Jak na věc


reformace a protireformace v evrope

Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14)

    Reformační myšlenky byly spojeny s bojem proti feudalismu. V letech 1524 – 1526 probíhala selská válka, jejímiž hlavními aktéry byli venkované. Propukla ve třech oblastech:
    Reformace byla náboženské a sociální hnutí, úsilí o reformu (nápravu) církve. Znamenala rozpad církevní jednoty na katolíky a protestanty. Byl to proces, který se snažil dostal církev z krize, protože v církvi byl rozpor mezi slovy a činy. Zvláště pak vyzývalo k reformě církve hlásání o chudobě duchovních libujících si v penězích a přepychu, nebo dokonce v bitvách. Odpor vzbuzoval též prodej odpustků.


Protireformace a katolická reforma

    Ve stejné době jako Luther v Curychu vystoupil proti církevnímu úpadku humanista Ulrich Zwingli. Byl to horlivý zastánce protestantských myšlenek, v některých názorech byl radikálnější než Luther. Odmítal vnější okázalé projevy zbožnosti, postavil se proti učení o přeměně hostie a vína v Kristovo tělo a krev (byl proti tzv. transsubstanciaci). Podle něj měla být obec podřízena jen městské radě, jinak měla být autonomní; poddaným dal právo vzepřít se proti nespravedlivé vrchnosti. Založil novou evangelickou církev, která se rozšířila do švýcarských kantonů i do sousedních německých měst. V roce 1531 však i se svými oddíly padl.
    Bůh zaslíbil Abrahamovi, že skrze něho dojdou požehnání všechny čeledi země. Zaslíbil Abrahamovi potomka, který bude tímto požehnáním, který bude Požehnaným i Pomazaným. Zaslíbil vykupitele, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchů, a tohoto lidu bude jako písku na břehu moře, jako hvězd na nebi, bude to nespočetný zástup složený ze všech národů, jazyků, kmenů i ras (Zj 7,9). Jedná se o všechny, kdo byli před stvořením světa vyvoleni k vysvobození z hříchu a k záchraně před přicházejícím Božím hněvem. Jak bylo odhaleno v posledním čase skrze svaté apoštoly a proroky, jedná se o lid víry, tedy o církev, svatou nevěstu našeho Pána Ježíše Krista.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9122
cache: 0024:00:00