Jak na věc


připojištění

Nabídka služeb Penzijníhopři­pojištění.cz

    Protože je penzijní připojištění nastaveno jako finanční výpomoc v době, kdy sami nepracujeme a vlastně pracovat nemůžeme (ať už z důvodu starobního důchodu nebo invalidního), nemůžeme očekávat, že peníze budeme mít kdykoliv k dispozici. Zrušením penzijního připojištění v době před nárokem na penzi tak přijdeme o všechny státní příspěvky. Zároveň se nám zdaní výnosy z vkladů a příspěvky zaměstnavatele a to jako standardní příjem 15 procenty. Takto zrušit penzijní připojištění lze po 12 měsících.
    Platí úměra, že čím méně je pracujících, tím mají důchodci nižší důchody. V letošním roce se navíc v Česku vyrovná počet dětí a mládeže do 18 let a osob starších nad 60 let.
    Skrze penzijní fondy poskytují finanční instituce populární produkt - penzijní připojištění. Penzijní fondy jsou akciovými společnostmi, které spravují peníz...
    Penzijní připojištění je způsob spoření, u kterého lze čerpat velice výhodný státní příspěvek a daňové úlevy, pokud klient dodrží smluvní podmínky - spoří určenou minimální dobu a peníze nevybere dříve než v 60. roce života. Lze si tím vytvořit určitou rezervu na stáří.
    - Invalidní penze umožňuje vybírat peníze ještě před dosažením 60. roku života, pokud se klient stane plně invalidním. Podmínkou jsou alespoň tři roky spoření.
    Specifickými případy jsou stejně jako u penzijního připojištění i penze invalidní (v případě přiznání invalidity) a tzv. odbytné (v případě zániku spoření).


Přerušení penzijního připojištění

    Penzijní fond může podnikat jedině se státní licencí. Veškeré hospodaření a investice fondů podléhají dozoru České národní banky. Úložky klientů jsou i s připsaným státním příspěvkem zhodnocovány investicemi fondu. Podle zákona se roční zisk dělí tak, že minimálně 5 % jde do rezervního fondu, maximálně 10 % připadne akcionářům a zbytek (zatím vždy 85 %, popř. více) připadne klientům. Protože fondy nesmí při investování peněz klientů riskovat, je jejich investiční strategie výlučně konzervativní. Všechny typy penzí upravuje zákon. Typy dávek a další náležitosti jsou definovány v penzijním plánu, který je součástí smlouvy. Smlouvu nemůže fond změnit, leda se souhlasem účastníka. Každý nový penzijní plán musí fond povinně nabídnout každému účastníkovi, který se může rozhodnout, zda zůstane u starého plánu, nebo si zvolí nový. Penzijní plány schvaluje ČNB.
    V každé věkové skupině tak bude zhruba 2 miliony lidí. Poměr starších lidí se však bude zvyšovat, oproti mladším. Průběžný model financování důchodů tak může být pro příští generaci důchodců již neúnosný.
    - Odbytné - náleží účastníkovi, který zaplatil příspěvky aspoň na 12 kalendářních měsíců a jeho připojištění trvalo minimálně rok. Mohou ho dostat i fyzické osoby určené ve smlouvě, pokud nevznikl jiný nárok. Při odbytném se ale ztrácí nárok na státní příspěvky a výnosy z nich.
    - Daňovou úlevu má ta část příspěvků, která překračuje 500 Kč měsíčně, a to až do výše 12 000 Kč ročně - ty si každý účastník penzijního připojištění může odečíst z daní.
    Spoření probíhá formou pravidelných měsíčních úložek. K nim stát poskytuje příspěvky. Státní příspěvek pro úložky od 300 do 999 Kč činí 90 Kč + 20% z té částky úložky, která přesahuje 300 Kč měsíčně. Od 1000 Kč činí příspěvek 230 Kč.


Samotné penzijní připojitění vás nespasí

    Se spoření na penzi je nejlepší začít co nejdříve. Pokud se vám blíží doba odchodu do důchodu, už příliš výši důchodové renty plynoucí z penzijního fondu ovlivnit nemůžete, ale v případě, že jste mladší třiceti, čtyřiceti let, máte vysokou pravděpodobnost, že si i v důchodu uchováte svůj životní standard, jaký máte nyní.
    Fondy jsou odděleny od správcovské společnosti a za obhospodařování majetku jí platí statutem stanovený poplatek. U konzervativního fondu nesmí poplatek překročit 0,4% z majetku fondu ročně, u ostatních fondů 0,8%. Kromě toho může správcovská společnost inkasovat maximálně desetinu z ročního zhodnocení fondu. Penzijní fondy také musí jako jediný poskytovatel finančních služeb každému klientovi na požádání vykázat akviziční náklady, tzn. částku, kterou vynaložily na jeho získání především odměnou finančnímu poradci.
    Předně je to garance, že klientovi se v žádném roce nemůže snížit objem peněz na jeho účtu. Jinými slovy penzijní fond nesmí nikdy připsat účastníkům záporné zhodnocení.
    Penzijní připojištění má v současné době sjednáno 4,4 milionů lidí v Česku, kteří se označují jako účastníci penzijního připojištění. Průměrná měsíční úložka činí podle statistiky Asociace penzijní fondů ČR pouhých 300 korun.


Minimální, případně maximální pojistná doba:

    Sjednání penzijního připojištění a poté spoření touto formou vás na budoucnost v důchodu příliš nespasí. I když si budete spořit vysoké částky, nebude využit potenciál dlouhodobého horizontu.
    Dále je to existence tzv. výsluhové penze. O tu může účastník požádat ještě před dovršením věku 60 let, a to po 15 letech spoření. Touto formou si lze nechat vyplatit až 50% naspořené částky.
    Na rozdíl od penzijního připojištění, které univerzálně poskytovaly všechny penzijní fondy ve stejném rozsahu, nově penzijní společnosti nabízejí více fondů s různou investiční strategií. Každá společnost má povinně konzervativní fond, zaměřený především na státní obligace a dobrovolně různě dynamické fondy obsahující i akcie. U dynamických fondů je větší riziko poklesu majetku, které je vyvážené šancí na vyšší zhodnocení. Dynamičtější fondy se více hodí pro klienty spořící delší čas.
    - U starobní penze zákon ukládá současné splnění dvou podmínek pro vznik nároku na její výplatu - věk (60 let) a uplynutí pojištěné doby (minimálně 5 let).


Výše státní podpory pro smlouvy penzijního připojištění

    Zrušení penzijního připojištění je relativně choulostivá záležitost. Výhodnost tohoto druhu spoření je veliká, ale když už si ho zakládáme, měli bychom ho dotáhnout až do konce, tedy do nároku na vyplacení penze, který nejtradičněji vzniká po šedesáti letech věku. Problém v předčasném ukončení penzijního připojištění je ten, že přijdete o významnou část svých úspor. Jak to?
    Základem penzijního připojištění je smlouva uzavřená s penzijním fondem. Smlouva mimo jiné obsahuje penzijní plán, upravující všechny možné formy dávek a závazky fondu vůči klientovi. Každý fond nabízí různé typy dávek a účastník si může vybrat, který typ mu nejvíc vyhovuje.
    Penzijní připojištění, tak jak jej známe v jeho původní podobě, se po dvaceti letech své existence uzavřelo a noví zájemci už do něho nemohou vstoupit. Pro stávající klienty se však nic nemění. Jestliže jste si tedy stihli penzijní připojištění uzavřít, máte možnost touto formou spořit za nezměněných podmínek po neomezenou dobu. Jakmile však jednou smlouvu ukončíte, už se nikdy nebudete moci do tohoto systému vrátit zpět. Také nebudete již moci přestoupit do některého ze stávajících fondů, ale jen do nových účastnických fondů, které působí v rámci doplňkového penzijního spoření ve třetím důchodovém pilíři (o něm se podrobněji zmiňujeme v dalším textu).


Více fondů a investičních strategií

    Smlouvu ani penzijní plán nemůže fond nikdy sám od sebe měnit, může tak učinit jedině po písemné dohodě s klientem. Proto si smlouvu vždy pečlivě prostudujte!
    Obecná představa, že pětistovka měsíčně vás ve stáří spasí je lichá. Abyste si udrželi současnou životní úroveň, musíte si odkládat na stáří alespoň jednu sedminu vašich současných příjmů.
    Rušit penzijní připojištění tedy není zrovna dobrý nápad - pokud nemáte na pravidelné vklady, můžete své vklady pozastavit nebo na dobu až dvanácti měsíců odložit.
    Často se stane, že člověk je v určité životní situaci a nemá možnost aktuálně platit své penzijní připojištění. Avšak je si vědom faktu, že penzijní připojiš...
    Poraďte se s finančním poradcem a investujte volné peníze do otevřených podílových fondů, případně nakupujte akcie. Tím si můžete vytvořit dostatečně velký finanční polštář, který využijete při čerpání peněz v důchodu.
    Do účastnických fondů v rámci doplňkového penzijního spoření mohou vstupovat ti, kteří ještě penzijní připojištění nemají, ale i ti, kteří se rozhodnou do nich přejít z fondů stávajících.


Chcete uzavřít nebo změnit smlouvu? Kontaktujte nás!

    Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.
    Celkový objem finančních prostředků, které spravují penzijní fondy je 200,2 miliardy korun. Na jednoho účastníka tak připadá částka okolo 44 700 korun.
    - Daňové výhody se týkají i příspěvků zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům na penzijní připojištění pravidelně přispívají v rámci zaměstnaneckých benefitů.
    Od 1. ledna 2013 se dosavadní penzijní fondy přejmenovaly na penzijní společnosti. Nabízejí nadále produkty velice blízké penzijnímu připojištění, které se přejmenovalo na doplňkové penzijní spoření. Zůstaly zachovány jak státní příspěvky, tak daňové úlevy. Změnila se však výše příspěvků (viz tabulka).
    Penzijní připojištění je jedním z pilířů pro zajištění financování vašeho stáří. Spoléhání na státní důchody se nemusí vyplatit. Český systém vyplácení starobních důchodů je založen na průběžném vyplácení. V praxi to funguje tak, že každý pracující člověk odvádí sociální pojištění, které se přerozděluje důchodcům na jejich důchody.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00