Jak na věc


paušální tarify t-mobile

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    Poplatník, který nepoužívá prokázané výdaje, zjistí svůj dílčí daňový základ v souladu s novelizovaným ustanovením § 23 odst. 2 písm. b) ZDP: „z rozdílu mezi příjmy a výdaji...” s tím, že výdaje jsou určeny paušální částkou.
    Mnoho živnostníků nepostřehlo, že v platnost vstoupil nový Daňový řád. Tento předpis je poněkud přísnější a neumožňuje projevit toleranci nad opomenutím nebo nevěděním. Je proto třeba velmi pečlivě zpracovat své daňové tvrzení a nezapomenout ho podat a zaplatit daň včas. Posledním termínem je tentokrát datum 1.4.2011 pro ty, kteří do té doby nedoručí správci daně zplnomocnění od daňového poradce k podání v prodloužené lhůtě.
    Přejít na paušální výdaje není jen tak jednoduché. Pokud Vám někdo nabídne zpracovat přiznání a uplatní paušální výdaje bez toho, aby se přesvědčil, jak to bylo v loňském roce, může Vám způsobit značnou škodu.


Ochrana osobních údajů a jejich používání

    Tento snížený paušál se vztahuje i na poplatníky, kteří přiznávají příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů a dále pak na znalce, tlumočníky, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních předpisů a příjmy z činností insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu
    V úvodním textu si vzhledem k novele zákona o daních z příjmů musíme připomenout, že za kalendářní rok 2017 si poplatník mohl volit systém paušálních výdajů:
    Jedná se o výjimku platnou pro Ostatní příjmy, když lze uplatnit 80% paušální výdaje pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou podnikáním, a to podle § 10 odst. 4 ZDP.
    Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").
    Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.


Přechod ze skutečných výdajů na paušál

     Pan Zelený podniká a každý rok zvažuje při zpracování daňového přiznání, která z variant stanovení dílčího daňového základu je pro něj výhodnější. Není omezen ani tím, že je účetní jednotkou!
    V úvodní části (A) si postupně vysvětlíme: právo poplatníka a jeho povinnosti minimální evidence (A1), doplnění ke změně systému prokazování (A2) a obecná pravidla platná pro rok 2018 (A3).
     Závěr – kterou variantu si paní Malečková zvolí – je na první pohled jasný: paušální výdaje (bez služeb). Ale nesmí zapomenout, pokud v roce 2017 výdaje prokazovala, na teoretické úpravy dílčího daňového základu podle § 23 odst. 8 ZDP (viz výše).
    Doplňme, si, že pokud pan Zelený vede účetnictví, využije-li paušální výdaje, musí správně stanovit výši příjmů. Jde o částku vypočtenou, jako kdyby nebyl účetní jednotkou, což potvrdilo i doplnění v novele ZDP v § 7 odst. 8.
     Daňová přiznání podává vždy v prvním zákonném termínu (1. dubna), a tak mu mohou teoreticky vzniknout povinnosti zvýšit „dodatečně” základ daně a doplatit daň:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00