Jak na věc


normy teplých pokrmů

Bezpečnostní tabulky a normy ČSN

    Ohnivzdornost trezorů je na delší povídání a proto jsme o ní napsali článek, který popisuje ohnivzdornost u trezorů. Norma EN 1047 je celoevropsky uznávaná právě na určení stupně ohnivzdornosti trezorů.
    Následuje výčet norem, zákonů a nařízení, které se dotýkají trezorů. Je pravdou, že zásadní je celoevropská norma EN 1143-1, která především dělí trezory na bezpečnostní třídy. Pro majitele zbraní je také důležitý zákon č. 119 o uložení zbraní. Pro lidi chránící své know-how norma EN 1047 o ohnivzdornosti trezorů.
    Tato česká technická norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání. Používá se pro trezory se základní bezpečností, jejichž parametry nejsou řešeny ČSN EN 1143-1.
    Technické normy ČSN - pultový i zásilkový prodej. Služba Aktualizace norem ČSN vhodná i pro certifikované firmy. Normy ČSN EN ISO 9000 , ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Normy - měsíčně aktualizovaný seznam. Informace z oblasti technických norem a normalizace.Bezpečnostní tabulky a značky, fotoluminiscenční značení.


Závaznost českých technických norem ČSN

    Pro uživatele norem a pracovníky firemního oddělení technické normalizace, kteří normy ČSN zajišťují jiným způsobem nebo jim postačí pouze informace o vydání normy ČSN, je služba placená dle cenové tabulky.
    Toto nařízení stanoví technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.
    Výsledky prováděných zkoušek jsou použity pro klasifikaci odolnosti proti vloupání. Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání.
    Zákazníkům nabízíme řešení, jak udržet normy ČSN aktuální - tedy platné, včetně všech doplňků. Služba aktualizace norem umožňuje jednorázové ověření platnosti normy i pravidelné automatické aktualizace:


Norma na trezorové zámky ČSN EN 1300/2005

    Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Cílem jeho vypracování bylo vytvořit základ právní úpravy odpovídající čl. 75 Evropské dohody, která obsahuje závazek ČR dosáhnout ve spolupráci s EU plné shody s technickými předpisy ES, evropskou normalizací a postupy posuzování shody.
    Normy, přesněji, technické normy jsou vyjádřením určitých požadavků. Normy ČSN stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, ochranu zdraví, atd. ...
    Služba aktualizace ČSN je zdarma pro zákazníky a uživatele norem, kteří požadují společně s informacemi i fyzické dodání norem a mít tak k dispozici kompletní obsah nově vydané normy ČSN.
    Protože se německé výrobky dovážejí také do České republiky, je u nás známý předpis VDMA. Už méně se ale ví, že toto vlastně není norma, ale stavební předpis! Nedefinuje odolnost proti vloupání, ale konstrukci ocelových schránek. Pro naše úřady je to necertifikovaný trezor a pro pojišťovny "nezjištěná konstrukce". Prodejci ale dále nabízejí zboží podle "normy" VDMA, certifikát Vám k tomu ale nedoloží.


Bezpečnostní tabulky a značky (dle normy ISO 3864)

    Seznam norem ČSN TECHNOR je zdarma v plném rozsahu k využití, jsou zde uvedeny všechny platné normy ČSN i normy již zrušené s odkazem na jejich náhrady. Měsíční aktualizace seznamu norem zajišťuje přesné a kompletní informace o platnosti normy včetně upozornění na nově vydanou změnu či opravu technické normy ČSN.
    Udává stupeň ohnivzdornosti pro papírové dokumety. Jsou tři části zkoušky: zkouška trezoru požárem (zkušební pec) a sledování vnitřní teploty, která nesmí překročit 175 stupňů Celsia. odolnost proti explozím, kdy trezor musí prokázat odolnost proti náhlým vysokým teplotám a odolat nahromaděným parám a plynům. ochrana obsahu trezoru proti ohni i po pádu ze 30 stop (9,1m)
    - Organizací zpracování návrhu normy ČSN je pověřen Český normalizační institut. Informace o plánovaném postupu prací na nově vydávané normě nebo na normě revidované lze nalézt ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).
    Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.


Technické normy ČSN - informace o normách, prodej norem. Normy ČSN - Aktualizace. Bezpečnostní tabulky a fotoluminiscenční značky.

    Pravidla bezpečnosti práce vyžadují viditelně označit všechna nebezpečí na únikových cestách, komunikacích, skladovacích prostorech, zejména ostré hrany, rohy, výčnělky, ...
    Nejčastější příčinou úrazů je uklouznutí. S tímto nebezpečím se setkáme na schodech, žebřících, průmyslových podlahách apod., kde po uklouznutí hrozí pád a zranění. K účinné prevenci úrazů uklouznutím patří instalace protiskluzové (protiskluzné) pásky.
    Norma EN 14450 je vlastně norma pro plechové skříně. Zná jen dvě normy S1 a S2. Vůbec neřeší odporové jednotky (RU) jako všechny ostatní normy vztahující se k trezorům. Jen výjimečně je nějaký trezor certifikovaný do této normy. Musí to být z neznalosti výrobce a nebo obavy, že jeho trezor neprojde z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost trezorů se určuje podle příslušných norem ČSN 916012 nebo EN 1143-1 (ČSN 916011).
    Úschovné objekty se hodnotí podle odolnosti proti násilnému a skrytému vniknutí. Podle takového hodnocení NBÚ dělí trezory na typy. Úschovný objekt určitého typu může následně sloužit pro ukládání utajovaných skutečností určité třídy utajení (Za předpokladu, že je umístěn v zabezpečené oblasti).


Norma pro plechové skříně EN 14450/2005

    Současná situace je taková, že v Německu se jednoplášťové trezory označují jako třída A. Dvouplášťové trezory se potom označují jako třída B. Certifikáty však nejsou. Více o předisu VDMA.
    Trezorové zámky mají vlastní certifikáty, které prokazují jejich bezpečnost. Požadavky na trezorové zámky upravuje právě norma EN 1300. Norma rozděluje zámky do několika tříd pojmenovaných písmeny. Ve velké většině se do trezorů montují zámky v bezpečnostní třídě A. Elektronické zámky už základním provedení jsou ve vyšší třídě B. Ve vyšších třídách se zámky již nemontují. Jsou celkem nákladné a skok v zabezpečení není tak velký.
    Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky stanoví, že české technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné. Obecnou závazností se rozumí povinnost dodržovat normy ČSN obecně, bez jakéhokoliv omezení, tj. všemi právnickými nebo fyzickými osobami. Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s českými technickými normami však může vzniknout ...


Technické normy ČSN - právní úprava

    Požadavek Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek v budovách zní: „Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být ...“
    Bezpečnostní tabulky jsou nutným vybavením každé dílny nebo skladu. Bez bezpečnostních tabulek se neobejdou ani administrativní budovy, školy nebo úřady. Bezpečnostní tabulky a značení musí označovat všecha možná rizika, bezpečnostní tabulky potřebujeme na každém stroji či zařízení. Dodávané tabulky a značky jsou vyrobeny dle právní normy č.11/2002Sb. a technické normy ISO 3864....

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16585
cache: 0024:00:00