Jak na věc


otázky na pracovním pohovoru

Maturitní otázky zaměřené na názory- téma Austrálie

    Abyste tohoto cíle dosáhli a získali maximum bodů, je nutné dodržet následující dva body. Jejich dodržením totiž naplníte přesně to, co od Vás zkoušející u této části ústní zkoušky z angličtiny očekává:
    Charakteristika: Práce se zabývá ČR. Obecně ji charakterizuje, popisuje povrch, klima, obyvatelstvo a jeho rozložení v regionech, ekonomickou situaci a vývoj průmyslu u nás. Věnuje se zemědělství, nerostným zdrojům ale i politické situaci a polickému systému, státním znakům a uvádí velmi stručnou historii ČR. Jeden odstavec je věnován přírodním zajímavostem.
    - pozor na nadměrné užívání tázacího zájmena was - často se používá jen hovorově - existují elegantní a spisovné formy otázek - pokud nerozumíme, neptáme se Was?, nýbrž Wie bitte? - pokud se ptáme na předmět s pomocí předložky, používáme zájmenná příslovce (viz. kapitola Příslovce)
    Otázky s tázacími zájmeny:- dotazují se na osoby či věci - mají na začátku tázací zájmena wer - kdo, was - co, welche - který, was für (ein) - který - všechny kromě was se skloňují (viz. kapitola Tázací zájmena)


Maturitní otázky na téma Austrálie

    - na otázku zjišťovací lze odpovědět ja/nein ( ano/ne) - tvoří se prohozením pozic přísudku a podmětu: přísudek stojí na 1. místě a podmět následuje na 2. místě - pokud je přísudek složený (např. minulý čas), platí, že infinitivy, odlučitelné předpony a minulá příčestí slovesa se zařadí až na konec věty - v mluvené řeči stoupá intonace na konci věty
    - v otázkách se používají tzv. Fragewörter neboli W-Wörter, všechna začínající na w- - W-Wörter může doprovázet předložka, mohou nahrazovat podstatné jméno (např. wer, was) nebo je jen doprovázet (např. welche, viz. kapitola Tázací zájmena)
    - otázka doplňovací vyžaduje v odpovědi doplnění určité informace - na 1. místě je tázací zájmeno, příslovce či tázací předložka, - přísudek se tedy ocitá na 2. místě - za přísudkem následují členy tak, jak tomu bylo v otázce zjišťovací: podmět za přísudkem, infinitiv vždy na konci věty
    - rozlišujeme dva druhy otázek: otázky zjišťovací a otázky doplňovací- otázky tvoříme změnou pozice přísudku a podmětu- při tvorbě otázky se používají i tázací zájmena, příslovce, předložky, částice nebo tzv. zájmenná příslovce

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00