Jak na věc


příplatek za vedení u ředitele školy

Mohlo by vás také zajímat >>>

    Na formuláři „Žádost o sociální příplatek“ je (bod I Prohlášení žadatele) uveden přehled dokladů, které je nutné předložit společně s žádostí o tuto dávku.
    Jedná se zejména o tyto doklady a potvrzení (doporučujeme však pečlivě přečíst přehled všech požadovaných dokladů, které jsou uvedeny ve formuláři. Pokud si nejste jistí, určitě se obraťte na příslušný úřad):
    Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV (může být originál nebo tiskopis vytištěný z internetových stránek. Lze taktéž podat elektronicky, ale jen v případě, že vlastníte certifikát pro elektronický podpis).
    Žádost o poskytnutí sociální dávky vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby (rodič nezaopatřeného dítěte).
    Článek byl vypracován dle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (včetně použité tabulky) a Portálu veřejné správy České republiky


Výpočet výše sociálního příplatku

    - na stanovenou hranici příjmů v rodině – čisté příjmy rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 2,0násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
    V dnešním pokračování seriálu o dávkách státní sociální podpory pro vás redakce připravila informace o dávce zvané sociální příplatek. Tato dávka patří do skupiny dávek odvíjejících se od příjmu rodiny. Jak se dočtete dále, její výše je závislá i na dalších faktorech. Vzorec pro výpočet výše sociálního příplatku je poměrně složitý. Pro výpočet ale můžete také například využít kalkulaček, které jsou v článku uvedeny. Samozřejmě je rovněž možná konzultace s příslušným úřadem.
    Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy). Autor: Mccool / Dreamstime.com
    Pokud rozhodný příjem rodiny (čistý příjem za předchozí čtvrtletí) nedosahuje ani životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše sociálního příplatku jako rozhodný příjem částka odpovídající životnímu minimu rodiny.


Neplodnost - nebojte se ji řešit

    Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy je dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.
    Výše sociálního příplatku podle věku dítěte a rozhodného příjmu úplné rodiny v násobcích životního minima v Kč měsíčně  (bez dalších sociálních situací)
    Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10578
cache: 0024:00:00