Jak na věc


podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární

Dny pro pedagogické sbory zobrazit více

    Po přihlášení se do kursu máte možnost individuálních dotazů k tématu GDPR emailem (knoblochova@sskolemb.cz), což umožní lektorovi upravit obsah kursu dle nejvíce poptávaných témat. 
    Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61 a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c). účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, viz. MŠMT Standard kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci


Rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku

     dokáže kategorizovat  základní kategorie narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
    Přiblížit vývojové možnosti dvouletých dětí, jejich potřeby k usnadnění správného výchovného a vzdělávacího postupu v rámci zapojení těchto dětí k docházce do mateřské školy.
    dokáže optimálně uplatnit získané znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.
    Kurz je zakončen ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činnosti logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na  prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program

    Problematika ochrany osobních údajů je v roce 2018 aktuální zejména kvůli nařízení EU o ochraně osobních údajů známém pod zkratkou „GDPR“, které má nabýt účinnosti v květnu 2018. S tímto právním předpisem je spojena celá řada povinností, na které je potřeba se připravit.Obecné principy, konkrétní povinnosti správce/zpracovatele spojeným s GDPR se zaměřením na oblast školství (Bakaláři, Inspis, matrika žáků, osobní spisy zaměstnanců, propagace školy na internetu a sociálních sítích),...​
    Cíl vzdělávací akce:Účastníci kurzu budou schopni interpretovat základní poznatky a dovednosti z oblasti řečové výchovy a poruch komunikačního procesu a také budou umět aplikovat získané kompetence k provádění primární logopedické prevence v oblasti řečové výchovy ve spolupráci s rodiči a odborníky. Předpokladem praxe a následné činnosti je supervize logopeda ve školství nebo klinického logopeda.
    Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci. Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na primární logopedickou prevenci. Na základě našich dlouhodobých zkušeností s pořádáním kurzů tohoto zaměření je počet hodin oproti Standardu navýšen. Kurz v délce 80 hodin je organizovaný formou seminářů doplněných praxí (60 hodin přímé výuky a 20 hodin praxe). Tuto praxi si každý účastník zajišťuje sám, s nástupem do kurzu závazně nahlašuje místo výkonu praxe.


Práva a povinnosti ředitele školy v kostceGDPR - Ochrana osobních údajů zobrazit více

    Kritériem pro výběr uchazeče je fakt, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, předloží doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost učitele nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe.
    Vzdělávání učitelů > Studium k prohlubování odborné kvalifikace - Průběžné vzdělávání > Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie
     Po přihlášení se do kursu máte možnost individuálních dotazů k tématu GDPR emailem (knoblochova@sskolemb.cz), což umožní lektorovi upravit obsah kursu dle nejvíce poptávaných témat. Emaily s  předmětem GDPR DUBEN DOTAZ  zasílejte na uvedenou emailovou adresu do 30. 3. 2018 do 12:00 hod. 
    Hodinová dotace: 24 hodinCílová skupina: učitelky mateřských školCíl semináře: Přiblížit vývojové možnosti dvouletých dětí, jejich potřeby k usnadnění správného výchovného a vzdělávacího postupu v rámci zapojení těchto dětí k docházce do mateřské školy.


Učitelé MŠ a dítě s odloženou školní docházkou

    Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci. Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na primární logopedickou prevenci. Na základě našich dlouhodobých zkušeností s pořádáním kurzů tohoto zaměření je počet hodin oproti Standardu navýšen. Kurz v délce 80 hodin je organizovaný formou seminářů doplněných praxí (60 hodin přímé výuky a 20 hodin praxe). Tuto praxi si každý účastník zajišťuje sám, s nástupem do kurzu závazně nahlašuje místo výkonu praxe. Kurz je zakončen ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činnosti logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na  prevenci vzniku poruch řeči a čt
    dokáže porozumět obsahu a pojetí primární logopedické prevence, aplikovat získanou kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Následně dokáže zhodnotit význam pěstování kultury mluvního projevu.
    Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty. Vychází z Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.  Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje teoretické přednášky i praktické semináře vedené interaktivním způsobem o metodách a formách rozvoje řečových funkcí u dětí předškolního a mladšího školního věku, včetně ukázky logopedické diagnostiky. Praktická část obsahuje ukázku logopedické péče a práci frekventantů s dětmi přímo na svém pracovišti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00