Jak na věc


odpočet na dítě

Odpočet času s nastavitelným vzhledem

    V daňovém přiznání za měsíc prosinec 2011 uvede společnost na řádku č. 45 částku -9 600 Kč ve sloupci „V plné výši“ (sloupec „Základ daně“ se nevyplňuje).
    Přinášíme vám několik rad, jak správně využít odpočet úroků z hypotéky a snížit si tak svou daň z příjmu za rok 2013. Včetně praktického příkladu odpočtu.
    V posledním zdaňovacím období kalendářního roku se poté provede vypořádání odpočtu daně za všechna zdaňovací období kalendářního roku. Nyní se vyplní i řádek č. 53 v daňovém přiznání, kde se uvede vypořádací koeficient a případná hodnota dorovnání odpočtu daně, která může být kladná nebo záporná. Postup zjištění hodnoty změny odpočtu je následující:
    Přestože se pro účely daně z příjmů nejedná o obchodní majetek, pro účely DPH se o obchodní majetek jedná a plátce je povinen za II. čtvrtletí roku 2011 snížit nárok na odpočet daně následujícím způsobem:


Odpočet daně u majetku vytvořeného vlastní činností

    Společnost, čtvrtletní plátce daně, pořídila 30. 6. 2011 budovu, kterou používá výhradně pro zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně. K okamžiku pořízení uplatnila tedy plný nárok na odpočet daně ve výši 0,6 mil. Kč ze základu daně 3 mil. Kč. Dne 30. 11. 2012 budovu ale prodala, jelikož se dostala do tíživé finanční situace.
    Pozn.: Výpočet sražených záloh jsme získali jako 15 % ze superhrubé mzdy – měsíční sleva na poplatníka. Superhrubou mzdu dostaneme započtením odvodu sociálního (25 %) a zdravotního pojištění (9 %) placeného zaměstnavatelem ke hrubé mzdě. Superhrubá mzda tedy dělá v modelovém příkladě 33 500 Kč
    Dodavatel - poskytnutím slevy odběrateli dochází ke snížení daňové povinnosti, dodavatel proto opraví daň na výstupu ke dni, ve kterém byl opravný daňový doklad doručen odběrateli, tj. ve zdaňovacím období za červenec 2011. V daňovém přiznání uveden na řádku č. 1 základ daně -48 000 Kč a daň -9 600 Kč.


Nastavte si vlastní online odpočet času!

    Vyjděme z příkladu, kdy společnost s. r. o., měsíční plátce daně, pořídila v květnu 2011 pro vedoucího zaměstnance osobní automobil za částku uvedenou na faktuře ve výši 300 000 Kč + 60 000 Kč DPH. Protože zaměstnanec bezplatně využívá automobil pro služební i soukromé účely, byl uplatněn v roce pořízení u daného majetku poměrný nárok na odpočet daně (poměrný koeficient v roce 2011 činil 64 %). V dalších letech, tj. v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, by měl plátce sledovat pomocí knihy jízd změnu v rozsahu účelu použití majetku a případně provést úpravu odpočtu daně.
    Odběratel, měsíční plátce daně, pořídil v květnu 2011 zboží od dodavatele, měsíčního plátce daně, za celkovou částku 120 000 Kč. Dodavatel přiznal daň na výstupu ve výši 20 000 Kč ve zdaňovacím období za měsíc květen. Odběratel si uplatnil u pořízeného zboží plný nárok odpočet daně ve výši 20 000 Kč v daňovém přiznání za květen. Odběratel ovšem později zjistil, že u části zboží nebyly splněny veškeré jeho funkční vlastnosti, proto se rozhodl, že zboží reklamuje. Po dohodě s dodavatelem ale od reklamace ustoupil, protože mu byla přislíbena dodatečná 40% sleva na zboží. Veškerá komunikace proběhla na základě e-mailové komunikace. Dodavatel nakonec potvrdil svému odběrateli slevu e-mailem ze dne 30. 6. 2011. Opravný daňový doklad vystavil dodavatel ale až ke dni 3. 7. 2011 a byl odběrateli doručen 6. 7. 2011.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Od 1. 4. 2011 se zákonem o DPH zavádí specifická pravidla pro uplatňování daně nejen na výstupu, ale i na vstupu u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který je určen částečně pro účely s nárokem na odpočet daně a zároveň částečně pro účely bez nároku na odpočet daně (poměrný nárok, krácený nárok). Nová pravidla u daného majetku by měla zabránit negativním dopadům různých výší koeficientů v letech, kdy je majetek vytvářen.
    Je-li pak provedena oprava základu daně nebo výše daně, která má za následek snížení daňového odpočtu, je plátce povinen opravu odpočtu daně provést za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu odpočtu provést. Je-li naopak provedena oprava základu daně nebo výše daně, která má za následek zvýšení daňového odpočtu, je plátce daně oprávněn opravu odpočtu provést na základě přijatého opravného daňového dokladu a to nejdříve za zdaňovací období, ve kterém došlo k opravě základu daně a výše daně, nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, jehož se oprava týká.


Nárok na odpočet DPH od 1. 4. 2011 v daňovém přiznání

    K 30. 6. 2012 došlo ke změně účelu použití počítače pouze pro činnosti, které jsou osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Podnikatel proto provede vyrovnání daně, jehož částka je -4 200 Kč (0 - 4 200). V daňovém přiznání za II. čtvrtletí roku 2012 je povinen uvést na řádku č. 45 částku -4 200 Kč. K dalšímu vyrovnávání již docházet nebude. Vrácená daň je též předmětem daně z příjmů (viz pokyn D-300).
    Dle přechodných ustanovení k zákonu č. 47/2011 Sb. je plátci daně umožněno, aby si uplatnil nárok na odpočet daně i ze vstupů, které pořídil před 1. 4. 2011, pokud si nárok již neuplatnil nebo jej krátil. Dodatečný nárok na odpočet si bude možné uplatnit až za zdaňovací období, ve kterém bude majetek zařazen do užívání. Zároveň je prolomena i tříletá lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně, což znamená, že plátce bude moci uplatnit nárok na odpočet daně či nárok dorovnat ze vstupů před tříletou lhůtou, a to v rámci běžného daňového přiznání.
    Odběratel - poskytnutím slevy je odběratel povinen snížit nárok na odpočet daně již ke dni, ke kterému se dozvěděl o skutečnosti, že mu bude sleva poskytnuta, tj. ke dni 30. 6. 2011, což může doložit e-mailovou korespondencí. Opravu odpočtu daně provede ve zdaňovacím období za měsíc červen 2011. V daňovém přiznání vyplní na řádku č. 40 základ daně -48 000 Kč a daň v příslušném sloupci -9 600 Kč.


Příklad daňové vratky při zaplacení 100 000 Kč na úrocích a hrubé měsíční mzdě 25 000 Kč:

    Nutno podotknout, že případné následné změny v účelu použití majetku vytvořeného vlastní činností v dalších letech avizují úpravy původně uplatněného odpočtu daně. Úpravy podle § 78 zákona o DPH se však budou týkat jen daně na vstupu a nikoliv daně na výstupu.
    Protože se jedná o dlouhodobý majetek, který je využíván nejen pro ekonomické činnosti plátce, ale také pro jeho soukromé účely, je plátce daně povinen uplatnit jen poměrný nárok na odpočet daně v okamžiku jeho uplatnění, neboť mu byla tato skutečnost známa. Postup:
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    V daňovém přiznání se poté uvede pouze poměrná výše údajů o základu daně a dani na vstupu, tj. údaje přepočtené poměrným koeficientem, a to vždy na příslušném řádku č. 40 až 46 ve sloupci „Základ daně“ a ve sloupci „V plné výši“.
    částka úpravy odpočtu daně při prodeji = [daň na vstupu při pořízení majetku x (UNO Z - UNO P) x (lhůta pro úpravu odpočtu - pořadí roku prodeje počítaného od roku pořízení)] / lhůta pro úpravu odpočtu.


Žebříček veřejných uživatelských odpočtů času podle návštěvnosti

    Zákon o DPH dále ukládá povinnost opravy již uplatněného odpočtu v případě, bude-li vypočtená částka opravy záporná. Pakliže bude částka opravy odpočtu kladná, je plátce daně oprávněn výši uplatněného odpočtu opravit. Částka korekce odpočtu daně se uvede na řádku č. 45 v daňovém přiznání. Plátce nesmí taktéž opomenout, že vrácená daň je předmětem daně z příjmů.
    Při výpočtu se využije též koeficient pro krácení nároku na odpočet daně. Plátce je pak povinen provést vyrovnání odpočtu daně v případě, že je nárok na odpočet daně nižší, než původně uplatněný (částka vyrovnání odpočtu daně je záporná). Pokud je situace opačná, je oprávněn provést vyrovnání odpočtu daně (částka vyrovnání odpočtu daně je kladná).
    Příspěvek se zabývá uplatňováním nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011. Rozebírá zásadní změny podmínek pro uplatňování nároku na odpočet daně, dále upozorňuje na změny v opravách odpočtu daně a uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné a krácené výši. Zabývá se též zcela novými instituty v oblasti uplatňování nároku na odpočet daně, a to jeho vyrovnáním a dále uplatňováním u majetku pořízeného vlastní činností. Problematika je vysvětlena i z pohledu „jak vyplnit daňové přiznání“.


Jak se dostat ke svému vytvořenému odpočtu času?

    Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností ale nemůže být majetek nabytý koupí nebo vkladem od jiného plátce a ani ten, který si plátce nechal vyrobit jinou osobou a na jehož vytváření se nepodílel (tzn. stavba na klíč od jednoho dodavatele atp.).
    Zákon o DPH též umožňuje přiměřené zkrácení vypočtené částky úpravy odpočtu daně, jestliže bude majetek používán pro změněné účely jen po část roku. Není však stanoveno, co je myšleno přiměřeným zkrácením úpravy odpočtu daně. Bude záležet opět na poplatníkovi, jakou objektivní metodu pro krácení zvolí. Pravděpodobně se bude jednat o krácení podle měsíců či dnů.
    Vyrovnání se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém byl příslušný majetek poprvé použit nebo spotřebován pro jiné než původní účely. V daňovém přiznání se pak částka vyrovnání odpočtu daně objeví na řádku č. 45 (v řádku pro korekce odpočtů daně).


Pro odpočet úvěru z daní je třeba několik dokumentů

    Podnikatel, čtvrtletní plátce daně, provozuje soukromou ortopedickou ordinaci (osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně) a také internetový obchod s ortopedickými pomůckami (zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně). Pro svoje činnosti využívá počítač, který pořídil v květnu 2011 za 30 000 Kč + 6 000 Kč DPH. K datu pořízení uplatnil podnikatel krácený nárok na odpočet daně ve výši 4 200 Kč (vypořádací koeficient za rok 2011 činil 70 %). Vzhledem k nerentabilnosti internetového obchodu se rozhodl danou činnost k 30. 6. 2012 ukončit. Počítač tak bude dále využívat výhradně pro plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně (pouze pro ortopedickou ordinaci).
    Vyrovnání odpočtu daně se na rozdíl od úpravy odpočtu daně vztahuje na majetek krátkodobé povahy, jako jsou např. zásoby a drobný majetek. Vyrovnání odpočtu daně se provede pouze jednorázově v rámci tříleté lhůty pro uplatnění nároku na odpočet daně u tohoto majetku, který byl použit pro jiné účely, než pro které byl nárok na odpočet původně uplatněn. Tzn. bude se sledovat pouze situace, kdy bude docházet ke změnám v účelu použití majetku pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně a neosvobozená plnění, nikoliv ovšem pro soukromé účely. Použití majetku pro soukromé účely bude na výstupu řešeno dle ustanovení § 13 odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona o DPH, a nebude tak docházet k vyrovnání.
    Odpočet úroků patří mezi nezdanitelné položky. Daňovou povinnost tedy nesnižuje v plném rozsahu jako slevy na dani. Odpočet úroků snižuje daňový základ.


Příklad odpočtu úroků hypotéky v daňovém přiznání 2016

    OSVČ, plátce daně, pořídila v květnu 2011 od plátce daně nemovitost, kterou vložila do obchodního majetku. Na faktuře byl vyčíslen základ daně 2 000 000 Kč a daň 400 000 Kč. Část nemovitosti začala OSVČ okamžitě využívat i pro soukromé účely, tzn., že první patro nemovitosti slouží jako obytná část. V přízemí budovy byla otevřena kancelář plátce. Celková podlahová plocha nemovitosti činí 350 m2, z čehož obytná část zaujímá 160 m2 a kancelářské prostory pro podnikání 190 m2.
    Seznam jednotlivých odpočítávání času, seřazený podle počtu zobrazení. Prohlédněte si jednotlivé odpočty času a získejte inspiraci pro ten Váš! Pokud podle Vás nějaký odpočet času svým obsahem porušuje pravidla, neváhejte napsat na kontaktní e-mail.
    Postup plného nároku na odpočet daně u přijatých plnění a následné zdanění a odpočet z předmětného majetku se nepoužije, pokud je dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností použit výhradně pro:
    Při odpočtu 100 000 Kč činí vzhledem k 15% dani z příjmů daňová úspora 15 000 Kč. Tuto částku posílá v případě zaměstnanců finanční úřad na bankovní účet vlastníka nemovitosti. Osobám samostatně výdělečně činným sníží odpočet úroku daňovou povinnost o 15 000 Kč.
    Jak má postupovat plátce daně, pokud používá přijatá zdanitelná plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně? Má samozřejmě povinnost krátit nárok na odpočet daně dle § 76 zákona o DPH.


Základní změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 podle § 72a 73 zákona o DPH

    Úprava odpočtu daně se provede v posledním zdaňovacím období kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost (částka úpravy odpočtu daně je kladná) nebo možnost (částka úpravy odpočtu daně je záporná) úpravu provést, a to pouze tehdy, pokud rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 % bodů. Vykázání proběhne v daňovém přiznání na řádku č. 60, v němž se uvedou částky úprav odpočtu daně buď kladné, nebo záporné. Nutno ovšem podotknout, že na daném řádku se mohou objevit hodnoty zjištěné nejen podle nového znění § 78 až 78c zákona o DPH platného od 1. 4. 2011, ale také hodnoty vypočtené na základě § 78 a 79 zákona o DPH platného do 31. 3. 2011. Na majetek pořízený do 31. 3. 2011 se totiž vztahují dosavadní právní předpisy. Plátce daně tedy zohlední v přiznání k dani za poslední zdaňovací období roku 2011 prozatím jen úpravu a vyrovnání odpočtu daně dle pravidel platných do 31. 3. 2011 u majetku pořízeného do konce roku 2010. Teprve v posledním zdaň
    Pro úpravu odpočtu daně v dalších letech se aplikuje již ustanovení § 78 až 78c zákona o DPH, ve kterém je nově řešena úprava původně uplatněného odpočtu daně v důsledku změny v rozsahu účelu použití majetku pro ekonomickou činnost plátce.


Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace

    V některých případech však nebude možné v okamžiku uplatnění odpočtu daně určit přesnou výši poměrného koeficientu. Jak postupovat? Poměrný koeficient, tedy procento využití majetku pro ekonomickou činnost, se pak stanoví na základě kvalifikovaného odhadu. Plátce daně na základě svých zkušeností odhadne, v jakém poměru bude dané zdanitelné plnění pro ekonomickou činnost využívat. V posledním zdaňovacím období kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění daného zdanitelného plnění, poté provede korekci poměrného odpočtu daně vypočteného původně pomocí odhadnutého poměrného koeficientu na základě skutečného využití majetku pro ekonomickou činnost. Korekce však nebude provedena, nebude-li se skutečný poměrný koeficient odchylovat od odhadnutého poměrného koeficientu o více než 10 % bodů.
    Problematika oprav odpočtu daně v rámci § 74 zákona o DPH se věnuje opravám odpočtu daně v případech, kdy byla provedena oprava základu daně a výše daně z důvodů uvedených v § 42 zákona o DPH. Připomeňme, že se jedná o opravy např. v důsledku vrácení zboží, dodatečného poskytnutí slevy atp., ale nikoliv o opravy v důsledku chybně uvedené sazby daně.


Odpočet daně v krácené výši a jeho vyrovnání na konci roku

    Pokud plátce vytváří majetek vlastní činností, který bude používat pro účely s nárokem i bez nároku na odpočet daně, je oprávněn ze vstupů pro vytvoření tohoto majetku uplatnit plný nárok na odpočet daně. Jakmile uvede plátce majetek do stavu způsobilého k užívání, tj. zařadí jej do svého obchodního majetku, je povinen dodání tohoto majetku přiznat na výstupu ve svém daňovém přiznání. A to za zdaňovací období, ve kterém došlo k zařazení do obchodního majetku, resp. došlo k uvedení do stavu způsobilého k užívání. Základem daně na výstupu je prvotně cena zjištěná dle celkových nákladů vynaložených na vytvoření tohoto majetku [viz § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH]. Ve zdaňovacím období, kdy přiznal daň na výstupu z předmětného majetku, si z něj zároveň uplatní nárok na odpočet daně v částečné výši, tj. podle účelu jeho použití buď v poměrné, nebo krácené výši.
    Pro uznání odpočtu je nutné doložit v originále výši zaplacených úroků a při prvním uplatňování odpočtu i výpis z katastru nemovitostí. Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku. V případě, že klient potvrzení nedostal, stačí kontaktovat banku nebo stavební spořitelnu. Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné navštívit katastrální úřad.
    Úklidová společnost, měsíční plátce daně, používá pro svoji úklidovou činnost nejrůznější čisticí prostředky. Pro tento účel nakoupila v květnu 2011 paletu čisticích prostředků za 50 000 Kč bez DPH, daňový doklad má k dispozici. Aby eliminovala krádeže těchto čisticích prostředků ze strany zaměstnanců, poskytuje jim zdarma pravidelně každý měsíc jeden druh prostředku dle vlastního výběru. V červnu 2011 jim rozdala čisticí prostředky z této palety za nákupní ceny v celkové výši 5 000 Kč bez DPH.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
27956
cache: 0024:00:00