Jak na věc


prodej nemovitosti vě vojnově městci

USNESENÍ VALNÉ HROMADY TJ JISKRA VOJNŮV MĚSTEC

    Docházka je vedena v knize docházek. Práce nad rámec pracovní doby je prací přesčasovou a pracovníkům za ní náleží náhradní volno, které čerpají po dohodě se starostou obce.
    Pracovníci pomáhají výborům v jejich činnosti (poskytují informace, zajišťují předpisy, svolávají schůzky, podle potřeb se účastní jednání, píší zápisy, dbají na plnění přijatých úkolů atd.)
    Písemnosti týkající se majetku obce (převody i nájemní smlouvy) a důležité písemnosti v samostatné působnosti (např. smlouvy o dílo a jiné smlouvy, jimiž obci vznikají práva a povinnosti) podepisuje starosta.
    Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, a pracovníci úřadu stanovení radou obce . V čele úřadu je starosta. Postavení starosty upravuje zákon o obcích. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Dále spravuje záležitosti na úseku požární ochrany, pozemkové záležitosti obce a po dohodě se starostou obce vyřizuje další jednotlivé záležitosti obce.


Program kina Krucemburk - prosinec 2018

    Seznam nalezených domů na prodej jsou ve městě Vojnův Městec. Z nabídky Ráj Realit si můžete procházet a vybírat jednotlivé inzeráty, nebo dále určovat, jaké vlastnosti by měl dům na prodej splňovat. Vybete si dům na prodej, který Vám bude ve městě Vojnův Městec nejvíce vyhovovat. Domy na prodej ve městě Vojnův Městec jsou výhodné pro každého, kdo chce žít ve městě Vojnův Městec. Na mapě vedle seznamu nemovitostí si můžete zjistit přesnou polohu ve městě Vojnův Městec pro dům na prodej.
    e) v jednáních se všemi osobami, se kterými přichází do styku při své práci (tj. s občany, zástupci orgánů státní správy, zástupci právnických osob, členy zastupitelstva, členy rady, členy výborů a pracovníky zařízení zřízených obcí či s jinými osobami) vystupovat vstřícně a slušně, dodržovat zásady společenského chování a občanům pomáhat při vyřizování jejich záležitostí
    Pracovníci úřadu jsou seznamováni s rozhodnutími zastupitelstva a s úkoly uloženými zastupitelstvem prostřednictvím starosty na pracovních poradách nebo jednotlivě ústně.
    Veřejných zasedání zastupitelstva se pracovníci podle svých možností účastní osobně. Je-li na programu jednání věc, která vyžaduje účast některého pracovníka, je účast tohoto pracovníka jeho pracovní povinností. Při přípravě materiálů ke schválení na veřejném zasedání postupují pracovníci v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.


Oznámení o záměru prodeje nemovitostí z majetku městyse č.8/2016

    Povinností finančního výboru je provést 4x ročně kontrolu pokladen obecního úřadu a kontrolu účetnictví,dále navrhnou a podílet se na přípravě rozpočtu obce
    O předávání funkcí se sepíše záznam, který podepíší oba pracovníci. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace svěřených prostředků.
    Tento organizační řád byl schválen radou obce platí od 1. ledna 2001. Případné změny organizačního řádu budou projednány a schváleny radou obce a vyhotoveny písemně.
    Pracovníci se navzájem zastupují v době delší nepřítomnosti. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. Umožňují-li to platné právní předpisy, může si zastupovaný vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, popřípadě pozastavit opatření svého zástupce.


Organizační řád Obecního úřadu ve Vojnově Městci

    Výsledky: Kategorie registrovaných střelců: 1. Chrást 46, 2. Milan Koten 45, 3. Zbyněk Hendl 45. Kategorie neregistrovaných střelců: 1. Sedláček J. 45, 2. Turinský ml. 44, 3. Bareš J. 44. Kategorie žen: 1. Petříčková 40, 2. Kytnerová 37, Sedláčková D. 33.Výsledky doprovodné soutěže ve střelbě z malorážkové pušky (5+10 ran): Kategorie členové střeleckého klubu: 1. Stránský 83, 2. Jiří Zach 82, 3. Radek Blažíček 79. Kategorie nečlenové střeleckého klubu: 1. Josef Sedláček 79, 2. Roman Novák 76, 3. Radek Turinský 73. Kategorie ženy: 1. Šárka Barešová 56, 2. Soňa Turinská 48, 3. Dáša Kytnarová 29. Kategorie děti, vzduchová puška do 13 let (20 ran): 1. Turinský Robin 183, 2. Puchýř Josef 181, 3. Valášek Jaroslav 177.
    Zastupování ostatních pracovníků v jednodušších věcech mimo správní řízení bude řešeno operativně dohodou mezi pracovníky. Nedojde-li k dohodě, určí způsob a dobu zastupování starosta obce.
    Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obecního úřadu ve Vojnově Městci, jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jeho složkami a vzájemné vztahy s jinými orgány a zařízeními obce Vojnův Městec.
    Kterýkoli pracovník úřadu může být výborem nebo členem zastupitelstva požádán o spolupráci v oblasti samostatné působnosti a je povinen ji poskytnout, avšak při zachování zásad nezveřejňování a nezneužití osobních údajů a údajů z úředního jednání. Starosta obce: 2a; 3a,b,c; 5a,b,c,e,f; 7a,b,c,d,e,f
    Prodej rodinného domu se zahradou ve Vojnově Městci o celkové ploše 1164 m2. Dům je po několikaleté rekonstrukci dokončené roku 2016. Má nové podlahy,...


Střelci soupeřili ve Vojnově Městci o salám

    Pracovníci mohou být přizváni na jednání zastupitelstva obce, rady obce a výborů zastupitelstva obce kde od nich mohou být požadována vysvětlení, ujasnění, návrhy apod. v oblasti jejich práce - v samostatné působnosti obce. V takovém případě musí být pracovník upozorněn minimálně 2 dny předem, aby si mohl připravit potřebné materiály.
    Jednotlivá zařízení nemají právní subjektivitu. Některá zařízení jsou zřízena v souladu s platnými předpisy (školská zařízení) některá jsou organizačními útvary obce. S výjimkou školských zařízení jsou zaměstnanci zařazení v těchto zařízeních zaměstnanci obce, a to buď v hlavním pracovním poměru, ve vedlejším pracovním poměru, na dohody o pracovní činnosti nebo na dohody o provedení práce. Ve školských zařízeních jsou v pracovněprávním poměru se školským úřadem


Program kina Krucemburk - prosinec 2018

    Velká cena sklárny Beránek ŠkrdloviceMuži se na střelnici Střeleckého klubu ve Vojnově Městci utkali ve střelbě ze sportovní pistole (30 ran + finále). V konkurenci třiceti tří sportovních střelců se nejlepší domácí borci umístili na šestém (Milan Koten) a desátém místě (Jan Šiller).Pořadí: 1. Mejtský Miloslav, 2. Voldán Petr, 3. Kostříž Václav. Umístění domácích střelců: 6. Koten Milan, 10. Šiller Jan, 20. Ladislav Barvínek, 21. Zbyněk Hendl, 29. Zdeněk Pátek, 32. Uchytil Jiří.Střelecký klub Vojnův Městec děkuje sklárně Beránek Škrdlovice za podporu tohoto závodu ve střelbě ze sportovní pistole.
    Základním právním předpisem upravujícím postavení a působnost obecního úřadu je zákon číslo. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Obecní úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a v oblasti přenesené působnosti, přitom vždy důsledně dodržuje ustanovení zákona o obcích a ustanovení dalších právních předpisů.
    Pracovníci jednotlivých úseků se navzájem informují o věcech, které souvisí s jejich prací. Podklad pro práci druhého úseku, která navazuje na práci předchozího, se předávají bez zbytečného odkladu a s potřebným vysvětlením.


Nemovitosti Vojnův Městec - 1 nabídek

    Pokud si přejete zakoupit nemovitost v lokalitě Vojnův Městec , prohlédněte si prosím naší nabídku. Máme pro Vás dostupné jak malé, tak velké byty (od garsoniér až po mnohapokojové byty), stejně jako domy, vily či kanceláře. V oblasti Vojnův Městec se nachází několik druhů nemovitostí i podle jejich lokace ve městě. Zde se jedná o – typicky byty – reality v rušném centru města, či naopak nemovitosti situované na poklidnějším okraji města (především domy, či vily).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00