Jak na věc


neplatnost právního úkonu

Garance bezchybnosti a profesionality.

    Závěrem uvádíme, že při přezkumu neplatnosti rozhodnutí valné hromady má soud přihlížet nejen k zájmům společníka a dalších chráněných osob, jež se neplatnosti rozhodnutí valné hromady dovolávají, ale je nutné vždy přihlížet k tomu, zda vyslovení neplatnosti rozhodnutí nezpůsobí společnosti či dalším subjektům a osobám nepřiměřené následky a zda vyslovením neplatnosti nemůže být ohrožena stabilita společnosti. Lze tedy shrnout, že v souladu s ust. § 260 odst. 1) OZ soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, pokud návrhem na vyslovení neplatnosti napadené rozhodnutí valné hromady nemá závažné právní následky, ačkoli je v rozporu se zákonem či společenskou smlouvou či dobrými mravy.
    I když je v některých zemích mnohoženství tolerováno či dokonce společností vyžadováno, v České republice uzavření manželství s ženatým mužem nebo vdanou ženou anebo s osobou, která uzavřela partnerství, nejenže způsobuje neplatnost celého manželského svazku, ale je i trestným činem, za nějž hrozí trest odnětí svobody až dva roky. Je však zřejmé, že původní manželství nebo partnerství může během nově uzavřeného zaniknout nebo být prohlášeno za neplatné, v takovémto případě účinky neplatnosti manželství nenastanou, nezaniká však trestněprávní odpovědnost manželů.
    Stejně tak „soud nevysloví neplatnost usnesení valné hromady, pokud by takovým postupem (tj. vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady) došlo k podstatnému zásahu do práv získaných v dobré víře třetími osobami. Zásah do práv třetích osob přitom nemusí být nutně spjat s usnesením valné hromady, o jehož neplatnosti soud rozhoduje.“2


Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.

    Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše šest měsíců. Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu. Neprodleně poté, kdy soud určí, že manželství není, rozhodne soud o otcovství ke společnému dítěti i o povinnostech a právech rodičů k němu. Majetkové povinnosti a práva muže a ženy se posoudí jednotlivě podle své povahy. Nelze-li jinak, použijí se
    Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí. Ve výše uvedených případech prohlásí soud manželství za neplatné, třebaže zaniklo smrtí manžela dříve, než skončilo řízení o neplatnost manželství zahájené na návrh druhého manžela, nebo pokud potomci manžela, který podal návrh na prohlášení manželství za neplatné, navrhnou do jednoho roku po jeho smrti, aby soud prohlásil manželství za neplatné.


Pokud nebyly splněny základní předpoklady uzavření manželství, jedná se o manželství zdánlivé.

    Každý společník společnosti s ručením omezeným by si měl být dobře vědom jaké prostředky ochrany jeho zájmů ve společnosti, na níž má obchodní podíl, mu zákon přináší. Jedním z takových prostředků ochrany práv společníka společnosti s ručením omezeným, na které se v tomto článku zaměříme, je právo domáhat se určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady, o kterém má za to, že jsou jím poškozovány jeho zájmy.


Doporučujeme Vám k prostudování další právní rady:

    Velice důležitou povinností společníka společnosti s ručením omezeným, na kterou se bohužel v praxi někdy pozapomíná, je podání protestu na valné hromadě a jeho zaznamenání do zápisu z jednání valné hromady. Podání protestu je neopominutelnou podmínkou pro úspěšné dovolání se neplatnosti rozhodnutí valné hromady, neboť v případě, že společník účastnící se valné hromady protest nepodá, a/ nebo nebude-li tento protest zaznamenán do zápisu z jednání valné hromady, neboť společník o to nepožádal, nebude takový společník s žalobou o určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady u soudu úspěšný. Nutno upozornit na skutečnost, že soud přihlédne vždy pouze k těm důvodům, které společník uvedl v protestu na valné hromadě, k ostatním přihlížet nesmí, a to i v případě, že by tyto důvody jinak zakládaly neplatnost rozhodnutí valné hromady. To však neznamená, že by společník musel uvést právní kvalifikaci důvodů neplatnosti, ale je nezbytné, aby společník v protestu uvedl, v čem neplatnost shledává a
    Platí, že manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena. Stejně tak manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný. Soud ovšem může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody. Pokud pak bylo uzavřeno manželství nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé, nelze manželství prohlásit za neplatné. V tomto směru dále platí, že došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.


Do manželství spolu nemohou vstoupit blízcí příbuzní a dále osoby v trvajícím manželském nebo partnerském svazku.

    Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci, totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením. Manželství rovněž nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem. Pokud bylo uzavřeno manželství mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením, prohlásí soud manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo. Soud dále prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo, pokud bylo uzavřeno osobou, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud takové manželství, partnerství nebo jiný obdobný svazek trvá. O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a práve
    1 NS sp. zn. 31 Cdo 1704/98, NS sp. zn. 29 Odo 657/2001, NS sp. zn. 29 Cdo 4722/20092 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3082/2009


Manželství uzavřeno pod výhružkou nebo v důsledku omylu, není platné.

    Žalobu o neplatnost rozhodnutí valné hromady, jež se podává u krajského soudu, v jehož obvodu má sídlo společnost, proti níž návrh směřuje (§ 9 odst. 2 písm. e) a § 85a k § 85 odst. 3 OSŘ) lze však podat pouze pro rozpor rozhodnutí se zákonem, rozpor se společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou a pro rozpor s dobrými mravy. Pokud tedy například minoritní společník společnosti s ručením omezeným nebude souhlasit s rozhodnutím valné hromady, avšak toto rozhodnutí nebude v rozporu se zákonem, společenskou smlouvou či dobrými mravy, soud jeho návrhu na vyslovení neplatnosti takového rozhodnutí nevyhoví. Nejčastěji je neplatnost rozhodnutí shledávána v případě pochybení při svolání valné hromady, či v případě pochybení v procesu přijímání rozhodnutí například v posouzení usnášeníschopnosti valné hromady či platnosti plné moci k zastupování na valné hromadě.
    Mimoto občanský zákoník stanoví, že manželství je trvalý svazek muže a ženy, nejsou proto dovoleny sňatky párů stejného pohlaví. I kdyby osoby téhož pohlaví spolu v České republice vstoupili do manželství, jejich manželství by bylo jen zdánlivé a nebylo by třeba vyhlašovat neplatnost tohoto manželství soudem. Mezi pohlavím manželů nečiní rozdíly například Španělsko, Nizozemí, Belgie, Švédsko a Norsko.


Jednou z podmínek uzavření manželství je svéprávnost manžela.

    Ačkoli obecnou úpravu neplatnosti rozhodnutí valné hromady nalezneme v ust. § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ), podmínky, za kterých se lze neplatnosti rozhodnutí valné hromady dovolávat a rovněž okruh aktivně legitimovaných osob, které jsou oprávněny se neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným dovolávat, jsou stanoveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) v ust. § 191 a násl. Okruh aktivně legitimovaných osob, které jsou oprávněny se neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným dovolávat, je stanoven z toho důvodu, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu, jež by mohlo vést k ohrožení stability společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným se neplatnosti rozhodnutí valné hromady může dovolávat krom každého společníka také jednatel, člen dozorčí rady, je-li zřízena, nebo likvidátor. Nutno upozornit na skutečnost, že předchozí právní ú
    Aktivně legitimované osoby, které jsou uvedeny výše, se neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným mohou dovolávat v souladu s ust. § 259 OZ pouze v tříměsíční subjektivní a jednoroční objektivní lhůtě. Subjektivní lhůta, jež začíná běžet dnem, kdy se aktivně legitimovaná osoba dozví nebo mohla dozvědět o tom, že valná hromada přijala určité usnesení, stejně jako objektivní lhůta, jež začíná běžet dnem přijetí rozhodnutí, je prekluzivní, přičemž v této lhůtě musí žaloba na určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady dojít příslušnému soudu. Ačkoli ZOK v ust. § 191 stanoví speciální právní úpravu délky a běhu lhůt pro případ rozhodnutí per rollam a dodatečného výkonu hlasovacího práva společníkem, lze konstatovat, že délka i počátek běhu lhůty je shodný s obecnou právní úpravou obsaženou v ust. § 259 OZ.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00