Jak na věc


přiznání majetku zastupitelů obcí

Varianty rozsahu služby sestavení daňového přiznání k daním z příjmů:

    Daňové přiznání podané daňovým poradcem na základě klientem udělené plné moci samozřejmě umožňuje i odklad termínu pro zaplacení daně do konce června. Plná moc musí být pro platné prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů uložena u správce daně nejpozději do konce března.
    Budeme šetřit Váš čas, peníze i nervy. Zastoupíme Vás při plnění rutinních povinností, stejně jako v daňové kontrole a mimořádných daňových situacích. Budeme Váš účinný repelent před úřady... » více
    V této variantě si zvolíte hladinu významnosti a prověřovány jsou pouze účetní operace od smluvně určené výše. Hladinu významnosti lze samozřejmě stanovit jak pro jednotlivé operace, tak i pro obraty či zůstatky jednotlivých účtů. Vhodným stanovením hranice významnosti lze významně snížit časovou náročnost kontroly účetnictví při zachování rozumné míry jistoty o správné výši daňové povinnosti, což samozřejmě příznivě ovlivňuje i celkovou cenu za sestavení daňového přiznání.
    Přiznání k dani z příjmů vyplníme online nebo stáhneme formulář nebo vypíšeme papírový formulář z finančního úřadu. Pro podání přiznání a zaplacení daně z příjmu je stejný termín pro přiznání.


Ztráta, odčitatelné položky, daň a slevy daně

    Audit účetní závěrky, audit projektového účetnictví, audity neziskových organizací, due diligence, forenzní audit, účetní dohled a nastavení účetního systému. Ověřování projektového účetnictví a ostatní auditorské služby... » více
    Příjmy a výdaje ze samostatné činnosti uvedeme v Příloze 1. Přitom výdaje spočítáme paušálem nebo uvedeme podle skutečnosti s pomocí daňové evidence. Částku z řádku 113 přepíšeme na ř. 37. Pokud jsme uvedli výdaje podle daňové evidence, v příloze 1 vyplníme i tabulku o majetku a závazcích k počátku a konci roku. Pokud jsme měli zaměstnance, uvedeme celkovou sumu hrubé mzdy.
    Kompletní výpočet a účtování mezd, cestovní náhrady, mezinárodní zdanění zaměstnanců, mzdový audit a poradenství, benefity a opční programy. Účtování mezd s plným servisem. Mzdy efektivně a diskrétně. Vaše spolehlivá mzdová účetní... » více
    K přiznání přiložíme doklady, dokládající uplatnění slev daně (kromě základní slevy), odčitatelné položky, dary a příjmy ze zaměstnání. (většinou jsou třeba originály). Vyplníme tabulku pro přílohy na poslední straně a přiznání podepíšeme.


Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

    Objednejte si sestavení a podání daňového přiznání již v březnu nebo odklad daňového přiznání do června. Podání daňového přiznání v březnu je výhodné zejména při meziročním poklesu daňové povinnosti a záloh na daň nebo když vychází přeplatek na dani. To samozřejmě platí obdobně i pro poplatníky, kteří mají jako zdaňovací období hospodářský rok.
    Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí, které jsme obdrželi hotově, bezhotovostně nebo fyzicky od 1. 1. do 31. 12. Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy.
    objednáváte si kontrolu všech účetních případů a smluvních ujednání z daňového pohledu, tj. zevrubný daňový audit. Daňové přiznání k dani z příjmů sestavujeme po kontrole vašeho účetnictví (daňové evidence) a úpravě výsledku hospodaření pro daňové účely.
    Příjmy z pronájmu zapíšeme do Přílohy 2, přitom výdaje můžeme spočítat paušálem nebo uvést podle dokladů. Rozdíl příjmů a výdajů, základ daně, uvedeme na řádek 40.


„Všechno máme OK, pouze chceme zkontrolovat tyto konkrétní doklady, jejich zaúčtování a daňové důsledky”

    Uvedme příjmy ze závislé činnosti, ze kterých nám byla odvedena zaměstnavatelem zálohová daň - tedy normální pracovní poměr nebo i práce na Dohodu, pokud jsme podepsali Prohlášení. Pro tyto příjmy si vyžádáme od zaměstnavatelů Potvrzení o příjmech, které k přiznání přiložíme jako přílohu a uvedeme je na poslední stránce v seznamu příloh. Příjmy ze všech potvrzení sečteme a součet zapíšeme na řádky 31-36. Daň z příjmu, kterou zaměstnavatelé odvedli z naší mzdy na finanční úřad, uvedeme na řádek 84.
    Pokud jsme byli zaměstnaní na Dohodu o provedení práce a zaměstnavatel nám daň z příjmu srazil (srážková daň), můžeme si od něj rovněž vyžádat potvrzení a zahrnout tyto příjmy do příjmů na řádcích 31-36. Sraženou daň uvedeme na řádku 87a.
    Sestavíme vaše řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob stejně jako daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob s patřičnou odbornou péčí, spolehlivě a se zárukou.
    Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence... » více
    V 7. oddílu uvedeme daň z příjmu, kterou jsme odvedli na zálohách a/nebo nám byla odvedena či sražena zaměstnavatelem. Vyjde nám daňová povinnost, kterou musíme doplatit. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat na poslední straně přiznání.


Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

    Smluvně jsou definovány doklady a operace, které budou předmětem daňového posouzení, ostatní účetní zůstatky co do výše i daňové relevance jsou pro daňové přiznání daňovým poradcem převzaty od klienta.
    Cena za sestavení daňového přiznání vychází zejména z předpokládané pracnosti (dle zvolené varianty a množství kontrolovaných dokladů a operací) a složitosti daňové problematiky. Nabízíme dobrý poměr cena/výkon, přesvědčte se o tom. Spojte se s námi a my vám pomůžeme vybrat pro vás optimální variantu. Máme potřebné odborné znalosti i zkušenosti i pro sestavení vašeho daňového přiznání. Připravíme vám samozřejmě rádi i cenové nabídky pro více variant.
    Nabízíme profesionální servis pro vaše účetnictví, mzdy a daně. Jsme kvalifikovaní a certifikovaní ve všech nabízených službách. Jsme pojištěni pro případ zavinění škody. Umíme držet slovo i jazyk za zuby. Praxi vykonáváme úspěšně již více než dvacet let.
    Ostatní příjmy zapíšeme do Přílohy 2 a na řádek 39. Výdaje k těmto příjmům můžeme uvést jen u některých druhů ostatních příjmů, viz § 10 Zákona o daních z příjmů.


„Zkontrolujte všechny významné částky”

    Rozsah kontroly podkladů a vstupů pro daňové přiznání je vždy dle vašich potřeb a smluvního ujednání. Na základě udělené plné moci komunikujeme přímo se správcem daně a u OSVČ samozřejmě též se správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00