Jak na věc


salesiánky na štědrý den

Příchod řádu do ČR

     Poslání Dcer Panny Marie Pomocnice je zaměřeno na mladé lidi z lidových vrstev ve všech etapách vývoje, především však na dívky a ženy. S přednostní láskou dona Boska a matky Mazzarellové se věnujeme těm nejchudším, tedy těm, kteří z různých důvodů mají menší možnosti úspěchu a jsou více vystaveni nebezpečí.
    SHM Klub Plzeň, z. s. je jedním z klubů SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE, křesťanské organizace s celostátní působností, jejíž posláním je výchova dětí a mladých lidí. V současné době má SHM ve svých klubech v celé zemi přes tři tisíce členů.
    Kongregaci salesiánek založil sv. František Saleský se sv. Janou Františkou de Chantal v Savojsku r. 1610, potvrzen byl papežem Řehořem XV. r. 1618. Je to řád kontemplativní, v novější době se věnují i péči o nemocné a práci ve výchově. Do českých zemí přišly v 19. stol., usadily se krátce v Českém Krumlově, v r. 1878 založily konvent v Chotěšově.


Příchod řádu do Brna

     Řada salesiánů, přestože riskovala nové zatčení, začala navazovat na své dřívější působení mezi mládeží. Jedním z nich byl i P. Josef Lepařík, SDB. Ten po návratu z vězení v roce 1959 začal zakládat skupinky děvčat, která se rozhodla složit soukromé sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Nejdříve byla založena skupina v Ostravě. Další společenství se vytvořilo v Brně. Dívky se každý měsíc scházely na cvičení šťastné smrti, studovaly životopis Dona Boska, některé se i věnovaly děvčatům. Po Ostravě a Brnu začal P. Lepařík dojíždět také do Prahy, kde jádro společenství tvořily sestry Netušilovy.
     V roce 1947 odjela na formaci do Turína Anna Otradovcová. Alena Vojtková v roce 1948 odjela na Slovensko. Stojí za zmínku, že Alena Vojtková začala noviciát v Nitře, po zásahu režimu proti ženským řeholím byla však policií odvezena do svého domova. Svoje první sliby složila tajně ještě před oficiálním ukončením noviciátu. Každý rok je pak tajně obnovovala před spolehlivým knězem nebo sama po dobu 40 let. Věčné sliby mohla skládat až 8.12.1991. V roce 1948 přišel komunistický převrat a veškeré výjezdy do zahranicí byly zakázány. V roce 1948 si podala žádost na biskupský ordinariát v Brně Věra Vorlová, která odjela do Turína v dubnu 1949. Musela však v Itálii zůstat přes 50 roků kvůli nepříznivé politické situaci v naší zemi.


Náhled stolního kalendáře ke stažení - verze k 26.6.2007

    Máte rádi tanec nebo se rádi setkáváte s vrstevníky a chcete u toho i něco prožít? Tak tady pro vás máte jedinečnou příležitost. V sobotu 2. února je Boskotančírna pro mladší, to je, ve věku 12-16 let. Budeme nejen tancovat, ale i soutěžit a ... to se nechte překvapit. Více se dozvíte na plakátku. A
    Stále ještě nevíte,co budete dělat o jarních prázdninách. Přihlaste se třeba na příměstský tábor. Můžete i jen na jeden den. V úterý bude výlet za snehem. Více najdete na plakátku a přihlášce
    Simulace záboru salesiánských domů o „Bartolomejské noci“ v roce 1950, kterou prožili účastníci "Setkání se salesiány" v Sebranicich v únoru 2005.
    Salesiáni v Teplicích se věnují Romům. Víkendový workshop, který byl uspořádán jako příprava na velkou výstavu o romské kultuře – “Všichni čumí, co Romové umí".
    Jarní prázdniny ještě nejsou za námi, ale my už k vám přicházíme s novou nabídkou výletu a to do Parku Boheminium v Mariánských lázních. Zveme všechny nadšené výletníky, ať se neváhají přihlásit.


České salesiánky povede Jana Svobodová

     V roce 1973 Dominus požádal hlavní představenou FMA o povolení zvláštní formace za pomoci salesiánů během výjimečné politické situace, která u nás panovala. V té době byla hlavní představenou Matka Ersilia Canta. Její odpověď z Říma byla negativní. Došlo tedy k novému jednání mezi panem inspektorem a kardinálem ThDr. Štěpánem Trochtou SDB, litoměřickým biskupem. Pan kardinál navrhl, že je ochoten založit diecézní kongregaci, v níž by zájemkyně o Dcery mohly žít a pracovat v duchu sv. Jana Bosca. Po nějakém čase však dovolení z Říma přišlo. Povolení pro začátek formace-noviciátu dostaly dívky do 30 let věku pod vedením novicmistrové-salesiána P. Milana Franka SDB. 8.12.1980 skládaly své první sliby tři sestry: Marie Zímová, Marie Hušková a Jana Tauchmanová. Následně pak sestry obnovovaly své sliby každý rok buď v Čechách či na Slovensku. Skupina dívek, které měly salesiánské povolání se rychle rozrůstala. Tři výše zmíněné sestry dostaly povolení skládat své věčné sliby v roce 1984. Mez
    Simulace záboru salesiánských domů o “Bartolomejské noci” v roce 1950, kterou prožili účastníci “Setkání se salesiány" v Sebranicich v únoru 2006.
    V České republice tato řeholní společnost vznikla v roce 1980, kdy první tři sestry složily slib. V současné době má kongregace v ČR šest domů, a to dva v Praze, jeden v Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.
    Ve čtvrtek 31. ledna oslavíme již tradičně svátek Dona Boska. Zakladatele sester salesiánek a bratrů salesiánů. Začneme programem v Plachetnici: soutěžní stanoviště, divadlo, vylosování soutěže citátů (viz. nástěnka před kanceláří Klubu) a zakončíme mší svatou, na kterou jste všichni srdečně zváni a


Děkujeme těm, kteří nás podporují

     Po pádu komunismu sestry začaly bydlet společně v komunitách, a to sice v Praze Karlíně a v Brně. V roce 1990 převzala hlavní představená tyto dvě komunity do své péče. Sestry byly a jsou ještě i v současnosti posílané na počáteční formaci (postulát a noviciát) do Itálie. V roce 1996 existují již 4 komunity: Brno (dům pro děti z problematických rodin), Hradec Králové (internát), Praha Karlín (Dívčí katolická škola, Církevní mateřská škola a oratoř) a Praha Kobylisy (počáteční formace aspirantek). 15. srpna 1995 hlavní představená sr. Marinella Castagno založila dekretem Česko-Litevskou vizitatorii, jejíž patronkou se stala Panna Maria Neposkvrněná. První představenou této vizitatorie byla jmenována sr. Mercedes Alvarez ze Španělska. V roce 1996 byla založena komunita v Plzni (středisko volného času) a v roce 1999 v Ostravě (Salesiánský dům dětí a mládeže). V roce 1997 sr.Mercedes Alvarez požádala o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů a na její místo byla jmenována sr. Jitka Fišero
    Plzeňský klub SHM (tedy SHM Klub Plzeň, z. s.) nabízí pestrou nabídku zájmových kroužků, otevřený klub pro děti, mnohé jednorázové akce, přípravu mladých animátorů, víkendové a prázdninové akce a tábory a na požádání také poradenství v oblasti křesťanství, výchovy a mezilidských vztahů.
    Svou formační cestu u sester salesiánek začala na počátku 90. let a první řeholní sliby skládala 5. srpna 1996 v Brně – Žabovřeskách. Věčné sliby složila 13. září 2003. Její cesta dosud vedla těmito komunitami: Plzeň, Praha-Karlín, Hradec Králové, Řím-Cinecitta, Hradec Králové, Praha-Karlín.
     Sestry začaly bydlet u P. Hynka ( říkaly mu krycím jménem pan domácí) už během totality, a to sice od roku 1987. Byla to Jitka Fišerová a Ludmila Němcová. Povolení k otevření řeholního domu a zřízení veřejné kaple v Brně-Žabovřeskách, ulice Maničky 1, bylo ke dni 1.11.1990.


Kalendář salesiánské rodiny 2008 - verze k 26.6.2007

    V pátek 1. února, v den pololetních prázdnin, se uskuteční výlet za medvědy a aquaparkem do Berouna. Všichni nadšení výletníci nechť se přihlásí v kanceláři Klubu SHM.
     Během nacistické okupace pověřil P. Stuchlý ředitele brněnské komunity salesiánů P. Josefa Lepaříka SDB a následně P. Františka Míšu SDB, aby vyhledali alespoň šest dívek, které by měly zájem odjet do Itálie na formaci a po ní se potom vrátit do vlasti jako sestry salesiánky, Dcery Panny Marie Pomocnice. V té době zde byly již některé dívky, které pravidelně navštěvovaly salesiánskou oratoř, pomáhaly, kde bylo třeba a postupně převzaly starost o dívčí mládež. Později tato děvčata založila Kroužek Panny Marie Pomocnice.
    Domov – jeden ze 4 pilířů salesiánské výchovy: hlavní představený Pascul Chávez tvoří hlavu celé salesiánské rodiny. V květnu 2006 navštívil i naši republiku.
    pokud byste chtěli a můžete podpořit dílo našeho klubu Salesiánského hnutí mládeže v Plzni, budeme velice vděčni. Pro finanční dary můžete využít bankovní spojení: 123418968/0300.   


Náhled stolního kalendáře ke stažení - verze k 9.6.2007

     P. Václav Hynek (21.9.1908 - 15.9.1993) pocházel ze Lhoty u Dobrušky v Čechách. Vyučil se malířem. V roce 1928 přišel do Fryštáku. Po propuštění z internace v Oseku a Želivu bydlel v Brně a staral se o mladé spolubratry, kteří tam pracovali nebo studovali. Sám pracoval jako sklenář v nemocnici. Za styk se spolubratry byl odsouzen na tři roky do vězení. Po propuštění se opět vrátil do Brna. Koupil dům, kde se mohli scházet spolubratři a který se stal postupně majetkem u nás začínajících sester salesiánek. Byl vyhledávaným zpovědníkem. Stále vyrovnaný, usměvavý, ctnostně chudobný, připravený komukoliv pomoci. Skonal na svátek P. Marie Bolestné v přítomnosti sester FMA, které ho obětavě dlouhodobě ošetřovaly. Dožil se 85 let. Očekává vzkříšení v salesiánském hrobě v Brně.
     Počátky díla Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánek) jsou úzce spjaty s českými salesiány. Jsou to právě oni, kteří pod vedením P. Ignáce Stuchlého SDB založili 28.9.1927 ve Fryštáku malé gymnázium pro chlapce. Brzy se však objevily i dívky, mezi kterými můžeme jmenovat např. Anežku Hoblíkovou, Františku Janákovou a Marii Bartuškovou z Brna, které se zajímaly o salesiánskou spiritualitu.Salesiáni poslali tyto tři jmenované do Itálie na formaci k sestrám salesiánkám. Dvě z nich po absolvování formace a složení slibů byly poslány do misií, Anežka Hoblíková do Brazílie a Františka Janáková do Dominikánské republiky. Marie Bartušková musela ze zdravotních důvodů ukončit formaci a vrátit se do vlasti.
     Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice má sídlo v Praze Kobylisích a působí v těchto městech České republiky : Brno, Hradec Králové, Plzeň, Ostrava, Praha Karlín, Praha Kobylisy.


Sestry a bratři žijící v domě na Maničkách 1 v Brně-Žabovřeskách

    Narodila se 21. července 1970 v Brně. Vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně, Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor náboženská výchova a Teologickou fakultu na UK v Praze, obor Teologické nauky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00