Jak na věc


paušální servis

Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    Paušální náhrada nákladů řízení je stanovena prováděcím právním předpisem v základní výši 1000 Kč. Paušální náhradu nákladů řízení lze uložit v jakémkoliv správním řízení, ke kterému došlo porušením právní povinnosti účastníka nebo jeho nečinností. Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou se ukládá ve vztahu ke správnímu orgánu, který řízení vede a který v souvislosti s ním vynakládá náklady, které by nevynaložil, pokud by odpůrce své povinnosti plnil a k žádnému řízení by tak nedošlo. Povinnost nahradit náklady řízení by určitě nebylo možné uložit tehdy, pokud by účastníku řízení nebylo porušení právní povinnosti prokázáno nebo pokud by tato povinnost zanikla v průběhu správního řízení. Tuto povinnost zpravidla ukládá správní orgán rovněž rozhodnutím, a to nejlépe jako součást „jiného rozhodnutí“ (§ 79 odst. 2 správního řádu).
    Správní orgán obligatorně uloží paušální náhradu nákladů řízení v každém správním řízení, jehož zahájení inicioval povinný nesplněním své hmotněprávní povinnosti nebo svoji nečinností. Tedy pokaždé, pokud se bude jednat o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby v důsledku porušení určité hmotněprávní povinnosti povinným.
    Kromě vedení knihy jízd a prokazování skutečných výdajů existuje ještě další možnost (v zákoně o dani z příjmů zavedena od roku 2009), kdy lze daňově uplatňovat jednodušší formu, a to v podobě paušálních výdajů na dopravu. V souvislosti s tímto zavedením byly do daňově uznatelných výdajů doplněny následující položky:


Zvýšení výdajových paušálů pro OSVČ

    Poradní sbor tehdy dospěl k závěru, že paušální částka náhrady nákladů řízení nebude ukládána v těch případech, ve kterých není rozhodováno o porušení právní povinnosti, ale jde pouze o vypočtení dlužné částky, ať už formou platebního výměru nebo výkazem nedoplatků. Jde o případy předepsání dlužného pojistného nebo penále, o kterém se, nejedná-li se o sporný případ, nerozhoduje, ale které vzniká přímo ze zákona.
    Správní orgán ukládá náhradu nákladů řízení paušální částkou pouze v případě, že je prokázáno porušení právní povinnosti, která naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo správního deliktu. Porušení takové povinnosti musí vést k zahájení správního řízení o uložení sankce za správní delikt. Správní orgán neukládá povinnost paušální náhrady nákladů řízení pouze v tomto případě. Porušení jiné hmotněprávní povinnosti (která nenaplňuje skutkovou podstatu správního deliktu nebo přestupku) může také vyvolat zahájení jiného správního řízení, ve kterém se např. z moci úřední ukládají nápravná opatření v návaznosti na výsledky předchozí kontroly (takovým řízením může být např. řízení podle § 19 zákona o státní kontrole nebo řízení podle § 114a vodního zákona).


Podmínky uplatnění náhradního plnění

    První závěr se týkal náhrady nákladů řízení stanovených paušální částkou ve věcech zdravotního pojištění (§ 79 odst. 5 správního řádu). Dle závěru poradního sboru se v oblasti veřejného zdravotního pojištění použije postup podle § 79 odst. 5 správního řádu zejména při ukládání pokut za nesplnění povinností stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění nebo zákonem o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, tedy pouze v situaci, kdy se jedná o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (správní řízení).
    Nárok na plný paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně má poplatník pouze v případě, že předmětné vozidlo používal výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu. Používá-li vozidlo pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, může na něj uplatnit pouze krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč měsíčně.
    V aplikační praxi často správní orgány řeší, zda mají oprávnění nebo povinnost uložit paušální náhradu nákladů řízení ve správním řízení, které bylo vyvoláno porušením některé z hmotněprávních povinností povinného (budoucího účastníka správního řízení). Tento příspěvek má snahu poskytnout návod pro postup správních orgánů a také lépe vysvětlit účastníkovi správního řízení povahu institutu paušální náhrady nákladů řízení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12145
cache: 0024:00:00