Jak na věc


občanský průkaz film

Všechny koprodukční filmy České televize

    Komedie o jedné rebelii proti husákovskému socialismu a vlastní cestě k dospělosti. Koprodukční film ČT byl volně inspirován stejnojmennou knihou P. Šabacha (2010). Hrají: A. Geislerová, M. Myšička, M. Taclík, J. Macháček, K. Liška-Boková, M. Sidonová, J. Šulcová, J. Dulava, V. Kotva, L. Kovář, M. Vrba, J. Vlček, J. Šárka a další. Scénář P. Jarchovský. Kamera M. Štrba. Režie O. Trojan
    - K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan  předkládá před vydáním nového občanského průkazu  občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list.
    O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat totožnost a bude vyžadován jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.
    -  občanský průkaz se  strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ( e-OP s čipem), , údaje jsou zpracovány   elektronicky- podpis, digitální zpracování podoby občana    
    Zažádat o vydání  eOP může občan osobně  u kteréhokoliv obecního úřadů obce s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého pobytu. Žádost o vydání eOP se tiskne přímo s údaji o žadateli z informačního systému. Pořizuje se digitalizovaná podoba občana.


Štáb filmu Občanský průkaz se dočkal sněhu

    - Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
    Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i společně se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní grotesky, jiné dramatické a fatální.
         vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu, nebo vědecké hodnosti, nebo jeho vydání z jiného důvodu v době delší než půl roku před uplynutím   platnosti dosavadního občanského průkazu
    Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce , příp.  pěstoun, osoba, které byl občan  mladší 15 let svěřen do péče.


Občanský průkaz Ondřeje Trojana je nesentimentální vzpomínkou

         v případě převzetí vyhotoveného občanského průkazu na jiném úřadě obce s rozšířenou působností než byla podána žádost o vydání občanského průkazu.
    Musím si vyměnit dosavadní občanský průkaz?NE. Dosavadní občanské průkazy jsou platné po dobu platnosti v nich uvedenou.Musím přinést fotografii?NE. Fotografie již není třeba. Pořizuje se digitální zpracování obličeje přímo při pořizování žádosti.Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu ?Na vaši žádost lze do e-OP zapsat stav( může být a nemusí) a titul ( pokud nebyl titul zadán v minulém OP, tak je nutné doložit diplom)
    Jedná -li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Fotografii lze také pořídit u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.


Filmová distribuce rozdává Občanský průkaz

    U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva , kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
    Dle zák.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: Nesplní-li občan povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy o občanských průkazech a o hlášení a evidenci pobytu občanů - lze uložit pokutu do 10 000,-Kč.
    Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem, nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00