Jak na věc


pokyny k silniční dani

Informace pro školy a školská zařízení regionálního školství k možnosti uplatnění slevy na pojistném

    2. Sdělení odboru ochrany vod MŽP k poplatkům za vypouštěné znečištění do vodních toků § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), a § 7 vyhlášky č. 293/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů - kontrolní laboratoře
    3. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP v návaznosti na Vyhlášku č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění Vyhlášky č. 17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší vydává tímto závazné číselníky k příloze č. 7, Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
    5. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky č. 337/2010, ve znění vyhlášky č. 257/2011 Sb.
    3. D odatek č. 4 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám


Státní ústav pro kontrolu léčiv

    8. Sdělení odboru legislativního a odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP k postupu podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
    4. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o typech vodních toků a vodních útvarů určených pro hodnocení stavu vod dle směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
    6. Metodické doporučení sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí k postupu orgánů ochrany přírody při poskytování informací o dotčených zájmech ochrany přírody a krajiny ve věcech řízení podle stavebního zákona
    7. Metodický pokyn, kterým se vydává seznam zdrojů, které budou součástí místních regulačních řádů zpracovaných v souladu s § 8, odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    1. D odatek č. 3 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám


Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. za rok 2010

    1. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší, kterým se vydává vzorový krajský (místní) regulační řád a kterým se upravuje provádění krajských (místních) regulačních řádů a dále výběr zdrojů, které budou součástí těchto regulačních řádů podle vyhlášky č. 553/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 373/2009 Sb.
    2. S dělení redakce Věstníku MŽP o opravě Věstníku v částce 1/2012 v seznamu platných právních předpisů pod písm. B – jednotlivé složky v části IX. Nakládání s chemickými látkami
    5. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o zveřejnění seznamu správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením
    Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů
    11. Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru


Metodický pokyn ke svazkovým školám

    7. Sdělení odboru legislativního, odboru mezinárodní ochrany biodiverzity a odboru řízení státní správy MŽP k postupu podle § 38a písm. a) zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění zákona č. 346/2009 Sb.
    10. Přílohy I a II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám
    Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší
     4. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb.
    4. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro analýzy rizik podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů


Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. za rok 2008

    6. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a č. 23/2011 Sb.
    9. Dodatek č. 1 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám
    3. Dodatek č. 1 k Přílohám II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické asistence

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00