním z typů textů, v nichž se setkáváme s nevyjádřeným podmětem, jsou například publicistické a odborné články. Pro mnohé pisatele je řešení shody podle podmětu rodu muž. živ. přijatelné i v případě, že článek napsaly ženy. Z čistě jazykového hlediska by se však shoda měla řídit ženským rodem, pokud je jednoznačné, že jsou podmětem „autorky“. V případech, ve kterých to jednoznačné není, je vhodné zvolit shodu podle rodu muž. živ.


Může si prohlášení o shodě vydat výrobce nebo dovozce sám?

    Konstrukce typu bylo zima / byla zima jsou v současné češtině chápány jako plně spisovné. Starší mluvnice ještě druhou variantu (byla) hodnotily jako hovorovou, novější příručky ji už chápou jako neutrální, stejně tak např. Bylo/byla škoda, že…
    Ani řešení b) a c) nelze přijmout bez výhrad, jelikož nemají oporu v pravidlech shody přísudku s podmětem, která říkají, že je-li podmět (byť jen formálně) několikanásobný (a jeho jednotlivé složky nejsou stejného rodu), přísudek má tvar mn. č. (viz Shoda přísudku s podmětem několikanásobným).
    Shoda se řídí podle výrazu ve větě předcházející: Tři hrady byly dobyty. Druhý den byly zbořeny. — Všechna auta podléhala kontrole. Proto nesměla na vozovku. — Kolegové na poradu nedorazili, slavili narozeniny jednoho z nich.
    Je-li ve větě opěrné podstatné jméno (společnost, pobočka, sdružení apod.), řídí se shoda podle něj: Společnost British Airways se rozhodla vyplatit mimořádné odměny zaměstnancům. Pražská pobočka Blue Letters poskytla nové výhody stálým klientům. Sdružení Easy Day nabídlo další služby.


Typ Několik mužů a jedna žena odešl-

    Ano, prohlášení o shodě si může vydat výrobce nebo dovozce sám, bez účasti autorizované nebo notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.
    Obecným pravidlem je, že tvar přísudku je určován podmětem. V případě podmětu rozvitého přístavkem určujícím a hodnotícím je shoda podle podmětu: Jan Koller, hvězda dnešního utkání, vstřelil rozhodující branku. Jaroslav Vrchlický a Svatopluk Čech, pilíře našeho básnictví, byli oslavováni už za svého života.
    Shoda podle smyslu se může uplatnit i tehdy, je-li v předcházející větě podmět vyjádřen výrazy zástup, skupina, dav, shluk apod. ve spojení s podstatnými jmény rodu muž. živ. ve 2. p.: Ulicemi proudily davy lidí, aby viděly (i viděli) zahájení olympijských her. Zástupy propuštěných zaměstnanců demonstrovaly před budovou vlády, aby vyjádřily (i vyjádřili) svůj nesouhlas s vládou. Skupinka policistů pospíchala ztichlou ulicí, náhle se však zastavila (i zastavili) před rozbitou výlohou.


Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

    Autorský plurál se běžně užívá v odborné literatuře. Autor (nebo autorka) se o sobě vyjadřuje v 1. os. mn. č., shoda je vždy podle rodu muž. živ., v příčestí se píše měkké -i: Jak jsme již publikovali v předchozí práci… Abychom neopomněli důležitou skutečnost…
    Podstatná jména hrabě, kníže, dóže, markrabě, falckrabě se v j. č. skloňují jako jména středního rodu, shoda je však podle rodu muž. živ. (Hrabě po sobě zanechal dvě krásné dcery). V mn. č. je shoda podle rodu středního (viz níže).
    Zájmena kdo a co nerozlišují mluvnický rod. Podmět kdo má shodu jako mužské životné podstatné jméno, co jako střední rod: Kdo jiný by to způsobil? Kdo neuměl do pěti počítat? Co bylo příčinou nedorozumění? Co by se mohlo stát?
    Je-li mluvnický rod podmětu nejasný či nejednoznačný, uplatňuje se shoda podle smyslu, a to na základě kontextu, věcných znalostí, ale i úzu, např. u názvů hokejových týmů a populárních skupin. Doporučujeme proto psát: Red Wings zvítězili v semifinále. New York Rangers vyhráli desátý zápas. Beatles vydali mnoho desek. U2 vystoupili v nové sestavě. Rolling Stones zahráli v Plzni.


Kdy musí mít výrobek certifikát?

    Jedním z případů, ve kterých lze uplatnit shodu podle formy i podle smyslu, jsou souvětí, v nichž je v první větě podmětem výraz označující „počet“. Pokud je v dalších větách souvětí podmět nevyjádřený, lze uplatnit i shodu podle smyslu (viz bod 4): Několik dětí se ztratilo v hustém lese, a přestože na oběd nepřišlo (i nepřišly) domů, nikdo je nehledal. Pět mužů chodilo kolem náměstí, až dosáhlo (i dosáhli) nového rekordu. Tisíce demonstrantů protestovaly (i protestovalo) na hlavním náměstí, v přilehlých uličkách pak vyvolávaly (i vyvolávalo i vyvolávali) krvavé potyčky.
    Totéž platí, jestliže přístavek shrnuje skutečnosti již vyjmenované: Pedagogický sbor, žáci, kuchař, zkrátka celá škola, vyběhli (i vyběhla) na dvůr podívat se na tu spoušť.
    Pokud je obsahem přístavku oprava, upřesnění, je shoda často řízena výrazem v přístavku: Hádka, vlastně takové hloupé nedorozumění, jim znepříjemnilo (i znepříjemnila) celý víkend. Design, resp. barva a tvar(,) našeho produktu byly přizpůsobeny (i byl přizpůsoben) průměrnému uživateli.
    Pokud ve větě stojí v pozici podmětu bezrodé zájmeno, volíme -i, nebo -y v přísudku podle toho, zda zájmeno odkazuje k osobám rodu mužského životného, nebo ne: Vy jste za ten zkažený večírek nemohly (= jde o ženy) × My jsme chtěli jen vaše dobro (= jde o muže nebo o muže a ženy zároveň).


Co musí návod k použití obsahovat?

    Je nutné zdůraznit, že při určování shody přísudku s podmětem má rozhodující úlohu gramatický, nikoli přirozený rod podmětu. Přestože například spojení Rychlé šípy označuje chlapce, hrdiny románu pro mládež, měli bychom ve větě Rychlé šípy vyhrály běžecký závod řídit shodu podstatným jménem rodu muž. neživ. šíp.
    Shodu řídíme podle formy podmětu, přísudek má pak tvar mn. č.: Wallis a Futuna otevřely hranice, Trinidad a Tobago se připojily ke koalici. Tento způsob řešení je sice z formálního hlediska možný, tvar mn. č. v přísudku by však čtenáře neznalého věcných souvislostí mohl vést k chybné úvaze, že jde o dvě země, nikoli o jeden celek. (V určitých kontextech přísudek v mn. č. skutečně signalizuje dvě samostatné jednotky: Trinidad a Tobago byly objeveny v roce 1498 Kryštofem Kolumbem.)
    V množném čísle je v přísudku kodifikována shoda podle rodu středního. Přestože se můžeme často setkat i se shodou podle rodu muž. živ., doporučujeme v tomto případě držet se pravidla uvedeného v PČP. Jelikož je mluvnický rod podmětu zřejmý a jednoznačný, volíme koncovky středního rodu: Hrabata a knížata jedla s chutí kuřata. Knížata nastoupila na trůn.
    Jde-li o muže nebo o muže a ženy zároveň, mužský rod má přednost před ženským, píšeme -i: Byli jsme rádi, že máme klid na sledování sportovního přenosu.


Orientační seznam výrobků na které je třeba posoudit shodu podle zákona 22/1997 Sb.

    Jestliže je podmětem zájmeno, které se užívá pouze v čísle jednotném (např. vymezovací zájmeno každý) a je užito v rodě mužském, je třeba v přísudkovém přídavném jménu psát -ý, přestože je pomocné sloveso být v mn. č.: Každý jsme na něčem závislý. Přísudek se totiž vztahuje k podmětu (každý) a množné číslo přísudku (1. os.) vyjadřuje, že mluvčí do skupiny jedinců zahrnuje i sám sebe (srov. variantu s pomocným slovesem být v j. č., kdy mluvčí sám sebe do vymezené skupiny nezahrnuje: Každý je na něčem závislý). Při rozhodování, jaké -í/-ý napíšeme v přísudkovém přídavném jménu, může pomoci jednoduchá analogie s přídavným jménem s příponou -ný, kde je rozdíl zřejmější, např. Každý jsme nějak nešťastný. V případě vět, které se vyjadřují k minulým stavům/dějům, postupujeme stejně; přísudkové jméno se významově vztahuje k zájmenu každý, a proto je v č. j., přičemž minulý tvar sponového slovesa může být v j. i mn. č.: Každý jsme byl/byli nějak nemocný, Každý jsme byl/byli úplně jiný.
    Je-li přítomno vlastní jméno, lze připustit dvojí shodu: Markrabata Ottonové byli nuceni (i byla nucena) vzdát se majetku. Hrabata Vrbnové sídlili (i sídlila) na hradě za vsí. Knížata Slavníkovci vydali (i vydala) několik nařízení.
    Typ shody několik mužů a jedna žena není popsán v žádné ze současných mluvnic. V následujících příkladech lze užít jak shodu podle smyslu, tak shodu podle gramatické formy: Pět policistů a vrtulník se vrátili (i vrátily) na místo činu. Šest lékařů a zdravotní sestra odjeli (i odjely) z nemocnice. Několik mužů a jedna žena se potkali (i potkaly) u restaurace.


Co je to vlastně Prohlášení o shodě?

    V případě, že je podmět rozvit předložkovým tvarem s významem doprovodu (šest lékařů se zdravotní sestrou, několik mužů se ženou), je možné zvolit dvojí řešení. V prvním budeme chápat obě složky podmětu jako významově rovnocenné a užijeme shodu podle smyslu: Šest lékařů se zdravotní sestrou odešli. Několik mužů se ženou se vzdálili od budovy; nebo budeme shodu řídit podle jména, které je rozvíjeno předložkovým tvarem, tj. podle prvního jména podmětu: Šest lékařů se zdravotní sestrou odešlo. Několik mužů se ženou se vzdálilo od budovy.
    Pokud chcete zvýšit konkurenceschopnost vašeho výrobku můžete požádat o vydání certifikátu na každý stanovený výrobek.
    Jestliže má přístavek podobu výčtu (jako, například, hlavně, zejména, především atd.) a přísudek následuje po podmětu, lze připustit dvě řešení shody: Vzácné šelmy, např. rysi, vlci a medvědi, se začaly (i začali) vracet do našich lesů. Oblíbené pohádky, zejména Popelka, Zlatovláska a Princ Bajaja, vždy byly (i byli) nedílnou součástí vánočního vysílání.
    Nejsnazší (a z významového hlediska nejšťastnější) řešení je využití opěrného podstatného jména (stát, země apod.), které následovně řídí shodu: Ostrovní stát Trinidad a Tobago vydal prohlášení, tento týden již třetí.
    Tvoří-li podmět spojení zájmena my a podstatného jména, rozhoduje o koncovce přísudku podstatné jméno: My děti jsme za to rozbité okno nemohly. My dospělí jsme si dětí nevšímali. My ženy jsme se o povadlé květiny neprosily.


Kdy může mít výrobek certifikát?

    Podmět, který řídí shodu, je formálně v rodě ženském nebo středním, přestože jde o muže, např. Jeho Veličenstvo se rozzlobilo na výběrčí daní. Jeho biskupská Milost kázala udělit nešťastníkovi milost. Jeho královská Výsost neučinila nic proti této urážce. Je-li však přítomno vlastní jméno, řídí se shoda podle něj: Jeho Excelence Jacques Chirac vyprávěl o své autobiografii. Jeho Eminence kardinál Vlk hovořil o duchovních hodnotách.
    Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Jedná se především o elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky, zdravotnickou techniku a výtahy a další. Prohlášení o shodě se musí vydávat i na výrobky repasované, dovážené použité výrobky a náhradní díly.
    O mnoho jednodušší je pak situace, v níž přísudek předchází podmětu, neboť shodu pak můžeme řídit podle složky podmětu, která je bližší přísudku: Prohlášení vydal Trinidad a Tobago.
    Někdy je podmět složený z několika jmen, významově však tvoří nedělitelný celek. Jde především o názvy několika málo územních celků, států, jako jsou např. Trinidad a Tobago, Wallis a Futuna, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov. Řešení v takovýchto situacích není jednoznačné.


Co jste povinni předložit zákazníkovi?

    Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se např. o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb. ES Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře.
    Tam, kde nejsou k dispozici věcné znalosti, kontext, jméno není zakotveno v úzu apod., řídí se shoda podle zakončení jména ve výslovnosti, např. jména jako Dove [daf], Philips [filips] jsou užívána jako jména rodu muž. neživ. (zakončena na souhlásku), Nivea jako jméno rodu ženského (koncovka -a) atd.: Dove uvedl na trh novou vůni. Philips překvapil neobvyklým designem výrobku. Nivea přišla s revolučním řešením problému padání vlasů.
    Jestliže věta obsahuje oslovení, které je vyjádřeno podstatným jménem v 5. p. č. mn., a podmět není ve větě vyjádřen, volbu koncovky v přísudku je možné řídit jak přirozeným rodem podmětu, tak rodem podstatného jména v 5. p.: Snad jste si, děvčata, pochutnaly (i pochutnala). Děvčata, snad jste se na nás nezlobily (i nezlobila)?


Podmět je vyjádřen bezrodým zájmenem

    Autorský plurál je stylistický prostředek, jímž může pisatel vyjádřit skromnost (tzv. plurál skromnosti, např. Tímto experimentem jsme prokázali, že…) nebo sounáležitost s adresátem textu (tzv. inkluzivní plurál, např. Pokud bychom postupovali dle uvedených pokynů…). Obvyklý je také v definičních procesech, posiluje se jím vážnost textu, všeobecná platnost prezentovaného názoru (např. Za agresi bychom označili útočný čin směřující vůči zdroji vnímané frustrace).
    Jako obtížné se může jevit řešení shody v případě názvů některých českých hudebních skupin. Ve větě Tři sestry vystoupily v našem městě již popáté určujeme shodu podle podstatného jména ženského rodu sestra, přestože nejde o tři ženy, ale o kapelu tohoto jména složenou z mužských členů. Analogickým případem je shoda ve větě Buty vystoupily na červencovém festivalu. Pokud pisatel váhá, jaký tvar přísudku zvolit, může před podmět předsunout opěrné podstatné jméno, např. Skupina Buty vystoupila na červencovém festivalu. (K cizojazyčným názvům hudebních skupin viz bod 4.)
    Toto řešení nelze uplatnit v případě, jestliže jsou členy podmětu stejného rodu. V takovém případě má totiž před koncovkou mn. č. přednost koncovka j. č.: Svatý Kryštof a Nevis vyvážel kokosové ořechy.


Pozor na případy, kdy jméno s předložkou s není součástí několikanásobného podmětu.

    Nepopiratelnou roli hraje i míra rozvití. Čím delší je přístavková konstrukce, tím větší je také tolerance k řízení shody podle přístavku. Zřetelněji než v psaném textu se tato tendence projevuje v mluveném jazyce, například: Úřad vlády, oddělení pro zahraniční styky s Blízkým východem, rozhodlo (i rozhodl) o rozdělení dotací v příštím roce.
    U podmětu typu Dolce & Gabbana a Missoni, Albert a Billa je nezřídka velmi obtížné rozhodnout, zda mužské jméno chápat jako jméno osoby, nebo firmy, v nejednoznačných případech proto nelze zcela vyloučit dvojí možnost řešení shody (tj. shodu podle smyslu): Dolce & Gabbana a Missoni představili (i představily) společnou kolekci. Moschino a Just Cavalli překvapili (i překvapily) novým parfémem. Hugo Boss a Guess zahájili (i zahájily) novou sezónu neonovými barvami. Albert a Billa otevřely (i otevřeli) další obchody.


Typ Rychlé šípy závodily, Tři sestry zahrály, Wanastowi Vjecy vydaly (gramatická shoda)

    Někdy není na první pohled zřejmé, co je ve větě podmětem, a co naopak jmennou částí přísudku. V takových případech nám většinou může pomoci jednoduché pravidlo – jmennou část přísudku je možné převést do 7. p., což u podmětu nelze. Podběl byl první květina u nás na zahrádce (Podběl byl první květinou u nás na zahrádce, avšak nelze převést na: *První květina byla podbělem). Další příklad: Jan Neruda byl slavný básník (Jan Neruda byl slavným básníkem, avšak nelze převést na: *Slavný básník byl Janem Nerudou) – viz Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou.
    Certifikáty vystavuje Autorizovaná, Notifikovaná nebo Akreditovaná osoba, tj. laboratoř která byla pověřena k činnostem při posuzovaní shody výrobků úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví nebo evropskými orgány.
    Ve větách se jmenným přísudkem (se sponou být) obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu: Dort byl jedna báseň. Ten kluk byl pěkné kvítko. České Budějovice jsou deváté největší město v Česku. Je-li však podmět vyjádřen podstatným jménem s abstraktním významem, je možná i shoda se jménem přísudkovým: Jeho život byl (i bylo) utrpení. To rozhodnutí bylo (i byla) chyba.
    Někdy v následující větě nastupuje shoda podle smyslu (viz bod 4): Pár dívek se na večírku dobře bavilo. Když vypily, co mohly, lovily rybičky z akvária. — Jen málo lidí dokázalo režimu odporovat. Měli pak totiž těžký život.


Typ Harmonika byla krásný dárek (podmět a jmenná část přísudku)

    V případech, ve kterých užití opěrného jména není možné, například ze stylistických důvodů, se nabízí několik způsobů řešení, každý z nich však nese určitá úskalí:
    V případě, že v pozici podmětu stojí iniciálová zkratka, rozhoduje o koncovce přísudku její rod a číslo. Rod u iniciálových zkratek často kolísá, obvykle ho určuje základové jméno celého slovního spojení, z něhož byla zkratka vytvořena, např. ČD vypravily zvláštní spoj podle ‚dráhy‘, ČT opakovala pro velký úspěch pořad O češtině podle ‚televize‘, USA vyhlásily nové protiruské sankce podle ‚státy‘. Pokud původ zkratky není všeobecně znám, často se tyto zkratky přirozeně řadí k rodu střednímu, např. HBO odvysílalo i odvysílala (podle ‚televizní stanice‘). Podrobněji viz kap. Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA).
    Nejsme-li si jisti, které i – y v přísudku zvolit, užijeme opěrné podstatné jméno (obchod, společnost, pobočka apod.), shoda se pak řídí podle tohoto jména: Značky Dior a Prada přichystaly speciální akci pro své zákazníky.


Na které výrobky je třeba vydat Prohlášení o shodě?

    Návod k použití musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku.Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním výrobku a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání výrobku (zvláště děti). Náležitosti návodů k použití upravují příslušná nařízení vlády nebo normy.
    Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). Pokud výrobce nebo dovozce poskytuje prohlášení o shodě i dalším osobám nic neporušuje, ale tuto povinnost nemá. Vyjímkou jsou některé druhy výrobků např. strojní zařízení, kde příslušné NV stanovuje povinnost prohlášení o shodě k výrobku přiložit.
    V případech, ve kterých je podmět chápán jako všeobecný (‚někdo, lidé‘), píšeme v příčestí činném měkké -i: Zavřeli tržnici, probíhá kontrola. Slibovali víno, dávali vodu. Hlásili to v rozhlase.


Typ Několik mužů se ženou odešl-

    Jsou-li podmětem výrazy desítky, stovky, tisíce, miliony, miliardy, píšeme ve spojeních tohoto typu v příčestí -y, u výrazu tisíce se v úzu často objevuje i koncovka -o, kterou lze tolerovat: Stovky mužů se rozburácely na tribunách. Tisíce lidí se sešly (i sešlo) ve sportovní hale. Miliony žen se rozhodly připojit k protestu.
    Někdy je rozhodování o podobě shody komplikováno tím, že vedle podmětu obsahuje věta i tzv. přístavek (viz Psaní čárky ve větě jednoduché). Jde o typ shody obecní úřad, oddělení volnočasových aktivit, rozhodl/rozhodlo… atp.
    U výrobků, které jsou v harmonizované sféře, není nutno zákazníkovi mimo návodu k použití předávat další dokumenty. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. Výjimku tvoří některé výrobky, u kterých příslušné NV stanoví povinnost předat zákazníkovi některé další dokumenty (např. ES Prohlášení o shodě). U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky značkou CE neoznačují. Do 1.5.04 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.04 byla tato povinnost zrušena.


Podmětem jsou tázací zájmena kdo, co

    Ano, u stanoveného výrobku (tzn. u výrobku na které je třeba vydávat prohlášení o shodě), musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Dle zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele se musí návod k použití přikládat i k dalším výrobkům u kterých to charakter výrobků vyžaduje. Vyjímku tvoří výrobky, při jejihž používání nehrozí rizika pro uživatele a pro používání jsou třeba pouze zřejmé nebo obecně známé skutečnosti (§9 zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele)
    Pro vydání prohlášení o shodě jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně):
    Jiným případem jsou věty, ve kterých přísudkové jméno z hlediska slovních druhů řadíme stále mezi podstatná jména (nikoli mezi příslovce). Sponové sloveso se proto řídí pouze rodem tohoto podstatného jména, např. Byla pravda, že ten čin spáchal. Byla smůla, že se nepotkali dřív.
    Sloveso být se shoduje se jménem v přísudku, jestliže je přísudkové jméno v množném čísle a podmět v čísle jednotném: Čas jsou peníze. (Nikoli: *Čas je peníze.) Dítě jsou starosti.


Typ Dolce & Gabbana a Missoni představil-, Albert a Billa otevřel-

    Někdy je shoda podmětu s přísudkem dána územ. Například u názvu společnosti British Airways se v úzu setkáme s koncovkou -y (ve významu ‚aerolinie‘): British Airways zahájily novou reklamní kampaň. Případů, v nichž je cizí jméno v úzu dostatečně vžité, však není mnoho a většinou je nutno uplatňovat shodu podle formy (viz níže). Ani v tomto případě tedy nemůžeme vyloučit řešení podle zakončení podmětu: British Airways zahájil novou reklamní kampaň.
    Shodu řídíme prvním členem podmětu: Trinidad a Tobago vydal prohlášení o neutralitě. Wallis a Futuna otevřel své brány mladým turistům. Toto řešení v úzu převládá.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00