Jak na věc


přidatné látky v potravinách

É-čka a ostatní přídatné látky v potravinářství

    1) musí existovat minimálně dvě samostatné věci, které vytváří místně a účelem vymezený celek (př. stavby v chatové osadě, budovy ve výrobním/provozním areálu)
    Nosiče a rozpouštědla se používají pro usnadnění manipulace, aplikace nebo použití potravinářských přídatných látek. znamená to, že se aditivum ve Výrobku, do kterého se přidává, dobře rozmíchává, nevznikají místa, kde je aditiva více a kde méně.
    Protože se alergie na potraviny stala velkým problémem ve všech průmyslových zemích, řešilo se v rámci EU a tudíž i u nás označování alergenů. S platností od 25. listopadu 2005 se budou muset potravinové alergeny, které se mohou ve výrobku vyskytnout, uvádět na obalu výrobku. Některé výrobky dostaly po přechodnou dobu výjimku ze značení, a to tam, kde existuje velká pravděpodobnost, že alergii nezpůsobují. Posuzováním alergenity výrobků se zabýval Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Některé potraviny dostaly na přechodnou dobu výjimku. Časem se ale budou muset označovat všechny potraviny.


Přídatné látky se dle technologické funkce rozdělují do těchto funkčních tříd:

    Spoluvlastnictví je upraveno jen několika ustanoveními, zahrnuje však rozsáhlou a složitou právní oblast. Vlastnický vztah více osob k určitému majetku představuje podílové vlastnictví, přičemž se vlastnictví nevztahuje ke konkrétní části, nicméně hovoříme o ideálním podílu. Od loňského roku se navíc setkáváme s přídatným spoluvlastnictvím. Jak vypadá v praxi?
    POUČENÍ SPOTŘEBITELE ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti: Mgr. Milena...
    Dobře stanovenou cena ovlivňují tyto faktory: - lokalita a její vývoj; - čas, který má prodávající na prodej a kupující na koupi; - tržní chování a předpoklad změn; - druh a charakter nemovitosti; -...


Nová legislativa ve značení potravinářský výrobků

    Do průmyslově vyráběných potravin se běžně z technologického důvodu přidávají látky, které prodlužují trvanlivost potravin, zvýrazňují nebo obnovují barvu potravin, zvyšují nebo regulují kyselost a zahušťovací vlastnosti, případně dodávají potravinám sladkou chuť bez použití řepného cukru. Některé přídatné látky, které byly schváleny pro použití v potravinách, jsou zároveň obsaženy jako přirozeně se vyskytující látky v mnoha potravinách. Jedná se např. o riboflavin (E 101), karoteny (E 160a), antokyany (E 163), kyselinu octovou (E 260), kyselinu askorbovou (E 300) aj. Všechny tyto látky se souhrnně nazývají přídatné látky (aditiva).
    V Česku reguluje používání a označování povolených přídatných látek Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím Vyhlášky č. 4/2008 Sb., ze dne 3. ledna 2008, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. Výrobci mají povinnost uvádět přídatné látky na obalu výrobku.V Evropské unii mají povolené látky kód složený z písmene E a tří nebo čtyř čísel.
    Zákon však umožňuje, aby se člověk svého práva na účasti na využití společného statku vzdal. Tím však nezaniká spoluvlastnické právo. Přídatné spoluvlastnictví pomine v momentě, kdy není navrhovaná změna účelu využití polečného statku akceptována všemi spolumajiteli. Obdobně je řešeno i spoluvlastnictví k pozemku, na němž je postaven bytový dům. Na vztah ke společným částem domu však nejsou užita ustanovení o přídatném spoluvlastnictví, nýbrž zvláštní ustanovení o bytovém spoluvlastnictví


Odkazy na webové stránky zabývající se problematikou potravinových aditiv

    Vlastnictví k podílu na statku v přídatném spoluvlastnictví je podmíněno vlastnictvím věci,k jejímuž užití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví. Podle práva není možné samostatně převádět takové věci nebo podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví, což podobně platí i v případě zatížení předkupním právem, právem zpětné koupě,zřízením zástavního práva.
    2) navíc se musí jednat o statek sloužící společnému účelu všech vlastníků samostatných věcí (př. příjezdová cesta, společné parkoviště,vodovodní přípojka)
    Bude-li tedy například předmětem přídatného spoluvlastnictví společná cesta, díky níž je zajištěn přístup k několika rekreačním objektům, měl by být zápis přídatného spoluvlastnického podílu na této cestě uveden na listech vlastnictví všech zainteresovaných nemovitostí.
    I. Obsah a účel dokumentu 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.efektreality.cz, našimi klienty a zájemci...


Přídatné látky, emulgátory neboli "éčka"

    V novém občanském zákoníku je uvedeno: „Věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání,že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné, je v přídatném spoluvlastnictví těchto vlastníků. Týká-li se přídatné spoluvlastnictví nemovité věci zapisované do veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i přídatné spoluvlastnictví.“
    Ke konci roku tedy nastane pro nás velké zlepšení a doufám, že je to začátek konce čtení drobounkých písmen na každém výrobku. Na výrobku by měly být uvedeny předepsané alergizující potraviny, které výrobek obsahuje.
    PŘÍKLAD: Pánové Novák, Malý a Bílek jsou sousedé, kteří si v ulici mezi domy postavili společné parkoviště. To současně slouží jako příjezdová cesta ke všem nemovitostem. Pozemek, na němž je parkoviště vybudováno, náleží do jejich přídatného spoluvlastnictví.
    Při výrobě potravin se přidávají v rámci technologických postupů do produktů přídatné látky: barviva, rozpouštědla, tužidla, konzervanty a další, které zlepšují vzhled, trvanlivost, chuť a ostatní vlastnosti potravinářských výrobků.


Poslat odkaz na článek na e-mail

    Situace se dále komplikuje faktem, že některé přídatné látky se dále váží na nosič, který již může obsahovat některý z alergenů. Příkladem může být E322 (sojový lecitin - nevhodný při alergii na soju) samostatně použitý může být bezproblémový, ovšem u jiného výrobku resp. výrobce může být navázán dále na mléčnou bílkovinu a jeho použití ve výrobku se již stává problémovým pro další spotřebitele.
    O běžné úkony spojené se správou věci v přídatném spoluvlastnictví se stará zvolená osoba (tzn. správce), přičemž právní jednání v souvislosti s běžnou správou jsou spoluvlastníci i pověřená osoba oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně. O náklady související s údržbou této věci se spoluvlastníci dělí podle velikosti svých spoluvlastnických podílů. Tyto se určují poměrem výměry jednotlivých pozemků. Spoluvlastníci nemají možnost společnou věc odejmout proti vůli některého ze zainteresovaných jedinců a užít ji za jiným účelem (např. na pozemku místo parkoviště postavit zahrádku); záměr vzniku přídatného spoluvlastnictví musí být stejný. Žádný ze spoluvlastníků není ani oprávněn prodat podíl napozemku samostatně, tzn. bez svého domu.


Podmínky použití přídatných látek

    Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd. V zákoně se přídatnými látkami rozumí látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16026
cache: 0024:00:00