Jak na věc


ochranná pásma elektrického vysokého vedení

Elektrické přípojky a zařízení pro veřejný rozvod elektřiny (§ 1-4)

    Vyžaduje-li to bezpečný a plynulý provoz vedení nebo technická a hospodářská účelnost, mohou být v jednotlivých případech stanoveny vzdálenosti hranice ochranného pásma od krajních vodičů (kabelů) na obě strany nestejně, pokud se přitom nepřekročí celková šířka ochranného pásma.
    Elektrické přípojky vysokého a velmi vysokého napětí zřizují nebo rozšiřují za podmínek stanovených energetickým podnikem na svůj náklad vlastníci staveb nebo zařízení, která mají být připojena k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, po případě u nově budovaných staveb nebo zařízení jejich investoři․ Jednotná zemědělská družstva zřizují tyto přípojky včetně transformačních stanic pro napájení společných objektů zemědělské výroby na svůj náklad jen v případech, ve kterých jsou u družstva splněny podmínky pro odběr elektřiny ve velkém.
    zřizovat stavby, umisťovat jiná podobná zařízení nebo skládky a provádět jiné činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup ke kabelovému vedení nebo které by mohly ohrozit kabelové vedení a plynulost a bezpečnost jeho provozu (na př. prosakováním působit korosivně na kabely);
    Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí:


Omezení v blízkosti ochranných pásem

    Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti energetického díla, který je určen k zabezpečení plynulého provozu díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.
    Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni je udržovat ve stavu, který by neohrožoval energetické dílo a plynulost a bezpečnost jeho provozu; jsou také povinni zdržet se všeho, co by mohlo takové ohrožení způsobit. V lesních průsecích jsou povinni k zajištění přístupu a příjezdu k vedení udržovat volný pruh pozemků, t. zv. bezlesí, o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (stožárů).
    zřizovat stavby nebo přestavby budov a konstrukcí nebo umisťovat jiná podobná zařízení (na př. stožáry, věže, antény, jeřáby, lešení), jakož i uskladňovat lehce hořlavé nebo výbušné látky (na př. pohonné hmoty, seno, slámu, rákosí);
    V ochranných pásmech stanic nejsou dovoleny činnosti, které by mohly ohrozit stanici a plynulost a bezpečnost jejího provozu (na př. práce s hořlavinami a výbušinami, uskladňování takových látek).


Elektrické přípojky a odběrná elektrická zařízení

    Organizace státního socialistického sektoru převedou bezúplatně energetická díla uvedená v předchozím odstavci zároveň do správy energetických podniků podle předpisů o správě národního majetku.
    V lesních průsecích je dovoleno pěstovat mimo volný pruh pozemku (bezlesí) porosty do výšky tří metrů; v části ochranného pásma vzdálené nejméně pět metrů kolmo od svislé roviny krajního vodiče je dovoleno pěstovat porosty do takové výše, aby se při pádu nemohly dotknout vodičů vedení. V žádném případě nesmějí se však větve a vrcholky i jednotlivých stromů nebo keřů v ochranném pásmu přiblížit k vodičům vedení i při oboustranném vychýlení na vzdálenost menší než stanoví státní technické normy.
    Elektrická přípojka vysokého a velmi vysokého napětí končí při venkovním vedení kotevními isolátory na odběratelově stanici, při kabelovém vedení kabelovou koncovkou v odběratelově stanici.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00