Jak na věc


ochranná pásma elektrického vysokého vedení

Omezení v blízkosti ochranných pásem

    V blízkosti ochranných pásem venkovních vedení není dovoleno provádět práce s hořlavinami a výbušinami nebo tyto látky uskladňovat, stříkat do blízkosti vodičů, jakož i ponechávat stromy, které by vzhledem ke své stabilitě a výšce mohly při pádu ohrozit vedení.
    Elektrická přípojka nízkého napětí končí při venkovním vedení hlavní domovní pojistkovou skříňkou, při kabelovém vedení hlavní domovní kabelovou skříní; není-li v odběratelově objektu zřízena hlavní domovní pojistková skříňka, končí venkovní přípojka nízkého napětí posledním podpěrným bodem (střešníkem, konsolou, stožárem a pod.) umístěným na odběratelově objektu.
    Činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud mají být prováděny v takové vzdálenosti od ochranného pásma, ve které by mohlo dojít k ohrožení vedení nebo jeho plynulého a bezpečného provozu, nutno předem projednat s energetickým podnikem a zároveň s ním dohodnout, v jaké vzdálenosti od vedení a za jakých podmínek může být tato činnost prováděna.
    Výjimky z ustanovení o ochranných pásmech může v jednotlivých případech povolit orgán, který je podle předpisů o povolování staveb příslušný pro povolení stavby energetického díla; přitom stanoví přiměřené podmínky.


Elektrické přípojky a zařízení pro veřejný rozvod elektřiny (§ 1-4)

    Zařízení pro veřejný rozvod elektřiny [ § 2 odst. 1 písm. b) elektrisačního zákona] zřizují energetické podniky. U soustředěné bytové a občanské výstavby zřizují však potřebná zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a elektrické přípojky po projednání s energetickým podnikem a za podmínek jím stanovených generální investoři této výstavby.
    Zřizováním nebo rozšiřováním energetických děl nebo jiných zařízení se v elektrizačním zákoně a v tomto nařízení rozumí činnost investora (stavebníka) díla. Provozováním těchto děl nebo zařízení se rozumí kromě činnosti spojené s jejich vlastním provozem také povinnost pečovat o jejich údržbu a všechny opravy.
    Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti energetického díla, který je určen k zabezpečení plynulého provozu díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.
    V blízkosti ochranných pásem kabelových vedení není dovoleno zřizovat stavby, zařízení nebo skládky, které by nadměrným zahříváním půdy nebo prosakováním ohrožovaly kabelová vedení a jejich plynulý a bezpečný provoz.


Elektrické přípojky a odběrná elektrická zařízení

    U energetických děl, která byla zřízena přede dnem počátku účinnosti elektrisačního zákona, může orgán příslušný pro povolení stavby energetického díla na návrh energetického podniku rozhodnout, že stavby a jiná zařízení, jež nepatří k provozu energetického díla, pokud byla zřízena v prostoru ochranného pásma vedení přede dnem počátku účinnosti elektrisačního zákona, jsou jejich vlastníci povinni na náklad energetického podniku odstranit nebo v nezbytně nutném rozsahu upravit, vyžaduje-li to plynulý a bezpečný provoz vedení.
    Ministerstvo energetiky může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanovit podrobnosti o některých zákazech nebo omezeních v ochranných pásmech nebo v jejich blízkosti, po případě stanovit úlevy z ustanovení o ochranných pásmech. 
    Elektrické přípojky vysokého a velmi vysokého napětí zřizují nebo rozšiřují za podmínek stanovených energetickým podnikem na svůj náklad vlastníci staveb nebo zařízení, která mají být připojena k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, po případě u nově budovaných staveb nebo zařízení jejich investoři․ Jednotná zemědělská družstva zřizují tyto přípojky včetně transformačních stanic pro napájení společných objektů zemědělské výroby na svůj náklad jen v případech, ve kterých jsou u družstva splněny podmínky pro odběr elektřiny ve velkém.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11374
cache: 0024:00:00