Jak na věc


popření otcovství ze strany matky

Co je potřeba pro zrušení otcovství?

    Narodilo-li se dítě mimo manželství a otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením před matrikářem po narození dítěte, může muž nebo žena otcovství k dítěti popřít do šesti měsíců ode dne souhlasného prohlášení. (OZ § 790).
    Tato otázka je v podstatě stejná jako podobné: návrh na určení otcovství, žádost o určení otcovství, určení otcovství soudem atd. Všechny viz Jak se podává žaloba na určení otcovství?.
    Opět jen právník vysvětlí, jestli může nebo nemůže, a jak bude potrestán, když odmítne. Pokud se domnělý otec nechce nechat odebrat, nepřijde k odběru. Pokud je k odběru předveden policií, i přesto může prohlásit, že odběr odmítá. Pokud je domnělý otec ve věznici, i tehdy může prohlásit, že odběr vzorku odmítá. Spor o určení otcovství je občanskoprávní spor, ve kterém se musí určené osoby podřídit odběru. Pokud tak neučiní, mohou být soudem pokutovány, ale odběr mohou nadále odmítat.


Jak se provádí popření otcovství?

    Pokud osoba, která podává žalobu o určení otcovství, je laik, lze doporučit, aby se nechala ve věci zastupovat právníkem. To ještě před podáním žaloby, kdy jen zkušený právník dovede vyhodnotit situaci a žalobu se všemi náležitostmi sestaví. Lepší a daleko levnější řešení je samozřejmě, aby k žalobě nedošlo, tj. dohodou stran.
    Toto souhlasné prohlášení slouží jako doklad o určení otcovství. Jaké doklady k určení otcovství potřebujete, si najdete na jakémkoliv slušném webu obecního úřadu.
    Pak jsou ale situace, kdy toto není možné - např. když se dítě narodí sice během manželství, ale biologickým otcem je někdo jiný. Pak je nutné obrátit se na právníka, který nejlépe dokáže poradit v konkrétní situaci.
    Tady záleží na tom, jestli dojde k uznání otcovství (souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství) na matrice nebo je věc řešena soudem. Soudce může věc rozhodnout i bez genetických testů. Většinou ale, pokud je otcovství nejasné nebo s pochybami, soudce jmenuje znalce, který zajistí znalecký posudek. Dnes už v ČR neexistuje pracoviště, které by testovalo otcovství jinak než pomocí genetických metod.


18.3.2015JUDr. Picek opět v Českém rozhlase

    Snažíme se najít podstatu problému a navrhnout klientovi takové řešení, které bude východiskem pro jeho budoucí vztahy, ať už soukromé nebo podnikatelské. Uvědomujeme si, že některá vítězství jsou spíše Pyrrhova a že dohoda může mít cenu zlata, zejména pro zachování dobrých rodinných, sousedských či obchodních vztahů.
    V malých laboratořích nebo není-li znalec např. součástí znaleckého ústavu provádí testy otcovství sám znalec. Na větších pracovištích (i v našem znaleckém ústavu) by měla vlastní laboratorní vyšetření provádět akreditovaná laboratoř za nepřímého dohledu znalce, který pak její výsledek zapracuje do svého znaleckého posudku. Norma 15489 totiž nepřipouští zasahování znalce do průběhu testu, aby byla zachována naprostá nezávislost vyšetření na znalci. Proto je rozdíl, jestli je posudek vypracován akreditovaným pracovištěm či ne.
    Uznání otcovství je neoficiální termín pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, které se dělá na matrice. Přiznání otcovství je ještě o něco méně oficiální pojem pro totéž. Popření otcovství je právní termín z Občanského zákoníku (OZ) a je vyhrazen pro odmítnutí otcovství otcem nebo matkou dítěte nebo samotným dítětem. Pro popření otcovství platí další omezení, která jsou kodifikována v OZ.


Chci podat žalobu na určení otcovství dítě. Jak mám postupovat?

    Pokud se dítě narodí mimo manželství, matrika zajistí prohlášení o určení otcovství - správně „souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství. Toto souhlasné prohlášení je možné provést na jakékoliv matrice v ČR a není potřeba žádný formulář. Je nutno se jen osobně dostavit na matriku.
    Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které zpochybňují jeho otcovství, popřít otcovství k dítěti, které se narodilo jeho manželce. Lhůta je do šesti let od narození dítěte. (OZ, § 785, odst 1)
    DNA testy otcovství pro soudní účely je akreditovaná zkouška otcovství nebo znalecký posudek. Oba dva dokumenty mají stejnou vypovídací hodnotu, oba dva jsou provedeny se vzorky, jejichž identita je ověřena. Soud zadává vždy znalecký posudek - formou usnesení o jmenování znalce ve věci určení otcovství. Naproti tomu občan - soukromá osoba - si může zadat levnější akreditovanou zkoušku otcovství. Pokud bude soud i přesto vyžadovat znalecký posudek, může si ji za poplatek nechat převést ve znalecký posudek. K tomu už není ze strany občana zapotřebí nic dalšího.
    K popření otcovství je potřeba podat žalobu o popření otcovství. Popřít otcovství může otec vůči dítěti nebo vůči matce dítěte (nebo oběma). Popřít otcovství může i matka dítěte.


Potřebuji test otcovství k právním účelům

    Pokud otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením před narozením dítěte, může muž nebo žena otcovství k dítěti popřít do šesti měsíců od jeho narození. (OZ § 790).Z toho lze vyvodit, že co do lhůt k popření otcovství, delší lhůty jsou, narodilo-li se dítě v manželství.
    Vážení klienti, naše advokátní kancelář se přestěhovala do nových prostor na adresu Dolní náměstí 165/23, Olomouc.
    Doporučujeme tedy nechat si provést akreditovanou zkoušku otcovství nebo rovnou znalecký posudek. Záleží na konkrétním soudci, jestli mu bude postačovat akreditovaná zkouška otcovství, které obsahuje tytéž zásadní informace jako znalecký posudek, jen v jiné formě.
    Určení otcovství na matrice je jistě levnější a jednodušší možnost než když je totéž učiněno výrokem soudu. Pokud existují pochybnosti o biologickém otcovství před souhlasným prohlášením, lze provést anonymní test co nejdříve po narození dítěte, ale pokud možno ne během šestinedělí. V tom případě je potřeba odložit souhlasné prohlášení po vykonání testu. Po tu dobu nebude otec dítěte zapsán v rodném listě. To lze provést dodatečně, jakmile je sporné otcovství potvrzeno testem (protože test slouží jen jako soukromá informace, postačí nejlevnější test - anonymní).


Jakou roli hraje v přiznání otcovství matrika?

    Hledáte-li právníka, advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte kontaktovat naši Advokátní kancelář Picek Olomouc. JUDr. Radomír Picek je olomoucký advokát s mnohaletou právní praxí.
    Záleží na vaší životní situaci. Narodí-li se dítě v manželství, automaticky se za otce považuje manžel matky dítěte. Pokud se dítě narodí mimo manželství, je potřeba na matrice sepsat „souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství. A to buď ještě před narozením dítěte nebo až po jeho narození. Tím je uznání otcovství hotovo.
    Důležité jsou lhůty, dokdy lze popření otcovství učinit. Tyto lhůty se liší, pokud se jedná o popření otcovství, pokud se dítě narodilo v manželství nebo ne.
    Dne 17.3. 2015 byl JUDr. Radomír Picek opět hostem právní poradny Českého rozhlasu na téma "život na psí knížku" a střídavá ... více
    Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí uvedených lhůt, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují „zájem dítěte a veřejný pořádek. (OZ § 792).


Jak se podává žaloba na určení otcovství?

    Jsme advokátní kancelář v Olomouci nabízející komplexní, kvalitní a dostupné právní služby, individuální přístup a flexibilitu. Právní poradenství poskytuje vždy zkušený právník, advokát. Zastupujeme klienty nejen z Olomouce, ale i z Přerova, Šternberka, Litovle, Šumperka, Bruntálu, Krnova, Prostějova, Uničova a dalších míst v Olomouckém kraji a jeho okolí.
    Zastupujeme klienty nejen z Olomouce, ale i z Přerova, Šternberka, Litovle, Šumperka, Bruntálu, Krnova, Prostějova, Uničova a dalších míst v Olomouckém kraji a jeho okolí.
    Soudní znalec je osoba jmenovaná krajským (nebo městským) soudem, jejímž úkolem je zodpovědět odborné otázky pro kvalifikovaný výrok soudu. Soudní znalec může být přibrán k případu formou usnesení soudu o jmenování znalce v dané věci. Stejně se postupuje, jedná-li se o určení otcovství.
    Pokud se dítě narodí v manželství, rodiče dítěte nemusí přijít s matrikou do styku, všechny potřebné doklady matrice předá porodnice. Ze zákona se předpokládá, že otcem dítěte je manžel matky dítěte.
    Dne 25.11. 2014 byl JUDr. Radomír Picek pozván do právní poradny Českého rozhlasu, záznam pořadu si můžete poslechnout zde.
    Jsme advokátní kancelář v Olomouci nabízející komplexní, kvalitní a dostupné právní služby, individuální přístup a flexibilitu. Právní poradenství poskytuje vždy zkušený právník, advokát.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00