Jak na věc


občanská válka na ukrajině

Návrh na registraci musí podle zákona obsahovat:

    Při členění občanského vybavení podle polohy v území obce, které je z hlediska územního plánování významné, je brána v úvahu zejména závislost zařízení na bydlení, na demografické skladbě obyvatel a pro zařízení specifického charakteru na přírodních podmínkách sídla (např. lázeňské léčebny, horská střediska atd.). I když intenzivní rozvoj osobní dopravy výrazně ovlivňuje dostupnost zařízení, lze předpokládat, že např. zařízení pro děti předškolního věku budou vždy situována v blízkosti koncentrace bytové zástavby.
    Občanská práva zaručují občanům určité svobody a tím omezují politickou moc, aby nemohla být zneužívána k zásahům do života občanů. V České republice je zaručuje Listina základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku. Listina rozlišuje:
    Od září 2013 je naše organizace zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR v elektronické podobě podle § 48 odst. 1 zákona o obětech trestných činů. Registr je veřejný a bude představovat aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu. Registr bude zároveň sloužit jako informační zdroj o dostupných službách pro oběti a všechny subjekty, které mají povinnost oběti o subjektech pomoci informovat.


Schůze občanského sdružení a zápisy ze schůzí

    Stavby občanského vybavení realizujeme tzv. ''Na klíč'' , zajistíme projektovou dokumentaci, stavební povolení, samotnou výstavbu až po kolaudaci. Naši pracovníci mají v oboru mnoholeté zkušenosti a jsou to praví profesionálové.
    Občanská práva nebo též občanské svobody jsou ta základní práva a svobody, která příslušejí občanům daného státu či jiné občanské korporace. Tím se odlišují od lidských práv, která demokratické státy zaručují všem lidem, tedy i cizincům. Příkladem občanského práva, které (zpravidla) cizincům nepřísluší, ani když jsou obyvateli daného státu, je volební právo, které je jedním ze základních politických práv.
    Pro potřeby územního plánování nejlépe charakterizuje rozdílnost zařízení občanského vybavení členění podle druhů činností, ze kterého pak vyplývají nároky na velikost ploch a pozemků. Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení, tj. zařízení:
    Související dokumenty:Podrobný manuál k založení občanského sdružení na stránkách Ateliéru životního prostředí (rtf, 130 Kb)Registrace občanských sdružení v praxi Ministerstva vnitra (studie NETTu)


V případě zájmu o cenovou nabídku nebo poradenství nás neváhejte kontaktovat níže pomocí kontaktního formuláře

    Poradna byla od května 2013 do prosince 2014 zapojena do projektu Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu bylo informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s Asociací občanských poraden.
    Pouze občanům se také přiznává právo na ochranu menšin (Listina, čl. 25) a dále některá práva hospodářská a sociální: právo na podporu v nezaměstnanosti (čl. 26,3), ve stáří a při nezpůsobilosti pracovat (Listina, čl. 30) a právo na bezplatnou lékařskou péči a vzdělání (čl. 31 a 33). Tato práva však přesněji vymezují teprve zákony.
    V České republice jsou občanská práva přiznána všem státním příslušníkům. Kromě státního občanství má každý občan České republiky též občanství obce svého trvalého pobytu (zákon vytváří protiústavní výjimku u obyvatel vojenských újezdů, kteří obecní občanství nemají) a občanství kraje, k němuž tato obec patří. Občanství v hlavním městě Praze je zároveň krajským i obecním občanstvím. V Praze a v těch statutárních městech, která mají samosprávné městské části nebo obvody, existuje navíc ještě občanství ve vztahu k městské části nebo obvodu.


Druhy činností občanského vybavení

    Stavby občanské vybavenosti jsou zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání, výchovu, sociální služby, péče o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod. Naše firma se mimo jiné zabývá výstavbou a rekonstrukcemi výše uvedených staveb. V našem portfoliu naleznete od rekonstrukcí školních kuchyní po výstavbu kulturních center, školních budov. V této oblasti používáme materiály té nejvyšší kvality.
    Poradna byla od června 2014 do srpna 2015 zapojena do projektu „Proč zrovna já?“ - anonymní, bezplatné poradenství obětem trestných činů, jejich příbuzným a přátelům, který byl realizován Probační a mediační službou České republiky v partnerství s Asociací občanských poraden.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00