Jak na věc


preventivní prohlídky zaměstnanců

Závodní preventivní péče - Stanovisko České lékařské komory


    Vždy je třeba dbát na zdraví zaměstnance. Prováděním vstupních prohlídek se sníží možnost zhoršování zdravotního stavu zaměstnanců nebo případné poškození zdraví jiných osob (např. jejich nepozorností).
    Mohli by jste mii poradit, jak mám postupovat při vysílání zaměstnanců (řidičů) na lékařské vstupní a preventivní prohlídky? Na jednu stranu by řidiči měli dle zákona č. 361/2000 Sb. absolvovat lékařskou prohlídku 1 x za dva roky a nad 50 let věku 1 x za rok. Ale na druhou stranu mohou být termíny lékařských prohlídek dle zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhl. č. 79/2013 Sb., stanoveny dle kategorizace práce. V tom případě by museli řidiči mít i dva formuláře. Proto bych Vás chtěl požádat o vysvětlení, dle kterého zákona mám tyto lékařské prohlídky u zaměstnanců provádět?
    Pro tuto pracovnělékařskou prohlídku musí posudek obsahovat náležitosti podle § 17 vyhl. č. 79/2013 Sb. a přílohy 1, části 9 vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
    Tento typ prohlídky patří mezi ty nejdůležitější. Provádí se před nástupem nových osob do zaměstnání. Týká se také zaměstnanců, kteří jsou přeřazováni na jiná pracoviště (např. s jinými fyzickými nároky).


Preventivní prohlídky: Pro zaměstnance

    Pro tuto pracovně lékařskou prohlídku platí vzor posudku stanovený přílohou 2 prováděcí vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a dále by žádost zaměstnavatele měla být doplněna „Prohlášením posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti“ podle přílohy 1 výše uvedené vyhlášky.
    Z toho vyplývá, že Pracovnělékařské prohlídky u řidičů podle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a dle vyhl. č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, nelze skloubit, protože se týkají výkonů různých činností a pro tyto činnosti jsou stanoveny různé termíny pracovnělékařských prohlídek.
    Při výstupní prohlídce jsou zjišťovány změny zdravotního stavu, které by mohly být důsledkem působení např. pracovního prostředí či jiných faktorů na daném pracovišti.
    Nikoliv, ta je z hlediska pracovně lékařské péče povinnou součástí pracovního poměru. Dle zákona nesmí zaměstnanec bez platné preventivní prohlídky vykonávat svěřenou práci, a proto je třeba maximálně respektovat termíny navržených prohlídek. Zaměstnanec je povinen absolvovat prohlídky, které jsou pro něj podle právních předpisů povinné (vstupní, periodické či řadové a případné mimořádné), a v jejich rámci se podrobit i potřebným odborným vyšetřením.


Zbývající část činnosti závodního lékaře

    Shora uvedený výpis zdravotní pojišťovna nehradí - viz stanovisko VZP (číslo není uvedeno) - je hrazen praktickému lékaři závodem. Takto koncipovaný výpis odpovídá podrobnému výpisu z dokumentace (kód 01040 na rozdíl od stanoviska VZP).
    Podle dosud zpracovaného návrhu by se měli zaměstnanci vykonávající práce v první kategorii podrobit periodické prohlídce nejdéle za šest let a po dovršení věku 50 let nejdéle za čtyři roky. Vyhláška musí nabýt účinnosti do nejpozději dnem 1. 4. 2013, což vyplývá z přechodného ustanovení § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. Do této doby lze pracovně lékařské služby poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče.
    Pokud z rozhodnutí závodu není určený závodní lékař totožný s ošetřujícím (registrujícím) praktickým lékařem, vyžádá si zvolený závodní lékař od ošetřujícího praktického lékaře před zahájením preventivní prohlídky podrobný výpis z dokumentace, pacienta, minimálně výpis od poslední, jím provedené závodní preventivní prohlídky tohoto pacienta (v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.).


MUDr. Petra Šugárková - Praktický lékař pro dospělé

    Provádění preventivních prohlídek může vést k včasnému odhalení rizika vzniku onemocnění a nebo včasné diagnostice onemocnění již vzniklých. Tak lze velmi účinně předcházet rozvoji závažných chorob a zdraví zaměstnance dlouhodobě udržet. Úkolem pracovně lékařských prohlídek není nahradit péči Vašeho registrujícího lékaře, ale naplnění zákonné povinnosti, vyhotovení protokolu o práceschopnosti a zjištění rizikových faktorů ve Vaší náplni práce.
    Neztrácejí tím však právo svobodné volby lékaře při zdravotních obtížích, avšak podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, možnost volby se netýká ZPP.
    (poradenská činnost, kontroly závodu, preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, vyjma vyjmenovaných skupin) je hrazena zaměstnavatelem. Vstupní prohlídky jsou hrazeny pacientem, pokud je dobrovolně neuhradí zaměstnavatel.
    Pro zaměstnavatele lékař potvrzuje formulář o zdravotní způsobilosti k práci s výstupem = schopen (případně schopen s omezením). Dále lékař sděluje klientovi přímo výsledek vyšetření po vyhodnocení. Klient sdělí lékaři komunikační cestu, jakým způsobem si přeje být o výsledku informován - tj. osobní e-mail, telefon, či formou osobní návštěvy apod.


Závodní lékař je po provedení závodní preventivní prohlídky zaměstnance povinen:

    Periodické prohlídky se provádějí u zaměstnanců, kteří vykonávají rizikové práce, dále u zaměstnanců jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatel a u pracovníků, u kterých je požadována zvláštní zdravotní způsobilost.
    Podmínkou úhrady preventivních prohlídek zaměstnanců u profesních skupin vyjmenovaných v § 35 zákona č. 48/1997 Sb. ze zdravotního pojištění je smlouva o poskytování komplexní závodní preventivní péče mezi závodním lékařem a závodem.
    Preventivní prohlídky by měly být součástí firemní preventivní péče. Jsou také nezbytným předpokladem pro posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Ať nových či stávajících.
    Zaměstnanci jsou povinni podle § 135 odst. 4 písm. b) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy.
    V obou případech musí zaměstnavatel zpracovat a předat zaměstnanci „žádost“ k provedení pracovně lékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb podle § 15 vyhl. č. 79/2013 Sb.


Zdravotní prohlídky zaměstnanců od 1.4.2013

    Druhy, četnost a obsah pracovně lékařských prohlídek má upravit vyhláška o pracovně lékařských službách, která však dosud nebyla přijata a předpokládá se její vydání koncem letošního nebo začátkem příštího kalendářního roku.
    Povinnost absolvování prohlídek je dána věkem a náročností profese konkrétního zaměstnance. Je stanovena lhůta jedenkrát za dva roky; pro zaměstnance nad 50let věku a ostatní specifické skupiny zaměstnanců (např. řidiči z povolání… ), je povinná účast na periodické prohlídce jedenkrát ročně.
    Činnost závodního lékaře (odbornost 001, výjimečně 002) zahrnuje komplexní činnost - kontroly závodu, poradenskou činnost, poskytování první pomoci, periodické preventivní prohlídky zaměstnanců, dispenzární preventivní prohlídky u osob s hlášenou nemocí z povolání a u osob pracujících v riziku, resp. po ukončení expozice mimořádné, vstupní a výstupní prohlídky. Závodní lékař ev. zajistí potřebná komplementární, resp. odborná vyšetření, uzavírá prohlídku posudkovým závěrem.


27.12.2018 daň z přidané hodnoty

    Cílem obou typů prohlídek je včasné odhalení změn zdravotního stavu, které by se neslučovali s dalším výkonem stávající práce. Prohlídky mohou také odhalit nepříznivé vlivy pracovního prostředí na zaměstnance (smyslové vady, záchvatovitá onemocnění, …).
    Část závodní preventivní péče, hrazenou ze zdravotního pojištění, spec1fikuje § 35 zákona č. 48/1997 Sb., vč. specifikace úhrady závodních preventivních, mimořádných a dalších prohlídek u zaměstnanců konkrétních profesních skupin (s odvoláním na § 11 - 14 Směrnice MZ č. 49/1967 ve znění Směrnice MZ č. 17/1970).
    Pracovně lékařská prohlídka podle vyhl. č. 79/2013 Sb., přílohy 2, části II. Rizika ohrožení zdraví, odst. 5 „Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby“, se týká ostatních řidičů zaměstnavatele, kteří řídí např. vozidla do 3,5 t (nebo motocykly všech druhů a tříkolky) a u kterých není řízení vozidel hlavní pracovní činností.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00