Jak na věc


paušální tarify t-mobile

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

     Snížení maximální částky paušálních výdajů v § 7 odst. 7 písm. a) pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, znamená též omezení paušálu pro § 10 (viz dále).
     Pan Pilný je advokátem, jeho příjmy činí 2 000 000 Kč, maximálně použije paušální výdaje ve výši 400 000 Kč. Protože jeho prokázané výdaje jsou nižší, zvolí si tuto variantu.
    Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.
    Pokud chce poplatník u příjmů z nájmu uplatňovat paušální výdaje, má zajímavou možnost optimalizace daňové povinnosti. Z „příjmů” lze vyloučit inkasa od nájemníků za služby související s nájmem, a to podle Pokynu D-22.
    V úvodním textu si vzhledem k novele zákona o daních z příjmů musíme připomenout, že za kalendářní rok 2017 si poplatník mohl volit systém paušálních výdajů:
    Jedná se o výjimku platnou pro Ostatní příjmy, když lze uplatnit 80% paušální výdaje pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou podnikáním, a to podle § 10 odst. 4 ZDP.


Ochrana osobních údajů a jejich používání

    Poplatník, který nepoužívá prokázané výdaje, zjistí svůj dílčí daňový základ v souladu s novelizovaným ustanovením § 23 odst. 2 písm. b) ZDP: „z rozdílu mezi příjmy a výdaji...” s tím, že výdaje jsou určeny paušální částkou.
    Doplňme si, že na základě posledních novel zákona o daních z příjmů platí pro kalendářní rok 2018 pouze jedna varianta paušálních výdajů, nicméně, vzhledem k tomu, že daňová řízení týkající se zdaňovacích období 2016 a 2017 jsou aktuální, zmíníme též krátce modely pro roky 2016 a 2017, jejichž ustanovení v platném znění zákona již nenalezneme.
     Paní Malečková má příjmy z nájmu ve výši 360 000 Kč, za služby „přeúčtovávané” 60 000 Kč. Prokázané běžné provozní výdaje činí 100 000 Kč. Má k dispozici několik variant stanovení dílčího daňového základu:
    Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.


Přechod ze skutečných výdajů na paušál

    Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
    Beze změny, tedy ve výši 80% zůstávají paušální výdaje z příjmů ze zemědělské činnosti a z příjmů řemeslných činnostíBeze změny zůstávají ve výši 60% příjmy z ostatních živností, které nejsou živností řemeslnouBeze změny zůstávají paušální výdaje ve výši 30% u pronájmů.
     Pan Načeradec je zapáleným ekologem, a tak není divu, že se ve volných chvílích věnujte lesu, který si přikoupil u své chaty. Nepodniká, přesto může využít 80% paušální výdaje – podle § 7 odst. 7...
    Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.
     Pokud bude tato daň zaplacena, byť s ročním zpožděním, žádnou sankci Finanční správa neuloží, neboť se postupuje podle poslední věty zmíněného ustanovení § 23 odst. 8 ZDP.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00