Jak na věc


neziskové organizace v čr

Major renovation planned for Prague’s Masaryk train station

    Na rozvoj neziskových organizací se zaměřuje Informační centrum neziskových organizací (ICN). Mezi jeho hlavní cíle patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Jde o otevřenou organizaci, která spolupracuje s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty.
    Mezi členy sdružení mírně převažují muži nad ženami – členy nějakého občanského sdružení tvoří v 53 % muži a ve 42 % ženy. Do aktivit neziskových organizací se přitom zapojují nejčastěji lidé s průměrnými a vyššími měsíčními příjmy. Lidé s nízkými příjmy a se základním vzděláním se zapojují do společenských organizací výrazně méně. Nejvyšší podíl členů ve sdruženích je mezi přívrženci ODS a KDU-ČSL. O aktivitě členů občanských sdružení dostatečně vypovídá také fakt, že je mezi nimi mnohem méně nevoličů (lidí, kteří nechodí k volbám), než v běžné populaci. Jinými slovy se dá říci, že členové občanských sdružení jsou aktivní občané – voliči.


Konzultujeme projektové žádosti

    1993 – 1996Stát formoval svůj vztah k neziskovému sektoru zpočátku skepticky a rezervovaně (nedostatek vůle rozdělit Nadační investiční fond, váhání nad novým zákonem o nadacích). Představy o neziskovém sektoru ovlivňuje debata dvou vůdčích politických osobností, Václava Havla a Václava Klause, o podstatě tzv. občanské společnosti. Státní politika v této době zaostala za vlastním samovolným vývojem neziskového sektoru; přesto státní podpora neziskovému sektoru zůstala stabilní (2 až 3 mld. Kč).1997 – 2001Vztah státu k neziskovému sektoru se stal intenzivnějším a přesnějším. Nový zákon o nadacích vedl ke konsolidaci nadační sféry, proběhla příprava nových zákonů a zpřesňování dotačních pravidel jednotlivých ministerstev. Byla obnovena činnost Rady vlády pro nestátní neziskové organizace(RNNO) a došlo k rozdělení prvních finančních prostředků z Nadačního investičního fondu. 2002 – dnesV tomto období došlo ke dvěma velkým změnám. Za prvé byly v rámci reformy veřejné správy vytvořeny kraje
    Neziskové organizace jsou nezávislé na státu a své úsilí zaměřují na pomoc ve všech oblastech lidského života. Základním motivem činnosti není nikdy návratnost investic, ale vždy dobrá vůle a úsilí pomáhat. Případné zisky jsou investovány zpět do činnosti organizace.
    Do neziskového sektoru se řadí například subjekty poskytující veřejné služby, subjekty pracující pro své členy, subjekty financující činnosti ostatních apod. Působí v mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální služby, péče o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochrana životního prostředí, kultura a ochrana kulturních památek nebo rozvoj komunit. Významnou oblastí neziskové práce je i oblast sportu.


Základní legislativní rámec NNO

    Rok 1989 přinesl v této oblasti zásadní změnu. Začaly vznikat tisíce nestátních neziskových organizací a celý sektor prošel od té doby řadou změn, které můžeme rozdělit do čtyř etap:1990 – 1992Atmosféra doby se odrazila v prvních právních úpravách neziskového sektoru (zákon o sdružování a právní úprava nadací) a v založení Nadačního investičního fondu. Vznikla Rada pro nadace jako poradní orgán vlády pro otázky NNO. Liberální politika státu v této době vytvořila podmínky k nastartování veřejně prospěšné činnosti, kterou v počátcích významně podpořili také zahraniční dárci s cílem rozvinout tento pilíř demokratické společnosti.
    Možností jsou daňové asignace. Daňové asignace znamenají rozhodnutí poplatníka daně z příjmů fyzických osob o tom, které NNO dá 1 – 2 % ze zaplacených daní. Z fiskálního hlediska je daňová asignace dalším zdrojem financování těchto subjektů. Oproti státním dotacím se zde veřejné prostředky vybrané státem přerozdělí, nikoliv parlamentním schválením rozpočtu, nýbrž rozhodnutím jednotlivých poplatníků.


Nejdůležitější objevy současnosti

    Oblast Neziskových organizací je velmi limitována a omezena finančními prostředky. Nejlepším způsobem jak podpořit činnost těchto sektorů a oblastí jsou právě dotace z EU. Evropské strukturální fondy nabízí možnost neziskovým organizacím značně profinancovat předem připravený a naplánovaný projekt s tím, že musí být dodržena struktura formálních požadavků, které Vám díky naší společnosti dokážeme přiblížit. Nedílnou součástí je, aby každá organizace byla připravena splnit všechny požadavky, které po přijetí a profinancování projektu musí být dodrženy. I v těchto případech jsme Vám ochotni na základě našich zkušeností pro Vaši organizaci nalézt optimální způsob a možnost jak obstát ve složitostech, tak aby i neziskové organizace dosáhly na možnosti, které dotace z EU nabízí.
    Neziskový sektor navazuje v dnešní České republice na bohatou tradici. Nadace a spolky měly vždy významný podíl na národní, kulturní a politické emancipaci (viz například Národní obrození, vznik Československé republiky v roce 1918, Sametová revoluce v roce 1989). Tradice spolkové činnosti a neziskových organizací byla zpřetrhána v době totalitních režimů – fašistického a komunistického, kdy byla svobodná iniciativa občanů nežádoucí.
    Díky našim zkušenostem s přípravami projektových žádostí v rámci neziskových organizací od nás můžete očekávat maximální spolupráci a servis při vypracování žádosti o dotaci. Nalezneme pro Vás a pro Vaši organizaci nejvhodnější finanční prostředky v rámci dotačních titulů. Rovněž Vám nabízíme vypracování analýz a posouzení na základě hodnotných průzkumů až po finální proplacení žádosti o dotaci.


Etapy vývoje neziskového sektoru od roku 1989

    Typem nestátní neziskové organizace, které jsou vytvářeny na základě sdružování občanů a na členské bázi, jsou občanská sdružení. Mezi členy občanských sdružení patří téměř polovina české dospělé populace (47 %).
    Daňové úlevy těchto neziskových organizací jsou v zemích EU obvykle vázané na určitou definici veřejné prospěšnosti. Z toho plyne dílčí vymezování subjektů pro daňové úlevy v různých zákonech.
    Činnost nestátních neziskových organizací upravují v České republice následující zákony, podle nichž se řídí proces registrace, organizační struktura, finanční řízení, hospodaření organizace a její zánik:
    Obecně prospěšné společnosti jsou osvobozeny od daně darovací. Veškeré dary, které společnost získá, tak mohou být v nesnížené výši využity na aktivity společnosti.


New evidence emerges in sports subsidy scandal embroiling Czech football

    Ještě před 5 lety přitom uvedla členství ve sdruženích jen asi třetina lidí. Je pravděpodobné, že se zvýšilo povědomí veřejnost o činnosti a prospěšnosti NNO, lidé začali více vyhledávat spolky jako způsob prožívání volného času a součást kulturního života a že se zvětšila vzdělaná a zajištěná střední třída populace, která je tradičně oporou aktivit v neziskovém sektoru. V každém případě jde o pozorovatelný pozitivní trend.Občané České republiky jsou nejčastěji členy sportovních organizací (16 %) a často jsou členy zájmových organizací, jako jsou zahrádkáři a pěstitelé (6 %), dobrovolní hasiči (6 %) nebo organizace rybářů (5 %).
    ICN poskytuje neziskovým organizacím důležité servisní služby – provozuje specializovanou veřejnou knihovnu, spravuje databázi neziskových organizací v České republice, pečuje o databázi finančních zdrojů, vydává informační servis, organizuje semináře a zprostředkovává odborné konzultace.
    Členství České republiky v EU může do budoucna výrazně posílit význam a vliv mnoha nestátních neziskových subjektů a lépe tak pomoci všem, kteří jsou na jejich aktivitách závislí.
    Neziskový sektor je důležitou součástí ekonomického i politického prostředí každé vyspělé země. Vyrovnává totiž přetlak ekonomických zájmů nejsilnějších hráčů na všech typech trhu.


Czech PM says great opportunities for Czech companies in Brazil after meeting President Bolsonaro in

    Neziskové organizace získávají značnou část financí na podporu svých aktivit pořádáním řady akcí určených pro širokou veřejnost. K dosud nejúspěšnějším se řadí například „Běh pro paraple“ organizovaný na podporu zdravotně postižených sportovců, akce „Pomozte dětem“ podporující znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let, „Bílá pastelka“ a „Světluška“ shromažďující finanční prostředky a informující veřejnost o životě nevidomých nebo každoroční Adventní koncerty.
    OP ŽP podporuje projekty na předcházení vzniků komunálních odpadů, třídění odpadů, snižování environmentálních rizik, projekty na zajišťování ochrany významně chráněných území a prvků, energeticky úsporné renovace veřejných budov aj. IROP podporuje pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení, výstavbu, rekonstrukci, rozšíření a vybavení sociálních podniků, zeleň v okolí budov a na budovách, stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), snižování energetické náročnosti budov apod.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00