Jak na věc


plomba na nemovitost

Vložit komentář Zrušit odpověď na komentář

    Vzhledem k prokazatelně existujícím možným odchylkám výměry lze všem doporučujeme přísně rozlišovat mezi lokalitami s digitální katastrální mapou (DKM) a lokalitami s katastrální mapou analogovou nebo s katastrální mapou digitalizovanou. V těch případech, kdy je na listu vlastnictví uvedeno určení výměry „graficky nebo v digitalizované mapě“, lze jenom doporučit provedení kontrolního určení výměry pozemku úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
    O co se v případě plomby jedná? Ze své zkušenosti vím, že mnoho lidí s ní nemá zase až tak velké zkušenosti. Jedná se přitom o fakt, že se nemovitosti dotýká určitá změna. V praxi to znamená, že může jít o změnu vlastnictví, vklad práva, ale třeba i o exekuci. Po dobu dané plomby je tedy dobré nemovitost nekupovat a počkat až do doby, kdy ona zmizí.


6. díl KOUPĚ BYTU- Jak si vyjednat výraznou slevu, aneb cena nemovitosti není vždy pevná

    Během projednávání návrhu katastrálního zákona v poslanecké sněmovně vznikla iniciativa, na jejímž základě se o probíhajících změnách mají dozvědět i osoby, které službu sledování změn v katastru nemají zřízenu. Katastrální úřady jsou proto ze zákona povinny o vyznačení plomby informovat nejpozději den po jejím vyznačení vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného, bez ohledu na to, jestli tato osoba má službu sledování změn v katastru zřízenu nebo ne. Katastrální úřad může vklad práva povolit nejdříve 20 dnů po odeslání informace. Smyslem této zákonné informační povinnosti katastrálních úřadů má být ochrana vlastníků a držitelů jiných věcných práv k nemovitostem před podvodnými vklady dosaženými na základě zfalšovaných listin.
    Druh zápisu do písemného operátu katastru nemovitostí (soubor popisných informací), kterým se u konkrétní nemovitosti vyznačuje, že byl podán návrh na změnu údajů o nemovitosti. Tento zápis má ten význam, že až do vyřešení navrhované změny nelze s uvedenou nemovitostí nijak majetkoprávně nakládat nebo ji geometricky měnit.
    Plomba může přinášet nejenom rizika spojená s tím, že nevíme, co s nemovitostí nadále bude. Může nám zkomplikovat také samotné financování, jelikož v tomto směru banky nejsou příliš ochotné poskytovat hypotéky a jiné finanční produkty na nemovitosti, které tuto právní vadu mají. Zde doporučuji nedat na případné ujišťování současného majitele a skutečně si raději počkat na to, o co reálně půjde.


Plomba na nemovitosti POZOR na ni

    Pokud vlastník nemovitosti nebo jiný oprávněný má zřízenu službu sledování změn, použije katastrální úřad ke splnění své informační povinnosti tuto službu. Pokud uvedená osoba­ nemá službu sledování změn zřízenu, pak jí katastrální úřad zašle informaci o provedení plomby prostřednictvím datové schránky. Pokud nemá uvedená osoba zřízenou ani službu sledování změn v katastru ani datovou schránku, zašle katastrální úřad informaci o plombě osobě s trvalým pobytem na území České republiky na adresu trvalého pobytu, osobě nemající trvalý pobyt na území České republiky na adresu bydliště v zahraničí, a jedná-li se o právnickou osobu, pak na adresu jejího sídla. I v tomto případě mohou dotčené osoby katastrální úřad požádat o zaslání zprávy také emailem nebo prostřednictvím SMS.
    Tyto osoby jsou prostřednictvím služby sledování změn informovány konkrétně o tom, že u dotčených nemovitostí byla vyznačena tzv. plomba, čili upozornění, že právní vztahy k nemovitostem jsou dotčeny změnou. Plomba je vyznačena například v případě, že na katastrální úřad byl podán návrh na vklad vlastnického nebo zástavního práva spolu s příslušnou kupní nebo zástavní smlouvou. Katastrální úřad je povinen plombu vyznačit nejpozději následující pracovní den po doručení návrhu nebo jiné listiny, na jejichž základě má dojít k zápisu práv do katastru.


Konec strachu z neoznámených změn v katastru nemovitostí

    Službu sledování změn v katastru poskytuje přímo Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČúZK) jakožto ústřední správní úřad pro zeměměřictví a katastr nemovitostí. Díky této službě může každý dostávat aktuální informace o změnách v katastru, které se týkají nemovitostí, k nimž má vlastnické nebo jiné právo, a to přímo do své datové schránky, emailové schránky, na mobilní telefon nebo prostřednictvím webové služby. Vedle vlastníka dotčené nemovitosti mohou být upozornění na změny zasílány také zástavnímu nebo podzástavnímu věřiteli, oprávněnému z věcného břemene, oprávněnému z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, oprávněnému z práva zpětné koupě nebo z práva lepšího kupce, nájemci nebo pachtýři.
    V části D jsou jiné zápisy neomezující vlastníka v nakládání – např. vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, změna číslování parcel, změna výměr obnovy operátu…
    Nemovitosti jsou dnes inzerovány na mnoha místech. Můžeme je najít na internetu, v tištěných denících, na stránkách realitních kanceláří, ale i v jejich katalozích. Všude tam se samozřejmě...
    Katastr nemovitostí, tak jak ho známe, vznikl na základě zákona 344/1992 Sb. v roce 1993. Od roku 2001 začal být veden v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) a v současné době probíhá jeho digitalizace (od r 1998).
    V oddílu B1 se zapisují práva a povinnosti ve prospěch vlastníka. Tedy např. věcné břemeno chůze a jízdy. Je pro majitele tohoto LV klad nikoliv zápor.
    Pokud kupujete nemovitost, měli byste si ji „omrknout v katastru“, neboli vytáhnout si pro začátek list vlastnictví přes internet lze to na adrese katastru http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Jako 1. chci být informován o novém článku!

    Službu sledování změn v katastru si může zřídit každý buď osobně na kterémkoliv katastrálním úřadu, zasláním písemné žádosti s ověřeným podpisem na adresu ČúZK, nebo, pokud má zřízenu datovou schránku, prostřednictvím webové aplikace dostupné na https://ozs.cuzk.cz. Poplatek za službu je u malých vlastníků symbolický, pro 1 – 20 sledovaných nemovitostí činí 200,- Kč za první rok využívání služby, přičemž v dalších letech se již žádný poplatek neplatí. Pokud je počet sledovaných nemovitostí vyšší než 20, pak za každou další nemovitost uživatel služby zaplatí v prvním i v každém dalším roce využívání služby 10 Kč nebo 8 Kč při odběru informací pomocí webové služby.
    Pokud má vlastník nebo jiný oprávněný zřízenu službu sledování změn, katastrální úřad nejpozději další pracovní den po vyznačení plomby odešle této osobě zprávu, že plomba byla vyznačena. Uvedeným osobám jsou dále zasílány informace o provedení vkladu, záznamu nebo poznámky týkajících se práv k dotčeným nemovitostem, tj. například o tom, že vklad vlastnického práva nového vlastníka nemovitosti byl proveden. Každý uživatel služby si může zvolit, jestli mu zprávy mají být zasílány prostřednictvím datové schránky, emailu nebo SMS. Zejména pro osoby sledující velké množství nemovitostí, jako jsou například banky, je vhodný odběr informací pomocí webové služby.
    Každý, ať už prodávající či kupující alespoň někdy nahlédl do katastru nemovitostí. Pojďme se spolu tedy podívat, co vše lze v katastru najít, kde to najdeme a k čemu nám to bude.


Co je lepší – nájem, nebo hypotéka?

    Další ranou pro spolehlivost a přesnost katastrů bylo schválení nového občanského zákoníku (zákon č. 141/1950 Sb., platný od 1. 1. 1951), který opustil princip „povrch ustupuje půdě“ platný již od dob římského práva a stanovující, že stavba je součástí pozemku, a také byl definitivně opuštěn princip intabulace. Těmito opatřeními katastr prakticky přestal fungovat. V letech 1951–1964 (Jednotná evidence půdy- JEP) nepodléhala soukromá práva k nemovitostem povinné evidenci – byla sice i nadále evidována v pozemkových knihách, ale nebyla evidována povinně. Situace se trochu zlepšila v letech 1964- 1992 kdy byla zavedena evidence nemovitostí.
    Můžete bydlet bez hypotéky, bez dluhů a bez prokazování příjmů. U družstevní bytové výstavby si totiž úvěr bere družstvo a sami členové družstva se nezadlužují, ani se nemusí nijak...


Poznatky důležité pro kupující, prodávající či ostatní majitele nemovitosti:

    Ačkoli se na první pohled zdá, že služba sledování změn v katastru toho oproti zákonné informační povinnosti katastrálních úřadu nenabízí mnoho navíc, při podrobnějším pohledu najdeme několik důležitých předností. Jednak je rozsah informací poskytovaných na základě této služby poněkud větší. Především ale u osob nedisponujících datovou schránkou při použití této služby odpadá riziko nedoručení zásilky prostřednictvím pošty, například z důvodu, že tato byla doručována na adresu, na kterou to adresát nepředpokládal. Zmínit je potřeba i legislativní nedokonalost ustanovení o zákonné informační povinnosti, která ponechává určitý prostor pro různé výklady otázky, komu mají katastrální úřady zprávy o vyznačení plomby doručovat. Vezmeme-li na druhou stranu v úvahu jednoduchost, se kterou lze požádat o službu sledování změn, a její příznivou cenu, můžeme zřízení této služby vlastníkům nemovitostí a držitelům jiných, například zástavních práv k nemovitostem pouze doporučit.
    Zapomínat bychom neměli ani na základní věci, spojené s výběrem správné nemovitosti. Na toto téma jsem již poskytl celou řadu důležitých rad. A tak pouze nastíním, že může jít třeba i o problémy se sousedy, o problémy s příjezdovou cestou, stejně jako může roli hrát trvalé bydliště nežádoucích osob, ale i problémový nájemník. Problémy ale mohou nastat i u družstevních bytů, kdy družstvo nefunguje jak má a případná hlasování nejsou vždy tak jednoznačná, jak se může očekávat.
    V E jsou uvedeny nabývací tituly. Tedy např. kupní smlouva, kterou po Vás bude žádat banka při žádosti o hypotéku. Pokud Vám ji neposkytne majitel, můžete si ji vyžádat na katastru (20 Kč za A4, 50 Kč za ověřenou A4).


List vlastnictví. Kde najdu zapsané exekuce a další omezení? Co je plomba? Kolik stojí výpis?  Co jsou to nabývací tituly? Jak zapíšu nemovitost? Je výměra pozemku správná? Na tyto a další otázky by Vám měl odpovědět tento článek.

    Možná právní rizika máme zmapována a tak se můžeme podívat konkrétně na to, kde je můžeme nalézt. Zde svým klientům doporučuji vyžádat si jeden důležitý dokument, kterým je list vlastnictví nemovitosti. Ten získáte snadno a to na katastru nemovitostí. Právě v tomto dokumentu jsou vyznačeny nejenom plomby, ale i věcná břemena, zástavní práva, exekuční tituly, ale samozřejmě i informace o konkrétním vlastníkovi, nebo o konkrétních vlastnících.
    Abychom eliminovali případná rizika na minimum, určitě se nezaměřujeme jenom na jasně patrné problémy. Je dobré zaměřit se na vše, co nám může přijít zvláštní. Třeba situace, kdy v poslední době změnila nemovitost majitele hned několikrát. To rozhodně není standardní a tak je třeba se po daných souvislostech pídit.
    V dřívějším článku jsme se podívali na několik nejčastějších rizik, která jsou spojena s takzvanými právními vadami nemovitosti. Nyní se podíváme společně na další. Zároveň se podíváme také na to, jak rizikům předcházet.


Největší výhody družstevního bydlení

    Zásada materiální publicity veřejných seznamů vyžaduje, aby vlastníci nemovitostí a oprávnění z dalších věcných práv aktivně sledovali, jestli je stav zapsaný v katastru nemovitostí v souladu s jejich skutečnými právy. Jinak v krajním případě hrozí, že svoje vlastnické nebo jiné věcné právo ztratí ve prospěch nabyvatele jednajícího v důvěře v zápis v katastru. K tomu, aby se oprávněné osoby včas dozvěděly o změnách údajů, které se jich týkají, slouží od 1. 1. 2014 dva nové nástroje. Jedná se o službu sledování změn v katastru a informační povinnost katastrálních úřadů v průběhu vkladového řízení.
    Každý, kdo touží potom roztáhnout křídla a mít vlastní bydlení, přemýšlí nad jednou jedinou věcí – a to o celkové výhodnosti. Nabízí se tak hlavně jedna otázka a to zda jít cestou...
    Pokud tedy bude určitá osoba vlastníkem 15 nemovitostí, k 5 dalším nemovitostem bude mít zřízeno věcné břemeno a k 5 dalším nemovitostem zástavní právo, pak za zřízení služby sledování změn v katastru pomocí datové zprávy, e-mailu nebo SMS zaplatí v prvním roce využívání služby 250 Kč a v dalších letech vždy 50 Kč. Pokud se počet nemovitostí, k nimž má osoba vlastnické či jiné právo změní, projeví se to příslušným způsobem na vyúčtování za službu, přičemž počet nemovitostí osoby zjišťuje katastrální úřad při zřízení služby a pak vždy 30 dnů před začátkem dalšího běžného roku sledování.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00