Jak na věc


policejní led svítilna s paralyzérem bez zoomu

Policejní škola Holešov, Policejní škola Brno

    Nejvyšší kvalifikaci v oblasti bezpečnostně právní problematiky nabízí Policejní akademie se sídlem v Praze, kam se mohou hlási nejenom policisté, ale i civilní uchazeči.Každý žadatel o studium musí projít přijimacím řízením.Policejní akademie je státní vysoká škola, nabízející bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, po jejichž úspěšném absolvování získá absolvent daný titul.K úspěšnému zakončení studia je třeba vypracovat originální bakalářskou, diplomovou či disertační práci a poté ji také úspěšně obhájit před komisí, která je složena z vybraných pedagogů.Absolventi akademie se mohu ucházet o místo u policejních sborů, na ministerstvu vnitra nebo u bezpečnostní informační služby.
    Vyšší policejní škola je přípravné pracoviště, kde se budoucí policisté připravují na výkon svého povolání.Studium se skládá z teoretických znalostí a praktických cvičení, mezi které patří modelové situace, řízení vozidla, manipulace se zbraní nebo použití donucovacích prostředků proti agresivní osobě.Díky tomu, že jsou modelové situace velmi podobné tomu, s čím se policisté v praxi často setkávají, jsou takto nabité znalosti pro studenty velmi užitečné.Studenti se učí, jak správně komunikovat s civilními občany během nejrůznějších situací, jak řídit dopravu na pozemních komunikacích a jak správně zpracovávat administrativní písemnosti.Nezbytná jsou také fyzická cvičení, díky kterým značně stoupne fyzická připravenost studentů.Veškeré tyto znalosti načerpané během odborné přípravy budou přezkoušeny u závěrečné zkoušky, kterou celé studijní období končí.


Střední policejní škola v Holešově

    Škola nabízí několik druhů vzdělávacích programů, kterými jsou čtyřleté prezenční studium zakončené maturitou, základní všeobecná příprava budoucích policistů, programy celoživotního vzdělávání a různé jazykové kurzy.Intenzivní jazykové kurzy jsou zaměřeny zejména na rozvoj odborné terminologie a jazykových obratů, se kterými přichází policista běžně do kontaktu.Díky tomu jsou znalosti nabyté v těchto kurzech velmi užitečné v budoucí policejní službě.Policisté si zlepšují své komunikační schopnosti za pomocí četných modelových situací.Kurzy jsou zakončeny jazykovou zkouškou.
    Policejní akademie je státní univerzita se sídlem v Praze, která nabízí studium znalostí a dovedností, použitelných v policejním a bezpečnostním odvětví.Jedná se o různé bezpečnostně právní obory a specializované profese, jako jsou například forenzní vědy.Akademii tvoří dvě fakulty, přičemž jedna je zaměřena na oblast bezpečnostního managementu a druhá fakulta vyučuje předměty z oblasti bezpečnostně právní.Na policejní akademii studují zejména policisté v hlavním pracovním poměru, aby si zvýšili svou odbornou kvalifikaci.Studovovat zde však mohou také civilní studenti, přičemž podmínkou k přijetí je ukončené střední vzdělání s maturitou a úspěšné složení přijímacích zkoušek.


Střední policejní školy Ministerstva Vnitra

    Obdobnou formu studijních a vzdělávacích programů nabízejí také všechny ostatní jmenované střední policejní školy.Základ učiva je tedy shodný.Studenti a budoucí policisté se učí jak teoretické základy, tak jsou konfrontování i s různými situacemi které jejich povolání obnáši formou modelových situací, kde se naučí, jak takové sitace zvládat, jak jednat s občany, jak řídit motorová vozidla a jak používat služební zbraň nebo donucovací prostředky k pacifikaci nebezpečného zločince.
    Praktická cvičení jsou velmi komplexní a zahrnují mnoho různých situací.Studenti se cvičí v jednání s běžnými občany, učí se jak zvládnout řízení dopravy na pozemní komunikaci, řešení přestupků a trestných činů, v administrativě a v práci s moderní policejní elektronikou.Neodmyslitelnou součástí studia jsou pravidelná cvičení, díky kterým dojde ke značnému zvýšení fyzické připravenosti studentů.Další nezbytnou součástí studia je poté praktické užití široké škály pacifikačních prostředků a taktéž praktický nácvik použití služební zbraně.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00