Jak na věc


pritoky reky laborce

Kludi páková bidetová baterie Amba 532160575

    Trasa Lhoteckého potoka pokračuje napřímeně ornou půdou a dále Modřanskou roklí. Zde má koryto přírodní charakter, je nestabilní, mírně zahloubené. Časté jsou přirozené překážky v toku (mrtvé dřevo, vývraty, kameny).
    Trasa toku má v půdoryse mírně zvlněný charakter. Charakter koryta je přírodní, bez známek úprav dna a břehů. Časté jsou přirozené překážky v toku – mrtvé dřevo, vývraty, kameny apod. Vodoteč protéká přirozeným smíšeným lesem. Svahy údolí jsou porostlé převážně trnovníkem akátem.
    Celková délka toku: 2.33 kmÚstí: levostranný přítok Písnického potoka v ř. km 3.57Správce toku: Povodí Vltavy, státní podnik Závod Dolní VltavaSprávu vodního toku do 1. 1. 2011 vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa. K tomuto datu převzal správu vodního toku státní podnik Povodí.
    Vodoteč pramení v zahrádkářské kolonii na Cholupickém vrchu. V zahrádkářské osadě je na toku průtočná obdélníková nádrž, odkud voda odtéká trubním propustem a dále již pokračuje zahloubeným údolím Modřanské rokle. Ze svahů rokle vyvěrá několik pramenů, které přirozeně stékají do vodoteče „Od Kolonie“.


Proč právě název "Kávy pitel"...?!

    Vodoteč „V Lipinách“ začíná za rybníkem Kálek (u ulic Podchýšská a Ke Kálku). Vodoteč pokračuje do Modřanské rokle, kde se ještě před ní do vodoteče vlévá levostranný přítok (ve staničení ř. km 1.06833). Levostranný přítok začíná jižně od Cholupic, u Pražského okruhu a napřímené koryto prochází ornou půdou. V intravilánu Cholupic je vodní tok zatrubněn.
    Vodoteč „Od Bažantnice“ pramení v Cholupické bažantnici (přírodní památka). Ve staničení 0.8500 se do vodoteče vlévá pravostranný přítok, který začíná silničním příkopem nedaleko hřbitova (ul. Podchýžská). Dále koryto vodoteče, které je silně zarostlé bylinnou vegetací a keři, pokračuje k obci Písnice, kde prochází soukromými zahradami a u ulice Zátoňská se zaúsťuje do Písnického potoka.
    Celková délka toku: 0.92 kmÚstí: levostranný přítok Písnického potoka v ř. km 0.59Přítoky: bezejmenný přítok - pravostranný, ř. km 0.88 Správce toku: OCP MHMP
    11.6.17 jsme měli u nás na Tvrzi Přítoky Šárku Duran, tu nejlepší v České republice na středověkou techniku z 11. století - EBRU - malování na vodní hladině.


Kludi podomítková umyvadlová dvouotvorová baterie, 226mm Amba 532450575

    Lhotecký potok pramení v remízku severně od obce Cholupice. Po 46 m se do vodoteče zaúsťuje pravostranný bezejmenný přítok. Tento přítok má délku 913 m a začíná vyústěním melioračního potrubí DN 400 za ulicí Hornocholupická (západně od Cholupic). Trasa přítoku je napřímená, koryto zemní, lichoběžníkové.
    Vodoteč Vrtilka pramení jižně od obce Písnice nedaleko Pražského okruhu. Prameniště vodoteče bylo stavbou obchvatu změněno. Do vodoteče je potrubím DN 600 sveden odtok z objektu odvodnění Pražského okruhu – retenční a sedimentační nádrže SN 3. Zpevněné lichoběžníkové koryto pokračuje k severu, stáčí se k ulici Libušská, kde vede silničním příkopem, a dále pokračuje podél ulice K Vrtilce do intravilánu obce, kde se u ulice Zátoňská vlévá do Písnického potoka.
    Celková délka toku: 1.29 kmÚstí: levostranný přítok Písnického potoka v ř. km 2.32Přítoky: bezejmenný přítok - pravostranný, ř. km 0.85Správce toku: OCP MHMP
    Potok „V Lipinách“ prochází Modřanskou roklí, kde má koryto toku přírodní charakter bez známek úprav. Zahloubení koryta toku se pohybuje od malého (u ústí) k silnému zahloubení (ve vyšších polohách). Místy se objevují břehové nátrže a drobné fluviální akumulace v korytě. Častý je výskyt mrtvého dřeva a vývratů v korytě.


Kludi vanová 3-otvorová kombinace Amba 534470575

    Celková délka toku: 5.18 kmÚstí: levostranný přítok Libušského potoka v ř. km 4.97Přítoky: Lhotský levostranný, ř. km 0.59V Lipinách levostranný, ř. km 0.97Od Bažantnice levostranný, ř. km 2.32 Vrtilka levostranný, ř. km 2.42 Písnický – západní levostranný, ř. km 3.57 Správce toku: na území Prahy (ř. km 0.000 – 4.110) RVP - MHMP Středočeský kraj (ř. km 4.110 – 5.182) Povodí Vltavy, státní podnik
    Vodní tok „Písnický – západní“ pramení ve středočeském kraji na okraji obce Hodkovice v remízku za ulicí Břežanská. Silně zarostlé koryto dále ulici klenutým propustkem podchází a pokračuje podél areálu AGRO Jesenice. Napřímené koryto prochází zemědělsky využívanou půdou, podchází Pražský okruh a vlévá se do Písnického potoka.
    Celková délka toku: 1.68 kmÚstí: levostranný přítok Písnického potoka v ř. km 0.97Přítoky: bezejmenný přítok - levostranný, ř. km 1.06Správce toku: OCP MHMP

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00