Jak na věc


oběti holocaustu

K zákonu o obětech trestných činů

    Primárním obětem, kterým bylo ublíženo na zdraví, bude vyplacena paušální částka 10 000 Kč (dříve 25 000 Kč); obětem těžkého ublížení na zdraví bude vyplacena paušální částka 50 000 Kč (dříve 25 000 Kč); obě skupiny mohou alternativně namísto paušální částky obdržet částku až do výše 200 000 Kč (dříve 150 000 Kč), pokud bezpečně prokážou výši ztráty na výdělku a výši nákladů spojených s léčením. Takto poskytnutá peněžitá částka se případně snižuje o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela. ZOTČ nově rozlišuje mezi ublížením na zdraví (zavádí vlastní definici odlišnou od definice trestního zákoníku) a těžkou újmou na zdraví (v dřívější právní úpravě se vyskytovala jen škoda na zdraví), což je v souladu s trestním zákoníkem. Minulá právní úprava poskytovala oběti trestného činu peněžitou pomoc na základě bodového hodnocení, pokud dosahovalo alespoň 100 bodů (vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění). Nová právní úprava opou
    Poškozeným (§ 43 odst. 1 TŘ) může být naproti tomu nejen osoba fyzická, ale i osoba právnická. Zatímco, v poslední době neustále se rozrůstající, procesní práva poškozeného upravuje TŘ, tak hmotná práva oběti, především právo na nějakou formu pomoci od státu, upravuje právě ZOTČ. V praxi ale velice často dochází k situacím, že oběť v režimu ZOTČ je zároveň poškozeným v režimu TŘ. Proto i v této souvislosti dochází s přijetím ZOTČ k novelizaci TŘ.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Právo na peněžitou pomoc ze strany státu je stěžejní částí ZOTČ (dříve upraveno zákonem č. 209/1997 Sb.). I zde však došlo k několika změnám, ačkoliv obsahově je ZOTČ velmi podobný zákonu předchozímu. Především se mění výše poskytované peněžité pomoci, ale i se rozšiřuje okruh příjemců peněžité pomoci. Účelem poskytnutí peněžité pomoci ze strany státu (Ministerstva spravedlnosti) je překlenutí zhoršené sociální situace, z čehož vyplývá, že poskytnutí peněžité pomoci by mělo být velice rychlé (§ 25 odst. 1). Účel zákona lze ale spatřovat i v částečné náhradě újmy, která byla oběti způsobena. Peněžitá pomoc se však poskytuje pouze tehdy, pokud konkrétní oběť o poskytnutí peněžité pomoci požádala (§ 30) a pokud nemajetková újma, škoda na zdraví nebo škoda vzniklá v důsledku smrti způsobené trestným činem nebyla plně nahrazena (§ 25 odst. 2). Peněžitá pomoc se poskytne, nejsou – li důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, kterým byla oběti bez důvodných pochybností způsobena smrt


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00