Jak na věc


pracovního výkaz státní svátky

Vymezení nepřímých nákladů, jež mají vazbu na zaměstnávání

    Způsobilé náklady projektu se odvíjí od výše způsobilých přímých nákladů, ke kterým je pomocí stanoveného procenta dopočítávána částka na nepřímé náklady. Protože nepřímé náklady se pouze dopočítávají, není třeba jejich vznik žádným způsobem dokladovat. Nedokladují se ani ty nepřímé náklady, kterými jsou mzdy zaměstnanců. Z těchto důvodů musí být na pracovních výkazech uváděny pouze činnosti, které svou povahou patří do přímých nákladů projektu.
    Jelikož pracovní výkaz vzniká zaznamenáním pracovních činností zaměstnancem, který tyto činnosti vykonával, jsou jakékoliv dodatečné změny pracovního výkazu v tomto ohledu nepřípustné. Pokud dojde v rámci nápravy nedostatků monitorovací zprávy ke změně popisu pracovní činnosti či počtu odpracovaných hodin, jedná se o znevěrohodnění poskytnuté informace – auditní stopy (původního pracovního výkazu) a řídící orgán tak nemůže mzdové výdaje za dotčené období schválit jako způsobilé výdaje bez ohledu na jakoukoliv další doloženou průkaznou dokumentaci. Za nezpůsobilé se obvykle stanovují mzdové výdaje za celý dotčený den či dny.


Mzda za práci patřící do nepřímých nákladů nemůže být v přímých nákladech

    Nemalá část položek nepřímých nákladů je formulována obecně jakožto „zajištění něčeho“. Tuto formulaci je třeba chápat tak, že do nepřímých nákladů patří naprosto všechny činnosti, které jsou vykonávány s cílem dosáhnout stanoveného cíle. Například „zajištěním publicity“ se rozumí úplně vše, co je třeba udělat, např. objednání služby, konkrétní provedení i kontrola provedení.
    Pracovní výkazy jsou jedním z typů dokladů, na základě kterých se kontroluje, zda osobní náklady v rámci kapitoly 1 rozpočtu projektu (tj. náklady patřící do přímých nákladů projektu) jsou způsobilé. (Zjednodušeně řečeno: ověřuje se, zda vykazované činnosti byly nezbytné pro realizaci projektu a zda nepatří do nepřímých nákladů).
    Z oblasti ZAJIŠTĚNÍ OPRAVY A ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ A VYUŽÍVANÝCH NEMOVITOSTÍ, jež patří do nepřímých nákladů, se v pracovních výkazech chybně objevují:
    Pracovní výkaz je prvotní a jediný doklad, který odůvodňuje věcnou způsobilost vyplacených mezd v rámci realizace projektu. Jakékoliv zpochybnění věrohodnosti informací uvedených v pracovním výkazu vede ke zpochybnění způsobilosti příslušného mzdového výdaje. Řídící orgán může schválit výdaj pouze v případě, že je jeho výše a způsobilost jednoznačná a doložitelná.


Výkazy práce („timesheety“) na projektech OP VK

    Hodiny odpracované činnostmi, které svou povahou patří do přímých nákladů projektu, se uvádějí v příloze 5A (Rozpis mzdových výdajů) monitorovací zprávy. Počet hodin uvedených v této příloze monitorovací zprávy musí souhlasit s pracovním výkazem daného pracovníka. Na pracovní výkaz proto nepatří činnosti, které obsahově patří do nepřímých nákladů projektu.
    Opravy pracovních výkazů jsou možné pouze ve formálních záležitostech (identifikace pracovníka, uvedení dovolené apod.), nikoli v samotném popisu vykonávané činnosti.
    1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.
    Na pracovním výkazu mají být pouze hodiny odpracované na činnostech, které svou povahou patří do přímých nákladů. (A s nimi související počet hodin za státní svátky, čerpanou dovolenou a dobu pracovní neschopnosti, po kterou vzniká zaměstnanci nárok na náhradu mzdy hrazenou zaměstnavatelem (tedy 4. až 14. den neschopnosti či 1. až 14. den karantény).
    Z oblasti SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ A WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ JEJICH AKTUALIZACE, jež patří do nepřímých nákladů, se v pracovních výkazech chybně objevují:


Prezentace na téma: "Výkazy práce („timesheety“) na projektech OP VK"— Transkript prezentace:

    Pokud jsou vykazovány hodiny strávené činnostmi patřícími do nepřímých nákladů, nemůže být část odměny, která se k těmto nepřímým nákladům váže, schválena v rámci přímých nákladů. Při kontrole nákladů v těchto případech dochází ke krácení nákladů a příjemci je schválena jen částka osobních nákladů, která zahrnuje odměnu pouze za činnosti, které jsou svou povahou přímými náklady.
    Řídicí orgán dále upozorňuje na častý nesoulad ve vykazování stejných činností několika členy realizačního týmu. Jedná se zejména o zaznamenání porad, konzultací, školení a dalších společných aktivit. Dodatečné doplnění aktivity do pracovních výkazů jiných zaměstnanců či přesun aktivit v rámci výkazu jednoho zaměstnance mezi různými dny je v souladu s výše uvedeným považováno za znevěrohodnění pracovního výkazu – auditní stopy.


Upozornění na častou chybu - Pracovní výkazy a nepřímé náklady

    Z výše uvedeného existuje výjimka pouze ve věci formálních náležitostí pracovního výkazu. Opravy jsou možné, pokud došlo k technickým (formálním) pochybením, a to v polích v záhlaví a zápatí výkazu - identifikace pracovníka, dovolená (doložitelná výplatní páskou či jinou evidencí), vypočtené poměrné způsobilé hodiny za dovolenou či chybně provedený součet celkových způsobilých hodin. Lze také akceptovat opravy v poli „Přehled odpracovaných hodin“, pouze však v případě doplnění způsobilých hodin za den státního svátku, pokud byly zaměstnanci skutečně proplaceny – taková oprava se považuje také za formální (obdobně jako oprava způsobilých hodin za dovolenou). Nárok na započtení státních svátků do odpracovaných hodin automaticky vzniká pouze u pracovních smluv a počet způsobilých hodin odpovídá pracovnímu úvazku.
    Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Finanční aspekty projektů šablon.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Pokud jste v rámci výzvy pro doplnění o opravu monitorovací zprávy byli dotázáni na doplňující informace k pracovním výkazům, uveďte, prosím, doplňující informace do formuláře H4b. V žádném případě neměňte pracovní výkaz. Změněný pracovní výkaz nemůže být přijat jako způsobilý a pouze vede k znevěrohodnění původního pracovního výkazu se všemi důsledky, které to má na způsobilost výdajů.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Řídící orgán v souvislosti s těmito pochybeními doporučuje, aby pracovníci záznam o vykonané činnosti prováděli pravidelně v krátkých intervalech (ideálně denně po skončení pracovní doby). Tímto způsobem lze snadno pochybením předcházet. K odhalení chyb a provedení oprav pak slouží kontrola pracovního výkazu řídícím pracovníkem. V okamžiku, kdy oba pracovníci svým podpisem stvrdí pravdivost informací a pracovní výkaz předloží řídícímu orgánu, nelze již na dodatečné opravy ve věcné části výkazu brát žádný zřetel, kromě výše uvedené výjimky (státní svátky).
    Pokud pracovník na pracovním výkazu uvádí, že odměna, kterou si nárokuje z přímých nákladů projektu, zahrnovala i odměnu za činnosti patřící mezi nepřímé výdaje, jedná se o chybu. Tato část odměny nemůže být schválena v rámci přímých nákladů. Při kontrole výdajů v těchto případech dochází ke krácení výdajů a příjemci je schválena jen částka osobních nákladů, která zahrnuje odměnu pouze za činnosti, které nejsou svou povahou nepřímými náklady.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00