Jak na věc


penzijní fond kb

10. Lze penzijní připojištění přerušit?

    Penzijní fond může podnikat jedině se státní licencí. Veškeré hospodaření a investice fondů podléhají dozoru České národní banky. Úložky klientů jsou i s připsaným státním příspěvkem zhodnocovány investicemi fondu. Podle zákona se roční zisk dělí tak, že minimálně 5 % jde do rezervního fondu, maximálně 10 % připadne akcionářům a zbytek (zatím vždy 85 %, popř. více) připadne klientům. Protože fondy nesmí při investování peněz klientů riskovat, je jejich investiční strategie výlučně konzervativní. Všechny typy penzí upravuje zákon. Typy dávek a další náležitosti jsou definovány v penzijním plánu, který je součástí smlouvy. Smlouvu nemůže fond změnit, leda se souhlasem účastníka. Každý nový penzijní plán musí fond povinně nabídnout každému účastníkovi, který se může rozhodnout, zda zůstane u starého plánu, nebo si zvolí nový. Penzijní plány schvaluje ČNB.
    - U starobní penze zákon ukládá současné splnění dvou podmínek pro vznik nároku na její výplatu - věk (60 let) a uplynutí pojištěné doby (minimálně 5 let).
    Fondy jsou odděleny od správcovské společnosti a za obhospodařování majetku jí platí statutem stanovený poplatek. U konzervativního fondu nesmí poplatek překročit 0,4% z majetku fondu ročně, u ostatních fondů 0,8%. Kromě toho může správcovská společnost inkasovat maximálně desetinu z ročního zhodnocení fondu. Penzijní fondy také musí jako jediný poskytovatel finančních služeb každému klientovi na požádání vykázat akviziční náklady, tzn. částku, kterou vynaložily na jeho získání především odměnou finančnímu poradci.


Peníze se dají z penzijního připojištění čerpat jako:

    Hospodaření každého fondu hlídá Česká národní banka, která dozoruje, zdali je s majetkem nakládáno dle zákona a zodpovědně. Samotný penzijní fond pak může peníze jemu svěřené investovat pouze do jistých aktiv. Jsou jimi v první řadě dluhopisy, jejichž emitentem je člen OECD nebo jejich národní banky, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Penzijní fondy jsou tak omezeny na dluhopisy, které se vyznačují vysokou důvěryhodností a nízkým rizikem nesplacení.
    Na rozdíl od penzijního připojištění, které univerzálně poskytovaly všechny penzijní fondy ve stejném rozsahu, nově penzijní společnosti nabízejí více fondů s různou investiční strategií. Každá společnost má povinně konzervativní fond, zaměřený především na státní obligace a dobrovolně různě dynamické fondy obsahující i akcie. U dynamických fondů je větší riziko poklesu majetku, které je vyvážené šancí na vyšší zhodnocení. Dynamičtější fondy se více hodí pro klienty spořící delší čas.
    Penzijní fond je finanční instituce, která se specializuje na poskytování penzijního připojištění. Nikdo jiný totiž tento druh pojištění nesmí provádět. Výhodnost penzijního připojištění ovlivňuje řada ukazatelů. Bohužel jen málokdo je zná, takže pro většinu lidí je velkým problémem správně se rozhodnout.


Jak fondy pro penzijní připojištění fungují:

    Základem penzijního připojištění je smlouva uzavřená s penzijním fondem. Smlouva mimo jiné obsahuje penzijní plán, upravující všechny možné formy dávek a závazky fondu vůči klientovi. Každý fond nabízí různé typy dávek a účastník si může vybrat, který typ mu nejvíc vyhovuje.
    Specifickými případy jsou stejně jako u penzijního připojištění i penze invalidní (v případě přiznání invalidity) a tzv. odbytné (v případě zániku spoření).
    - Invalidní penze umožňuje vybírat peníze ještě před dosažením 60. roku života, pokud se klient stane plně invalidním. Podmínkou jsou alespoň tři roky spoření.
    - Odbytné - náleží účastníkovi, který zaplatil příspěvky aspoň na 12 kalendářních měsíců a jeho připojištění trvalo minimálně rok. Mohou ho dostat i fyzické osoby určené ve smlouvě, pokud nevznikl jiný nárok. Při odbytném se ale ztrácí nárok na státní příspěvky a výnosy z nich.
    Smlouvu ani penzijní plán nemůže fond nikdy sám od sebe měnit, může tak učinit jedině po písemné dohodě s klientem. Proto si smlouvu vždy pečlivě prostudujte!


Minimální, případně maximální pojistná doba:

    Při výběru dobrého penzijního fondu je dobré sledovat celkovou hodnotu spravovaných aktiv. Většinou se vyplatí investovat do velkých fondů, neboť mají daleko lepší možnosti na zúročení peněz, které plynou z objemu investovaných financí. Zároveň nabízí větší finanční stabilitu a tím i pocit jistoty. S tím souvisí i hodnota vlastního jmění. Vlastní jmění zjistíme odečtením závazkům vůči účastníkům penzijního připojištění. Jedná se tedy o finance, které jsou čistě jenom fondu. Dobré je také podívat se na rozložení portfolia investicí fondu. Tedy jestli příliš neupřednostňuje jeden typ dluhopisů nebo akcií. Na důvěryhodnosti určitě přidá, pakliže zjistíte, jaká finanční skupina stojí za penzijním fondem. Většina lidí důvěřuje známým gigantům finančního světa.
    Předně je to garance, že klientovi se v žádném roce nemůže snížit objem peněz na jeho účtu. Jinými slovy penzijní fond nesmí nikdy připsat účastníkům záporné zhodnocení.
    Dále mohou nakupovat podílové listy v otevřených podílových fondech, nebo cenné papíry, se kterými se obchoduje na regulovaném trhu zemí OECD. Dále mají povoleno obchodovat s movitými věcmi a nemovitostmi, avšak pouze pro účely užívání nebo pronájmu.
    Dále je to existence tzv. výsluhové penze. O tu může účastník požádat ještě před dovršením věku 60 let, a to po 15 letech spoření. Touto formou si lze nechat vyplatit až 50% naspořené částky.
    - Daňové výhody se týkají i příspěvků zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům na penzijní připojištění pravidelně přispívají v rámci zaměstnaneckých benefitů.


Ve smlouvě a penzijním plánu musí být mimo jiné stanoveny druhy penzí a dávek:

    Penzijní připojištění je způsob spoření, u kterého lze čerpat velice výhodný státní příspěvek a daňové úlevy, pokud klient dodrží smluvní podmínky - spoří určenou minimální dobu a peníze nevybere dříve než v 60. roce života. Lze si tím vytvořit určitou rezervu na stáří.
    Od 1. ledna 2013 se dosavadní penzijní fondy přejmenovaly na penzijní společnosti. Nabízejí nadále produkty velice blízké penzijnímu připojištění, které se přejmenovalo na doplňkové penzijní spoření. Zůstaly zachovány jak státní příspěvky, tak daňové úlevy. Změnila se však výše příspěvků (viz tabulka).
    Penzijní připojištění, tak jak jej známe v jeho původní podobě, se po dvaceti letech své existence uzavřelo a noví zájemci už do něho nemohou vstoupit. Pro stávající klienty se však nic nemění. Jestliže jste si tedy stihli penzijní připojištění uzavřít, máte možnost touto formou spořit za nezměněných podmínek po neomezenou dobu. Jakmile však jednou smlouvu ukončíte, už se nikdy nebudete moci do tohoto systému vrátit zpět. Také nebudete již moci přestoupit do některého ze stávajících fondů, ale jen do nových účastnických fondů, které působí v rámci doplňkového penzijního spoření ve třetím důchodovém pilíři (o něm se podrobněji zmiňujeme v dalším textu).


17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

    - Daňovou úlevu má ta část příspěvků, která překračuje 500 Kč měsíčně, a to až do výše 12 000 Kč ročně - ty si každý účastník penzijního připojištění může odečíst z daní.
    Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.
    Spoření probíhá formou pravidelných měsíčních úložek. K nim stát poskytuje příspěvky. Státní příspěvek pro úložky od 300 do 999 Kč činí 90 Kč + 20% z té částky úložky, která přesahuje 300 Kč měsíčně. Od 1000 Kč činí příspěvek 230 Kč.
    Do účastnických fondů v rámci doplňkového penzijního spoření mohou vstupovat ti, kteří ještě penzijní připojištění nemají, ale i ti, kteří se rozhodnou do nich přejít z fondů stávajících.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00