Jak na věc


oddělení v nemocnici

PŘEDEPSAL VÁM LÉKAŘ ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU?

    Na oddělení jsou přijímáni pacienti v novorozeneckém věku buď ze spádové oblasti centra, nebo novorozenci narození v naší porodnici. Standardně přijímáme i pacienty starší 28 dnů, jejichž zdravotní obtíže mají vazbu na perinatologickou a novorozeneckou problematiku a některé kojence, kteří vyžadují péči chirurgických oborů, především ve spojitosti s řešením vrozených vývojových vad. Ve spolupráci a po dohodě s dětským oddělením naší nemocnice přijímáme podle potřeby také malé kojence, jejichž stav vyžaduje intenzivní nebo resuscitační péči.
    Jednotlivé epizody jsou inspirovány i mediálně známými případy. Například dopadením sexuálního agresora z Jižního Města, případem vraždy pracovníka televizní stanice, vraždou, kterou si objednal majitel domu, aby se zbavil nepohodlné nájemnice. Máte možnost dozvědět se, jak policisté při dopadení pachatele postupovali, co jim komplikovalo práci, případně jaký museli použít trik, aby ho z činu usvědčili.
    Mezi naše povinnosti patří také metodické vedení péče o novorozence v celém regionu. Vedoucí pracoviště zastává též funkci regionálního konzultanta MZ pro péči o novorozence v Jihočeském kraji. Významná je také spolupráce s pracovišti, která se zabývají prenatální diagnostikou závažných vrozených vývojových vad. Závěrem je třeba zmínit naše zapojení do pedagogické činnosti, především do pregraduálního vzdělávání zdravotnických profesí v rámci Zdravotně - sociální fakulty Jihočeské univerzity a zapojení do vědecko - výzkumné činnosti související s naším oborem.


Nabídka práce - zaměstnanec elektroúdržby

    12. října 2015 se celý provoz neonatologického oddělení přestěhoval do velkoryse koncipované nové budovy v pavilonu K v těsném sousedství dětského oddělení. Zkušenosti z prvních týdnů provozu ukazují, že jde nejen z estetického, ale především z provozního hlediska o vydařenou stavbu. I když úroveň a další rozvoj naší péče závisí především na odborné úrovni personálu, jeho odpovídajícímu entuziasmu pro práci, dlouhodobě budovaném a promyšlenému systému péče je určitá úroveň stavebně - technického zázemí nutná. V ostatních centrech České republiky se to stává často limitujícím faktorem např. pro implementaci zásad tzv. vývojové péče, která ve velké míře stojí a padá s možností dlouhodobého pobytu maminek společně s nemocnými a nedonošenými dětmi v inkubátoru na společném pokoji.
    Jako akreditované pracoviště této úrovně plní vedle vyjmenovaných úkolů také úkoly v oblasti vědecko-výzkumné a výukové, přičemž se podílí na negraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařských profesí a také ošetřovatelských profesí.
    Je-li vám ale dobře ve společnosti Plíška, Kozáka, Anděla, Pražáka, Sršně a nakonec asi i Korejse, máte před sebou celých 14 pondělních večerů v dobré partě s první řadou Případů. A dost možná si tentokrát víc užijete detaily cest, které vedly k objasnění zločinů. Jménem scénáristů, režisérů, herců, produkce, všech složek štábu, prostě všech, kteří otiskli svou osobnost do Případů, vám děkujeme.


Za výtěžek z benefičního koncertu koupili dárky pro dětské oddělení

    „Vážení přátelé, děkujeme vám za nároky, jaké máte, a důvěru, jakou nám projevujete. Vaše reakce jsou zcela mimořádné. Přijměte proto naše společné rozhodnutí další řadou nepokračovat jako uvážené rozhodnutí lidí, kteří jsou šťastní z vašich ohlasů a kteří přesto musí vědět, kdy je správné přestat, nepoškodit to dobré, co se podařilo, a vrhnout se na něco nového. První náznaky o plánech pánů Mareše a Malindy se dozvíte zde a na stránkách z rozhovoru s Josefem po odvysílání Posledního případu.
    Současné možnosti nově otevřeného provozu neonatologického oddělení nabízejí možnost hospitalizace současně až 98 novorozenců a 26 maminek, jako doprovodu nemocných a nedonošených novorozenců
    Neonatologické oddělení zajišťuje vysoce specializovanou péči o novorozence pro spádovou oblast Jihočeského kraje a části kraje Vysočina. Plní tak funkci neonatologické části perinatologického centra intenzívní péče ve smyslu platné koncepce oboru neonatologie. Tato péče zahrnuje následující oblasti: neonatální resuscitační péči, neonatální intenzivní péči, intermediální péči včetně společného pobytu novorozenců s jejich matkami a přirozeně také standardní novorozeneckou péči o novorozence narozené v naší porodnici.


Regionální oftalmologický sjezd uvítal 115 účastníků

    Ortopedick-traumatologické oddělení má za sebou přes 50 let tradice kvalitní a intensivní práce nejen v klasické ortopedii, ale i v ortopedii dětské, v léčbě úrazů a poúrazových následků. V průběhu každodenní léčebné praxe byly zaváděny moderní metody operačních řešení úrazů a vad pohybového aparátu, kloubní náhrady, preventivní vyšetření (zejména vrozených vad kyčlí), problematika sportovní medicíny a moderní konservativní léčba.
    Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v posledních letech dosahuje objasněnosti trestných činů okolo 95 %. Jeho příslušníci zasahují, dojde-li k vraždě, pokusu o vraždu, těžkému ublížení na zdraví s následkem smrti nebo dalším nejzávažnějším zločinům.
    Ortopedicko-traumatologické oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči při onemocnění pohybového ústrojí včetně traumatologie. Zajišťuje konzervativní a operativní léčbu onemocnění vrozených vad a jejich následků, získaných vad, úrazů a poúrazových následků pohybového ústrojí. Zajišťuje endoprotetiku končetinových kloubů.


Upozornění - oddělení následné péče bude přestěhováno zpět do budovy T

    V současné době se zde v běžné praxi provádějí operace kloubů kyčelních, kolenních, ramenních i drobných kloubů s umělými náhradami domácími i zahraničními. Nitrokloubní operace se provádějí pomocí endoskopických technik, které usnadňují a zkracují léčení úrazových i neúrazových postižení. Využívá se vynikajících parametrů supersterilního operačního sálu.
    „Nová série hlouběji odkrývá profesní vztahy a zákulisí práce policejního týmu. Na prvním oddělení panuje větší napětí, což ústí v řadu konfliktů. Nové případy jsou výrazně spletitější a náročnější na rozkrytí,“ říká vedoucí projektu Tomáš Feřtek.
    Provoz oddělení je úzce koordinován především s  porodnickou částí gynekologicko-porodnického oddělení, se kterou tvoří funkční celek pod názvem Perinatologické centrum intenzívní péče. Další velmi úzká spolupráce, jak již bylo uvedeno, je především s dětským oddělením naší nemocnice a se všemi ostatními obory, které participují na péči o neonatologické pacienty.


NEBO POTŘEBUJETE PORADIT S JEJÍM VÝBĚREM?

    Spoluautorem scénáře je současný šéf oddělení vražd Josef Mareš. Kriminální seriál Případy 1. oddělení se tak opírá o mimořádnou míru autenticity a přesnosti v popisu policejního prostředí, žargonu i vyšetřovacích postupů. Pro ty je typické, že policisté většinou relativně brzy vědí, kdo je pachatelem. Mnohem těžší ale je dopadnout ho a zločin mu dokázat. Důležitou roli hrají i zdánlivé maličkosti. Způsob pátrání a usvědčení zůstal u všech případů do velké míry zachován.
    Vysoce kvalifikovaný tým lékařů provádí všechny druhy ortopedické léčby a operativy v rámci náplně oboru okresní nemocnice. Oddělení spolupracuje s odborníky jiných specializací, zejména protetiky, chirurgie, rehabilitace, revmatologie, radiodiagnostiky, nukleární medicíny a laboratoří. Věnuje se s dobrými výsledky i sportovní traumatologii.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00