Jak na věc


rychlost proudění vody v potrubí

Kdo je oprávněn měřit rychlost?

    Jestliže vyjde najevo, že uvedená minimální tolerance nebyla v jednotlivých případech dodržena a řidič byl pokutován v blokovém řízení i za překročení rychlosti, které nebylo řádně prokázáno, je nutné iniciovat uplatnění mimořádných opravných prostředků pro porušení zákona (přezkumné řízení), ke kterému jsou příslušné krajské úřady a v hlavním městě Praze ministerstvo dopravy.
    Pro úplnost dodáváme, že rychloměry ve vozidlech by měly vždy ukazovat rychlost o několik kilometrů vyšší, než je rychlost skutečná. Pokud nejsou na vozidle provedeny nepovolené úpravy (např. montáž pneumatik většího rozměru), nelze při dodržování rychlosti dle rychloměru překročit zákonem stanovenou maximální rychlost vozidla.


Obecná úprava rychlosti vozidla

    Prokázat porušení těchto obecných pravidel je obtížnější, protože odpověď na otázku, zdali vozidlo jelo přiměřenou rychlostí, vyžaduje odborné znalosti, kterými policista v terénu zpravidla nedisponuje. Poměrně často se ale se zjišťováním přiměřené rychlosti setkáváme u dopravních nehod, při jejichž vyšetřování může soudní znalec díky brzdným stopám zanechaných na vozovce a deformaci vozidla vypočítat rychlost vozidla v době dopravní nehody. Za pomoci znaleckého posudku může soud nebo správní orgán učinit závěr např. o tom, že řidič jel rychlostí vyšší rychlostí, než která by mu umožnila zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled (ačkoliv nepřekročil v místě nejvyšší povolenou rychlost).
    Dříve docházelo k tomu, že si obce najímaly na měření rychlosti soukromé společnosti. Ty zpravidla provozovaly stacionární radary a předávaly obecním úřadům obrazové záznamy řidičů, kteří překročili povolenou rychlost. Proti takovéto praxi se ve svém rozsudku postavil Nejvyšší správní soud v dubnu 2008. Od této doby obce od této praxe upustily, a proto se s případy, kdy rychlost měří soukromá osoba, prakticky nesetkáváme.


Jakým způsobem se měří rychlost?

    Ani při překročení rychlosti se řidič nemusí dopustit přestupku. Pokud vozidlo překročilo povolenou rychlost (po odečtení odchylky radaru) pouze nepatrně, nemusí být naplněn jeden ze znaků přestupku. Ke spáchání přestupku je potřeba naplnit nejen stránku formální (v tomto případě překročení povolené rychlosti), ale i stránku materiální – porušení pravidel silničního provozu musí porušovat nebo ohrožovat zájem společnosti. A právě při nepatrném překročení rychlosti je potřeba se blíže zabývat okolnostmi, za kterých k překročení rychlosti došlo. O dopravní přestupek se proto zpravidla nebude jednat, pokud k překročení rychlosti došlo např. na okraji obce, v době nulového provozu a na přehledném úseku.
    Mimo obec smí jet řidič s vozidlem rychlostí nejvýše 90 km/h, na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla maximálně rychlostí 130 km/h. Tyto limity mohou být místním dopravním značením sníženy, nikoliv však zvýšeny.
    Řidiči se mnohdy domnívají, že přestupek lze spáchat jen při překročení nejvyšší povolené rychlosti. Tak tomu ovšem není. Je vhodné připomenout, že kromě konkrétních rychlostních limitů pro jízdu v obci a mimo obec zákon stanovuje obecné (abstraktní) pravidla upravující rychlost vozidla.
    Rychlost vozidel smí bez omezení měřit pouze Policie ČR. Obecní/městská policie je také oprávněna měřit rychlost vozidel, musí přitom ale dodržovat některá omezení. Především je omezena ve výběru míst, na kterých má měření rychlosti probíhat. Obecní/městská policie totiž smí měřit rychlost pouze na místech určených Policií ČR. Místo, kde měření rychlosti obecní policií probíhá, již od 1. srpna 2011 nemusí být na začátku označeno přenosnou dopravní značkou „Měření rychlosti“.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00