Jak na věc


policejní led svítilna s paralyzérem bez zoomu

Střední policejní školy Ministerstva Vnitra

    V České republice fungují tři druhy vysokých škol, kterými jsou soukromé vysoké školy, veřejné vysoké školy a státní vysoké školy.Soukromé VŠ musejí k zahájení své činnosti získat souhlas Ministerstva školství.V současnosti funguje po celé České republice okolo padesáti soukromých vysokých škol.Tři z těchto soukromých škol jsou školy univerzitního typu.Typickým znakem pro soukromé vysoké školy je školné, které se platí každý semest, tedy dvakrát do roka.
    Škola působí již od roku 1994 a v rámci studia používá k výcviku policistů moderních vyukových metod, včetně modelových situací, které tak studenty připraví na možné scénáře, se kterými se mohou coby příslušníci policie při výkonu svého povolání setkat.Studenti se učí teoretické základy, výklad právních předpisů a komunikaci s občany.V modelových situacích se zase naučí řízení automobilu, střelbě, využití rozličných donucovacích prostředků a pacifikačních technik, které využijí při kontaktu s konfiltním člověkem.Také se účastní pravidelného fyzického cvičení, díky čemuž značně vzroste jejich fyzická vytrvalost a připravenost pro výkon policejni práce v terénu.


Policejní škola Holešov, Policejní škola Brno

    Střední policejní škola Brno nabízí vzdělávací programy a odbornou přípravu pro policisty a zaměstnance MV.Úkolem této policejní školy je poskytování základního i specifického vzdělání všem jejím studentům a zvyšování jejich odbornosti, kterou dále zužitkují po celou dobu svého pracovního poměru v řadách policie nebo na Ministerstvu Vnitra.Vzdělávací systém vznikl na základě výměny zkušeností se zahraničními policenjními útvary z Německa, Británie a Kanady.Pro přijetí ke studiu na Střední policejní školu v Brně je nutno podstoupit přijímací řízení a vstoupit do pracovního poměru coby příslušník Policie České republiky.Budoucí policisty školí zkušení instruktoři s mnohaletou praxí, kteří pocházejí z různých výkonných útvarů Policie ČR.Díky tomu je zabezpečen profesní růst studentu, kterým se dostane základního i speciálního vzdělání, důležitého pro působení v jednotlivých policejních útvarech.Absolventi najdou uplatnění coby členové cizinecké, pořádkové, pohraniční nebo železniční polic
    Nejvyšší kvalifikaci v oblasti bezpečnostně právní problematiky nabízí Policejní akademie se sídlem v Praze, kam se mohou hlási nejenom policisté, ale i civilní uchazeči.Každý žadatel o studium musí projít přijimacím řízením.Policejní akademie je státní vysoká škola, nabízející bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, po jejichž úspěšném absolvování získá absolvent daný titul.K úspěšnému zakončení studia je třeba vypracovat originální bakalářskou, diplomovou či disertační práci a poté ji také úspěšně obhájit před komisí, která je složena z vybraných pedagogů.Absolventi akademie se mohu ucházet o místo u policejních sborů, na ministerstvu vnitra nebo u bezpečnostní informační služby.


Střední policejní škola v Holešově

    Vysoká škola je nejvyšším stupněm zavedené vzdělávací soustavy a jako taková má jediná právo, udělovat svým absolventům akademické tituly.Vysoké školy se dělí na školy univerzitního a neuniverzitního typu.Vysoká škola univerzitního typu se vyznačuje tím, že studentům nabízí všechny druhy studijních programů, zatímco neuniverzitní vysoké školy zpravidla nabízejí pouze bakalářské studjijní programy, vyjímečně také magisterské.Univerzitní VŠ se dělí na jednotlivé fakulty, které se dále zaměřují na kokrétní oblast vědění a lidských činností.Existují například fakulty pedagogické, právnické, lékařské nebo filosofické.Vysoké školy univerzitního typu mívají více či méně rozvinuté výzkumné a vědecké programy, na kterýcj se podílejí jak přednášející pedagogové, tak i jejich studenti.
    Vyšší policejní škola je přípravné pracoviště, kde se budoucí policisté připravují na výkon svého povolání.Studium se skládá z teoretických znalostí a praktických cvičení, mezi které patří modelové situace, řízení vozidla, manipulace se zbraní nebo použití donucovacích prostředků proti agresivní osobě.Díky tomu, že jsou modelové situace velmi podobné tomu, s čím se policisté v praxi často setkávají, jsou takto nabité znalosti pro studenty velmi užitečné.Studenti se učí, jak správně komunikovat s civilními občany během nejrůznějších situací, jak řídit dopravu na pozemních komunikacích a jak správně zpracovávat administrativní písemnosti.Nezbytná jsou také fyzická cvičení, díky kterým značně stoupne fyzická připravenost studentů.Veškeré tyto znalosti načerpané během odborné přípravy budou přezkoušeny u závěrečné zkoušky, kterou celé studijní období končí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12270
cache: 0024:00:00