Jak na věc


povolení bezpečnostního šroubu

FABARM MARTIAL O.D. GREEN 12M | 14″

    Ať už se rozhodnete svěřit proces stavebního povolování do svých nebo do našich rukou, je pro nás samozřejmosti věnovat celému procesu výstavby Vašeho domu tu největší pozornost a minimalizovat tak veškeré méně příjemné záležitosti na cestě k Vašemu novému domovu.
    Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.
    V obou situacích bude nutná součinnost sousedů, kteří Vám v případě ohlášení stavby poskytnou písemný souhlas se stavbou nebo v případě stavebního povolení budou přímo účastníky jeho řízení.
    S příchodem roku 2018 vstoupila v platnost od 1. 1.  2018 novela Stavebního zákona, která slibuje urychlení přípravy staveb a ulehčení života stavebníkům. Naše dosavadní mnoholetá praxe ve vyřizování povolení staveb však naopak ukazuje, že nezbytných „papírů“ a překonávání podmínek pro úspěšné vydání povolení stavby neustále přibývá…   


NEVÍTE SI RADY, JAK ZÍSKAT STAVEBNÍ POVOLENÍ?

    Na některých stavebních úřadech mohou být vyžadovány i další podklady pro stavební povolení a různá vyjádření, např. okresní hygienické stanice, památkového úřadu atd. Pokud Vás seznam podkladů nutných pro vydání stavebního povolení svým rozsahem zaskočil, a chcete se jejich obstarávání vyhnout, rádi a rychle veškeré potřebné formality vyžadované k získání stavebního povolení vyřídíme za Vás. 
    Vyřízení stavebního povolení je poměrně časově náročný proces, který vyžaduje zpracování potřebné dokumentace. Jeho cílem je otevření dopisu stavebního úřadu s vyjádřením „Stavba povolena“.
    Při schvalování stavby je nutné doložit, že stavba bude mimo jiné zásobována pitnou vodou a budou dostatečným způsobem likvidovány odpadní vody. Proto je někdy nutné provést studnu pro individuální zásobování vodou nebo navrhnout čistírnu odpadních vod. V tomto případě je nutné nejprve zpracovat projekt studny a čistírny odpadních vod včetně hydrogeologického posudku, který je nejprve nutné schválit v rámci územního rozhodnutí na příslušném stavebním úřadě a následně je nutné ji povolit na příslušném odboru životního prostředí - vodoprávním úřadě. Toto všechno musí být schváleno před samotným schvalovacím procesem hlavní stavby – domu, a tak se automaticky prodlužuje doba schvalovacího procesu cca o 4 měsíce.


Seznam dokumentů nutných pro územní řízení je podstatně delší:

    Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. (Jedná se pouze o budovy. Ostatní stavby mají svá specifika).
    Ohlášení stavby ale vyžaduje téměř stejné množství dokumentů jako stavební povolení. Společně s podáním žádosti o povolení stavby, resp. ohlášení, je nutné stavebnímu úřadu předložit veškeré zákonem stanovené přílohy k žádosti o povolení stavby, tzn. vyřídit všechna potřebná vyjádření, stanoviska, rozhodnutí, souhlasy, posudky, průzkumy atd. Jinými slovy před vlastním podáním žádosti povolení / ohlášení stavby je nezbytné vykonat spoustu administrativní práce. Jediná reálná úleva bude nyní u ohlášení stavby v nižších správních poplatcích a zkrácení úřední lhůty pro vydání ohlášení stavby. Přípravné práce před vlastním podáním žádosti zůstávají ale stejně časově náročné a stejně pracné. Příprava vyžaduje jednání s mnoha úřady a institucemi, získání velkého množství dokumentů a spoustu stráveného času.
    Cenu za kompletní vyřízení povolení stavby stanovujeme vždy individuálně dle dodaných podkladů (projektové dokumentace) Vašeho stavebního záměru. Chci nabídku.


Rádi Vám s tím pomůžeme. Kontaktujte nás.

    Na jaké stavby a práce potřebujete povolení ke stavbě? Kdy je potřeba stavební povolení? A jaké stavby nevyžadují žádné ohlášení stavebnímu úřadu? Existují stavby bez povolení a ohlášení?
    Záleží však na přístupu konkrétního Stavebního úřadu. Nejvhodnější variantou je zeptat se na vašem Stavebním úřadě. Kde, sídlí váš příslušný Stavební úřad, se informujte na Obecním úřadě nebo hledejte na stránkách www.portal.gov.cz v odkazu Adresář.
    Rádi byste ušetřili čas a vyhnuli se čekání ve frontách na příslušných úřadech a dotčených orgánech. Stavební povolení včetně potřebných stanovisek vyřídíme za vás. Nejprve zdarma zjistíme, co vše bude dotčený stavební úřad požadovat, a po dohodě s vámi vše potřebné zajistíme a nakonec vám předáme kompletní dokumentaci se stavebním povolením.
    Na základě příkazní smlouvy a plné moci k zastupování Vás budeme zastupovat při vyřizování umístění a povolení Vaší stavby a rovněž vše ostatní za Vás vyřídíme, kontaktujte nás.
    Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací(Návrh stavby musí být v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a s územně plánovací informací)


Kdy je potřeba stavební povolení?

    Nabízíme jednoduché, moderní, bezproblémové a rychlé řešení, jak ušetřit svůj čas i nervy spojené s vyřizováním stavebního povolení, ale i s obstaráváním dalších formalit spojených se stavbou rodinného domu. Pokud se námi necháte zastoupit, ušetříte svůj čas, který můžete věnovat užitečnějším věcem, než je čekání ve frontách. My za Vás mezitím obstaráme všechnu požadovanou dokumentaci a ve správném pořadí navštívíme potřebné úřady. Svěřte starosti profesionálům, nechte se zastoupit při čekání ve frontách na úřadech a při shánění veškeré potřebné dokumentace nutné k úspěšnému zahájení stavby.
    Vyřízení všech formalit okolo stavby domu zabere často i několik dní, je na každém žadateli o stavební povolení, jak se rozhodne. Pokud máte dostatek času a čekání ve frontách vám nevadí, můžete si stavební povolení obstarat sami. Teprve až při vyřizování administrativy nutné pro stavební povolení žadatel postupně zjišťuje, že potřebuje například vyjádření správců celé řady sítí, o jejichž existenci do té doby možná ani nevěděl, natož aby tušil, kde má daný správce sítě sídlo a jaké mají úřední hodiny pro veřejnost. Celá situace je o to komplikovanější, že každý stavební úřad vyžaduje po žadateli o stavební povolení poněkud jiné dokumenty.


MAVERICK M88 SECURITY F.D.E. | 20

    2) V případě, že bude nutné jít cestou územního řízení a stavebního řízení, prodlužuje se termín schvalování domu a doprovodných staveb několikanásobně. Zpravidla trvá územní řízení 2 až 3 měsíce a stavební řízení také 2 až 3 měsíce, pokud budou probíhat odděleně. V takovém případě je nutné zpracovat nejprve dokumentaci pro územní řízení a následně projektovou dokumentaci pro stavební řízení. U jednoduchých staveb je možné zažádat o sloučené stavební a územní řízení. V případě jednoduchých staveb tomu tak často bývá, ale i tak je nejkratší délka takového řízení minimálně 2 až 3 měsíce. Všechny uvedené termíny však platí pro případ, že nenastanou nepředvídatelné okolnosti, které tuto lhůtu mohou prodloužit.
    Našim cílem je co nejvíce usnadnit a zpříjemnit zákazníkům všechny záležitosti týkající se výstavby jejich rodinného domu. Proto v 98% řešíme na Vaši žádost celý proces stavebního povolování kompletně za Vás. Respektujeme rovněž Vaše rozhodnutí projít si procesem stavebního povolování svépomocí a i zde Vám přinášíme základní informace ohledně vyřizování stavebního povolení.
    Úřady mají 30denní lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti, ale celková doba vyřizování stavebního povolení trvá přibližně 6 měsíců a v případě ohlášení cca 5 měsíců.


FABARM STF 12 TELESCOPIC F.E. | 14″

    1) Na základě ohlášení stavby, kdy je nutné na příslušný stavební úřad přinést projektovou dokumentaci, splnit všechny podmínky k ohlášení stavby stanovené ve stavebním zákoně a podmínky předdomluvené se stavebním úřadem. Od podání má stavební úřad 30 dní na vydání stavebního povolení nebo zákaz stavby. Tzv. tichý souhlas s novelou stavebního zákona platnou od 1.1.2013 již neplatí. Stavebník tak může zahájit práce až po obdržení souhlasu s provedením ohlášené stavby ze stavebního úřadu.
    Vyřízení stavebního povolení / ohlášení pro Váš rodinný dům ev. jinou stavbu se vždy odvíjí od Vašeho záměru stavby, jeho rozsahu, místa stavby a místně příslušného stavebního úřadu. Komplikovat povolení Vaší stavby může celá řada regulativů, ochranných pásem, chráněných území, apod. Dokonce i dva odlišní úředníci jednoho stavebního úřadu mohou mít na povolování téže stavby odlišné názory. Nelze tedy obecně popsat, jaký bude postup vyřízení povolení Vaší stavby.
    Schvalovací proces končí vydáním stavebního povolení na samotnou hlavní stavbu, případně i na doprovodné stavby (studna, čistírna odpadních vod, oplocení pozemku apod.)
    Pokud jste se rozhodli stavět dům, jehož zastavěná plocha nepřesáhne 150 m², bude Vám stačit pouze OHLÁŠENÍ STAVBY. V případě, že zastavěná plocha Vámi vybraného domu je větší než 150 m², je už nutné stavební povolení.


REMINGTON 870 MARINE MAGNUM | 18″

    Na stavbu rodinného domu bude nyní místo stavebního povolení nově stačit ohlášení stavby (zkráceně ohláška). Ohlášku bylo dříve možno použít jen pro menší domy zabírající maximálně 150 m2.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
18129
cache: 0024:00:00