Jak na věc


shoda podmětu s přísudkem cvičení online 7 třída

Kdy může mít výrobek certifikát?

    Již z názvu je jasné o co jde. Reklama na moje klíčové slovo se zobrazí zákazníkovi, který hledá přesně toto slovo. Například reklama na levný hotel se zobrazí pouze lidem, kteří hledají pomocí fráze „levný hotel“, nic více, nic méně.. Klíčové slovo v Google AdWords je zobrazeno v hranatých závorkách, takže vaši frázi levný hotel uvidíte v AdWords, v klíčových slovech, jako – [levný hotel]. Přesná shoda je velmi cílená, takže je zapotřebí mít připravenou kvalitní analýzu nebo mít již slova alespoň „vybraná“ z vyhledávacích dotazů, z kampaní z jinými typy shod. Tento typ shody vám již pravděpodobně bude zvyšovat CTR a bude velmi relevantní vůči vašim potencionálním zákazníkům. Přesná shoda je vhodná u kampaní, kde sázíte především na jejich ekonomiku a efektivitu.
    Návod k použití musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku.Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním výrobku a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání výrobku (zvláště děti). Náležitosti návodů k použití upravují příslušná nařízení vlády nebo normy.
    Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Jedná se především o elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky, zdravotnickou techniku a výtahy a další. Prohlášení o shodě se musí vydávat i na výrobky repasované, dovážené použité výrobky a náhradní díly.


Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě a ES Prohlášením o shodě?

    Certifikáty vystavuje Autorizovaná, Notifikovaná nebo Akreditovaná osoba, tj. laboratoř která byla pověřena k činnostem při posuzovaní shody výrobků úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví nebo evropskými orgány.
    Při použití fráze levné modely autíček se tak reklama může zobrazit i na více či méně podobná hledání, například jen modely autíček nebo levný model auta.
    Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). Pokud výrobce nebo dovozce poskytuje prohlášení o shodě i dalším osobám nic neporušuje, ale tuto povinnost nemá. Vyjímkou jsou některé druhy výrobků např. strojní zařízení, kde příslušné NV stanovuje povinnost prohlášení o shodě k výrobku přiložit.
    Pokud chcete zvýšit konkurenceschopnost vašeho výrobku můžete požádat o vydání certifikátu na každý stanovený výrobek.
    Pro vydání prohlášení o shodě jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně):


Kdy musí mít výrobek certifikát?

    Čím obecnější slovo ve volné shodě je, tím větší riziko nerelevantních zobrazení přináší. Čtyřslovná fráze levné modely autíček bmw na sebe naváže výrazně méně dotazů než fráze modely. Zároveň je u ní evidentní, že dotazy, které tato slova obsahují, už téměř s jistotou budou z mého oboru.
    Ano, prohlášení o shodě si může vydat výrobce nebo dovozce sám, bez účasti autorizované nebo notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.
    AdWords Google Ads pracuje s volnou shodou opět o něco komplikovaněji. Snaží se pro vás nacházet další relevantní fráze. Netrvá na tom, aby dotaz obsahoval všechna slova z klíčové fráze, a zobrazuje reklamu i na podobné dotazy. Děje se to automaticky a často to vede ke zobrazování reklamy až na příliš vzdálené dotazy.
    Reklama se zobrazí kdykoliv, když se shodují slova obsažená v dotazu a slova klíčové fráze. Nezáleží na pořadí. Volná shoda je výchozím nastavením klíčových slov. Použijete-li klíčová slova bez speciálního označení (bez uvozovek, bez hranatých závorek), používáte volnou shodu.


Komu jste povinni předložit Prohlášení o shodě?

    Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody . Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV).
    Pokud vaše klíčová slova budou nastavená jako volná shoda, Google vaši reklamu zobrazí komukoliv, kdo hledá něco ve spojitosti s vašim slovem. Automaticky zobrazuje reklamy, které jsou jakkoliv relevantní k vašemu klíčovému slovu, včetně synonym, množného čísla, diakritiky apod. Klíčové slovo v Google AdWords je zobrazeno bez jakéhokoliv znaku, takže pokud například cílíte na slovo „levný hotel“ – v AdWords v klíčových slovech uvidíte – levný hotel. Pokud nemáte čas, nevíte úplně přesně jaká slova ke kampani zadat, pak můžete využít volné shody, ale počítejte s tím, že váš rozpočet bude brzy „vyklikán“, a že s klíčovými slovy ve volné shodě je potřeba pracovat dále. Pomocí vyhledávacích dotazů, které pro vás budou relevantní, si pomalu začnete tvořit další kampaň ve více specifikované shodě. Volná shoda je vhodná například na kampaně, kde chcete rychle oslovit velké publikum, nebo získat rychle data o návštěvnících.


Prohlášení o shodě

    Odpovědět si na otázku, jaká shoda je pro vás nejvýhodnější si musíte především sami. Na základě cílů vaší kampaně a hlavně znalosti vašich potencionálních klientů.
    Ano, u stanoveného výrobku (tzn. u výrobku na které je třeba vydávat prohlášení o shodě), musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Dle zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele se musí návod k použití přikládat i k dalším výrobkům u kterých to charakter výrobků vyžaduje. Vyjímku tvoří výrobky, při jejihž používání nehrozí rizika pro uživatele a pro používání jsou třeba pouze zřejmé nebo obecně známé skutečnosti (§9 zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele)


Musí být u výrobku návod k použití?

    Je to taková specifičtější volná shoda, která není úplně všem známá. Je to takový mezičlánek mezi volnou a frázovou shodou. Stejně jako volná shoda reaguje na klíčová slova bez diakritiky, v množném číslo apod., ale již nereaguje na synonyma. Klíčové slovo v Google AdWords je zobrazeno se znaménkem + před klíčovým slovem, takže vaše fráze „levný hotel“ – v AdWords v klíčových slovech uvidíte jako   +levný hotel nebo +levný +hotel. Je to jediný typ shody, který nelze zadat přímo v AdWords, ale klíčová slova již se znakem + musí být přímo takto do kampaně vložena. Modifikátor volné shody, zobrazí reklamu pro +levný hotel všem, kdo hledají například „levný penzion“ nebo „levné ubytování“. Pokud ale zadáte klíčové slovo jako +levný +hotel , zobrazí reklamu pro dotazy jako např.: „levný hotel praha“ nebo „jak najít levný hotel“. Modifikovanou shodu je ideální použít, pokud nechce „plýtvat“ rozpočtem na klíčová slova ve volné shodě, ale zároveň chce znát různé vyhledávací dotazy všech,
    Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se např. o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb. ES Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře.
    Volná shoda sice znamená největší zásah, ale musíte počítat s tím, že reklama se zobrazí na spoustu dotazů, které jste nečekali a možná ani nejsou relevantní. To pak často znamená i nižší míru prokliku (CTR). Taková zobrazení je pak potřeba řešit pomocí vylučovací shody.


Jaké dokumenty jsou třeba pro vydání prohlášení o shodě?

    U toho typu shody bude Google zobrazovat reklamu uživatelům, kteří budou hledat přesnou či podobnou frázi s dalším slovem před nebo za, takže např. vaše slovo „levný hotel“ spustí reklamu uživatelům, kteří budou hledat – „levný hotel Praha“, „recenze levný hotel“ nebo „jak najít levný hotel“. Klíčové slovo v Google AdWords je zobrazeno s uvozovkami, takže vaše slovo „levný hotel“ – v AdWords v klíčových slovech uvidíte jako – „levný hotel“. Frázová shoda je o dost specifičtější než shoda volná, ale opět je zapotřebí sledovat vyhledávací dotazy, díky kterým uživatelé klikli na vaši reklamu. Tento typ shody osloví menší množství vašich potencionálních zákazníků. Pokud již znáte své cílové publikum a jeho potřeby, může být frázová shoda podstatně efektivnější než volná shoda. Frázová shoda je vhodná pro kampaně, kde cílíte na širší publikum, ale nechcete poskytovat úplnou volnost dotazů, a jde vám už o trochu lepší CTR.
    Při zakládání kampaní ve vyhledávací síti pro zobrazení reklam používáte klíčová slova, která jste si sami vytipovali nebo vám je například nabídl AdWords plánovač klíčových slov. Vaše klíčová slova reagují na vyhledávací dotazy uživatelů, dle toho v jaké shodě slova nastavíte. Google vám nabídne tři základní možnosti shody a to volnou, frázovou nebo přesnou a dále modifikovanou, kterou musíte nastavit ručně. Jednotlivými shodami říkáte Google k jakému vyhledávacímu dotazu zobrazit vaši reklamu.
    Pokud v kampani použiji modely autíček (ve volné shodě), reklama se zobrazí i na dotazy, na něž by se nezobrazila při frázové shodě, např. modely červených autíček.


Shoda podmětu s přísudkem - online test 1

    U výrobků, které jsou v harmonizované sféře, není nutno zákazníkovi mimo návodu k použití předávat další dokumenty. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. Výjimku tvoří některé výrobky, u kterých příslušné NV stanoví povinnost předat zákazníkovi některé další dokumenty (např. ES Prohlášení o shodě). U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky značkou CE neoznačují. Do 1.5.04 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.04 byla tato povinnost zrušena.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00