Jak na věc


odpočet na dítě

Odpočet času s nastavitelným vzhledem

    Při výpočtu se využije též koeficient pro krácení nároku na odpočet daně. Plátce je pak povinen provést vyrovnání odpočtu daně v případě, že je nárok na odpočet daně nižší, než původně uplatněný (částka vyrovnání odpočtu daně je záporná). Pokud je situace opačná, je oprávněn provést vyrovnání odpočtu daně (částka vyrovnání odpočtu daně je kladná).
    Pro uznání odpočtu je nutné doložit v originále výši zaplacených úroků a při prvním uplatňování odpočtu i výpis z katastru nemovitostí. Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku. V případě, že klient potvrzení nedostal, stačí kontaktovat banku nebo stavební spořitelnu. Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné navštívit katastrální úřad.
    Principy a postupy krácení nároku na odpočet daně zůstaly v podstatě zachovány. Nově je ovšem stanovena podmínka pro případ, že by došlo po vypořádání odpočtu daně k opravě uskutečněných plnění za některé zdaňovací období již vypořádaného roku. Potom se přepočte výše nároku na odpočet daně v krácené výši novým vypořádacím koeficientem za celé vypořádávané období s promítnutím oprav. Dochází-li též k souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši a nároku na odpočet daně v poměrné výši, použije se součin obou příslušných koeficientů.


Odpočet daně v krácené výši a jeho vyrovnání na konci roku

    Postup plného nároku na odpočet daně u přijatých plnění a následné zdanění a odpočet z předmětného majetku se nepoužije, pokud je dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností použit výhradně pro:
    Nutno podotknout, že případné následné změny v účelu použití majetku vytvořeného vlastní činností v dalších letech avizují úpravy původně uplatněného odpočtu daně. Úpravy podle § 78 zákona o DPH se však budou týkat jen daně na vstupu a nikoliv daně na výstupu.
    Nová úprava odpočtu daně se týká jen dlouhodobého majetku pořízeného od 1. 4. 2011. Realizace úpravy odpočtu daně se pak provede pouze v případě, pokud dojde v některém z následujících roků poté, co byl (nebo nebyl) nárok na odpočet daně u daného majetku uplatněn, ke změně v nároku na odpočet daně v důsledku změny rozsahu použití pro účely, než pro které byl nárok na odpočet daně původně uplatněn. Prakticky to znamená, že se bude sledovat účel použití majetku v jednotlivých letech oproti roku, ve kterém byl majetek pořízen.


Žebříček veřejných uživatelských odpočtů času podle návštěvnosti

    Pozn.: Výpočet sražených záloh jsme získali jako 15 % ze superhrubé mzdy – měsíční sleva na poplatníka. Superhrubou mzdu dostaneme započtením odvodu sociálního (25 %) a zdravotního pojištění (9 %) placeného zaměstnavatelem ke hrubé mzdě. Superhrubá mzda tedy dělá v modelovém příkladě 33 500 Kč
    Změny se částečně dotkly i režimu přechodu z plátce na neplátce a naopak, který je nově zakotven v § 79 zákona o DPH. Princip byl v podstatě zachován, pouze došlo ke změně výpočtu částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku při registraci plátce. Tato problematika byla řešena i v předchozím čísle časopisu. Nyní nastíním problém, jestliže se z plátce stane neplátce. Přestože se postup v dané věci v podstatě nezměnil, je třeba si uvědomit několik skutečností:
    Vyrovnání se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém byl příslušný majetek poprvé použit nebo spotřebován pro jiné než původní účely. V daňovém přiznání se pak částka vyrovnání odpočtu daně objeví na řádku č. 45 (v řádku pro korekce odpočtů daně).


Odpočet daně u majetku vytvořeného vlastní činností

    Praktický postup je takový, že v průběhu roku se použije koeficient vypočtený z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku (dále jen koeficient). Ten se uvádí na řádek č. 52 daňového přiznání společně s částkou kráceného nároku na odpočet daně. Částka odpočtu daně v krácené výši na řádku č. 52 se zjistí jako součin hodnoty z řádku č. 46 ze sloupce „Krácený odpočet“, ve kterém se uvádí celková daň ke krácení na vstupu za dané zdaňovací období, a koeficientu.
    Odběratel, měsíční plátce daně, pořídil v květnu 2011 zboží od dodavatele, měsíčního plátce daně, za celkovou částku 120 000 Kč. Dodavatel přiznal daň na výstupu ve výši 20 000 Kč ve zdaňovacím období za měsíc květen. Odběratel si uplatnil u pořízeného zboží plný nárok odpočet daně ve výši 20 000 Kč v daňovém přiznání za květen. Odběratel ovšem později zjistil, že u části zboží nebyly splněny veškeré jeho funkční vlastnosti, proto se rozhodl, že zboží reklamuje. Po dohodě s dodavatelem ale od reklamace ustoupil, protože mu byla přislíbena dodatečná 40% sleva na zboží. Veškerá komunikace proběhla na základě e-mailové komunikace. Dodavatel nakonec potvrdil svému odběrateli slevu e-mailem ze dne 30. 6. 2011. Opravný daňový doklad vystavil dodavatel ale až ke dni 3. 7. 2011 a byl odběrateli doručen 6. 7. 2011.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Výše poměrného nároku na odpočet daně se vypočte pomocí poměrného koeficientu, který se určí jako procentní podíl odpovídající využití přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost. Poměrný koeficient se pak zaokrouhlí na celé procento nahoru. Zákon ovšem nestanovuje žádnou specifickou metodu pro stanovení podílu přijatého zdanitelného plnění pro ekonomické činnosti. Plátce si sám zvolí jakoukoliv objektivní metodu pro stanovení procentního podílu použití přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost, přičemž je možné využít např. knihu jízd, záznamy o časovém využití majetku, poměr podlahové plochy, poměr příjmů nebo výnosů atp. Veškeré záznamy sloužící pro výpočet poměrného koeficientu by měl plátce daně vést v evidenci, aby byl schopen výši uplatněného poměrného odpočtu před správcem daně obhájit.
    Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností ale nemůže být majetek nabytý koupí nebo vkladem od jiného plátce a ani ten, který si plátce nechal vyrobit jinou osobou a na jehož vytváření se nepodílel (tzn. stavba na klíč od jednoho dodavatele atp.).
    Pro úpravu odpočtu daně v dalších letech se aplikuje již ustanovení § 78 až 78c zákona o DPH, ve kterém je nově řešena úprava původně uplatněného odpočtu daně v důsledku změny v rozsahu účelu použití majetku pro ekonomickou činnost plátce.
    Zákon o DPH též umožňuje přiměřené zkrácení vypočtené částky úpravy odpočtu daně, jestliže bude majetek používán pro změněné účely jen po část roku. Není však stanoveno, co je myšleno přiměřeným zkrácením úpravy odpočtu daně. Bude záležet opět na poplatníkovi, jakou objektivní metodu pro krácení zvolí. Pravděpodobně se bude jednat o krácení podle měsíců či dnů.


Příklad odpočtu úroků hypotéky v daňovém přiznání 2016

    K 30. 6. 2012 došlo ke změně účelu použití počítače pouze pro činnosti, které jsou osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Podnikatel proto provede vyrovnání daně, jehož částka je -4 200 Kč (0 - 4 200). V daňovém přiznání za II. čtvrtletí roku 2012 je povinen uvést na řádku č. 45 částku -4 200 Kč. K dalšímu vyrovnávání již docházet nebude. Vrácená daň je též předmětem daně z příjmů (viz pokyn D-300).
    Změny v rozsahu účelu použití majetku se posuzují za každý kalendářní rok a to ve lhůtě 5 let, která počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let, což dříve v zákoně o DPH neplatilo.
    OSVČ, čtvrtletní plátce daně, požádala o zrušení registrace k dani, jelikož nepřesáhla za nejbližších 12 kalendářních měsíců stanovený obrat 1 000 000 Kč. Správce daně zrušil registraci plátce ke dni 31. 5. 2011. Plátce daně měl ve svém obchodním majetku evidován ke dni zrušení registrace osobní automobil pořízený v červnu 2009 (uplatněn odpočet v plné výši 50 000 Kč) a dále zásoby zboží, které pořídil v prosinci 2010 (uplatněn odpočet 20 000 Kč). Pro účely daně z příjmů uplatňuje výdaje procentem z příjmů.


Jak se dostat ke svému vytvořenému odpočtu času?

    Přestože variantní řešení uplatnění nároku na odpočet daně zůstalo zachováno, dochází nově ke zpřesnění, na které přijaté plnění je nutné aplikovat jen poměrný nárok na odpočet daně. Je tomu tak u dlouhodobého majetku, u kterého již nebude přípustné uplatnění plného nároku na odpočet daně, ale pouze poměrného nároku na odpočet daně. Jestliže tedy plátce pořídí hmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč, nebo odpisovaný nehmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč, anebo pozemek, který není zbožím, a zařadí jej do obchodního majetku, je povinen v daném případě vždy aplikovat poměrný nárok na odpočet daně.
    Problematika oprav odpočtu daně v rámci § 74 zákona o DPH se věnuje opravám odpočtu daně v případech, kdy byla provedena oprava základu daně a výše daně z důvodů uvedených v § 42 zákona o DPH. Připomeňme, že se jedná o opravy např. v důsledku vrácení zboží, dodatečného poskytnutí slevy atp., ale nikoliv o opravy v důsledku chybně uvedené sazby daně.
    Zákon o DPH dále ukládá povinnost opravy již uplatněného odpočtu v případě, bude-li vypočtená částka opravy záporná. Pakliže bude částka opravy odpočtu kladná, je plátce daně oprávněn výši uplatněného odpočtu opravit. Částka korekce odpočtu daně se uvede na řádku č. 45 v daňovém přiznání. Plátce nesmí taktéž opomenout, že vrácená daň je předmětem daně z příjmů.
    Při odpočtu 100 000 Kč činí vzhledem k 15% dani z příjmů daňová úspora 15 000 Kč. Tuto částku posílá v případě zaměstnanců finanční úřad na bankovní účet vlastníka nemovitosti. Osobám samostatně výdělečně činným sníží odpočet úroku daňovou povinnost o 15 000 Kč.


Základní změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 podle § 72a 73 zákona o DPH

    Obecně se za dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností považuje dle § 4 odst. 3 zákona o DPH majetek, který plátce nově vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil v rámci svých ekonomických činností z přijatých zdanitelných plnění. Může se jednat například i o majetek vytvořený na základě subdodávek. Mezi tento majetek lze zařadit i technické zhodnocení vymezené dle § 32a a 33 zákona o daních z příjmů, pokud bylo vytvořeno v rámci ekonomických činností plátce. Technické zhodnocení je poté považováno za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.
    Původní odpočet daně uplatněný do 31. 3. 2011 u majetku krátkodobého charakteru podléhá též vyrovnání, jestliže k prvnímu použití daného majetku dojde po 1. 4. 2011. Tato skutečnost vyplývá nepřímo z přechodných ustanovení, ale též z informace Ministerstva financí ČR „Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011“.
    Přinášíme vám několik rad, jak správně využít odpočet úroků z hypotéky a snížit si tak svou daň z příjmu za rok 2013. Včetně praktického příkladu odpočtu.
    V daňovém přiznání za měsíc květen 2011 uvede společnost na řádku č. 40 základ daně ve výši 240 000 Kč a nárok na odpočet daně ve sloupci „V plné výši“ 48 000 Kč. Zároveň tyto hodnoty vyplní i na řádku č. 47.


Nárok na odpočet DPH od 1. 4. 2011 v daňovém přiznání

    Odběratel - poskytnutím slevy je odběratel povinen snížit nárok na odpočet daně již ke dni, ke kterému se dozvěděl o skutečnosti, že mu bude sleva poskytnuta, tj. ke dni 30. 6. 2011, což může doložit e-mailovou korespondencí. Opravu odpočtu daně provede ve zdaňovacím období za měsíc červen 2011. V daňovém přiznání vyplní na řádku č. 40 základ daně -48 000 Kč a daň v příslušném sloupci -9 600 Kč.
    částka úpravy odpočtu daně při prodeji = [daň na vstupu při pořízení majetku x (UNO Z - UNO P) x (lhůta pro úpravu odpočtu - pořadí roku prodeje počítaného od roku pořízení)] / lhůta pro úpravu odpočtu.
    Společnost, čtvrtletní plátce daně, pořídila 30. 6. 2011 budovu, kterou používá výhradně pro zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně. K okamžiku pořízení uplatnila tedy plný nárok na odpočet daně ve výši 0,6 mil. Kč ze základu daně 3 mil. Kč. Dne 30. 11. 2012 budovu ale prodala, jelikož se dostala do tíživé finanční situace.
    Daňový odpočet lze uplatnit buď v daňovém přiznání, zaměstnanci pak mají i možnost uplatnění v ročním zúčtování s pomocí mzdové účtárny zaměstnavatele.


Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace

    Vyrovnání odpočtu daně se na rozdíl od úpravy odpočtu daně vztahuje na majetek krátkodobé povahy, jako jsou např. zásoby a drobný majetek. Vyrovnání odpočtu daně se provede pouze jednorázově v rámci tříleté lhůty pro uplatnění nároku na odpočet daně u tohoto majetku, který byl použit pro jiné účely, než pro které byl nárok na odpočet původně uplatněn. Tzn. bude se sledovat pouze situace, kdy bude docházet ke změnám v účelu použití majetku pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně a neosvobozená plnění, nikoliv ovšem pro soukromé účely. Použití majetku pro soukromé účely bude na výstupu řešeno dle ustanovení § 13 odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona o DPH, a nebude tak docházet k vyrovnání.
    V posledním zdaňovacím období kalendářního roku se poté provede vypořádání odpočtu daně za všechna zdaňovací období kalendářního roku. Nyní se vyplní i řádek č. 53 v daňovém přiznání, kde se uvede vypořádací koeficient a případná hodnota dorovnání odpočtu daně, která může být kladná nebo záporná. Postup zjištění hodnoty změny odpočtu je následující:
    Dle přechodných ustanovení k zákonu č. 47/2011 Sb. je plátci daně umožněno, aby si uplatnil nárok na odpočet daně i ze vstupů, které pořídil před 1. 4. 2011, pokud si nárok již neuplatnil nebo jej krátil. Dodatečný nárok na odpočet si bude možné uplatnit až za zdaňovací období, ve kterém bude majetek zařazen do užívání. Zároveň je prolomena i tříletá lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně, což znamená, že plátce bude moci uplatnit nárok na odpočet daně či nárok dorovnat ze vstupů před tříletou lhůtou, a to v rámci běžného daňového přiznání.


Pro odpočet úvěru z daní je třeba několik dokumentů

    Poznámka: Přiměřené zkrácení částky úpravy odpočtu dle § 78a odst. 5 zákona o DPH není možné v daném případě aplikovat. Zkrácení částky úpravy odpočtu daně se uplatní pouze na vymezené případy změn v rozsahu účelu použití majetku, ale nikoliv na jeho prodej (prodej, resp. dodání zboží či převod nemovitosti není charakterizován jako změny v rozsahu účelu použití majetku v rámci ekonomické činnosti).
    V případě prodeje dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně se ve výpočtu částky úpravy odpočtu daně zohlední počet roků zbývajících do konce této lhůty, tedy tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Výpočet lze zapsat následujícím způsobem:
    Plátce daně nesmí poté opomenout, že případná vrácená daň je předmětem daně z příjmů, pokud o tuto částku nesníží vstupní cenu hmotného majetku nebo zásob.
    Protože se jedná o dlouhodobý majetek, který je využíván nejen pro ekonomické činnosti plátce, ale také pro jeho soukromé účely, je plátce daně povinen uplatnit jen poměrný nárok na odpočet daně v okamžiku jeho uplatnění, neboť mu byla tato skutečnost známa. Postup:
    Při vypořádání odpočtu daně za rok 2011 se postupuje ve znění zákona o DPH účinném od 1. 4. 2011 s tím, že do výpočtu vypořádacího koeficientu se zahrnou všechna zdaňovací období roku 2011, tj. leden, únor, březen, resp. I. čtvrtletí roku 2011.


Nastavte si vlastní online odpočet času!

    Úklidová společnost, měsíční plátce daně, používá pro svoji úklidovou činnost nejrůznější čisticí prostředky. Pro tento účel nakoupila v květnu 2011 paletu čisticích prostředků za 50 000 Kč bez DPH, daňový doklad má k dispozici. Aby eliminovala krádeže těchto čisticích prostředků ze strany zaměstnanců, poskytuje jim zdarma pravidelně každý měsíc jeden druh prostředku dle vlastního výběru. V červnu 2011 jim rozdala čisticí prostředky z této palety za nákupní ceny v celkové výši 5 000 Kč bez DPH.
    Vyjděme z příkladu, kdy společnost s. r. o., měsíční plátce daně, pořídila v květnu 2011 pro vedoucího zaměstnance osobní automobil za částku uvedenou na faktuře ve výši 300 000 Kč + 60 000 Kč DPH. Protože zaměstnanec bezplatně využívá automobil pro služební i soukromé účely, byl uplatněn v roce pořízení u daného majetku poměrný nárok na odpočet daně (poměrný koeficient v roce 2011 činil 64 %). V dalších letech, tj. v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, by měl plátce sledovat pomocí knihy jízd změnu v rozsahu účelu použití majetku a případně provést úpravu odpočtu daně.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Odpočet úroků patří mezi nezdanitelné položky. Daňovou povinnost tedy nesnižuje v plném rozsahu jako slevy na dani. Odpočet úroků snižuje daňový základ.


Příklad daňové vratky při zaplacení 100 000 Kč na úrocích a hrubé měsíční mzdě 25 000 Kč:

    Příspěvek se zabývá uplatňováním nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011. Rozebírá zásadní změny podmínek pro uplatňování nároku na odpočet daně, dále upozorňuje na změny v opravách odpočtu daně a uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné a krácené výši. Zabývá se též zcela novými instituty v oblasti uplatňování nároku na odpočet daně, a to jeho vyrovnáním a dále uplatňováním u majetku pořízeného vlastní činností. Problematika je vysvětlena i z pohledu „jak vyplnit daňové přiznání“.
    V novém znění § 78 až 78c zákona o DPH jsou zakotvena pravidla pro úpravu odpočtu daně. Principy původního ustanovení § 78 zákona o DPH, týkající se úpravy odpočtu daně, zůstaly v podstatě zachovány. Nově se ale rozšiřuje úprava odpočtu daně pro dlouhodobý majetek, který je používán z části jak pro ekonomické, tak i pro jiné účely. Což dosud v zákoně o DPH nebylo upraveno. Dále se do nového ustanovení pro úpravu odpočtu daně promítají i některé přístupy z již zrušeného původního ustanovení § 79 zákona o DPH, v němž bylo vymezeno vyrovnání odpočtu daně (tj. vyrovnání odpočtu daně při změnách vypořádacích koeficientů). Do značné míry se mění i vypočet úpravy odpočtu daně, kromě situací, kdy dochází k prodeji majetku, kde byl výpočet zachován.
    Výpočet částky úpravy odpočtu daně je následující: [600 000 x (0 % - 100 %) x (10 - 1)] / 10 = -540 000 Kč. V rámci daňového přiznání uvede společnost částku -540 000 Kč na řádek č. 60.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00