Jak na věc


přirovnání o zviratech

[95]2.4 Přirovnávající metafora

    4.3 Nelexikalizované přirovnání má v tomto spise pouze jeden doklad: člověk osiřalý jest jako zahrada s rozbořenou hradbou... 434,17. Poznamenejme, že toto přirovnání a obě předcházející lexikalizovaná se vyskytují v témže kontextu těsně za sebou a vytvářejí jakýsi uvolněný blok.
    5.2 Lexikalizované přirovnání jsme v Labyrintu nezaznamenali. I to je poněkud zarážející, uvážíme-li, že k jevu námi sledovanému jsme v díle našli 30 dokladů.
    Citované doklady doplňujeme udáním stránky a řádku. Protože probíráme jednotlivé spisy postupně a v závěrečném srovnávání uvádíme závěry v zobecňující rovině, není zapotřebí doplňovat citáty zkratkou díla.
    Pozornost chceme věnovat především Komenského kázáním, dále jeho Informatoriu školy mateřské – to zastupuje v materiálu našeho zkoumání spisy pedagogické –, dále útěšnému spisu O sirobě a Labyrintu. Již z výběru děl, kterými se chceme zabývat, je patrné, že budeme usilovat o určité srovnání, jak se přirovnání jako stylistický prostředek uplatňuje.
    Čistých přirovnání – ať již stylizovaných pod vlivem bible nebo nelexikalizovaných – je z celkového počtu dokladů v Labyrintu pouhá šestina. Ve všech ostatních případech se na stylizaci excerpovaných úseků podílí metafora.


4. Typy přirovnání ve spisu O sirobě

    Zvláštní charakter výchozích textů ovlivňuje způsob našeho třídění přirovnání. Protože všechna kázání vycházejí z evangelií, dá se předpokládat, že se biblický text uplatní i v projevech Komenského. Z excerpovaného materiálu proto vydělujeme přirovnání biblická, kterých autor použil při citaci bible, a také ta, která stylizoval sice volněji, přesto však pod přímým vlivem biblického textu, i když v mnoha případech nikoli pod vlivem textu evangelního. Podrobněji pracujeme s přirovnáními dalšími.
    4.2 Jako dobová lexikalizovaná přirovnání hodnotíme tyto dva doklady: člověk osiřalý jest ... jakž se vůbec v přísloví říká, jako hrách u cesty... 434,18. Svou vsuvkou (jakž se ... říká) Komenský ostatně sám uvedené místo takto hodnotí. Druhý doklad zní člověk osiřalý jest ... jako onuce, o níž každý otírá nohu 434,19.


3. Typy přirovnání v Informatoriu

    Z celkového počtu dokladů je pouze jedna pětina – 20 % – přirovnání nelexikalizovaných. Jde o tyto případy: Kristus ... jako buřič a ruhač odsouzen byl 191; (nikoli ve smyslu „jakožto buřič“). Prosil za toho oběšeného jako za dar zvláštní 230; (ve smyslu „aby mu bylo tělo oběšeného darováno“). Odmísil ho Pán a ... jako hříšníka nečistého z ráje, vyhnal 117; roucha svá na cestu ... stlali, aby se jako po kobercích rozestřených ubíral 85; moudrosti boží ... proti porušitedlnosti smrti jako ohražení užila 79; vězeli jsme všickni jako v okovách 221; chrám byl uprostřed odevřený jako nějaký široký plac pod nebem 95; Krista jako zločince svázali 152; (opět nikoli ve smyslu „jakožto zločince“). Mohli vzhlédati ... v umyvadle tom jako v zrcadle 117. Lze říci, že nelexikalizovaná přirovnání uplatněná v kázáních jsou ve svém celku nenápaditá, a proto i málo působivá. Je to jistě konstatování zarážející, ale s podobným výsledkem se setkáváme i v ost
    Ve shodě s Pavelkovou monografií Anatomie metafory (Brno 1982) chápeme přirovnání jako „zprostředkované poznání reality v tom smyslu, že nové poznání se týká základu (comparandum) a poskytuje ho až „vzor“ (comparatum), či přesněji explicitní konfrontace těchto základních komponent přirovnání“ (s. 98). Protože se však nechceme zabývat pouze ustálenými přirovnáními již lexikalizovanými, hodí se nám dobře i další Pavelkovo vymezení tohoto stylistického prostředku: „Pod přirovnání lze zahrnout pouze takové sémantickogramatické kontexty, v nichž se konstrukční osou stává schéma „A jako B“ a u nichž jsou jednotlivým slovním jednotkám přiřazovány lexikální významy. Pokud se ovšem v rámci přirovnání na místo „základu“ nebo „vzoru“ dostává metaforické slovní spojení, mění se přirovnání v svébytné metaforické formy (přirovnávající metafora, sponová přirovnávající metafora aj.).“


1. Charakter materiálu a metoda práce

    Ve smyslu Pavelkova vymezení bereme v úvahu všechny kontexty s konstrukčním schématem „A jako B“. Při excerpci přirovnání jsme však přihlíželi i k dobovým synonymům výrazu jako v tomto případě a zařadili jsme proto i přirovnání s jak. Přirovnání s jakožto a s co, která se ojediněle vyskytují v jiných spisech Komenského, jsme však v dílech, která zkoumáme, nenašli.
    5.1 V biblickém citátu se neobjevuje ani jedno přirovnání. V první části spisu s tím je možno počítat, ve druhé to však přece jen poněkud překvapuje. Pod vlivem bible je stylizováno také jen jediné: všude plno lidu jako hmyzu 279,18.


[97]5. Typy přirovnání v Labyrintu

    Kázání jsme zvolili proto, že Komenského homiletice byla zatím věnována jen nepatrná pozornost. Z celého souboru homilií jsme se omezili pouze na 15 pašijových kázání (s. 61–238 Kašparova vydání).[1] Jedním z důvodů této naší volby bylo i to, že jsme chtěli sledovat vztah uvedených kázání k textu bible, a to alespoň v oblasti předmětu našich výkladů. Vlivu biblického textu na prózu Komenského jsme si z různých aspektů všímali v mnoha ze svých dřívějších studií. Došli jsme k několika dílčím závěrům a ke zjištění obecnější platnosti. Jedním z nich bylo, že na prozaické dílo Komenského měly vliv především texty starozákonní a jejich stylizace. V pašijových kázáních se však ve velké míře uplatňuje i vliv Nového zákona. Stopovat tento vliv je jedním z vedlejších cílů této studie.
    5.4 Přirovnávající metafora je zastoupena poměrně početně: jako hlemejžď na slunci, tak my ... se rozplyneme 296,24; tu nás sobě vlny jako míče podávají 297,31; truchlost ... rychle se rozplývá jako mračínko pod sluncem 389,37; ukažme mu..., kdež ... jako pták létati volno 294,37; vidím předivné sem tam motání, jako při rojení včel 282,8; tu jako sedláci v krčmě, každý vyje 305,31; jiní uschli jako tříska 286,2; jako včely z oule a do oule se motají 300,23. Je možno upozornit na skutečnost, že převahu mají přirovnávající metafory s přírodními motivy. Četnost metafor tohoto typu je dána nejen popisným, ale i obsahově-ideovým zaměřením Labyrintu, v němž se zdůrazňuje nicotnost člověka a marnost jeho počínání. V Labyrintu se však vyskytuje i typ námi sledovaného jevu nezaznamenaný ani v jednom ze spisů předcházejících; jde o metaforické přirovnání.


Přirovnání v české próze J. A. Komenského

    5.5 Metaforické přirovnání je v Labyrintu představováno více než polovinou všech dokladů: křesťany ... svět ... jako blázny ... zhrdá 388,7; moře vlnami takovými odevšad se válelo, že jsme jako po vysokých horách a hlubokých údolích jednak zhůru, jednak dolů chodili 297,2; vidím, že ... jako v krčmě žerou, pijí... 297,19; (má blízko již k uvedené přirovnávající metafoře). Někteří ... vnitřnosti jeji (tj. země, JH) jako krtice prorývajíce 292,11; blesk byl jako ... křišťál, smaragd a zefír 394,16; jako před očima jisté všecko to má 376,32; křesťané ... jako plní očí jsou, kudykoli v světě chodí 376,14; ženy ... že pod mocí mužů jako otrokyně nějaké zůstávati musejí 360,29; z toho zase sstupovati jsme jako do propasti 297,4; chodili mlčíc, tiše jako v přemyšlování 328,2; lidé ... někteří se po její ráně oduli jako puchýř 286,1; rohože se nám vydmou jako stodoly 296,6; lodí náše ... jako na proudě řeky tříšťka zmítati se počala 297,43; ty jsem ... jako s zamčenými usty seděti viděl 316,16
    Lexikalizovaná metafora – bráti na sebe úřad – je sémantickou osou této přirovnávající metafory: úřad svůj biskupský jako plášť nějaký na se bera 132. Metafora utíkati hříchu – připomínající biblické utíkejte smilstva 1 K 6, 18 – je základem přirovnávající metafory v tomto textu: zošklivme sobě hřích zrady a nevěry..., abychom toho jako samého satana utíkali 171. Pro Komenského typický motiv kšaftu zaznívá v tomto dokladu: Kristus věřícím ... úzkosti jako kšaftem jim odkázal 225. Také jádro této přirovnávající metafory má blízko k textu bible: Ježíš ... maje píti hrozný ten kalich smrti jako nápoj smrtedlného jedu 141. Přirovnávající metafora činí 14 % všech dokladů. Jejich jádrem je buď lexikalizovaná metafora, dále metafora biblická nebo bibli výrazně připomínající, nebo metafora uplatněná již v jiném díle Komenského.


2.3 Nelexikalizovaná přirovnání

    Sečteme-li případy obojího typu – biblické citáty i přirovnání stylizovaná pod vlivem bible –, dojdeme k závěru, že z celkového počtu představují pouze 30 % dokladů. Údaj je relativně nízký proto, že ve srovnání s kázáními je v Informatoriu výrazně méně přirovnání uplatněných v biblických citátech.
    Jde o případy, kdy vzor přirovnání připojený výrazem jako je vázán na základ, který je sám o sobě již metaforický. Tak např. praví Komenský o rychle se šířícím hříchu přeneseně, že se rozjídá. Zároveň pak přirovnává hřích ke kvasu: Hřích ... se rozjídá jako kvas 80. Výsledkem je působivá přirovnávající metafora. Dalším dokladem sem náležejícím je kontext svět sobě také nás jako míčů podává 184. O účinnou přirovnávající metaforu jde i tentokrát. Nicméně musíme v zájmu objektivity připomenout i následující kontext z Labyrintu: tu nás sobě vlny jako míče podávají.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00