Jak na věc


pěstounské dávky

Sdružení pěstounských rodin z.s. je nestátní nezisková organizace, která od roku 1995 doprovází pěstouny, osvojitele a jejich děti. Naším posláním je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytovat trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám/v evidenci.

    2. Analýza potřeb: Klíčová pracovnice zjišťuje, zda je organizace schopna naplnit potřeby rodiny prostřednictvím poskytovaných služeb. V případě, že ano, přejde k bodu č. 3. Pokud by organizace nebyla schopna ošetřit potřeby rodiny, doporučí klíčová pracovnice jinou vhodnou organizaci.
    Díky podpoře z Evropského sociálního fondu jsme zahájili projekt Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu.
    Sdružení pěstounských rodin vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/ice v Domě na půli cesty, Velký Dvůr 134, Pohořelice. Bližší informace zde.
    Dosiahnutie vysokoškolského vzdelania u svojich zverencov, získanie zamestnania a založenie si vlastnej rodiny = kopírovanie života biologickej rodiny, v ktorej žijú.
    Aktuálně v jednotlivých krajích se hledají náhradní rodiče - pouze schválené žadatele o adopci či pěstounství! - pro tyto děti z Průvodce NRP 4/2017.


Jaké služby jsou pěstounům poskytovány?

    V případě, že budou osoby pečující závažně nebo opakovaně porušovat povinnosti vycházející z dohody, nebo budou opakovaně mařit sledování výkonu pěstounské péče, organizace může vypovědět dohodu. V praxi to například znamená, že pěstouni nebudou plnit povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin nebo že klíčové pracovnici nebude umožněn osobní styk s osobami pečujícími a s dětmi svěřenými do jejich péče. Vypovězení dohody vždy provádí ředitelka organizace.
    4. Znění dohody: Klíčová pracovnice sepíše návrh dohody o výkonu pěstounské péče a předá ji příslušné sociální pracovnici OSPOD a klientovi k prostudování. Společně tento návrh projdou, klíčová pracovnice seznámí osoby pečující s obsahem dohody. V případě souhlasu obou stran klíčová pracovnice připraví definitivní podobu smlouvy. Pokud některý z účastníků nebude spokojen s podmínkami smlouvy, klíčová pracovnice ji na základě konzultace znovu upraví.
    S pěstouny jsme se v povinném vzdělávání zaměřovali na témata péče o děti se specifickými potřebami a zvládání krizových situací v péči o děti. Konkrétně jsme připravili tyto kurzy:
    Naše zkušenost z dlouhodobého doprovázení pěstounských rodin ukazuje, že problémy, které trápí pěstounské rodiny, se podobají problémům osvojitelských rodin a že je pro obě strany výhodné participovat na získaných zkušenostech.
    Ve spolupráci s jednotlivými kraji v ČR zveřejňujeme další děti, pro které se hledá náhradní rodina.


Jakými principy se Program Pro Pěstouny řídí?

    Ve druhém, sborníkovém čísle časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí jsme se zaměřili na téma výchovy a pomoci dětem v NRP se závažnějšími problémy a specifickými potřebami. Časopis ke stažení zde.
    Od útlého veku som pomáhala slabším jedincom. Začala som učiť, neskoršie som vykonávala funkciu riaditeľky zariadenia pre voľný čas detí a mládeže. Následne sme pracovali spolu s manželom ako profesionáli v detskom domove v systéme rodinnej výchovy.
    Doprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Organizujeme vzdělávací i pobytové akce.
    Od 1.1.2018 vejde v platnost novela zákona SPOD, která stanoví navýšení odměny dlouhodobým pěstounům. Více v přiloženém dokumnetu.
    Lhůta pro vyřízení stížnosti je max. 30 dnů. Lhůtu se však snažíme vyřídit v co nejbližší době. V odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit o 30 dnů, o tomto je stěžovatel/ka pokud možno informován/a.V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete odvolat na následující orgány, instituce, organizace:
    Odborné setkání se koná v rámci projektu Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu, CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003839, podpořeného z prostředků ESF.


společná práva pro dítě i pěstouna – právo na:

    3. Osobní schůzka: Klíčová pracovnice zažádá OSPOD o individuální plán ochrany dítěte a domluví s klientem osobní schůzku. Na této schůzce sejme klíčová pracovnice klientovy potřeby, zjistí jeho představy o spolupráci a seznámí ho s jeho právy a povinnostmi.
    Podrobnější informace poskytuje PhDr. Alena Michalová, psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze: E:michalova@pestouni.cz, M: 731 507 401 (pondělí až středa)
    Jsme organizací pověřenou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Text pověření ke stažení zde.
    Tuto pomoc nabízíme prostřednictvím našich odborníků nebo zprostředkujeme odborníka, jehož služby jsou buď zdarma, anebo se můžeme spolupodílet na této úhradě. Službu lze poskytnout i v domácím prostředí klienta.
    Vydali jsme sborníkové číslo časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí. Najdete v něm starší články k tématům výchovy a péče o přijaté děti, a také nový článek doc. PhDr. Ireny Sobotkové k aktuálním otázkám pěstounské péče z pohledu psychologie.
    Dítě má právo se na pracovníky IQ Roma servisu obrátit vždy, pokud se domnívá, že jsou nebo by v budoucnu mohla být jeho práva ohrožena (dle § 8 zákona o sociálně právní ochraně dětí).


Otevřeli jsme Dluhovou poradnu v...

    Další děti, pro které hledáme pěstouny anebo osvojitele. Vychází v Průvodci náhradní rodinnou péčí 20018/4.
    Pokud je stížnost směřována na vedení organizace je možné obrátit se na Krajský úřad Olomouckého kraje, který udělil registraci k poskytování SPO. Adresa: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
    Zveme širokou veřejnost na besedu se Zibím Czendlikem a Markem Orko Váchou na téma Proč jsem tady? Beseda proběhne 21. ledna 2019 k kině Scala. Začátek v 18:00 hodin. Těšíme se na Vás!
    Čím konkrétněji Vaši stížnost popíšete, tím lépe ji budeme moci vyhodnotit a navrhnout opatření pro další zlepšení kvality naší služby.V případě podání anonymní stížnosti (bez uvedení jména a kontaktních údajů na Vás) naši odpověď pro Vás vyvěsíme na nástěnce v čekárně poradny.
    Pokračuje naše spolupráce s nakladatelstvím Portál, díky které můžeme stále doplňovat knihovnu SPR o nové publikace. V listopadu nám přibyly tyto tituly a jsou k zapůjčení na Anenské 10, Brno.


Jaké cíle má Program pro pěstouny?

    osláním Programu Pro Pěstouny je podporovat pěstouny a jejich rodiny ve vytváření příznivého prostředí pro dítě v pěstounské péči, které respektuje zájmy a blaho dítěte. Toto poslání program naplňuje prostřednictvím poskytování poradenství a vzdělávání v oblasti péče o děti a podporováním kontaktu dítěte s biologickými rodiči a širší rodinou. Program je určen pro pěstounské rodiny z Brna.
    Osoba kolem dítěte a pěstouna (např. další pečující osoba o dítě, příbuzný či známý rodiny), která nespadá do cílové skupiny Programu pro pěstouny, a která se ocitla v tíživé sociální situaci, se může obrátit na ostatní služby organizace – o konkrétní nabídce a možnostech služby bude pracovníky organizace informována.
    V roce 2014 jsme rozvíjeli naši spolupráci s 8 pěstounskými rodinami podle nové legislativy. Jedná se o spolupráci při výkonu dohod pěstounské péče, pod vedením Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, referát náhradní rodinné péče).
    Pokračuje naše spolupráce s nakladatelstvím Portál, díky které můžeme stále doplňovat knihovnu SPR o nové publikace. V záři nám přibyly tyto tituly a jsou k zapůjčení na Anenské 10, Brno.
     Stejně rádi uvítáme v našich poradnách a pobočkách zájemce o osvojení a pěstounskou péči a nabízíme jim možnost bezplatných konzultací.


Klientem Programu pro pěstouny není:

    Osvojitelům nabízíme bezplatnou účast na jednodenních vzdělávacích akcích a účast na vícedenních seminářích nebo volnočasových pobytech při uhrazení poplatku za ubytování a stravu.
    V případě dohody s pěstouny na přechodnou dobu se dohoda podepisuje ve 3 výtiscích. Jeden pro pěstouna, jeden pro doprovázející pracovnici a jeden pro krajský úřad. Doprovázející pracovnice originál dohody předá administrativní podpoře kanceláře.
    Během výkonu pěstounské péče se mohou vyskytnout okolnosti vyžadující změnu dohody. Postup probíhá podobně jako při jejím uzavírání. Klíčová pracovnice formou rozhovoru zjišťuje a navrhuje důvody změny smlouvy. Poté vypracuje návrh na novou dohodu, předloží ho klientovi, který má 3 pracovní dny k vyjádření, pokud si nestanoví po domluvě jinak a zažádá o předchozí souhlas OSPOD. V případě souhlasu obou stran je možné přejít k podpisu nového znění dohody.


Největší úspěch v roli náhradního rodiče:

    Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla provedena potřebná opatření k docílení žádoucího stavu. Na stížnost odpovídáme písemně. Výsledkem prošetření je písemný protokol, který je zaslán stěžovateli a obsahuje: jméno stěžovatele, závěrečnou zprávu, jak byla stížnost vyřízena a přijatá opatření. V případě anonymní stížnosti, bude vyřízení stížnosti vyvěšeno na nástěnce organizace v délce třiceti dnů.
    Program Pro pěstouny je pověřenou osobou podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pracovníci tohoto programu jsou povinni se při poskytování podpory rodinám v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče řídit tzv. standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Postupování v souladu s těmito standardy přispívá k vyšší kvalitě nabízené služby. Máte-li zájem se dozvědět, jak Program pro pěstouny konkrétně funguje, neváhejte a obraťte se na nás.
    Při vytváření dohody klíčová pracovnice postupuje v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Pokud dosud nebyl IPOD sestaven, je po dohodě s OSPOD předmětem spolupráce jeho vytvoření a následné plnění jeho cílů. Dále je dohoda sestavována v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující a upravena zákonem o SPOD, správním řádem a občanským zákoníkem. Pěstounská rodina má na prostudování Návrhu dohody 3 pracovní dny.


Kdo je klientem Programu pro pěstouny?

    Stížnosti se vyřizují ve lhůtě do 30 dní. Pokud nelze vyřídit do 30 dnů ode dne jeho obdržení, musí být vyřízeno nejdéle do 60 dnů. O delší lhůtě než 30 dnů musí být stěžovatel písemně informován.
    Program pro pěstouny je určen pro děti v příbuzenské pěstounské péči a jejich pěstouny, které mají s organizací IQ Roma servis uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Nabídku programu může s ohledem na charakter nabídky a kapacitu pracovníka využít také širší příbuzenstvo kolem dítěte a pěstouna, pokud je to v zájmu dítěte.
    Pokud OSPOD dohodu neschválí, klíčová pracovnice provede potřebné změny v dohodě a předloží ke schválení znovu. V případě nutnosti bude jednat o dohodě ředitelka organizace s vedoucí/m OSPOD.
    6. Podpis dohody: Po obdržení souhlasu sjedná ředitelka organizace či klíčová pracovnice schůzku se smluvními stranami za účelem podpisu dohody. Za organizaci dohodu podepisuje vždy ředitelka organizace, přičemž jsou zopakovány práva a povinnosti pěstounů i organizace. Dohoda je podepsána ve 2 výtiscích. Jeden výtisk obdrží pěstoun, jeden doprovázející pracovnice. OSPOD obdrží kopii.


Jaká mají klienti Programu Pro Pěstouny práva?

    Program pro pěstouny poskytuje dále poradenství v oblasti zadluženosti, bydlení a takových životních situací, jejichž řešení je předpokladem pro vhodnou péči o dítě. V jiných situacích, jejichž řešení nesouvisí s péčí o dítě, pracovníci poskytují základní poradenství a zprostředkují další odborné služby.
    25. 1. pořádáme kulatý stůl pro odbornou veřejnost s tématem Pěstounská péče na přechodnou dobu v ČR a v zahraničí.
    Otevíráme nové pracoviště v Českých Budějovicích a těšíme se na spolupráci s dalšími pěstounskými rodinami.
    Chcete-li podat stížnost na kvalitu služeb Programu pro pěstouny nebo naopak vyjádřit Vaší spokojenost s našimi službami, můžete postupovat některým z následujících způsobů:
    Nezáleží na formě podání stížnosti – zda je formulována ústně, písemně, zda je psána konkrétním adresátem, skupinou osob či anonymně. Všechny stížnosti jsou řešeny stejným způsobem se stejnou vážností.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
22345
cache: 0024:00:00