Jak na věc


plumlovská přehrada ubytování penziony

Penzion Na splávku recenze na ubytování v Prostějově

    30 Krajským filmovým podnikem v Brně. Návštěvnost byla veliká. Filmy se promítaly v letním kině v Mostkovicích. To se začalo budovat koncem 60. let na začátku hráze při levém břehu. Zpočátku do areálu kina vjíţděla pojízdná promítací maringotka, zatímco se pracovalo na tom, aby byl areál kompletní. K tomu došlo v polovině 70. let, kdy začalo být letní kino plně funkční a je tomu tak dodnes. Letní kino k Plumlovské přehradě uţ neodmyslitelně patří, a ačkoli si zaţilo i špatné sezóny v podobě prázdného hlediště, lidé se stále rádi vrací. Kdyţ je večer teplé počasí a dobrý film, vysoká návštěvnost je zaručená. Letní kino promítá jiţ 22. rokem i v zimě, a to na Silvestra, kdy je vstupné zdarma. Mnohaletou tradici na Plumlovské přehradě má i mezinárodní hudební festival Keltská noc, který se v letošním roce bude konat jiţ pojedenácté. Keltská noc je festival pořádaný pro všechny příznivce hudby vycházející z keltských tradic, tradičního irského tance, starého keltského řemesla, bojového umě


Vybrané penziony v blízkém okolí Prostějova

    51 Ubytovani.kamsi.cz Posledním odkazem byly stránky ubytovani.kamsi.cz, které jsou přehledné a nabízí troje ubytování na Plumlově - Autokemp Přehrada Mostkovice, Penzion U Kláštera a Rekreační středisko U Kuncků. Tento portál je i na Slovensku, se stejnou nabídkou ubytování v česku. Výše uvedené internetové odkazy se mi zobrazily na první stránce prohlíţeče a jsou to tedy ty, které se při zadání slov,,ubytování Střední Morava zobrazí kaţdému. Touto metodou jsem si vyzkoušela, jaká je pravděpodobnost, ţe člověk chtějící strávit dovolenou na střední Moravě, najde ubytování na Plumlovské přehradě. Zobrazené odkazy jsou nejnavštěvovanější, a tím pádem by měly obsahovat i nejvíce informací a zajistit ubytování téměř všude po republice. Z deseti vyhovovaly čtyři odkazy, které měly Plumlovskou přehradu v nabídce. Internetových odkazů zprostředkujících ubytování je samozřejmě mnohem více, ale přijde mi zbytečné hledat dále. Zajisté se na nějakém portálu ještě ubytování na Plumlovské přehradě


Fotogalerie ubytování Penzion Na splávku

    53 Odpovědi Ano ,6 20,4 1x za sezónu Několikrát za sezónu Podle počasí a nálady Za pěkněho počasí pořád Graf. č. 2 Kladné odpovědi Podle odpovědí na první otázku, více jak třetina dotázaných se v létě nejezdila koupat na přehradu. Ti, co odpověděli kladně, byli zároveň poţádáni, aby specifikovali, jak často přehradu k rekreaci vyuţívali. Téměř polovina dotázaných jezdila na přehradu několikrát za sezónu. Podle počasí a nálady ji navštívilo 25% dotázaných, jednou za sezónu zase 20% respondentů. Téměř pravidelně se jezdilo na přehradu koupat pouhých 13%. Z těchto čísel je znát, ţe lidé na přehradu jezdili, ať uţ ve větší nebo menší míře. Ti, co odpověděli na první otázku záporně, byli i přesto vedeni k ostatním otázkám. Jak jsem popsala v teoretické části, přehrada nyní prochází revitalizací a v posledních letech se v ní nedalo koupat. Pro některé dotázané to tak mohl být důvod, proč zde netrávili letní dovolenou. Nemusí to ale znamenat, ţe v budoucnu o přehradu zájem nemají či se nezají
    Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.


Jak poslat Rezervaci nebo vzkaz pro Penzion a restaurace Na Splávku

    31 festival hostí jiţ tradičně známé prostějovské kapely Zion Squad, Douny and DJ Fudja, Splitter & Karl, Něco mezi či Laxemberk, Konkurence Plumlovská přehrada bývala sice oblíbenou oblastí ke koupání, ale pokud voda není čistá, turisté raději vyuţijí umělá koupaliště v okolí města Prostějova. Vyhlášené je pro prostějovské obyvatele koupaliště ve Vrahovicích, které jsou součástí města Prostějova. Nabízí velký bazén pro dospělé a jeden menší pro děti. Občerstvení, volejbalové hřiště, lehátka či kuţelky jsou součástí velkého areálu. V minulosti se zde pořádaly oblíbené diskotéky pro mládeţ. Na opačné straně města dříve bývalo koupaliště Koupelky, které se město rozhodlo přestavět na Aquapark. V současnosti je aquapark lidmi velice oblíbený a jeho kapacity za krásného letního počasí jsou maximální. Momentálně restaurované se v Prostějově nachází třetí koupaliště na Kostelecké ulici. Co se týče vybavení, na rozdíl od svých konkurentů je skromnější. Ale pro potřeby plavání bohatě vystačí.


Nástup na ubytování a ukončení pobytu

    27 2.2.5 Kulturní a sportovní vyžití v rekreační oblasti Koupaliště pod hrází Koupaliště, respektive pláţ pod hrází začala pro veřejnost fungovat hned po kolaudaci Plumlovské přehrady roku Koupaliště bylo pod správou sdruţení Sokol Jiskra, ale vzhledem k tomu, ţe s ním špatně hospodařilo, podal v roce 1956 MNV Mostkovice návrh na zrušení nájemní smlouvy Sokolu Jiskra. Po ţádném větším zlepšení na koupališti bylo Sokolu koupaliště odebráno a novým nájemcem se stala Tělocvičná jednota OP Prostějov. Na koupališti byly návštěvníkům k dispozici jedny společné šatny pro asi 3000 osob, 6 oddělených kójí na odkládání šatů, 16 samostatných šatních kabinek, 2 veřejné WC, 1 sprcha, 1 montovaný bazén pro malé děti a hřiště na volejbal. Návštěvníkům bylo k zapůjčení poskytnuto 180 lehátek, 28 loděk různých typů a 3 šlapací kola. Na koupališti se vybíralo vstupné, které se měnilo v závislosti na tom, jak se koupaliště upravovalo. V dobách největšího přílivu turistů na Plumlovské přehradě v 70. a 80.


Ubytování > Olomoucký kraj > Prostějov a okolí

    7 Abstrakt ROZSÍVALOVÁ, Anna: Rozvoj cestovního ruchu na Plumlovské přehradě. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Vedoucí bakalářské práce RNDr. Milan Kameník. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář. Jihlava stran. Bakalářská práce popisuje Plumlovskou přehradu na Prostějovsku a její předpokládaný rozvoj v cestovním ruchu. Teoretická část se zabývá základními informacemi o Plumlovské přehradě, turistickým ruchem v minulosti a současnosti. Praktická část je zaměřena na výsledky dotazníku, které byly získány od obyvatel regionu Prostějovska. V práci jsou navrţena řešení, která vyplynula z dotazníkového šetření. Klíčová slova: Plumlovská přehrada, Prostějov, Mostkovice, Plumlov, revitalizace, ubytování, rekreace, sinice. Abstract: ROZSIVALOVA, Anna: Development of tourism on the dam of Plumlov. Bachelor thesis. College of Polytechnics Jihlava. Leader of work RNDr. Milan Kamenik. Degree of qualification: Bachelor. Jihlava pages. Bachelor s thesis describes Plumlov s dam in the region of Prost
    Nabízí Penzion Na splávku kvalitní ubytování a služby spojené s ubytováním byly podle představ? A co ceny ubytování, odpovídaly tomuto záznamu?Podělte se o své dojmy z ubytování a poskytovaných služeb v tomto penzionu. Pomůžete tak třeba váhajícím návštěvníkům při rozhodnutí rezervovat Penzion Na splávku na dovolonou nebo wellness víkend. Máte-li opačný názor než jsou zveřejněné reference na ubytování Penzion Na splávku můžete okamžitě reagovat.Při hodnocení hotelu uveďte prosím termín pobytu. Tento termín bude prověřen zda rezervace ubytování byla odeslaná na Penzion Na splávku z penziony.awellness.cz, byla penzionem potvrzena resp. pobyt byl na penzionu odubytován.


Rozvoj cestovního ruchu na Plumlovské přehradě

    63 11. Jak vysoké vstupné by podle vás mělo být na plážích Plumlovské přehrady? 1% 16% 34% 49% Do 30 Kč Kč Kč Nemám představu Graf. č. 12 Vstupné na pláţích Po dokončení všech prací na přehradě, dojde k jejímu napuštění a otevření minimálně dvou pláţí, které v minulosti fungovaly, a to především Pláţ U Vrbiček a Pláţ Valášek. Pokud se upraví i jiná místa a najdou se podnikatelé, kteří budou chtít novou pláţ provozovat, je ve hvězdách. Cílem 11. otázky bylo zjistit, jaká je představa budoucích rekreantů na zpoplatnění pláţí. 2 respondenti se ohradili, ţe nechápou, proč by se mělo na pláţích platit. Prvně mě napadlo, ţe jsem mohla tuto otázku poupravit a do moţností zahrnout i odpověď, ţe by se nemělo na pláţi platit. Ale vzhledem k tomu, ţe uţ v 60 letech bývala pláţ zpoplatněna a nájemci pláţí z něčeho přece musí ţít, doplnění této odpovědi jsem zavrhla. Je přece logické, ţe se o čistotu pláţe někdo starat musí, a rozhodně to nebude dělat zadarmo. Polovina dotázaných odmítá platit více
    52 přehrady. Právě majitelé oněch penzionů a jiných ubytování nevidí smysl v placení reklamy u CK a CA, kdyţ je z oblasti momentálně turisticky mrtvá zóna a jejich výdělky jsou malé. Předpokládám ale, ţe v budoucnu, kdy dojde k napuštění přehrady, se nabídka velice rozšíří a cestovní kanceláře a agentury ve svých katalozích a na internetových stránkách začnou nabízet všechny moţnosti ubytování na přehradě. 3.2 Výzkum Primární výzkum jsem prováděla formou dotazníkového šetření. Dotazování probíhalo osobním kontaktem s dotazovanými a rozesláním ů, které se šířily dál. Soubor dotazovaných jsem zhledem k tématu, které je blízké pouze obyvatelům z okolí přehrady, omezila na okres Prostějov. Právě Prostějované a obyvatelé okolních obcí byli v minulosti nejčastějšími návštěvníky Plumlovské přehrady. Celkový počet dotázaných činil Jezdili jste v minulosti na Plumlovskou přehradu trávit letní dovolenou? Pokud ano, jak často? 37% ANO NE 63% Graf. č. 1 Trávení dovolené na přehradě v minulosti 46


Ceník ubytování Penzion Na splávku

    43 Obr. č. 19 Vypouštění přehrady Výlov a záchranný transfer ryb Koncem března bylo obnoveno vypouštění Plumlovské přehrady. Hladina klesala v průměru o 10 centimetrů za den. 64 S blíţícím se koncem vypouštění se chystaly přípravy na výlov ryb. Jejich očekávané mnoţství bylo asi 30 tun. Lovily se pomocí elektrických agregátů, velkých čeřenů a sítí. Délka prací se odhadovala na dva aţ tři týdny. Výlov ryb zajišťoval Moravský rybářský svaz, který ryby vysadil do vlastních revírů a při napuštění přehrady je má opět vrátit do nádrţe. V sobotu 24. dubna 2010 začali rybáři vybírat hejna ryb. Očekávalo se, ţe bude vyloveno mnoho sumců či tolstolobiků. Většinu ryb ale tvořili cejni, zbytek candáti, amuři, štiky, kapři, úhoři a boleni. 65 Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám se výlov protáhl aţ do letního období, kdy se podle původního plánu mělo uţ dávno bagrovat. Celkem se odlovilo 22,444 tun ryb. Uhynulo jich přibliţně 2,5 tuny. Počet posbíraných velevrubů a škeblí dosáhl 19 tisíc kusů


Další ubytování Prostějov a okolí

    18 zlechovskému břehu. Postupem času se lodní doprava rozrostla o jednu výletní motorovou loď pro dvacet osob. 23 Začátkem 50. let Místní národní výbor Mostkovice zaznamenal na stovky ţádostí o povolení stavby rekreačních chat, ţádosti o odprodeji části nebo celého pozemku, ţádosti o pronájem pozemku, ţádosti na odkup chaty s pozemkem a další. Tyto ţádosti posílali jak obyvatelé z Prostějova a okolí, tak i z celé Moravy a Čech. Velký zájem byl ze strany firem o stavby rekreačních chat pro zaměstnance podniku, a to z celé České republiky (Olomouc, Moravská Třebová, Beroun, Třinec, Ostrava, a další). 24 Většina těchto ţádostí se setkala s kladnou odpovědí a výstavba chatové oblasti mohla začít. Vznikaly tu soukromé a podnikové rekreační chaty a střediska. V roce 1965 představovala chatová zástavba 320 chat. K roku 1969 se rozrostla na 543 chat, z toho 442 soukromých a 101 podnikatelských. 25 V současnosti se v okolí Plumlovské přehrady nachází asi chat, z nichţ ¾ leţí ve Stichovsk


Řekne se Prostějov, Střední Morava, ale kde Penzion Na splávku hledat

    29 otevřeno kaţdý den. Na jaře a na podzim je zámek otevřen o víkendech a svátcích. Zámek pořádá během roku nejrůznější akce, např. festivaly, noční prohlídky zámku, Halloween na zámku a v posledních pár letech je tu vyhlášený silvestrovský ohňostroj, pořádaný na nádvoří zámku. Město Prostějov leţí 5 km od Plumlovské přehrady, a rozhodně má z památek co nabídnout. Mezi významné budovy města patří Národní dům, který je postaven ve stylu české secese a momentálně slouţí jako městské divadlo, spolkový dům a v jeho prostorách najdeme i oblíbenou restauraci a kavárnu. Stará radnice na náměstí pochází ze 16. století, a od roku 1905 slouţí jako sídlo Muzea Prostějovska. Nová radnice byla postavena v letech a dominantně přihlíţí, se svou 66 metrů vysokou věţí, náměstí Tomáše G. Masaryka. V minulosti bylo historické centrum Prostějova obestavěno hradbami, jehoţ zbylé zdi můţe návštěvník vidět u městského parčíku Smetanovy sady. Poslední důleţitou památkou nacházející se v centru města je Prostě


Penzion a restaurace Na Splávku ubytování Prostějov

    44 Obr. č. 20 Bagrování přehrady Bagrování Podle původního plánu se s odbahněním přehrady mělo začít v červnu Prostějov a okolní obce se ale pozastavovaly nad tím, proč se na přehradě uţ dávno nepracuje. Zdrţení zavinil zdlouhavý výběr firmy, která bagrování posléze prováděla. úřad na ochranu hospodářské soutěţe obdrţel návrh na přezkoumání výsledků výběrového řízení. Proto se práce na přehradě posunuly. Další zdrţení způsobilo čekání, aţ bude povoleno nakládat vytěţené sedimenty na vybraném místě. Všechno tedy vázlo na administrativních procesech. Výběrové řízení vyhrálo sdruţení firem Strabag, a.s. a Kavyl, spol. s r.o. Práce byly zahájeny 30. listopadu Předpokládané mnoţství odtěţených sedimentů se odhadovalo na m Tyto sedimenty buly odváţeny na okolní pozemky v katastrálním území obcí Ohrozim a Lešany. Sedimenty nebyly toxické, proto s nimi nemuselo být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Celkové náklady bagrování činily přibliţně 92 milionů korun. 68 Ukončení bagrování bylo plán


Aktuální počasí Prostějov a okolí

    42 2.3.7 Vypouštění přehrady a odbahnění Vypouštění Povodí Moravy, Olomoucký kraj i město Prostějov konečně dospěly do fáze, kdy bylo potřeba řešit čistotu přehrady důkladněji. Podle prvních představ měly veškeré práce vypuštění přehrady, vybagrování a její následné napouštění skončit v roce Dopředu je moţno říci, ţe původní plán nebyl dodrţen. Letní sezóna vlastně ani nezačala, protoţe hned na začátku prázdnin byl vydán zákaz koupání. Kempy byly téměř prázdné, stejně tak i okolní pláţe. Všichni uţ jen čekali na to, kdy se přehrada začne vypouštět a s tím budou pokračovat i další plánované akce. I přes tyto špatné podmínky ale byl Autokemp Přehrada Mostkovice vyhlášen nejoblíbenějším kempem v Olomouckém kraji pro rok Anketu uspořádal internetový portál Dokempu.cz. Do první desítky nejoblíbenějších kempů v republice se uţ ale nedostal září 2009 bylo za účasti generálního ředitele Povodí Moravy Libora Dostála, poslanců Radima Fialy, Zdeňka Boháče a Ivana Langera spolu se starosty obcí Mo


hledání v katalogu ubytování v České republice

    50 rádi vítají osobní zkušenosti ostatních a často se nechají ve výběru dovolené ovlivnit. Dobré internetové stránky s nabídkou ubytování navíc obsahují generátor, který vyfiltruje podle zadaných poţadavků ubytování na míru. Nejčastějšími poţadavky jsou počet osob, druh ubytování (hotel, pension, chata, ), druh stravování, lokalita či cena. Rozšířený filtr zahrnuje uţ téměř vše, co člověka napadne wifi připojení, ubytování s bazénem, televize, vlastní koupelna, wellnes, Při svém zkoumání jsem pouţila lidmi nejčastěji vyuţívaný internetový vyhledávač na portálu Seznam.cz. Poprvé jsem do vyhledávače zadala,,ubytování Střední Morava Penziony.cz Jako čtvrtý odkaz jsem otevřela stránku penziony.cz. Tato stránka nabízela ubytování v Penzionu u Svozilů, Penzion u Kláštera, Penzion Piňos a Penzion ve Mlýně. Všechny tyto penziony se nacházejí v blízkosti nádrţe. Stránka jako jedna z mála byla přehledná a nabízela odkaz Plumlov, který vyfiltroval ubytování na přehradě Turistika.cz Pátý odkaz na
    11 Revitalizace přehrady se nyní chýlí ke konci, a jiţ v roce 2013 je nám obyvatelům slíbeno, ţe se konečně budeme moci koupat v čisté přehradě. 3 Zda k tomu dojde podle plánu, nejde s jistotou říci. Ani tento projekt se neobešel bez problémů, zejména administrativní úkony celý proces čištění zdrţovaly. Obr. č. 1 Mapa ČR Obr. č. 2 Mapa Olomouckého kraje 3 Povodí Moravy: Vodní dílo Plumlov [on-line] [cit ]. Dostupné z WWW: 5
    64 12. Pohlaví 45% 55% muž žena Graf. č. 13 Pohlaví respondentů Celkový počet dotázaných byl 86 osob. 55% tvořily ţeny, zbylých 45% muţi. 13. Věková skupina 0% 15% 34% 20% 31% Do 18 let let let let Nad 60 let Graf. č. 14 Věková skupina respondentů 58


Aktualizované wellness penziony

    22 Hotel Zlechov Mezi nejznámější hotely na Plumlovské přehradě patří bezpochyby Hotel Zlechov, který se nachází asi 100 metrů od koupaliště u hráze. Po první světové válce postavil u Zlechovského rybníka Alois Vojáček výletní hospodu a rázem se stala oblíbeným místem nejen místních rybářů, ale i obyvatel Prostějova. Za okupace byly prostory této restaurace uvolněny potřebám nacistické mládeţnické organizace Hitler- Jugend. V roce 1942 budova do základu vyhořela. Za pár let zde postavili Robert Víšek se stavitelem Páclem z Plumlova uţ známý hotel Zlechov, který byl veřejnosti otevřen od roku Hotel nabízel ubytování v jedenácti dvoulůţkových pokojích, dále pak restauraci, kavárnu, výčep a vinárnu. Do hotelu se sjíţděla celá prostějovská společenská smetánka, místo bylo hojně vyuţíváno k různým veselícím, svatbám a zvěřinovým hodům. Hotel nechyběl v ţádném katalogu o ubytování. Jeho provoz byl celoroční. V roce 1956 došlo ke znárodnění a hotel převzala Jednota Prostějov, která ho provozo


Popis okolí penzionu, Prostějov a Střední Morava

    47 3 Praktická část 3.1 Metodika Studiem odborné literatury získané v knihovně a okresním archivu, elektronických zdrojů, místních zpravodajských a společenských týdeníků a ve finále i díky svým osobním zkušenostem a poznatkům jsem v teoretické části popsala důleţité momenty turistického ruchu na Plumlovské přehradě v minulosti aţ po současnost. Praktickou část jsem zaměřila na obyvatele v okolí přehrady a míru jejich zájmu o Plumlovskou přehradu. Přehrada je v posledních letech na Prostějovsku téma číslo jedna a proces jejího čištění lidé vnímají různě. Díky mnohým zpoţděním jsou lidé k programu velice nedůvěřiví. Dotazník jsem vytvořila tak, aby mi výsledky šetření přinesly odpověď na mou nejdůleţitější otázku budou lidé v budoucnu vnímat Plumlovskou přehradu jako turistickou oblast, kde by rádi strávili dovolenou? Otázky jsem vyhodnotila jednotlivě kaţdou zvlášť spolu s grafickým znázorněním a komentářem. Na závěr jsem šetření dotazníků zhodnotila jako celek a podala řešení problému
    25 grilu. V obci Plumlov leţí restaurace a pizzerie Pácl, která je oblíbená pro pořádání svatebních hostin či oslav. Obr. č. 10 Panelová restaurace v 70. letech Obr. č. 11 Panelová restaurace v roce


Reference na ubytování Penzion Na splávku

    20 sporákem, ledničkou a automatem na kávu. Tyto prostory volně slouţí ubytovaným stejně jako sociální zařízení se 16 toaletami a sprchami s teplou vodou. 30 Obr. č. 7 Autokemp u Ţraloka Autokemp Přehrada Mostkovice Autokemp a stanový tábor Mostkovice se nachází nad hrází Plumlovské přehrady, nad domem hrázného. Od svého počátku koncem 50. let je provozován MNV Mostkovice. Zpočátku autokemp nedisponoval ţádnými stany. Návštěvníci stanovali ve vlastních přinesených, jejichţ maximální kapacita bylo 300 stanů. Prostor tábořiště byl rozdělen na dvě části levá byla vyhrazena školní mládeţi a pionýrům, pravá ostatním návštěvníkům. Ještě roku 1962 se nedal kemp naplno vyuţívat byl neupravený, bez hygienického zařízení a pitné vody. Na těchto nedostatcích se začalo pracovat v roce 1963, kdy v kempu bylo vybudováno nové sociální zařízení a veřejné osvětlení. V roce 1964 byla v kempu zavedena pitná voda. Všechna tato vylepšení byla odměněna vysokou návštěvností, které mimo jiné pomohlo i vydařen


Ta nejsnazší cesta k vyhledání ubytování v České republice

    48 v lokalitách, kde je lidem k dispozici přírodní koupaliště či větší přehrada, jsou v okolí vystavěny chatky, chalupy, menší penziony, hotýlky a kempy. Samozřejmě jsou místa, kde jsou tato ubytování četněji zastoupeny vedle sebe na jednom místě. Zejména pak v kempu, kde jsou stany a karavany jeden za druhým. Přesto se dá říci, ţe dovolená v České republice platí za tu klidnější a i lidé ze zahraničí, zejména z Nizozemska, Německa a Polska jsou našimi častými návštěvníky. Češi jsou zvyklí si v na letní dovolenou hledat ubytování především v chatkách, chalupách či kempech Katalogy CK a CA Katalogy českých cestovních kanceláří nabízí ubytování po celé České republice. Oblasti nejsou rozděleny podle krajů, ale oblíbených turistických oblastí. Samostatnými rekreačními oblastmi jsou téměř všechna horská území, například Krkonoše, Jeseníky či Šumava. Známá místa oplývající krásnými přírodními památkami mají rovněţ svou oblast. Tato místa jsou většinou známá za hranicemi repub liky, napříkla


* Hotely * Pensiony * Ubytování

    60 8. Pokud neuvažujete o koupání v Plumlovské přehradě, jaký máte důvod? (neodpovídejte, pokud jste u otázky č.7 odpověděli kladně) 4% 28% Chodím na koupaliště/do 32% aquaparku v Prostějově Máme vlastní bazén 36% Jezdím se koupat zcela mimo Prostějov Prostě nechci Graf. č. 9 Důvody záporných odpovědí Během těch pár let, kdy se přehrada nedala uţívat v létě ke koupání, si lidé museli najít jiné místo k letní rekreaci. Odpovědi na tuto otázku odpovídali pouze ti, kteří v předchozí otázce odpověděli záporně na to, zdali uvaţují o koupání na Plumlovské přehradě. 36% odpovědělo, ţe se jezdí koupat zcela mimo Prostějov. 32% dotázaných vyuţívá vlastní bazén a 4% chodí na prostějovská koupaliště či do aquaparku. 28% uvedlo, ţe o přehradu zkrátka nemají zájem. Je vcelku pochopitelné, ţe se najde procento lidí, kteří se na přehradě koupat nechtějí. Jsou lidé, kteří přírodním koupalištím zrovna neholdují, jiní mohou být neplavci. Pokud se cestovní ruch na Plumlovské přehradě opět rozběhne, lidé


Detailní popis objektu Penzion a restaurace Na Splávku ubytování Prostějov a jeho okolí:

    61 9. Co by podle vás nemělo na nové Plumlovské přehradě chybět? Více penzionů a menších hotelů Nové restaurace,stánky a kiosky -1% 1% 3% Půjčovna nových loděk 8% 5% 16% Diskotéka 17% Cyklostezka okolo přehrady 23% 23% Více pláží ke koupání Dětský bazének na pláži pro malé děti 4% Výletní parník Jiné (golfové hřiště,nová hráz) Jiné (větší plocha pro stany,oprava chatek) Obr. č. 10 Návrhy pro novou Plumlovskou přehradu Povaţuji za důleţité, aby se i veřejnost podílela na tom, co očekává od nové Plumlovské přehrady. Z otázky č. 3 víme, co se lidem na Plumlovské přehradě nelíbilo. Kdyţ nepočítám kvalitu vody v přehrady, lidem chyběly lepší stánky s rychlým občerstvením, více sportovního vyţití a zábavy. Na otázku, co by na přehradě v budoucnosti uvítali, se tu tak jasně projevil zájem o více zábavy a sport. Lidem jsem dala na výběr z několika moţností, a poslední odpověď jsem nechala otevřenou pro jejich individuální nápady. 23% dotázaných by byli rádi, aby se kolem přehrady vybudovala cy


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
34513
cache: 0024:00:00