Jak na věc


ochranná pásma elektrického vysokého vedení

Elektrické přípojky a odběrná elektrická zařízení

    Zařízení pro veřejný rozvod elektřiny [ § 2 odst. 1 písm. b) elektrisačního zákona] zřizují energetické podniky. U soustředěné bytové a občanské výstavby zřizují však potřebná zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a elektrické přípojky po projednání s energetickým podnikem a za podmínek jím stanovených generální investoři této výstavby.
    Zřizováním nebo rozšiřováním energetických děl nebo jiných zařízení se v elektrizačním zákoně a v tomto nařízení rozumí činnost investora (stavebníka) díla. Provozováním těchto děl nebo zařízení se rozumí kromě činnosti spojené s jejich vlastním provozem také povinnost pečovat o jejich údržbu a všechny opravy.
    Zřídil-li elektrickou přípojku nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny podle ustanovení § 2 po dni počátku účinnosti elektrizačního zákona někdo jiný než energetický podnik, je povinen po vydání povolení k jejich trvalému provozu (užívání) je odevzdat do provozování energetickému podniku, na jehož zařízení pro veřejný rozvod elektřiny se dílo připojuje; energetický podnik převezme tato zařízení do provozu dnem jejich připojení.
    Elektrická přípojka vysokého a velmi vysokého napětí končí při venkovním vedení kotevními isolátory na odběratelově stanici, při kabelovém vedení kabelovou koncovkou v odběratelově stanici.


Omezení v blízkosti ochranných pásem

    Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí:a)
    Elektrická přípojka nízkého napětí končí při venkovním vedení hlavní domovní pojistkovou skříňkou, při kabelovém vedení hlavní domovní kabelovou skříní; není-li v odběratelově objektu zřízena hlavní domovní pojistková skříňka, končí venkovní přípojka nízkého napětí posledním podpěrným bodem (střešníkem, konsolou, stožárem a pod.) umístěným na odběratelově objektu.
    provádět jiné činnosti, které by mohly ohrozit venkovní vedení a plynulost a bezpečnost jeho provozu nebo při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost života nebo majetku (na př. odkopy zemin, kterými by byla narušena stabilita opěrných bodů, navršování předmětů nebo zemin a jiného materiálu do nebezpečné výše, střelbu a práce s hořlavinami a výbušinami, stříkání a postřiky, tělovýchovné, sportovní a jiné hry a cvičení, průjezdy vozidel a zařízení nebezpečně vysokých).


Elektrické přípojky a zařízení pro veřejný rozvod elektřiny (§ 1-4)

    Ostatní organizace a osoby mohou převést díla uvedená v odstavci 1 bezúplatně do vlastnictví státu smlouvou sjednanou s energetickým podnikem; k tomuto bezúplatnému převodu nevyžaduje se rozhodnutí výkonného orgánu národního výboru. Dnem, kdy stát nabývá vlastnictví, přechází dílo do správy energetického podniku. Díla, která nebudou takto převedena do správy energetického podniku, bude tento podnik provozovat na náklad jejich vlastníka.
    V ochranných pásmech stanic nejsou dovoleny činnosti, které by mohly ohrozit stanici a plynulost a bezpečnost jejího provozu (na př. práce s hořlavinami a výbušinami, uskladňování takových látek).
    Elektrické přípojky nízkého napětí zřizují energetické podniky; se souhlasem energetického podniku a za podmínek jím stanovených mohou výjimečně zřizovat nebo rozšiřovat tyto přípojky na svůj náklad i jiné organizace nebo osoby.
    V lesních průsecích je dovoleno pěstovat mimo volný pruh pozemku (bezlesí) porosty do výšky tří metrů; v části ochranného pásma vzdálené nejméně pět metrů kolmo od svislé roviny krajního vodiče je dovoleno pěstovat porosty do takové výše, aby se při pádu nemohly dotknout vodičů vedení. V žádném případě nesmějí se však větve a vrcholky i jednotlivých stromů nebo keřů v ochranném pásmu přiblížit k vodičům vedení i při oboustranném vychýlení na vzdálenost menší než stanoví státní technické normy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00