Jak na věc


pěstounské dávky

Důvody pro odmítnutí zájemce o služby:

    Osoba kolem dítěte a pěstouna (např. další pečující osoba o dítě, příbuzný či známý rodiny), která nespadá do cílové skupiny Programu pro pěstouny, a která se ocitla v tíživé sociální situaci, se může obrátit na ostatní služby organizace – o konkrétní nabídce a možnostech služby bude pracovníky organizace informována.
    Lhůta pro vyřízení stížnosti je max. 30 dnů. Lhůtu se však snažíme vyřídit v co nejbližší době. V odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit o 30 dnů, o tomto je stěžovatel/ka pokud možno informován/a.V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete odvolat na následující orgány, instituce, organizace:
    Další děti, pro které hledáme pěstouny anebo osvojitele. Vychází v Průvodci náhradní rodinnou péčí 20018/4.
    4. Znění dohody: Klíčová pracovnice sepíše návrh dohody o výkonu pěstounské péče a předá ji příslušné sociální pracovnici OSPOD a klientovi k prostudování. Společně tento návrh projdou, klíčová pracovnice seznámí osoby pečující s obsahem dohody. V případě souhlasu obou stran klíčová pracovnice připraví definitivní podobu smlouvy. Pokud některý z účastníků nebude spokojen s podmínkami smlouvy, klíčová pracovnice ji na základě konzultace znovu upraví.


Opět jsme získali značku spolehlivosti!

    Pokračuje naše spolupráce s nakladatelstvím Portál, díky které můžeme stále doplňovat knihovnu SPR o nové publikace. V listopadu nám přibyly tyto tituly a jsou k zapůjčení na Anenské 10, Brno.
    Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla provedena potřebná opatření k docílení žádoucího stavu. Na stížnost odpovídáme písemně. Výsledkem prošetření je písemný protokol, který je zaslán stěžovateli a obsahuje: jméno stěžovatele, závěrečnou zprávu, jak byla stížnost vyřízena a přijatá opatření. V případě anonymní stížnosti, bude vyřízení stížnosti vyvěšeno na nástěnce organizace v délce třiceti dnů.
    Stížnosti se vyřizují ve lhůtě do 30 dní. Pokud nelze vyřídit do 30 dnů ode dne jeho obdržení, musí být vyřízeno nejdéle do 60 dnů. O delší lhůtě než 30 dnů musí být stěžovatel písemně informován.
    3. Osobní schůzka: Klíčová pracovnice zažádá OSPOD o individuální plán ochrany dítěte a domluví s klientem osobní schůzku. Na této schůzce sejme klíčová pracovnice klientovy potřeby, zjistí jeho představy o spolupráci a seznámí ho s jeho právy a povinnostmi.


Koho se to týká?

    Nezáleží na formě podání stížnosti – zda je formulována ústně, písemně, zda je psána konkrétním adresátem, skupinou osob či anonymně. Všechny stížnosti jsou řešeny stejným způsobem se stejnou vážností.
    2. Analýza potřeb: Klíčová pracovnice zjišťuje, zda je organizace schopna naplnit potřeby rodiny prostřednictvím poskytovaných služeb. V případě, že ano, přejde k bodu č. 3. Pokud by organizace nebyla schopna ošetřit potřeby rodiny, doporučí klíčová pracovnice jinou vhodnou organizaci.
    S pěstouny jsme se v povinném vzdělávání zaměřovali na témata péče o děti se specifickými potřebami a zvládání krizových situací v péči o děti. Konkrétně jsme připravili tyto kurzy:
    Čím konkrétněji Vaši stížnost popíšete, tím lépe ji budeme moci vyhodnotit a navrhnout opatření pro další zlepšení kvality naší služby.V případě podání anonymní stížnosti (bez uvedení jména a kontaktních údajů na Vás) naši odpověď pro Vás vyvěsíme na nástěnce v čekárně poradny.


Jídlo, které u nás doma „zmizí“ vždy jako první:

    V roce 2014 jsme rozvíjeli naši spolupráci s 8 pěstounskými rodinami podle nové legislativy. Jedná se o spolupráci při výkonu dohod pěstounské péče, pod vedením Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, referát náhradní rodinné péče).
    Ve druhém, sborníkovém čísle časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí jsme se zaměřili na téma výchovy a pomoci dětem v NRP se závažnějšími problémy a specifickými potřebami. Časopis ke stažení zde.
    Jsme organizací pověřenou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Text pověření ke stažení zde.
    Aktuálně v jednotlivých krajích se hledají náhradní rodiče - pouze schválené žadatele o adopci či pěstounství! - pro tyto děti z Průvodce NRP 4/2017.
    V případě dohody s pěstouny na přechodnou dobu se dohoda podepisuje ve 3 výtiscích. Jeden pro pěstouna, jeden pro doprovázející pracovnici a jeden pro krajský úřad. Doprovázející pracovnice originál dohody předá administrativní podpoře kanceláře.
    25. 1. pořádáme kulatý stůl pro odbornou veřejnost s tématem Pěstounská péče na přechodnou dobu v ČR a v zahraničí.


Jakými principy se Program Pro Pěstouny řídí?

    Dosiahnutie vysokoškolského vzdelania u svojich zverencov, získanie zamestnania a založenie si vlastnej rodiny = kopírovanie života biologickej rodiny, v ktorej žijú.
    Chcete-li podat stížnost na kvalitu služeb Programu pro pěstouny nebo naopak vyjádřit Vaší spokojenost s našimi službami, můžete postupovat některým z následujících způsobů:
    osláním Programu Pro Pěstouny je podporovat pěstouny a jejich rodiny ve vytváření příznivého prostředí pro dítě v pěstounské péči, které respektuje zájmy a blaho dítěte. Toto poslání program naplňuje prostřednictvím poskytování poradenství a vzdělávání v oblasti péče o děti a podporováním kontaktu dítěte s biologickými rodiči a širší rodinou. Program je určen pro pěstounské rodiny z Brna.
    Doprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Organizujeme vzdělávací i pobytové akce.
    Otevíráme nové pracoviště v Českých Budějovicích a těšíme se na spolupráci s dalšími pěstounskými rodinami.
    Díky podpoře z Evropského sociálního fondu jsme zahájili projekt Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu.


Specifická práva pěstouna v rámci uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče:

    Od 1.1.2018 vejde v platnost novela zákona SPOD, která stanoví navýšení odměny dlouhodobým pěstounům. Více v přiloženém dokumnetu.
    Během výkonu pěstounské péče se mohou vyskytnout okolnosti vyžadující změnu dohody. Postup probíhá podobně jako při jejím uzavírání. Klíčová pracovnice formou rozhovoru zjišťuje a navrhuje důvody změny smlouvy. Poté vypracuje návrh na novou dohodu, předloží ho klientovi, který má 3 pracovní dny k vyjádření, pokud si nestanoví po domluvě jinak a zažádá o předchozí souhlas OSPOD. V případě souhlasu obou stran je možné přejít k podpisu nového znění dohody.
    Program Pro pěstouny je pověřenou osobou podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pracovníci tohoto programu jsou povinni se při poskytování podpory rodinám v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče řídit tzv. standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Postupování v souladu s těmito standardy přispívá k vyšší kvalitě nabízené služby. Máte-li zájem se dozvědět, jak Program pro pěstouny konkrétně funguje, neváhejte a obraťte se na nás.


Sužbu poskytujeme v souladu s následujícími zásadami:

    Program pro pěstouny je určen pro děti v příbuzenské pěstounské péči a jejich pěstouny, které mají s organizací IQ Roma servis uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Nabídku programu může s ohledem na charakter nabídky a kapacitu pracovníka využít také širší příbuzenstvo kolem dítěte a pěstouna, pokud je to v zájmu dítěte.
    Pokračuje naše spolupráce s nakladatelstvím Portál, díky které můžeme stále doplňovat knihovnu SPR o nové publikace. V záři nám přibyly tyto tituly a jsou k zapůjčení na Anenské 10, Brno.
    Naše zkušenost z dlouhodobého doprovázení pěstounských rodin ukazuje, že problémy, které trápí pěstounské rodiny, se podobají problémům osvojitelských rodin a že je pro obě strany výhodné participovat na získaných zkušenostech.
    Vydali jsme sborníkové číslo časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí. Najdete v něm starší články k tématům výchovy a péče o přijaté děti, a také nový článek doc. PhDr. Ireny Sobotkové k aktuálním otázkám pěstounské péče z pohledu psychologie.
    Pokud OSPOD dohodu neschválí, klíčová pracovnice provede potřebné změny v dohodě a předloží ke schválení znovu. V případě nutnosti bude jednat o dohodě ředitelka organizace s vedoucí/m OSPOD.


Největší úspěch v roli náhradního rodiče:

    V případě, že budou osoby pečující závažně nebo opakovaně porušovat povinnosti vycházející z dohody, nebo budou opakovaně mařit sledování výkonu pěstounské péče, organizace může vypovědět dohodu. V praxi to například znamená, že pěstouni nebudou plnit povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin nebo že klíčové pracovnici nebude umožněn osobní styk s osobami pečujícími a s dětmi svěřenými do jejich péče. Vypovězení dohody vždy provádí ředitelka organizace.
    Podrobnější informace poskytuje PhDr. Alena Michalová, psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze: E:michalova@pestouni.cz, M: 731 507 401 (pondělí až středa)
    Sdružení pěstounských rodin vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/ice v Domě na půli cesty, Velký Dvůr 134, Pohořelice. Bližší informace zde.
    Osvojitelům nabízíme bezplatnou účast na jednodenních vzdělávacích akcích a účast na vícedenních seminářích nebo volnočasových pobytech při uhrazení poplatku za ubytování a stravu.
    Tuto pomoc nabízíme prostřednictvím našich odborníků nebo zprostředkujeme odborníka, jehož služby jsou buď zdarma, anebo se můžeme spolupodílet na této úhradě. Službu lze poskytnout i v domácím prostředí klienta.
     Stejně rádi uvítáme v našich poradnách a pobočkách zájemce o osvojení a pěstounskou péči a nabízíme jim možnost bezplatných konzultací.


Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče.

    6. Podpis dohody: Po obdržení souhlasu sjedná ředitelka organizace či klíčová pracovnice schůzku se smluvními stranami za účelem podpisu dohody. Za organizaci dohodu podepisuje vždy ředitelka organizace, přičemž jsou zopakovány práva a povinnosti pěstounů i organizace. Dohoda je podepsána ve 2 výtiscích. Jeden výtisk obdrží pěstoun, jeden doprovázející pracovnice. OSPOD obdrží kopii.
    Od útlého veku som pomáhala slabším jedincom. Začala som učiť, neskoršie som vykonávala funkciu riaditeľky zariadenia pre voľný čas detí a mládeže. Následne sme pracovali spolu s manželom ako profesionáli v detskom domove v systéme rodinnej výchovy.
    Pokud je stížnost směřována na vedení organizace je možné obrátit se na Krajský úřad Olomouckého kraje, který udělil registraci k poskytování SPO. Adresa: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
    Zveme širokou veřejnost na besedu se Zibím Czendlikem a Markem Orko Váchou na téma Proč jsem tady? Beseda proběhne 21. ledna 2019 k kině Scala. Začátek v 18:00 hodin. Těšíme se na Vás!


Jaká mají klienti Programu Pro Pěstouny práva?

    Při vytváření dohody klíčová pracovnice postupuje v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Pokud dosud nebyl IPOD sestaven, je po dohodě s OSPOD předmětem spolupráce jeho vytvoření a následné plnění jeho cílů. Dále je dohoda sestavována v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující a upravena zákonem o SPOD, správním řádem a občanským zákoníkem. Pěstounská rodina má na prostudování Návrhu dohody 3 pracovní dny.
    Dítě má právo se na pracovníky IQ Roma servisu obrátit vždy, pokud se domnívá, že jsou nebo by v budoucnu mohla být jeho práva ohrožena (dle § 8 zákona o sociálně právní ochraně dětí).
    Odborné setkání se koná v rámci projektu Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu, CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003839, podpořeného z prostředků ESF.
    Ve spolupráci s jednotlivými kraji v ČR zveřejňujeme další děti, pro které se hledá náhradní rodina.
    Program pro pěstouny poskytuje dále poradenství v oblasti zadluženosti, bydlení a takových životních situací, jejichž řešení je předpokladem pro vhodnou péči o dítě. V jiných situacích, jejichž řešení nesouvisí s péčí o dítě, pracovníci poskytují základní poradenství a zprostředkují další odborné služby.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00