Jak na věc


plumlovská přehrada ubytování penziony

Další ubytování Prostějov a okolí

    32 Obr. č. 14 Aquapark Prostějov 2.3 Revitalizace Plumlovské přehrady Pokles návštěvnosti přehrady Jak jsem jiţ zmínila v úvodu, Plumlovská přehrada se v posledních letech potýká s velkými problémy s nekvalitní vodou, která je zanesena sinicemi. Tyto problémy vznikaly postupně několik desítek let, ale důsledky se projevily aţ v posledních 10-ti letech. Za poslední úspěšnou sezónu bychom mohli povaţovat léto v roce Kempy byly plně obsazené, stejně tak jako pláţe. Lidé jezdili na přehradu z celé České republiky, ze zahraničních turistů převládali Holanďané, Dánové a Belgičané. Pracovníci okresní hygienické stanice pravidelně kaţdým rokem před zahájením sezóny prováděli kontrolu kvality vody. V roce 2002 ale přišli s varováním v přehradě se tento rok zvýšil výskyt řas, sinic a jiných organismů a jejich hodnoty jsou mírně nadlimitní. Koupání je tak na vlastní nebezpečí. Voda by mohla ublíţit především lidem s alergií či přecitlivělou pokoţkou a mohlo by dojít k jistým zdravotním komplikací
    8 Obsah 1 úvod Teoretická část Plumlovská přehrada Proč přehrada? Stavba přehrady Technické údaje účel Plumlovské přehrady Rekreační oblast Plumlov Začátky rekreační oblasti Materiálně technická základna Ubytování na Plumlovské přehradě Autokemping u Ţraloka Autokemp Přehrada Mostkovice Hotel Zlechov Další ubytování Stravování Kulturní a sportovní vyţití v rekreační oblasti Koupaliště pod hrází Sport a zábava Památky v okolí přehrady Kultura Konkurence Revitalizace Plumlovské přehrady Pokles návštěvnosti přehrady Diagnóza problému


Ubytování > Olomoucký kraj > Prostějov a okolí

    35 2.3.3 První návrhy na uzdravení přehrady Špatná sezóna v roce 2003 byla prvním impulsem k tomu, aby se váţně začalo uvaţovat o sanaci přehrady. Město Prostějov si uvědomilo, ţe právě jeho obyvatelé tvoří většinu návštěvníků Plumlovské přehrady a rozhodlo se finančně podpořit její čištění. Tehdejší starosta města Jan Tesař uvedl, ţe je důleţité, aby se této akce účastnili všichni zainteresovaní, tedy vlastník přehrady Povodí Moravy, Olomoucký kraj, okolní obce Plumlov a Mostkovice a i Prostějov. 48 V lednu 2004 zaloţily obce Mostkovice, Prostějovičky, Krumsín, Ohrozim, Plumlov, Vícov a Stínava Mikroregion Plumlovsko. Zástupci obcí se pravidelně scházeli a řešili společné problémy. Jedním z nich byla právě Plumlovská přehrada. Roku 2004 se ale nic nevyřešilo, vše zůstalo jen u slibů Letní sezóny bez lidí V létě 2004 byla voda v přehradě vyhlášená hygieniky za zdravotně nezávadnou. Kvalita vody se od června do srpna prakticky nezměnila a bylo moţné vodu bez problémů vyuţívat ke koupání
    58 6. Myslíte si, že Plumlovská přehrada mohla být už dávno čistá, kdyby se okolní města, Povodí Moravy a Olomoucký kraj aktivněji podíleli na řešení problému? 14% 6% Ne,myslím si,že udělali,co mohli. Čištění je náročný a dlouhodobý proces. Ano,dlouho se přešlapovalo na místě a nic se nedělo. 80% Nemám na to žádný názor. Graf. č. 7 Názor na postupy čištění Zde se mi opět potvrdilo to, co jsem si jiţ delší dobu myslela. 80% dotázaných je toho názoru, ţe se dlouho přešlapovalo na místě. Lidé, kteří se ani nemuseli nijak zvlášť zajímat o průběh revitalizace přehrady, zajisté vnímali novinové titulky místních deníků (Bagrování přerušeno! Výlov ryb se protahuje. Přispěje město na obnovu Plumlovské přehrady? Z přehrady se stává mrtvá zóna. Aplikace látky PAX 18 sinice nezničilo, ) a právě i to stačilo k ovlivnění názoru na celé čištění. Pouhých 6% si myslí opak, a to ţe všichni zainteresovaní udělali maximum pro to, aby byla přehrada čistá. 14% dotázaných bylo neutrálních bez názoru. 52


Jak poslat Rezervaci nebo vzkaz pro Penzion a restaurace Na Splávku

    Jednou z dominant Plumlova je zámek, který je přístupný pro veřejnost a v létě je centrem kulturních akcí ( festivaly, hudební a divadelní vystoupení...)


Popis okolí penzionu, Prostějov a Střední Morava

    16 plochy činí 68 ha. Projektantem přehrady byl Ing. A. Smrček. 16 Výpustná zařízení jsou tvořena dvěma základními potrubími o průměru 120 cm a jedno uţitkové o průměru 50 cm. Ovládací prvky těchto výpustí se nacházejí v ovládací věţi na pravém břehu a samotné potrubí vede 36 m dlouhou šachtou v tělese hráze. Potrubí jsou ovládána stavidly a šoupátky. Minimální odtok nádrţe je 0,009 m 3 /s, neškodný odtok 12,000 m 3 /s. 17 Dlouhodobý průměrný průtok je 0,58 m Elektrárna přehrady má 1 turbínu typu Banki Cink. Výkon elektrárny je 0,031 MW a provozovatelem je Povodí Moravy účel Plumlovské přehrady Hlavní účel, proč byla přehrada postavena, bylo zadrţování přívalových hod, sniţování povodňových průtoků na řece Hloučele a nadlepšování minimálních průtoků pod hrází v období sucha. 20 Kromě toho byla přehrada v počátcích svého fungování potřebná vodohospodářským zájemcům, např. cukrovaru Bedihošť, TJ Gala koupaliště v Krasicích, soukromým elektrárnám i samotnému městu Prostějovu, kdy jej posi


Vybrané penziony v blízkém okolí Prostějova

    50 rádi vítají osobní zkušenosti ostatních a často se nechají ve výběru dovolené ovlivnit. Dobré internetové stránky s nabídkou ubytování navíc obsahují generátor, který vyfiltruje podle zadaných poţadavků ubytování na míru. Nejčastějšími poţadavky jsou počet osob, druh ubytování (hotel, pension, chata, ), druh stravování, lokalita či cena. Rozšířený filtr zahrnuje uţ téměř vše, co člověka napadne wifi připojení, ubytování s bazénem, televize, vlastní koupelna, wellnes, Při svém zkoumání jsem pouţila lidmi nejčastěji vyuţívaný internetový vyhledávač na portálu Seznam.cz. Poprvé jsem do vyhledávače zadala,,ubytování Střední Morava Penziony.cz Jako čtvrtý odkaz jsem otevřela stránku penziony.cz. Tato stránka nabízela ubytování v Penzionu u Svozilů, Penzion u Kláštera, Penzion Piňos a Penzion ve Mlýně. Všechny tyto penziony se nacházejí v blízkosti nádrţe. Stránka jako jedna z mála byla přehledná a nabízela odkaz Plumlov, který vyfiltroval ubytování na přehradě Turistika.cz Pátý odkaz na


Nástup na ubytování a ukončení pobytu

    41 Dlouhodobé řešení S příchodem jara roku 2008 bylo opět třeba kaţdý rok, řešit problém Plumlovské přehrady. Původní nadšení z aerace opadlo. Tato metoda čištění je finančně náročná a nedalo se s jistotou říci, zda bude i úspěšná. Přesto nebyla zcela vyloučena a její pouţití bylo jen posunuto na další rok. Zato látka PAX-18, která byla do přehrady nalita minulé léto, se osvědčila. Proto se Povodí Moravy rozhodlo pouţít ji i pro daný rok. Začátkem června se tedy začalo s aplikací. Pouţilo se celkové mnoţství 125 tun chemikálie. Výsledky se projevily téměř okamţitě a výrazně se zlepšila průhlednost vody. Specialisté po celou dobu pravidelně měřili obsah sinic a toxinů v nádrţi, stejně tak i kyselost vody. Jakmile byla přehrada čistá, rekreanti začali jezdit na Plumlovskou přehradu a uţívat si prázdnin. Vstupné na pláţích bylo zdarma, ale podle odhadů ji navštívilo přes tisíc návštěvníků. Byly otevřeny stánky a kiosky v okolí. Zájem o přehradu byl veliký. Později bylo do přehrady nalito


Penzion Na splávku recenze na ubytování v Prostějově

    37 Obr. č. 17 Letecký snímek Plumlovské přehrady Osud přehrady přestává být lhostejný Posledních pár let se o přehradě pouze spekulovalo a všichni pověření činitelé měli sloţené ruce. Podnikatelé na přehradě, okolní obce i samotní obyvatelé Prostějova začali být skeptičtí k tomu, zdali se někdo odhodlá přehradu vyčistit. Všichni si uvědomovali jádro problému povodí říčky Hloučely, která protéká vesnicemi a pak vtéká do přehrady, je plné splašků a jiných komunálních odpadů. Konkrétně si můţeme představit, ţe se do řeky vlévají odpady v podobě lidských exkrementů, pracích prášků, přípravků do myček na nádobí, saponátů a veškeré další domácí chemikálie. Chemikálie se dostávají do řeky také prostřednictvím hnojiv z okolních polí a pastvin, i kdyţ v menším mnoţtví. Do přehrady se tak dostává především fosfor a dusík. Cyanobakterie, neboli sinice, ţijí jako bakterie usazeny v sedimentech na dně, kde je tma. Jakmile se ale dostanou na světlo, začnou se chovat jako rostliny. A rostliny, jak zn


* Hotely * Pensiony * Ubytování

    30 Krajským filmovým podnikem v Brně. Návštěvnost byla veliká. Filmy se promítaly v letním kině v Mostkovicích. To se začalo budovat koncem 60. let na začátku hráze při levém břehu. Zpočátku do areálu kina vjíţděla pojízdná promítací maringotka, zatímco se pracovalo na tom, aby byl areál kompletní. K tomu došlo v polovině 70. let, kdy začalo být letní kino plně funkční a je tomu tak dodnes. Letní kino k Plumlovské přehradě uţ neodmyslitelně patří, a ačkoli si zaţilo i špatné sezóny v podobě prázdného hlediště, lidé se stále rádi vrací. Kdyţ je večer teplé počasí a dobrý film, vysoká návštěvnost je zaručená. Letní kino promítá jiţ 22. rokem i v zimě, a to na Silvestra, kdy je vstupné zdarma. Mnohaletou tradici na Plumlovské přehradě má i mezinárodní hudební festival Keltská noc, který se v letošním roce bude konat jiţ pojedenácté. Keltská noc je festival pořádaný pro všechny příznivce hudby vycházející z keltských tradic, tradičního irského tance, starého keltského řemesla, bojového umě
    4 Ráda bych poděkovala všem, kteří mi byli nápomocni při zpracování mé bakalářské práce. Mé díky patří zejména vedoucímu bakalářské práce RNDr. Milanu Kameníkovi za jeho cenné rady, názory a připomínky. Dále bych chtěla poděkovat pracovníkům Městské knihovny v Prostějově, především panu Ing. Gamberskému, se kterým jsme dali dohromady většinu potřebné literatury k vypracování bakalářské práce. Mé díky patří pracovníkům okresního archivu v Prostějově za poskytnuté materiály z kroniky Mostkovic. V neposlední řadě chci poděkovat své rodině a přátelům za podporu a trpělivost.


Aktualizované wellness penziony

    34 Obec Mostkovice se rozhodla dát udělat rozbor vody od odborné firmy Flos Aquae Team. Výsledek byl alarmující z přehrady se pomalu stává smetiště a není vůbec jisté, zdali se podaří ji vyčistit. 46 Začátkem letní sezóny 2003 všichni netrpělivě vyčkávali, jak to bude s vodou vypadat tento rok. Největší obavy se bohuţel naplnily. Plumlovská přehrada opět rozkvetla a platí zde koupání na vlastní nebezpečí. Prostějovské noviny varovaly turisty před sinicemi zamořenou vodou. Sinice jsou nebezpečné zejména pro alergiky, neboť usazené sinice na kůţi uvolňují alergeny. 47 Později ale hygienici varovali, ţe sinice jsou nebezpečné všem, kteří se ve vodě vykoupou. Hrozí jim alergická reakce očí a spojivek, bolesti hlavy, při polknutí je tu riziko střevních a ţaludečních potíţí. Hygienici prováděli kaţdých 14 dní testy vody, které zjišťovaly mnoţství sinic ve vodě. Tento ukazatel závisel na počasí. Zejména za slunečného a teplého letního počasí se vodnímu květu dařilo nejvíce. Obr. č. 16 Pláţ u
    Snídaně podávány po domluvě v penzionu za příplatek. Celodenní stravování zajištěno v blízké restauraci. Přímo v penzionu se také nachází bar (otevřený denně od 15:00), kde si můžete zahrát šipky, stolní fotbal, nebo si jen v klidu popovídat s přáteli u piva.


Detailní popis objektu Penzion a restaurace Na Splávku ubytování Prostějov a jeho okolí:

    40 Dalším krokem v boji proti sinicím byla červnová instalace speciálního hladinového sběrače, který strhává vodní horní vrstvu hladiny od pěti do sedmi centimetrů. Tímto způsobem se vodní květ odstraňuje a odplavuje dolů pod vodní nádrţ. 58 Provoz tohoto čističe bude nepřetrţitý. 8. září 2007 se konal Den Plumlovské přehrady, jehoţ součástí byly country vystoupení a soutěţe pro děti i dospělé. Akce se zúčastnil poslanec Radim Fiala za ODS, který má velkou zásluhu na čištění přehrady. Občanská demokratická strana měla mimo jiné záchranu Plumlovské přehrady ve svém regionálním volebním programu. Dalšími významnými lidmi na přehradě byl tehdejší ministr vnitra Ivan Langer, ministr zemědělství Petr Gandalovič, hejtman Olomouckého kraje Ivan Kostík a generální ředitel Povodí Moravy pan Miroslav Duda. 59 Právě zde byla představena další čistící metoda, tzv. aerace neboli provzdušňování. Na dno přehrady se bude prostřednictvím trubiček pouštět ozon, který bude vytvářet bublinky a ty budou ná
    Ubytování v klidné části města Prostějova, směrem k turistické rekreační oblasti Plumlovská přehrada (2km), na křižovatce cyklistické i turistické stezky. Pokoje s výhledem na hanáckou krajinu, zastávku MHD (centrum 2km) a vlastní parkoviště. WIFI v celém objektu.


Penzion a restaurace Na Splávku ubytování Prostějov

    51 Ubytovani.kamsi.cz Posledním odkazem byly stránky ubytovani.kamsi.cz, které jsou přehledné a nabízí troje ubytování na Plumlově - Autokemp Přehrada Mostkovice, Penzion U Kláštera a Rekreační středisko U Kuncků. Tento portál je i na Slovensku, se stejnou nabídkou ubytování v česku. Výše uvedené internetové odkazy se mi zobrazily na první stránce prohlíţeče a jsou to tedy ty, které se při zadání slov,,ubytování Střední Morava zobrazí kaţdému. Touto metodou jsem si vyzkoušela, jaká je pravděpodobnost, ţe člověk chtějící strávit dovolenou na střední Moravě, najde ubytování na Plumlovské přehradě. Zobrazené odkazy jsou nejnavštěvovanější, a tím pádem by měly obsahovat i nejvíce informací a zajistit ubytování téměř všude po republice. Z deseti vyhovovaly čtyři odkazy, které měly Plumlovskou přehradu v nabídce. Internetových odkazů zprostředkujících ubytování je samozřejmě mnohem více, ale přijde mi zbytečné hledat dále. Zajisté se na nějakém portálu ještě ubytování na Plumlovské přehradě
    56 4. Zajímáte se o průběh čištění Plumlovské přehrady? 17% 20% Ano,hodně se zajímám Ano,ale jen okrajově 63% Ne,nezajímám Graf. č. 5 Zájem o čištění přehrady Téměř dvě třetiny dotázaných odpovědělo, ţe se o průběh čištění Plumlovské přehrady zajímá okrajově. 20% se zajímá hodně, z čehoţ vyplívá, ţe velká většina obyvatel Prostějovského okresu má alespoň nějaký přehled. Nejvíce informací se lidé dozvídají z místního tisku - Prostějovského večerníku, Prostějovského týdeníku či Prostějovského dne. 17% respondentů se o obnovu Plumlovské přehrady nezajímá. 50


Fotogalerie ubytování Penzion Na splávku

    12 Obr. č. 3 Mapa Prostějova a Plumlovské přehrady 2 Teoretická část 2.1 Plumlovská přehrada Plumlovská přehrada se nachází v Olomouckém kraji a je vzdálená asi 7 km západně od města Prostějova u obce Plumlov, podle které je také pojmenována. Leţí na řece Hloučele, vodním toku pramenícím v Drahanské vysočině. Přehrada je jednou z nejstarších v celém povodí řeky Moravy Proč přehrada? O vodním díle Plumlov se začalo uvaţovat jiţ na přelomu 19. a 20.století. Hlavním důvodem, proč přehradu postavit, byla řeka Okluka, která svůj název mění pod vyústěním z Podhradského rybníka na řeku Hloučelu. Okluka je řeka klidná, ale v dřívějších dobách tomu zdaleka tak nebylo. Při jarním tání nebo silných sráţkách docházelo k častým povodním. Naopak v letních měsících protékalo korytem řeky nepatrné mnoţství vody. To mělo nepříznivý vliv na fungování místních vodních mlýnů, elektráren i pro ţivot samotný ve městě Prostějov. Právě řeka Okluka dala vzniknout soustavě tří rybníků nejniţší Stichovský (Valch


Rozvoj cestovního ruchu na Plumlovské přehradě

    3 Prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace předloţených pramenů je úplná, ţe jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, téţ dále AZ ). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a jejím vyuţitím k výuce nebo vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byla jsem seznámena s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, ţe VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití mé bakalářské práce a prohlašuji, ţe s o u h l a s í m s případným uţitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení, apod..) Jsem si vědoma toho, ţe uţít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaloţených vysokou školou na vytvoření díla (aţ d


Ta nejsnazší cesta k vyhledání ubytování v České republice

    33 Nakonec se ale zjistilo, ţe voda ke koupání není tolik nebezpečná. Zpráva v novinách o koupání na vlastní nebezpečí byla spíše poplašná. Někteří činitelé vidí příčinu úbytku turistů v silné koruně a ve výhodném cestování do zahraničí. Většina lidí viní noviny s jejich poplašnými zprávami. V polovině letních prázdnin bylo na přehradě liduprázdno, pláţe navštívili jen ti nejvěrnější. Bylo jasné, ţe sezónu v roce 2002 se jiţ nepodaří zachránit. Obr. č. 15 Sinice v přehradě Diagnóza problému Léto 2002 bylo pro Plumlovskou přehradu katastrofální. Mnozí podnikatelé, kteří mají v podnájmu pláţe, restaurace či chatky, byli velice zklamáni. Báli se, ţe nadcházející sezóna bude ještě horší a oni budou muset ukončit svou ţivnost. Všichni si poté začali uvědomovat zásadní problém do přehrady se ročně dostane mnoho tun dusíku a fosforu, které vytvářejí ideální prostředí pro ţivot cyanobakterií neboli sinic. V minulosti se do přehrady kaţdoročně sypalo asi 800 kg modré skalice. 45 Toto opatření m


Reference na ubytování Penzion Na splávku

    31 festival hostí jiţ tradičně známé prostějovské kapely Zion Squad, Douny and DJ Fudja, Splitter & Karl, Něco mezi či Laxemberk, Konkurence Plumlovská přehrada bývala sice oblíbenou oblastí ke koupání, ale pokud voda není čistá, turisté raději vyuţijí umělá koupaliště v okolí města Prostějova. Vyhlášené je pro prostějovské obyvatele koupaliště ve Vrahovicích, které jsou součástí města Prostějova. Nabízí velký bazén pro dospělé a jeden menší pro děti. Občerstvení, volejbalové hřiště, lehátka či kuţelky jsou součástí velkého areálu. V minulosti se zde pořádaly oblíbené diskotéky pro mládeţ. Na opačné straně města dříve bývalo koupaliště Koupelky, které se město rozhodlo přestavět na Aquapark. V současnosti je aquapark lidmi velice oblíbený a jeho kapacity za krásného letního počasí jsou maximální. Momentálně restaurované se v Prostějově nachází třetí koupaliště na Kostelecké ulici. Co se týče vybavení, na rozdíl od svých konkurentů je skromnější. Ale pro potřeby plavání bohatě vystačí.


Aktuální počasí Prostějov a okolí

    47 3 Praktická část 3.1 Metodika Studiem odborné literatury získané v knihovně a okresním archivu, elektronických zdrojů, místních zpravodajských a společenských týdeníků a ve finále i díky svým osobním zkušenostem a poznatkům jsem v teoretické části popsala důleţité momenty turistického ruchu na Plumlovské přehradě v minulosti aţ po současnost. Praktickou část jsem zaměřila na obyvatele v okolí přehrady a míru jejich zájmu o Plumlovskou přehradu. Přehrada je v posledních letech na Prostějovsku téma číslo jedna a proces jejího čištění lidé vnímají různě. Díky mnohým zpoţděním jsou lidé k programu velice nedůvěřiví. Dotazník jsem vytvořila tak, aby mi výsledky šetření přinesly odpověď na mou nejdůleţitější otázku budou lidé v budoucnu vnímat Plumlovskou přehradu jako turistickou oblast, kde by rádi strávili dovolenou? Otázky jsem vyhodnotila jednotlivě kaţdou zvlášť spolu s grafickým znázorněním a komentářem. Na závěr jsem šetření dotazníků zhodnotila jako celek a podala řešení problému
    Penzion má celoroční provoz s možností širokého rekreačního vyžití v každém ročním období: v okolí cyklostezky, minigolf, plážový volejbal, tenisové kurty, projížďky na lodičkách a šlapadlech, vyjížďky na koních, rybaření. V zimě bruslení, lyžování na běžkách i sjezd (lyžařské vleky Malé Hradisko, Kladky, Hlubočky).


Ceník ubytování Penzion Na splávku

    61 9. Co by podle vás nemělo na nové Plumlovské přehradě chybět? Více penzionů a menších hotelů Nové restaurace,stánky a kiosky -1% 1% 3% Půjčovna nových loděk 8% 5% 16% Diskotéka 17% Cyklostezka okolo přehrady 23% 23% Více pláží ke koupání Dětský bazének na pláži pro malé děti 4% Výletní parník Jiné (golfové hřiště,nová hráz) Jiné (větší plocha pro stany,oprava chatek) Obr. č. 10 Návrhy pro novou Plumlovskou přehradu Povaţuji za důleţité, aby se i veřejnost podílela na tom, co očekává od nové Plumlovské přehrady. Z otázky č. 3 víme, co se lidem na Plumlovské přehradě nelíbilo. Kdyţ nepočítám kvalitu vody v přehrady, lidem chyběly lepší stánky s rychlým občerstvením, více sportovního vyţití a zábavy. Na otázku, co by na přehradě v budoucnosti uvítali, se tu tak jasně projevil zájem o více zábavy a sport. Lidem jsem dala na výběr z několika moţností, a poslední odpověď jsem nechala otevřenou pro jejich individuální nápady. 23% dotázaných by byli rádi, aby se kolem přehrady vybudovala cy
    9 2.3.3 První návrhy na uzdravení přehrady Letní sezóny bez lidí Osud přehrady přestává být lhostejný Projekt Čistá Hloučela a vodní nádrţ Plumlov Začíná čištění přehrady - Krátkodobé řešení Dlouhodobé řešení Vypouštění přehrady a odbahnění Vypouštění Výlov a záchranný transfer ryb Bagrování Praktická část Metodika Nabídka ubytování na Plumlovské přehradě Katalogy CK a CA Nabídka prostřednictvím internetového vyhledávače Penziony.cz Turistika.cz Ceskemsnami.cz Ubytovani.kamsi.cz Výzkum Shrnutí výsledků a návrhy řešení Závěr Seznam použité literatury a elektronických zdrojů Seznam obrázků, grafů a příloh... Chyba! Záloţka není definována. Příloha - dotazník... Chyba! Záloţka není definována. Příloha fotogalerie... Chyba! Záloţka není definována. 3


Řekne se Prostějov, Střední Morava, ale kde Penzion Na splávku hledat

    28 uţ desítky let a jsou zde spokojeni. Kromě minigolfu je zde otevřený jednoduchý stánek s občerstvením. Vedle stánku se nacházejí dvě písčitá volejbalová hřiště. U přehrady působí Jezdecký oddíl HELIOS Mostkovice, který nabízí dětem i dospělým jízdu na koních. Kromě vyjíţděk po okolí si návštěvník můţe zaplatit hiporehabilitaci, rekondiční jízdy nebo individuální lekce v jízdárně. Na pláţi U Vrbiček je půjčovna plavidel TJ OP Prostějov. K zapůjčení si mohou návštěvníci vybrat velké vodní tříkolky, šlapadla, loďky či kánoe. Kromě toho jsou na pláţi vybudované průlezky pro menší děti, hřiště na volejbal či jiné hry. Okolí Plumlovské přehrady je skvělým místem pro cyklistiku. Objet přehradu na kole není nikterak náročné a terén to dovoluje. Obr. č. 13 Pláţ na koupališti v 70. letech Památky v okolí přehrady Nejzajímavější historickou památkou u přehrady je bezpochyby Plumlovský zámek, který se nachází v obci Plumlov nad Podhradským rybníkem. Byl postaven v letech Vedle něj dříve stával


hledání v katalogu ubytování v České republice

    60 8. Pokud neuvažujete o koupání v Plumlovské přehradě, jaký máte důvod? (neodpovídejte, pokud jste u otázky č.7 odpověděli kladně) 4% 28% Chodím na koupaliště/do 32% aquaparku v Prostějově Máme vlastní bazén 36% Jezdím se koupat zcela mimo Prostějov Prostě nechci Graf. č. 9 Důvody záporných odpovědí Během těch pár let, kdy se přehrada nedala uţívat v létě ke koupání, si lidé museli najít jiné místo k letní rekreaci. Odpovědi na tuto otázku odpovídali pouze ti, kteří v předchozí otázce odpověděli záporně na to, zdali uvaţují o koupání na Plumlovské přehradě. 36% odpovědělo, ţe se jezdí koupat zcela mimo Prostějov. 32% dotázaných vyuţívá vlastní bazén a 4% chodí na prostějovská koupaliště či do aquaparku. 28% uvedlo, ţe o přehradu zkrátka nemají zájem. Je vcelku pochopitelné, ţe se najde procento lidí, kteří se na přehradě koupat nechtějí. Jsou lidé, kteří přírodním koupalištím zrovna neholdují, jiní mohou být neplavci. Pokud se cestovní ruch na Plumlovské přehradě opět rozběhne, lidé


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00