Jak na věc


plánování tras po evropě

DEFINICE POŽADAVKŮ NA POČTY ZAMĚSTNANCŮ NA SMĚNÁCH

    V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 24. 9. 2018 do 8. 11. 2018 vystaveno řešení návrhu Změny č. VII ÚP Olomouc.
    Návrh Změny č. IV Územního plánu Olomouc, předkládaný nyní k veřejnému projednání, řeší plochu v k.ú. Chválkovice, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě.
    Návrh Změny č. V Územního plánu Olomouc, předkládaný nyní k veřejnému projednání, řeší plochu v k.ú. Hodolany, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě.
    “Veřejnost” není šedá, jednolitá masa. Veřejnost se skládá z rozličných skupin obyvatel, kteří mohou mít různé potřeby a nároky. Těmto skupinám pracovně říkáme uživatelské skupiny. Například děti budou mít naprosto odlišné představy o parku či ulici, než třeba řidiči, senioři, sportovci nebo prodejci občerstvení. Přestože se nám nikdy nepodaří zapojit úplně všechny jednotlivce, vždy je potřeba zapojit dostatek zástupců všech uživatelských skupin.
    Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Lze plánovat potřebný počet zaměstnanců v daném čase a jejich nábor, navrhovat školení...


Klíčové vlastnosti plánování směn

    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Existují desítky různých metod participace. Jak vybrat tu správnou kombinaci? Jaké jsou vhodné metody, když s participací začínáte? Dozvíte se v našem videu. Seznam nejběžnějších 22 metod, jejich popis i návod jak je použít najdete v Manuálu participace na www.iprpraha.cz/manualparticipace
    Jako podpůrný vzdělávací nástroj jsme v roce 2018 vytvořili 10 vzdělávacích videí o participativním plánování. Videa používáme jako podklad pro školení a pro veřejnost k přiblížení základních principů participace v plánování města.
    Návod jak sestavit plán participace najdete buď na www.iprpraha.cz/manualparticipace, nebo se k nám můžete objednat na školení, kde můžeme Váš plán participace společně sestavit.


Varianty plánování nepřítomností

    Pozn.: Bohužel stále existují někteří dodavatelé participačních služeb, kteří zneužívají neznalosti obcí a samospráv v participativním plánování. Jak je poznáte? Jednoduše. Jako univerzální metodu "na všechno" vám nabídnou tzv. veřejné projednání nebo veřejné fórum, za jehož realizaci si řeknou o desítky tisíc korun. Dle našich zkušeností může být veřejné projednání vhodnou metodou, ovšem pouze v několika málo případech. Například když si potřebujete vyříkat s občany rozpor či konflikt, je veřejné projednání nenahraditelné. Veřejné projednání nebo fórum je také vhodné v případech, kdy chcete vzájemně seznámit skupiny obyvatel a vystavit je diskuzi. Pokud však chcete využít participaci k systematickému zjištění potřeb veřejnosti, nebo ke konstruktivní práci na daném tématu (třeba plánu parku, či strategickém plánu nebo prioritách obce), veřejné projednání vám příliš neposlouží. Proč? Z veřejného projednání se jen velmi těžko vyvozují závěry. Často se také velmi složitě moderuje. Pro dob
    V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 24. 8. 2018 do 10. 10. 2018 vystaveno řešení návrhu Změny č. VI ÚP Olomouc.
    Proto jsme v polovině roku 2017 sestavili školení v participativním plánování, kterým prošly již stovky pražských úředníků (zaměstnanců magistrátu a městských částí), architektů, urbanistů a dokonce už i první developeři.
    Cíle participace bychom měli znát předem, abychom mohli zvolit vhodný proces a metody zapojení. Především bychom měli cílit na zjištění potřeb dané populace, abychom mohli veřejný prostor či stavbu naplánovat pro potřeby obyvatel a uživatelů. Cílem však nemusí být pouze podoba plánovaného prostoru – cíle může být také posilování vztahů v komunitě a vytváření podhoubí pro budoucí spolupráci, aktivizace občanů nebo motivace spolků ke konstruktivní spolupráci.


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    Působnost ve věcech územního plánování vykonává odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce jako úřad územního plánování pro území statutárního města Olomouc a pro území obcí ve svém správním obvodu „obce s rozšířenou působností“ (dále jen ORP) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění.
    V roce 2016 jsme vydali Manuál participace. Je to poměrně podrobný návod pro pracovníky městských částí, magistrátu a městských organizací, ve kterém se dozvíte, jak nastavit proces participativního plánování a jaká úskalí na vás mohou při plánování čekat. Samotný Manuál participace je však poměrně složitým dokumentem – zejména pro začátečníky není jednoduché se v něm vyznat.
    Nabízíme řešení objednávky stravy pomocí stejných identifikačních médií, které jsou určeny pro evidenci docházky. Strávník tak používá stále stejné ID médium pro několik činností.


Co je participativní plánování?

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    K čemu se veřejnost může vyjadřovat a která rozhodnutí nechat pouze na odbornících či investorech? Ze špatně nastaveného rozsahu se velmi špatně vybrušuje. Pokud totiž umožníme lidem rozhodovat o věcech, které nemohou ovlivnit (z technických, finančních nebo jiných důvodů), můžeme si svoje spoluobčany pořádně naštvat. Mnohem lepší je vysvětlit, že například poloha tramvajové trati je již dopředu dána a nelze ji měnit a že předmětem participace jsou okolní ulice, náměstí, hřiště, stromy, parky a parkování.
    Školení jsou zdarma k dispozici zaměstnancům městských částí, magistrátu, městských firem a také zastupitelům a radním. Pro soukromá architektonická studia a developery jsou zpoplatněna. Pokud budete mít zájem, můžete se ozvat Pavle Pelčíkové na pelcikova@ipr.praha.eu a objednat se. Minimální počet účastníků školení je 6, maximální 15.


Veřejné projednání návrhu RP-16 sídliště Nové Sady, Trnkova

    Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy se participativnímu plánování věnuje již několik let. V roce 2015 byla založena Kancelář participace, která společně s vámi – s občany, spolky, městem, městskými částmi, Dopravním podnikem, TSK, ale i s investory a developery – zorganizovala participativní plánovací proces pro Vinohradskou, Bělohorskou, náměstí OSN, Smíchov City, Vybíralku a další lokality v Praze.
    Vítáme Vás na stránkách věnovaných problematice územního plánování, která je upravena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00