Jak na věc


obec javorník nad veličkou

Karla Nádeníčková, Javorník e.č. 70, nar. 6.3.1963

    2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Ing. Jana Motyčková, Velká nad Veličkou 310.
    Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplnění předpisů.
    Obecní úřad Velká nad Veličkou stavební úřad obdržel dne 14.10.2008 Vaši žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Mostek přes potok“ na pozemcích parc. č. KN 5980, KN 503/2, KN 477/2 v kat. území Javorník nad Veličkou.


STAVEBNÍ POVOLENÍ A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

    13. Po skončení stavby je nutno podat návrh na vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona obsahující náležitosti obsažené v § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb.


Veřejná vyhláška - mostek přes potok - Javorník

    Stavební úřad oznámil dne 15.10.2008 veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení podle § 87 stavebního zákona všem známým účastníkům a jelikož jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil od místního šetření a ústního jednání a stanovil termín, do kterého mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky. Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky. Územní řízení bylo podle § 78 stavebního zákona a § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), spojeno se stavebn
    Vyvěšeno dne ……………………………. Sejmuto dne ……………………………
    Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. KN 5980, KN 503/2, KN 477/2 v kat. území Javorník nad Veličkou. Umístění stavby je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1 : 1000, který je součástí schválené projektové dokumentace.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00