Jak na věc


občanská válka na ukrajině

V případě zájmu o cenovou nabídku nebo poradenství nás neváhejte kontaktovat níže pomocí kontaktního formuláře

    Občanská práva nebo též občanské svobody jsou ta základní práva a svobody, která příslušejí občanům daného státu či jiné občanské korporace. Tím se odlišují od lidských práv, která demokratické státy zaručují všem lidem, tedy i cizincům. Příkladem občanského práva, které (zpravidla) cizincům nepřísluší, ani když jsou obyvateli daného státu, je volební právo, které je jedním ze základních politických práv.
    Stavby občanského vybavení realizujeme tzv. ''Na klíč'' , zajistíme projektovou dokumentaci, stavební povolení, samotnou výstavbu až po kolaudaci. Naši pracovníci mají v oboru mnoholeté zkušenosti a jsou to praví profesionálové.
    Související dokumenty:Podrobný manuál k založení občanského sdružení na stránkách Ateliéru životního prostředí (rtf, 130 Kb)Registrace občanských sdružení v praxi Ministerstva vnitra (studie NETTu)
    Pro potřeby územního plánování nejlépe charakterizuje rozdílnost zařízení občanského vybavení členění podle druhů činností, ze kterého pak vyplývají nároky na velikost ploch a pozemků. Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení, tj. zařízení:
    Poradna byla od června 2014 do srpna 2015 zapojena do projektu „Proč zrovna já?“ - anonymní, bezplatné poradenství obětem trestných činů, jejich příbuzným a přátelům, který byl realizován Probační a mediační službou České republiky v partnerství s Asociací občanských poraden.


Lhůty pro registraci a možnosti odvolání

    Občanská práva zaručují občanům určité svobody a tím omezují politickou moc, aby nemohla být zneužívána k zásahům do života občanů. V České republice je zaručuje Listina základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku. Listina rozlišuje:
    Pouze občanům se také přiznává právo na ochranu menšin (Listina, čl. 25) a dále některá práva hospodářská a sociální: právo na podporu v nezaměstnanosti (čl. 26,3), ve stáří a při nezpůsobilosti pracovat (Listina, čl. 30) a právo na bezplatnou lékařskou péči a vzdělání (čl. 31 a 33). Tato práva však přesněji vymezují teprve zákony.
    Od září 2013 je naše organizace zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR v elektronické podobě podle § 48 odst. 1 zákona o obětech trestných činů. Registr je veřejný a bude představovat aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu. Registr bude zároveň sloužit jako informační zdroj o dostupných službách pro oběti a všechny subjekty, které mají povinnost oběti o subjektech pomoci informovat.


Další kroky související se založením občanského sdružení

    Stavby občanské vybavenosti jsou zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání, výchovu, sociální služby, péče o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod. Naše firma se mimo jiné zabývá výstavbou a rekonstrukcemi výše uvedených staveb. V našem portfoliu naleznete od rekonstrukcí školních kuchyní po výstavbu kulturních center, školních budov. V této oblasti používáme materiály té nejvyšší kvality.
    Při členění občanského vybavení podle polohy v území obce, které je z hlediska územního plánování významné, je brána v úvahu zejména závislost zařízení na bydlení, na demografické skladbě obyvatel a pro zařízení specifického charakteru na přírodních podmínkách sídla (např. lázeňské léčebny, horská střediska atd.). I když intenzivní rozvoj osobní dopravy výrazně ovlivňuje dostupnost zařízení, lze předpokládat, že např. zařízení pro děti předškolního věku budou vždy situována v blízkosti koncentrace bytové zástavby.


Důvody proč zakládat občanské sdružení

    Poradna byla od května 2013 do prosince 2014 zapojena do projektu Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu bylo informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s Asociací občanských poraden.
    V České republice jsou občanská práva přiznána všem státním příslušníkům. Kromě státního občanství má každý občan České republiky též občanství obce svého trvalého pobytu (zákon vytváří protiústavní výjimku u obyvatel vojenských újezdů, kteří obecní občanství nemají) a občanství kraje, k němuž tato obec patří. Občanství v hlavním městě Praze je zároveň krajským i obecním občanstvím. V Praze a v těch statutárních městech, která mají samosprávné městské části nebo obvody, existuje navíc ještě občanství ve vztahu k městské části nebo obvodu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00