Jak na věc


provozování hospody

Základní povinnosti provozovatele dráhy

    (3)  Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících,
    Právní úprava: § 31 odst. 12 zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) Hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
    100/1995 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
    Drážní úřad provádí namátkové kontroly vlastníků vleček a zjišťuje, zda nedochází k porušování právních předpisů. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na zajištění provozovatele a plnění příslušných povinností, protože Drážní úřad může udělit sankci až do výše 10 000 000 Kč.


Pokyny_k_vyplneni_zmenoveho_listu.pdf

    Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy.
    (3)  Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud řidič taxislužby přestane být spolehlivým podle § 9 odst. 3. Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.
    (4)  Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby je jeho držitel povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu; v případě poškození průkazu řidiče taxislužby je povinen spolu s tímto oznámením poškozený průkaz odevzdat. Dopravní úřad na základě žádosti vydá nový průkaz řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený; to neplatí, pokud rozhodne o odnětí oprávnění řidiče taxislužby podle odstavce 3. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.


Další povinnosti provozovatele jsou dány těmito základními právními předpisy

    Přerušení provozování živnosti je vždy na úvaze podnikatele. Přerušení kratší než 6 měsíců se neoznamuje. Přerušení provozování živnosti nelze provést zpětně; tj. datum počátku přerušení je shodný s datem ohlášení přerušení na živnostenském odboru či s datem doručení poštou na úřad.
    (2)  Dopravce při provozování taxislužby nesmí použít vozidlo taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba.
    Zásadní problém, který často neumožnuje vlastníkům provozovat si vlastní vlečku je zejména odborná způsobilost. Společnost, která chce provozovat vlečku, musí mít ve statutárním orgánu alespoň jednu osobu, která má praxi v oboru řízení dráhy minimálně 5 let a současně minimálně ÚSO vzdělání technického, dopravního nebo ekonomického zaměření. V případě vysokoškolského vzdělání postačí 3 roky praxe, ale vzdělání musí být opět technického, dopravního, ekonomického zaměření nebo zde i právního zaměření.


Nejste si jisti, které řešení vyhovuje potřebám vaší firmy?

    (7)  Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo stráž-ník obecní policie je oprávněn zadržet průkaz řidiče taxislužby, pokud má důvodné pochybnosti o tom, zda je řidič taxislužby spolehlivý podle § 9 odst. 3, nebo pokud je průkaz neplatný. O zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie potvrzení ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 předá řidiči taxislužby a 1 bez zbytečného odkladu doručí příslušnému dopravnímu úřadu spolu se zadrženým průkazem. Pokud dopravní úřad do 10 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení se zadrženým průkazem nevydá rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby, vrátí zadržený průkaz řidiči taxislužby; to neplatí, pokud byl zadržen neplatný průkaz řidiče taxislužby.
    16/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
    (3)  Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby vydá dopravní úřad žadateli výpis z této evidence. Výpis opatří jménem, příjmením a podpisem oprávněné úřední osoby, která výpis vyhotovila, a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky.
    (3)  Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem taxislužby je řidič taxislužby povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný.


CO SI POD TÍMTO POJMEM PŘEDSTAVIT?

    (2)  Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou. Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí právní předpis.
    (2)  Obec je oprávněna stanovit obecně závaznou vyhláškou pro stanoviště vozidel taxislužby zřízených obcí podmínky užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti.
    (6)  Řidič vozidla taxislužby nesmí při výkonu práce řidiče taxislužby užít vozidlo taxislužby, které v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) není vybaveno taxametrem, k jinému účelu než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.
    Pokud tedy vlastníte vlečku a nemáte osobu odborně způsobilou a/nebo se nechcete pouštět do rozboru nejen tohoto zákona, ale i dalších vyhlášek a právních předpisů, tak nás neváhejte oslovit. Snížíte své náklady na minimum.


PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

    (5)  Řidič vozidla taxislužby nesmí užít vozidlo taxislužby k nabízení nebo poskytování přepravy podle § 21 odst. 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k provozování taxislužby, je-li toto vozidlo označeno svítilnou podle § 21 odst. 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.
    V této rubrice jsou odkazy na planou legislativu ČR a EU vztahující se k provozování dráhy a drážní dopravy, na interní předpisy provozovatele dráhy, výnosy a ostatní dokumenty týkající se provozování dráhy a drážní dopravy, Pohraniční ujednání se sousedními manažery infrastruktury a smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah.
    (5)  Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4 a přepravu bez této smlouvy.
     Otevírací doba Vyhledávání DomůO násPoradce ADR, RID, IMDGPoradce ADR (silniční doprava)Poradce RID (železniční doprava)Poradce IMDG Code (námořní doprava)Provozování vlečekDeponie vozůKontaktKe staženíProvozování vlečekHomeProvozování vlečekCO SI POD TÍMTO POJMEM PŘEDSTAVIT?Zejména povinnost vlastníka železniční dráhy – vlečky zajistit její provozování dle § 20 – 22 zákona o dráhách 266/1994 Sb. Zákon je k dispozici ke stažení zde.


PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVOJ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

    (6)  Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí platnosti podle odstavce 5 písm. a) nebo b).
    1. U fyzických osob - podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 2. U právnických osob - osoba oprávněná jednat(jednatel,představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněn na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.
     Poskytujeme inovativní a kompletní služby. Zbavíme Vás starostí spojených s přepravou nebezpečných věcí, provozování a údržby vlečky nebo přepravy čehokoliv po železnici.
    Vyznačení přerušení provozování živnosti do příslušného živnostenského rejstříku provede živnostenský úřad ve lhůtě do 5 dnů od oznámení. O provedeném zápise je podnikatel vyrozuměn.
    (8)  Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby, náležitosti záznamu o přepravě, technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru, náležitosti knihy taxametru, náležitosti dokladu o zaplacení jízdného a způsob řádné obsluhy taxametru.


Oznámení přerušení provozování živnosti

    (4)  Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, bylo toto vozidlo vybaveno všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy. Při poskytování přepravy vozidlem taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy se nepoužije odstavec 3 písm. c) a f); pokud vozidlo taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno taxametrem, nepoužije se dále odstavec 3 písm. d), e) a g) až i).
    Doručením písemného oznámení o přerušení provozování živnosti příslušnému živnostenskému úřadu nebo osobně v úřední dny nebo prostřednictvím podatelny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00