Jak na věc


odvolání vzory proti lekařskému posudku

Odvolání musíte opřít vždy o jeden ze zákonných odvolacích důvodů

    Jestliže jste obdrželi platební rozkaz, můžete se proti němu bránit podáním odporu. Platební rozkaz se vydává v jednodušších věcech, ve kterých je rozhodováno o peněžitém plnění, a u nichž může soud rozhodnout na základě dostatečných důkazů předložených žalobcem. Odpor proti platebnímu rozkazu je třeba podat stejně jako odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Podáním odporu se platební rozkaz automaticky ruší a soud nařídí ve věci jednání, a to i tehdy, jestliže odpor nebyl patřičně odůvodněn. Odvolání proti platebnímu rozkazu lze podat jen proti výroku o nákladech řízení. To samé platí, i pokud byl vydán elektronický platební rozkaz.
    Zákonem stanovená lhůta pro podání odvolání v občanskosoudních věcech činí 15 dnů od doručení napadeného rozhodnutí. Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení předmětného rozhodnutí.
    Odvolatel může bez souhlasu soudu měnit odvolací návrhy a odvolací důvody i po uplynutí lhůty k odvolání, ale rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, může odvolatel měnit jen po dobu trvání lhůty k odvolání. Co se týče nových skutečnosti a nových důkazů, tak ty může dovolatel uplatňovat také pouze za podmínek určených v zákoně.


Odvolání musíte podat v zákonem stanovené lhůtě, jinak ho soud zamítne

    Pokud jste nebyli s Vaší občanskoprávní žalobou úspěšní, popřípadě jste neuspěli v civilním sporu, v němž jste figurovali jako žalovaní, téměř vždy máte možnost podat proti rozhodnutí soudu odvolání. Odvolání patří mezi řádné opravné prostředky a lze se jim bránit obecně proti všem rozsudku soudu prvního stupně v občanském řízení. Napadnout lze i usnesení soudu prvního stupně, vůči některým usnesením však zákon jmenovitě odvolání nepřipouští, jedná se například o nepřípustnost odvolání proti usnesení o schválení soudního smíru, apod. Odvolání také není přípustné v tzv. bagatelních věcech, v nichž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšující částku 10.000 Kč bez ohledu na výši příslušenství této pohledávky. Poučení o možnost podání odvolání jako opravného prostředku, lhůtu k jeho podání a určení odvolacího orgánu by mělo obsahovat každé soudní rozhodnutí.
    Vzhledem k tomu, že úspěšné odvolání musí vyhovovat zákonným požadavkům a jeho opodstatněnost musí být vždy náležitě dokázána a doložena patřičnými tvrzeními a důkazy, je lepší když o radu a pomoc požádáte advokáta.
    Stejně jako u odporu v občanskoprávních věcech se podáním odporu proti trestnímu příkazu, trestní příkaz ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení, ve kterém není vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu.


Vyhotovení odvolání si můžete objednat zde!

    Kromě označení soudu, odvolatele, data a podpisu musí odvolání obsahovat označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, a to uvedením spisové značky a soudu, který rozhodnutí vydal, dále v jakém rozsahu je toto rozhodnutí napadáno, v čem je spatřována jeho nesprávnost a čeho se dovolatel domáhá. Odvolání se podává k soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nikoli přímo k soudu odvolacímu. Podáním odvolání oprávněnou osobou a ve stanovené odvolací lhůtě dochází k odkladu právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, je však třeba myslet na to, že některé rozsudky jsou přímo ze zákona předběžně vykonatelné, např. o výživném, a proto podání odvolání na jejich vykonatelnost nemají vliv. Dokud nebylo o odvolání rozhodnuto, je možné jej vzít zpět.
    V případě směnečného platebního rozkazu, jímž bylo rozhodnuto o zaplacení peněžní částky z titulu směnky, jsou opravným prostředkem námitky. Námitky je nutné podat do 15 dnů od doručení směnečného platebního rozkazu a je nezbytné je náležitě odůvodnit, jinak je soud odmítne.
    Ve výjimečných případech může soud zmeškání lhůty prominout, jestliže zmeškání nastalo z omluvitelných důvodů a odvolatel podá současně s návrhem na prominutí zmeškané lhůty do 15 dnů od odpadnutí překážky rovněž odvolání. Prominutí zmeškání lhůty k odvolání však není přípustné, jde-li o odvolání proti rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že není, anebo kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství


Nezapomeňte, že pro odvolání v trestních věcech platí naprosto rozdílná pravidla

    Všechny předchozí rady se vztahovaly k odvolání proti rozhodnutím civilních soudů, které jednají podle občanského soudního řádu. V trestních věcech soudy postupují naopak podle trestního řádu a v případě trestního rozsudku nebo trestního příkazu je lhůta k podání odvolání, resp. odporu 8 dnů od přijetí napadeného rozhodnutí. Odvolání a odpor je oprávněn podat obviněný, blízké osoby obviněného, státní zástupce a poškozený proti výroku o náhradě škody.
    Odvolání nelze podávat pro jakýkoliv důvod ze strany odvolatele či dokonce pro žádný důvod, nýbrž se musí vždy opírat o některý z odvolacích důvodů stanovených v zákoně. Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze odůvodnit těmito důvody:
    Seminární práce Bakalářská práce Diplomová práce Referát Ročníková práce Semestrální práce Zápočtová práce Slohová práce Úvaha Čtenářský deník Esej Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce MBA práce Absolventská práce Vzor seminární práce Vzor bakalářské práceVzor diplomové práce Jak napsat motivační dopis? Jak napsat úvahu? Jak napsat odvolání? Jak napsat recenzi? Jak napsat seminární práci?Jak napsat výpověď?Jak napsat životopis?Assignment Seminárky

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00