Jak na věc


pozemkové knihy - české budějovice

Re: Digitalizované Jmenné rejstříky k pozemkovým knihám -

    13 právo trvalého užívání Pozemkovým fondem ČR správa nemovitosti ve vlastnictví státu vykonávaná Pozemkovým fondem ČR Zápisy do KN týkající se práv k nemovitostem se provádějí: vkladem záznamem poznámkou společnou podmínkou pro všechny druhy zápisů je soulad údajů o vlastníku evidovaných v KN s údaji na předkládaných listinách
    11 souhrnné přehledy o půdním fondu vyhotovují se podle pokynů KN každý rok k 1.lednu souhrnné výstupy ze SPI rozbor změn v půdním fondu dokumentace výsledků šetření a měření přehled sítě PBPP geodetické údaje PBPP technické zprávy o přesnosti PBPP ZPMZ při vyhotovování GP náčrty a zápisníky sbírka listin rozhodnutí státních orgánů a smlouvy (na jejich podkladě byl proveden zápis práv k nemovitostem)
    20 Geometrický plán (GP) návrh změny vyjádřený graficky s vyčíslením výměr po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů jde o technický podklad a neoddělitelnou součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do KN musí být předložen vždy, kdy je potřeba předmět zápisu zobrazit do: katastrální mapy (jedná se o změnu) listin (jedná se o věcné břemeno) je vyhotoven vždy na základě zeměměřických činností katastrální mapa vzniká originálním mapováním, avšak již druhý den po svém vzniku stárne, a proto se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem


Zadržení vody v krajině. Nejlepší ochrana před suchem i povodněmi

    27 Pozemkovou knihu tvořily hlavní kniha rejstřík nemovitostí osobní rejstřík sbírka listin knihovní (gruntovní) mapa je aktualizovanou kopií mapy katastrální pomůcky pro vedení pozemkových knih deník pro knihovní podání sbírka žádostí různé záznamy pro evidenci zápisů do pozemkových knih
    10 Katastrální operát veškerá mapová a písemná dokumentace KN je založena samostatně pro každé katastrální území Katastrální operát obsahuje: soubor geodetických informací (SGI) katastrální mapa s bodovým polem polohopis a popis soubor popisných informací (SPI) vytvářejí se z něho základní výstupy seznamy vlastníků abecední rejstřík vlastníků soupisy parcel podle parcelních čísel výčet parcel podle vlastníků seznam budov veden na příslušném katastrálním úřadě záložně ukládán v centrální bázi dat Zú v Praze
    1 Geodézie přednáška 11 Katastr nemovitostí Pozemková kniha ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.:


Re: Digitalizované Jmenné rejstříky k pozemkovým knihám -

    8 Obsah katastru nemovitostí geometrické a polohové (tvar, rozměr a místo) určení nemovitostí (parcel) a katastrálních území parcelní čísla (zvlášť pozemkové a stavební) druhy a výměry pozemků popisná a evidenční čísla budov čísla bytů a nebytových prostorů pojmenování nebytových prostorů údaje o způsobu ochrany a využití nemovitosti údaje pro daňové účely údaje o právních vztazích k nemovitostem údaje o podrobných polohových bodových polích místní a pomístní názvosloví
    22 Geometrický plán obsahuje popisové pole - základní informace o vyhotoviteli GP, katastrálním území, stabilizaci nových hranic, ověření a potvrzení GP grafické znázornění - kopie nebo zvětšenina kat. mapy se zákresem nové nemovitosti stav před a po změně s uvedením dosavadních a nových parcelních čísel výkaz výměr - obsahuje údaje o dosavadním a novém stavu parcel (porovnání nového stavu parcel se stavem evidence právních vztahů k nemovitostem) výměry se určí: ze souřadnic v S-JTSK jiným číselným způsobem (souřadnice nebo míry v místním systému) graficky (planimetrem nebo výpočtem)


Meziplodiny chrání pole a vylepšují půdu

    Jak se uvádí v knize Pozemkové úpravy v České republice, důležitým obdobím kolonizačního podnikání bylo zakládání měst, která u nás do té doby téměř neexistovala. Vzhledem k jejich složitému půdorysu je jasné, že se výstavby museli účastnit zeměměřiči. Přemysl Otakar II. použil kolonizaci jako jeden z důležitých politických nástrojů ve vztahu k zemské šlechtě. V roce 1265 nechal například vystavět České Budějovice jako protiváhu državám Vítkovců. Vzhledem k velkému rozsahu měřičských prací za jeho vlády usiloval o sjednocení zemské míry. Na Moravě došlo k největšímu rozvoji kolonizace za biskupa Bruna ze Schauenburgu (1245–1281).
    Pozemkové úpravy mají na našem území dlouhou historie. Rušno u nás v tomhle směru bylo třeba ve 12. století. Tehdy tu probíhala takzvaná vnitřní kolonizace. 
    Vnitřní kolonizací rozumíme zúrodňování dosud neobdělávaných půd, vypalování a mýcení lesů, upravování pastvin, ale i vznik nových vesnic pro stávající obyvatele našeho území. Po vyčerpání domácích pracovních sil začala i velká kolonizace, kdy šlechta přidělovala rozsáhlá území převážně německým kolonistům.
    7 Předmět KN (eviduje se) katastrální území (nejmenší technická jednotka dělení území státu) pozemky v podobě parcel zemědělská půda (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty) nezemědělská půda (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy) budovy, byty a nebytové prostory ve vlastnictví osob rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory stavby spojené se zemí pevným základem o nichž to stanoví zvláštní předpis (mosty) právní vztahy a věcná práva k nemovitostem


Katastr nemovitostí Pozemková kniha

    21 GP je vyhotovován pro: změnu hranic kat. území a správních jednotek (obcí), pokud jejich nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě změnu hranice pozemku rozdělení pozemku vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu (novostavba, přístavba) určení hranic nových pozemků při pozemkových úpravách doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci věcné břemeno (grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
    17 Záznam záznam nemá vliv na vznik, změnu ani zánik práva k nemovitostem předmětem záznamu jsou práva k nemovitostem, která vznikla, zanikla nebo se změnila: ze zákona rozhodnutím státního orgánu (soud, stavební úřad, pozemkový úřad) příklepem licitátora na veřejné dražbě na základě právní skutečnosti (vydržení, odstoupení od smlouvy, zánik právnické osoby) záznam provede Kú do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny vyznačení plomby a přezkoumání náležitostí listin se provádí jako u vkladu


Mokřad zadrží v krajině víc vody než umělé nádrže

    9 Katastrální území a nemovitosti evidované v KN jsou geometricky a polohově určeny: číselným vyjádřením hranic pozemků a obvodů budov, včetně rozestavěných (souřadnice v S-JTSK) údaji ZPMZ s výpočtem souřadnic podrobných bodů v jiném systému pouze zobrazením hranic pozemků a obvodů budov, včetně rozestavěných Při vedení KN ČR dochází k těmto událostem: změny (průběh hranic katastrálního území a parcely, na budovách, výměry, druhů pozemků, ochrany pozemků, údajů o vlastníkovi, v bodovém poli, místního a pomístního názvosloví) revize KN ČR oprava chyb v KN ČR
    Kolonizací se změnila nejen sociální struktura obyvatelstva, ale i vztahy mezi poddanými a vrchností. Vznikla nová podoba venkovského osídlení. Tyto zásahy poznamenaly naši krajinu až do 18. století a v mnohých případech i dodnes.
    26 úzce souvisí s KN Pozemková kniha jsou v ní zapsána práva k nemovitostem, jejich omezení nebo zrušení obsahuje soupis všech parcel dané obce (stavebních i pozemkových) podle jednotlivých majitelů vedena až do roku 1964 všechny zapsané parcely tvoří v pozemkové knize knihovní těleso tomuto tělesu přísluší určitá vložka obsahující čísla pod kterými jsou jednotlivé parcely zapsány bez ohledu na stránkování knihy pozemkové knihy jsou uloženy u okresních soudů


Digitalizované Jmenné rejstříky k pozemkovým knihám - ČÚZK

    29 mimo vložek obsahuje pozemková kniha i seznamy veřejného majetku, který je ze zákona vyloučen ze zápisu do pozemkových knih (veřejné cesty a silnice, vodní toky) Rejstřík nemovitostí obsahuje seřazené knihovní vložky a parcely pro každou obec veden rejstřík jako samostatný svazek Osobní rejstřík seznam vložek podle abecedního pořadí jmen knihovních vlastníků
    19 Závaznost údajů a veřejnost KN pro právní úkony v KN jsou závazné tyto údaje: parcelní číslo geometrické určení nemovitosti (tvar a rozměr) název a geometrické určení kat. území současně platné katastrální zákony zabezpečují veřejnost KN v celém jeho rozsahu, jež je realizována: nahlížením do KN právo každého občana bezúplatné pořizování opisů, výpisů, kopií a náčrtů pro svoji potřebu poskytováním údajů z KN prováděno na požádání jedná se o opisy, výpisy a kopie ze SGI a SPI údaje jsou veřejnými listinami, je-li na nich datum kolek, razítko a podpis pověřeného pracovníka


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
17049
cache: 0024:00:00